Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Roman Dyga"

Analiza celowości stosowania wypełnienia siatkowego w wymiennikach ciepła

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej pod kątem określenia celowości stosowania wypełnień siatkowych w wymiennikach ciepła. Do analiz wykorzystano wyniki własnych badań doświadczalnych. Głównym przedmiotem badań było określenie i porównanie strumieni ciepła wymienianych przy przepływie powietrza przez ogrzewane kanały z wypełnieniem siatkowym oraz bez wypełnienia. W obydwu przypadkach rejestrowano również opory przepływu. Stwierdzono, że większa ilość ciepła wymieniana jest w kanale wypełnionym. Różnica pomiędzy strumieniami wymienianego ciepła (w kanale pustym i wypełnionym) rekompensuje zwiększone zapotrzebowanie energetyczne na przetłaczanie gazu przez wypełnienie siatkowe. W warunkach prowadzenia badań zysk energetyczny z zastosowania wypełnienia siatkowego przy przepł[...]

Metallic foams as alternative catalyst carriers for highly exothermic processes for catalytic oxidation Piany metalowe jako alternatywny nośnik katalizatora w silnie egzotermicznych procesach utleniania katalitycznego DOI:10.15199/62.2015.10.35


  Flow resistance and heat transfer were studied in an air flow through a tube filled with solid foams. The foams were recommended as catalyst carriers for the exothermic oxidn. Przeprowadzono badania oporów przepływu i współczynników wnikania ciepła dla przepływu powietrza przez rurę wypełnioną pianami stałymi, rozważanymi jako nośnik katalizatora w egzotermicznych procesach selektywnego utleniania. Stwierdzono intensywny transport ciepła i niewielkie opory przepływu. Oceniono piany stałe jako obiecujący nośnik katalizatora w rozważanych procesach. Procesy selektywnego utleniania węglowodorów do bezwodników ftalowego i maleinowego oraz tlenku etylenu są ważnymi syntezami chemicznymi. Wydzielają się w nich znaczne ilości ciepła ok. 1400 kJ/kg surowca (węglowodoru). Procesy te, realizowane na katalizatorach tlenkowych (wanadowych i tytanowych) przebiegają w wysokich temperaturach i ze znaczną intensywnością. Wspólnym problemem jest wąski przedział temperatur, w których procesy te można prowadzić. Poniżej tego zakresu reakcja ustaje a powyżej następuje termiczna dezaktywacja katalizatora. Reakcje selektywnego utleniania węglowodorów prowadzone są w reaktorach wielorurowych, zawierających od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy rurek o średnicy ok. 1 cala, wypełnionych złożem katalitycznym. Katalizatory są wytłaczane (tabletki) lub osadzane na ceramicznych kształtkach (pierścienie i półpierścienie o wymiarach do 10 mm). Rurki reaktora są intensywnie chłodzone łaźnią stopionych soli (tzw. saletra) cyrkulującą w przestrzeni międzyrurowej. Największy opór cieplny występuje na wewnętrznej powierzchni rurek reaktora, wobec zbyt małego współczynnika wnikania ciepła. Powoduje to zjawisko piku termicznego (hot-spot) migrującego powoli w kierunku końca reaktora i prowadzącego do dezaktywacji całego złoża katalitycznego. Nowe katalizatory o wyższej odporności termicznej oraz różnicowanie aktywności katalizatora wzdłuż reaktora nie dały [...]

 Strona 1