Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz SOSNOWSKI"

System symulowany

Czytaj za darmo! »

Symulacje komputerowe procesów zdobyły uznanie inżynierów. Traktowane są jako główne narzędzia do rozwiązywania problemów techniki we wszystkich dziedzinach.Modelowanie to uproszczony obraz złożonej rzeczywistości, który pozwala na poddanie go analizom. Modele komputerowe powinny cechować się wiernością odwzorowywanego procesu, schematycznością i komunikatywnością, która wskazuje na odwzorowanie tylko niezbędnych informacji. MODELE OBIEKTÓW MATERIALNYCH Wśród modeli można wyróżnić: strukturalne - odwzorowanie struktury, konstrukcji, zależności budowy odwzorowywanego obiektu; funkcjonalne - przedstawiają funkcje obiektu i konsekwencje realizowania wybranych zadań; relacyjne - służące badaniu zależności ilościowych pomiędzy odwzorowywanymi obiektami i elementami obiektów*). Warunkami niezbędnymi do przeprowadzenia symulacji komputerowej są: model wraz z wyróżnionymi dla danego celu cechami strukturalnymi, funkcjonalnymi lub relacyjnymi, parametry początkowe [...]

Narzędzie decyzyjne

Czytaj za darmo! »

Technologie informatyczne są podstawowym narzędziem gromadzenia i wymiany informacji w przedsiębiorstwie. Coraz powszechniej w procesach zarządzania znajdują zastosowanie aplikacje do modelowania systemów produkcyjnych i przeprowadzania symulacji zachodzących w nich procesów.Modelowanie to uproszczony obraz złożonej rzeczywistości, który pozwala na poddanie go analizom. Modele komputerowe powinny cechować się wiernością odwzorowywanego procesu, schematycznością i komunikatywnością, która wskazuje na odwzorowanie tylko niezbędnych informacji. Wśród modeli można wyróżnić: strukturalne - odwzorowanie struktury, konstrukcji, zależności budowy odwzorowywanego obiektu; funkcjonalne - przedstawiają funkcje obiektu i konsekwencje realizowania wybranych zadań oraz relacyjne, służące badaniu zależności ilościowych pomiędzy odwzorowywanymi obiektami i elementami obiektów. Warunki niezbędne do[...]

Metody wykrywania, lokalizacji i śledzenia obiektów kamerami termowizyjnymi

Czytaj za darmo! »

Wnowoczesnych systemach bezpieczeństwa i ochrony coraz częściej stosuje się kamery termowizyjne wykorzystujące promieniowanie podczerwone w celu obserwacji terenu, gdy wymagana jest obserwacja w ograniczonej widoczności lub w zupełnej ciemności. Zastosowanie kamery powoduje, że operator systemu bezpieczeństwa otrzymuje bardzo dużą ilość informacji. System przetwarzania obrazu termowizyjnego może wspomóc operatora systemu bezpieczeństwa poprzez uwydatnienie istotnych informacji na obrazie, przez co pozwala człowiekowi dostrzec istotne szczegóły obrazu [1,2]. Bardziej zaawansowane systemy zobrazowania wykrywają zagrożenia w sposób automatyczny i przedstawiają informację o takim fakcie operatorowi. Do wykonywania takich zadań stosuje się specjalne algorytmy detekcji oraz śledzeni[...]

Termowizyjne kamery obserwacyjne - budowa, zastosowania i krajowe możliwości realizacji DOI:10.12915/pe.2014.09.02

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowe zespoły obserwacyjnych kamer termowizyjnych z chłodzonymi i niechłodzonymi matrycami detektorów podczerwieni oraz podano przykłady zastosowań tych kamer. Opisano parametry najnowszych zespołów matrycowych detektorów podczerwieni oraz zaprezentowano budowę obiektywów i zespołów elektronicznego przetwarzania danych kamery. Oszacowano krajowe możliwości seryjnej produkcji obserwacyjnych kamer termowizyjnych. Opisano i scharakteryzowano posiadaną w kraju bazę technologiczną. Abstract. The article discuses essential modules of observation thermal cameras with cooled and uncooled focal plane arrays. In the article a brief description of the state of the art detector arrays parameters is present. There is also a description of optical system design and principal tasks of image processing units in thermal cameras. The article also describes characteristics of national technological infrastructure. (Observation thermovision cameras - construction, application and national implementation capabilities). Słowa kluczowe: termowizja, obserwacyjne kamery termowizyjne, systemy ochrony, technologie termowizyjne. Keywords: thermovision, survilance systems, remote detection, thermovision technology. doi:10.12915/pe.2014.09.02 Wstęp Kamera termowizyjna działa na zasadzie przetwarzania promieniowania podczerwonego, emitowanego lub odbitego przez te obiekty, na sygnał elektryczny a następnie na obraz oglądany na monitorze. Uproszczony schemat funkcjonalny kamery termowizyjnej przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Uproszczony schemat funkcjonalny kamery termowizyjnej Kamera składa się z układu optycznego (obiektywu), detektora promieniowania podczerwonego (przy czym może to być detektor pojedynczy, linijka lub matryca detektorów wraz z układem chłodzenia), elektronicznego toru wzmacniania, przetwarzania i wizualizacji. Zależnie od spektralnego za[...]

Low voltage differential signal interface for thermal vision camera

Czytaj za darmo! »

In this article the external digital interface specially designed for thermographic camera built in Military University Of Technology is described. The aim of article is to illustrate challenges encountered during design process of thermal vision camera. This article explains main requirements for interface to transfer Infra-Red digital data and describes the solution which we elaborated based on Low Voltage Differential Signaling (LVDS) physical layer and signaling scheme. Streszczenie. W artykule opisano zewnętrzny interfejs komunikacyjny zaprojektowany do przesyłania danych pomiarowych z kamery termowizyjnej opracowanej w Wojskowej Akademii Technicznej. Omówiono opracowaną magistralę szeregową transmitującą dane w standardzie LVDS. Opisano moduł sterujący transmisją szeregową zaimplementowany w układzie FPGA oraz specjalnie opracowany protokół komunikacyjny. (Cyfrowy interfejs LVDS do kamery termowizyjnej) Keywords: Thermo-vision, Low Voltage Differential Signaling, digital interface, FPGA. Słowa kluczowe: Termowizja, interfejs cyfrowy. Introduction Today’s military and surveillance systems have to challenge a need of operating in low visibility conditions or even in complete darkness. In such applications thermal vision seems to be an attractive solution. Rapid development of Infrared detector arrays gave an opportunity to built robust thermal vision systems, but simultaneously revealed many technical issues to challenge. Typical modern Infrared (IR) cameras are built with use of a detector matrix (also called Focal Plane Array - FPA) and a digital circuit which process the signals from all detectors in the matrix. The digital circuit is designed for numerical analysis and digital signal processing of a thermal image. Finally, it makes digital correction of nonuniformities of the detectors in array and determines a signal value for previously detected bad pixels. In order to provide proper nonuniformity correction and ba[...]

Model wpływu układu optycznego na czułość detektorów podczerwieni w matrycy mikrobolometrycznej


  W nowoczesnych systemach wizyjnych stosowanych w wojsku i ochronie obiektów coraz częściej stosuje się kamery termowizyjne, które służą do zobrazowania rozkładu promieniowania podczerwonego na obserwowanej scenie [1, 2]. Współczesne kamery termowizyjne wyposażone są w wieloelementowe matrycowe detektory podczerwieni [3, 4]. Detektory promieniowania podczerwonego w matrycy zwracają informację w postaci sygnału elektrycznego proporcjonalnego do strumienia promieniowania padającego na ich powierzchnię [4, 5]. Jednym z najistotniejszych parametrów detektorów podczerwieni jest ich czułość napięciowa na strumień padającego na nie promieniowania podczerwonego [6, 7]. Kamery termowizyjne oraz używane w nich matrycowe detektory podczerwieni są w procesie produkcyjnym poddawane procedurze kalibracji i wyznaczania czułości napięciowej. Na stanowisku kalibracyjnym detektory w matrycy są oświetlane promieniowaniem podczerwonym poprzez specjalny układ optyczny. Każdy zastosowany w torze układ optyczny wpływa na rozkład promieniowania padającego na powierzchnię matrycy detektorów. W artykule opisano model służący do opisu rozkładu natężenia promieniowania podczerwonego padającego na matrycę detektorów podczerwieni pracującą z układem optycznym zastosowanym w stanowisku do kalibracji kamer termowizyjnych [8-11]. Pomiar natężenia promieniowania padającego na każdy detektor pozwala na zobrazowanie rozkładu promieniowania na obserwowanej scenie. Specjalny układ odczytu umożliwia sekwencyjny odczyt zmierzonej wartości napięcia proporcjonalnego do natężenia promieniowania podczerwonego z każdego detektora w matrycy [12-14]. Na rysunku 1 przedstawiono szkic budowy mikrobolometru w postaci mikromostka wykonanego w technologii monolitycznej. Element czynny, wykonany w kształcie mikromostka o grubości 0,1 μm, jest podtrzymywany na dwóch metalowych słupkach zakotwiczonych w podłożu krzemowym. Słupki stanowią jednocześnie połączenie elektryczne[...]

Algorytm syntezy obrazu termowizyjnego z obrazem z kamery wideo

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano algorytm dopasowania dwóch obrazów przedstawiających tę samą scenę, rejestrowaną jednocześnie w zakresie podczerwieni i zakresie widzialnym. Dopasowanie obrazów wykonywane jest na podstawie detekcji poruszających się obiektów. Prezentowany algorytm syntezy obrazów cechuje się małą złożonością obliczeniową i względnie krótkim czasem realizacji. Dzięki temu opracowana metoda może być z powodzeniem stosowana w urządzeniach przenośnych do syntezy sekwencji obrazów. Abstract. In this paper we propose an image registration algorithm. Proposed algorithm allows for aligning two images of the same scene captured simultaneously by sensors operating in different wavebands (Infrared and Vision). The transformation coefficients for aligning images are calculated on basis on moving objects in both images. Presented method is characterized by low computational complexity and short time of calculation. (Infrared and visible image registration algorithm). Słowa kluczowe: synteza obrazów, termowizja, przekształcenia geometryczne obrazu. Keywords: image registration, infrared, image aligning. Wstęp Synteza obrazów jest procesem przestrzennego dopasowania dwóch lub więcej obrazów tej samej sceny [1]. Synteza (dopasowanie) obrazów stosowana jest w systemach wieloczujnikowych w celu dopasowania obrazów rejestrowanych pod różnym kątem lub w różnych zakresach widmowych. Takie działanie pozwala na uzyskanie pełniejszej informacji o obserwowanej scenie. Przykładem stosowania syntezy obrazów są między innymi systemy medyczne (wspomaganie zabiegów, zobrazowanie narządów w kilku widmach lub pod różnym kątem obserwacji) i systemy militarne [11, 12] (np. systemy kierowania ogniem, systemy rozpoznawcze). W artykule prezentowana jest metoda syntezy obrazu rejestrowanego w zakresie widzialnym z obrazem rejestrowanym w zakresie podczerwieni. W tym przypadku informacja z obrazu dziennego tj. kształt i barwa obiektów, uzupełniana jest o rozkład te[...]

Zobrazowanie obiektów w zakresie dalekiej podczerwieni z uwzględnieniem stanu polaryzacji promieniowania

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono współczesne zastosowania polarymetrii obrazowej w zakresach spektrum od widzialnego do dalekiej podczerwieni. Przedstawiono przeprowadzone analizy i badania możliwości zastosowania polarymetrii obrazowej w zakresie dalekiej podczerwieni do zdalnego wykrywania obiektów. Przedstawiono stanowisko pomiarowe do badania stanu polaryzacji promieniowania LWIR z zastosowaniem kamery termowizyjnej z polaryzatorem. Abstract. The article discusses the use of modern imaging polarimetry in the visible range of the spectrum to the far infrared. The paper presents the analyzes and examining the potential for imaging polarimetry in the far infrared for remote sensing applications. (Object imaging based on polarization state of far infrared radiation). Słowa kluczowe: polarymetria obrazowa, podczerwień, termowizja, przetwarzanie obrazu, detektory mikrobolometryczne. Keywords: imaging polarimetry, infrared, thermovision, image processing, microbolometric detectors. Wstęp W nowoczesnych urządzeniach termowizyjnych następuje rejestracja rozkładu natężenia promieniowania elektromagnetycznego z zakresu długości fali od 3 μm do 5 μm lub 8 μm do 12 μm oraz zobrazowanie jego rozkładu w postaci obrazu o jasności lub barwie odpowiadającej natężeniu promieniowania. Często rozkład promieniowania elektromagnetycznego z tego zakresu jest przeliczany na temperaturę obserwowanego obiektu dzięki temu, że dominujący udział ma promieniowanie własne obiektów zgodnie z prawem Plancka. Obecnie stosowane systemy termowizyjne reagują zwykle tylko na jedną wielkość fizyczną: radiancję. Istnieją bardziej złożone systemy dokonujące pomiarów radiancji w różnych wąskich podpasmach tego promieniowania, a za pomocą analizy Fourierowskiej pozwalają na detekcję materiałów, których współczynnik emisyjności lub transmisji zmienia się w znany sposób w funkcji długości fali. Systemy takie nazywane są multispektralnymi lub hiperspektralnymi i s[...]

Stanowisko do pomiaru jasności monitora z wyświetlaczem OLED DOI:10.12915/pe.2014.09.16

Czytaj za darmo! »

W wielu urządzeniach np. kamerach wideo, obraz jest wyświetlany na miniaturowym monitorze, o ściśle zdefiniowanym zakresie regulacji jasności. Wymaga to kontroli czy wyświetlacz umożliwia regulację jasności obrazu w wymaganym zakresie. W artykule omówiono budowę stanowiska pomiarowego i metodę pomiaru jasności obrazu miniaturowych monitorów z wyświetlaczem OLED, które jest używane na etapie produkcji oraz badań zakładowych monitorów w PCO S.A. w Warszawie. Abstract. In many imaging devices like cameras, the image is displayed in miniature monitor with capability of brightness regulation in a well-defined range. This brings the need to measure and control the brightness regulation range of such a device. The article discusses the construction of a measurement stand and method for measuring the brightness of miniature monitors with OLED displays. Elaborated laboratory setup is used in development and production process of displays in PCO S.A. (Luminance measurement test bench for miniature monitor with OLED display). Słowa kluczowe: monitor, wyświetlacz, OLED, jasność, luminancja. Keywords: monitor, display, OLED, brightness. doi:10.12915/pe.2014.09.16 Wstęp W wielu urządzeniach elektronicznych, takich jak kamera wideo, kamera termowizyjna, celownik elektroniczny, lornetka obserwacyjno-pomiarowa, niezbędne jest wyświetlanie obrazu za pomocą miniaturowych monitorów. Urządzenia te są najczęściej przenośne i są zasilane z baterii. Jednocześnie w zastosowaniach jak np. w systemach policyjnych, w systemie ochrony, w wojsku, straży pożarnej, urządzenia takie muszą działać w szerokim zakresie temperatury począwszy od temperatury poniżej -30°C do temperatury ponad 60°C. W miniaturowych monitorach stosuje się moduły LCD (ang. Liquid Crystal Display) i OLED (ang. Organic Light-Emitting Diode). Jednak wyświetlacze LCD charakteryzują się wieloma niekorzystnymi właściwościami dla urządzeń przenośnych działających w szerokim zakresie temperatury[...]

Analysis possibility of detection hidden object based on hyperspectral and multispectral data DOI:10.12915/pe.2014.09.12

Czytaj za darmo! »

Risks to the safety of public zones (generally available for people) are related mainly to the presence of hidden dangerous objects (such as knives, guns, etc.) and their usage. Modern system for the monitoring of such zones attempt to detect dangerous tools using multispectral cameras working in different spectral ranges: the visible radiation, near, medium and long range infrared and recently also in terahertz range. In order to develop methods and algorithms to detect hidden objects it is necessary to determine the thermal signatures of such objects of interest. Cameras used for measurements were working in spectral range 0.7-12.5 [mikro]m. An infrared imaging Fourier transform spectroradiometer was also used, working in spectral range 7.7-11.7 μm. Analysis of registered thermograms and hyperspectral datacubes has yielded the thermal signatures for: two types of guns, two types of knives and home-made explosive bombs. The determined thermal signatures will be used in the development of method and algorithms of image analysis implemented in proposed monitoring systems. Streszczenie. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w strefach publicznych (ogólnie dostępnych dla ludzi) są przede wszystkim związane z wykryciem ukrytych niebezpiecznych obiektów (takich jak noże, pistolety, itp.) oraz ich użyciem. Nowoczesne systemy monitorowania tych stref posiadające wielowidmowe kamery, pracujące w różnych zakresach spektralnych: promieniowaniu widzialnym, krótkim, średnim i dalekim zakresie podczerwieni i ostatnio również w falach terahercowych pozwalają na wykrywanie niebezpiecznych narzędzi. W celu opracowania metod i algorytmów, które umożliwiają wykrywanie ukrytych niebezpiecznych obiektów konieczne jest określenie parametrów sygnatur takich obiektów. Podczas pomiarów zastosowano pomiarowe kamery pracujące w zakresie spektralnym 0,7-12,5 [mikro]m oraz dodatkowo obrazowy Fourierowski spektroradiometr podczerwieni, pracujący w zakresie spektraln[...]

 Strona 1