Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Adam KUŹMA"

Symulacyjne badania trójfazowego filtra aktywnego z predykcyjnym algorytmem regulacji prądu


  Coraz większy udział odbiorników energoelektronicznych w systemie energetycznym doprowadził do znacznego odkształcenia przebiegów prądu sieci zasilającej a w konsekwencji przebiegów napięcia w miejscach podłączania odbiorników nieliniowych. Zastosowanie rezonansowych filtrów LC poprawia współczynnik THD przebiegu prądu sieci, ale nie pozwala otrzymać przebiegów zbliżonych do sinusoidy. Ich skuteczność zależy m.in. od dokładności dostrojenia szeregowych gałęzi LC do częstotliwości filtrowanych harmonicznych oraz wartości impedancji [8]. Znacznie lepsze rezultaty otrzymuje się dzięki energetycznym filtrom aktywnym (EFA) [1-3, 6-7]. Filtry aktywne są urządzeniami energoelektronicznymi umożliwiającymi kształtowanie zadanych przebiegów czasowych prądów, a w związku z tym kompensują odchylenia wartości chwilowych napięć i prądów sieci zasilającej od przebiegów sinusoidalnych. Zastosowanie ich nie wprowadza dodatkowych wyższych harmonicznych niskiego rzędu. Filtry aktywne nie obciążają dodatkowo (z wyjątkiem strat własnych) sieci zasilającej ani odbiorników nieliniowych. W artykule zaprezentowano symulacje komputerowe równoległego filtra aktywnego, kompensującego moc deformacji oraz moc bierną odbiornika nieliniowego z zaimplementowaną nową metodą regulacji prądu. Metoda ta zapewnia doskonałą dynamikę porównywalną z najszybszymi metodami nieliniowymi. Jednocześnie, algorytm zapewnia stałą częstotliwość przełączeń, co umożliwia łatwiejszą filtrację wyższych harmonicznych związanych z przełączaniem tranzystorów przy użyciu rezonansowego filtra LCL. Informacje wstępne Odbiorniki nieliniowe wprowadzają wiele deformacji w przebiegu napięcia i prądu. Powstają także niekorzystne przesunięcia 1. harmonicznej prądu względem napięcia. Powoduje to zmniejszenie cosφ i pogorszenie jakości energii pobieranej z sieci[...]

Wpływ pracy hamowni elektrycznych stosowanych w dydaktycznych laboratoriach napędów i maszyn elektrycznych na sieć zasilającą


  Układy obciążające (hamownie) wykorzystywane są w wielu obszarach techniki i służą do wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych różnego rodzaju silników (spalinowych, elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych) czy układów napędowych z wykorzystaniem tych silników. Układy te pozwalają wytwarzać zadany obrotowy moment mechaniczny. Pożądane jest, aby hamownie pozwalały mierzyć bądź odtwarzać wytwarzany moment mechaniczny przy jednoczesnym zapewnieniu pomiaru prędkości obrotowej.Jednym z obszarów zastosowań układów obciążających są hamownie silnikowe, a także podwoziowe, służące do badania właściwości trakcyjnych pojazdów mechanicznych. Innym obszarem zastosowań są hamownie stosowane w laboratoriach badawczych i dydaktycznych elektrycznych układów napędowych. W charakterze hamowni najczęściej były (a czasami nadal są) wykorzystywane hamulce: cierne, w postaci prądnicy obcowzbudnej prądu stałego obciążonej rezystorami, wiroprądowe, z wykorzystaniem prądnicy obcowzbudnej prądu stałego oraz z wykorzystaniem prądnicy prądu przemiennego (asynchronicznej lub synchronicznej) i zwrotem energii do sieci zasilającej (układy energoelektroniczne).W artykule skupiono się na hamowniach wykorzystujących obcowzbudne prądnice prądu stałego, które przy użyciu przekształtnika energoelektronicznego umożliwiają zwrot energii do sieci zasilającej. Niektóre z tych rozwiązań umożliwiają pomiar (wyznaczanie) wartości momentu obciążenia bez konieczności montowania dodatkowych momentomierzy.Przykłady hamowni stosowanych w laboratoriach napędu elektrycznego W laboratorium maszyn elektrycznych oraz napędu elektrycznego Katedry Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej stosowane są następujące rodzaje układów obciążających, umożliwiających oddawanie energii do sieci zasilającej: - hamownia z prądnicą obcowzbudną prądu stałego zasilaną z tyrystorowego prostownika sterowanego DMM100, - hamownia z prądnicą[...]

Sterowanie trójfazowym filtrem aktywnym przy wykorzystaniu predykcyjnej metody regulacji prądu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania predykcyjnego algorytmu regulacji prądu w trójfazowym przekształtniku AC/DC, pracującym jako trójgałęziowy filtr aktywny. Algorytm bazuje na pryncypiach metody DPC (Direct Power Control). Zastosowanie w nieliniowym algorytmie modulacji wektorowej umożliwia minimalizację uchybu wektora prądu w pojedynczym okresie próbkowania procesora, zmniejszenie tętnień prądu sieciowego, zapewnienia stałą częstotliwość przełączeń przy bardzo dobrych właściwościach dynamicznych układu, co umożliwia w prosty sposób wyeliminowanie harmonicznych związanych z przełączaniem tranzystorów przy użyciu rezonansowego filtru LC. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In This article a new, predictive control method of Active Power Filter are presented. The method is based on the Direct Power Control algorithm and the current error vector minimization criteria. This non-linear method with vector modulation ensures constant switching frequency and grid current error vector minimization without deterioration of very good dynamic properties. Constant switching frequency provides a simple way to eliminate (using LC passive filter) the current higher harmonics associated with switching transistors. The analysis correctness is acknowledged by the simulation investigation results. (Control of the Active Power Filter using the predictive current control algorithm). Słowa kluczowe: Filtr aktywny, sterowanie predykcyjne. Keywords: Active Power Filter, predictive control algorithms. Wstęp Coraz większy udział odbiorników energoelektronicznych w systemie energetycznym doprowadził do znacznego odkształcenia przebiegów napięcia i prądu sieci zasilającej. Zastosowanie rezonansowych filtrów LC poprawia współczynnik THD przebiegu prądu sieci, ale nie pozwala otrzymać przebiegów zbliżonych do sinusoidy. Skuteczność ich między innymi zależy od dokładności dostrojenia sze[...]

Symulacyjne badania trójfazowych czteroprzewodowych filtrów aktywnych pracujących z niesymetrycznym odbiornikiem


  Artykuł przedstawia rozwiązania filtrów aktywnych stosowanych do kompensacji niesymetrycznych, nieliniowych odbiorników w systemie czteroprzewodowym oraz właściwości wybranych konfiguracji na podstawie symulacji komputerowych przeprowadzonych w środowisku Matlab Simulink. Utworzone zostały modele symulacyjne filtrów aktywnych: trójgałęziowego z dzieloną pojemnością, czterogałęziowego, czterogałęziowego z dzieloną pojemnością oraz trójpoziomowego trójgałęziowego NPC z dzieloną pojemnością. Artykuł dotyczy analizy pracy filtrów aktywnych stosowanych do kompensacji wyższych harmonicznych prądów oraz mocy biernej nieliniowych odbiorników obciążających niesymetrycznie sieć zasilającą. Nieliniowe odbiorniki przyłączone do sieci rozdzielczej pobierają odkształcone prądy zawierające wyższe harmoniczne, składowe zerowe oraz moc bierną. Prądy te negatywnie wpływają na pracę systemu elektroenergetycznego. Aby wyeliminować niepożądane harmoniczne prądu i zwiększać współczynnik, mocy mogą być zastosowane konwencjonalne filtry bierne LC i kondensatory. Jednak filtry bierne mają wiele wad, takich jak: duże wymiary, równoległe i szeregowe rezonanse, które mogą powstawać z odbiornikiem, jak i z impedancjami pasożytniczymi. Konwencjonalne rozwiązanie staje się nieefektywne w praktycznych zastosowaniach, w których amplituda i częstotliwość harmonicznych oraz moc bierna mogą zmienić się losowo. Alternatywą wobec filtrów pasywnych są coraz częściej stosowane filtry aktywne (APF - active power filter). Czteroprzewodowe filtry aktywne są stosowane do kompensacji nieliniowych odbiorników w systemie trójfazowym czteroprzewodowym. Układy czteroprzewodowe filtrów aktywnych umożliwiają: filtrację wyższych harmonicznych prądu, kompensację mocy biernej, symetryzację obciążenia widzianego z zacisków sieci oraz kompensację składowej przeciwnej prądu odbiornika przy niesymetrycznym napięciu zasilania. Filtr aktywny trójgałęziowy z dzieloną pojemnością Na[...]

 Strona 1