Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ DZIEDZIC"

Zagrożenia w zawodzie policjanta


  Policjanci podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych narażeni są na obrażenia ciała, kalectwo, utratę życia, będące skutkiem postępowania osób, wobec których podejmowane są działania mające na celu eliminację zachowań sprzecznych z prawem. Policjanci zazwyczaj żyją w ciągłej obawie przed fizycznym zagrożeniem i są często uczestnikami dramatycznych sytuacji, co staje się źródłem stresu, problemów rodzinnych i osobistych.Policja to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjant to funkcjonariusz państwowy, którym jest zarówno pracownik liniowy, czyli ten, który ma bezpośrednio do czynienia z przestępcami, jak i technik, analityk czy specjalista informatyk. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej, śledczej, lotnictwa Policji oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Zgodnie z art. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: DzU z 2007 r., nr 43, poz. 277 ze zm.) do podstawowych zadań Policji należy: ochrona życia i zdrowia ludzi i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi ich dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządk[...]

R jak ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy


  Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych - art. 3 pkt. 7 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - DzU nr 191, poz. 1410 ze zm. (dalej ustawa prm).Do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędna jest właściwa praca wszystkich narządów i układów. Zaburzenie którejkolwiek z funkcji organizmu, a szczególnie czynności oddechowej i krążenia, powoduje w krótkim czasie, zagrożenie życia, gdyż organizm ludzki ma niewielką rezerwę tlenu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania. Sytuacje wymagające doraźnej pomocy najczęściej są wynikiem ciężkich uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwych wypadków lub groźnych dla życia ostrych zachorowań, zatruć. Doraźnej pierwszej pomocy wymaga poszkodowany, u którego dochodzi do zaburzenia ważnych czynności życiowych, tj. oddychania, akcji serca i krążenia. Jeżeli nie zrobimy nic, ofiara wypadku może umrzeć. Jeśli pomożemy, być może uratujemy komuś życie. Dlatego warto wiedzi[...]

B jak biegły sądowy część 1


  Szacuje się, że w Polsce jest ok. 15 tys. biegłych sądowych. Aby zostać biegłym, trzeba mieć ukończone 25 lat i "praktyczne oraz teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności". Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być udokumentowane. Dowód z opinii biegłego w procesie karnym czy też cywilnym ma duże znaczenie. Praktyka pokazuje, że obecnie w przeważającej liczbie spraw podstawą rozstrzygnięcia sądu jest opinia biegłego sądowego powoływanego zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu, przez sam organ procesowy.Instytucja biegłego sądowego została ustanowiona w celu zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez nie ich ustawowych zadań. Na podstawie art. 157 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU nr 98, poz. 1070, ze zm.) prezes sądu prowadzi m.in. listy biegłych sądowych - wg poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności oraz może także skreślić biegłego z listy. Szczegółowe kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (DzU nr 15, poz. 133). Przyrzeczenie Biegły przed objęciem funkcji składa wobec prezesa sądu okręgowego przyrzeczenie według następującej roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obo[...]

B jak biegły sądowy. Część 2


  Braki w opinii Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego opinia jest niepełna, jeżeli opiera się na niewystarczającym materiale dowodowym, nie uwzględnia wszystkich możliwych wariantów dotyczących przebiegu zdarzeń, nie odpowiada na wszystkie zadane pytania. Opinia jest również niepełna, jeżeli zawiera samą konkluzję (wnioski końcowe) bez wykazania, na jakiej podstawie biegły do tych wniosków doszedł, bez opisu metod i sposobu przeprowadzenia danych badań. Opinia jest niejasna, jeżeli sposób, w jaki jest napisana, nie pozwala zrozumieć sformułowań końcowych wniosków, kiedy uzasadnienie zawiera nielogiczne bądź sprzeczne argumenty. Opinia jest również niejasna, gdy wniosk[...]

redakcja odpowiada - Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli DOI:

Czytaj za darmo! »

A.P. pyta: Jestem nauczycielem z 15‑letnim stażem, dodatkowo mam założoną działalność i jestem ratownikiem medycznym z 5‑letnim stażem (pracuję na kontrakcie). Ostatnio zwróciła się do mnie szkoła podstawowa z propozycją przeprowadzenia szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli. Nie jestem pewien, czy mogę takie szkolenie prowadzić dla nauczycieli. Nadmieniam, że prowadzę takie szkolenia dla innych zakładów pracy. Nie ma przepisów określających szczegółowo wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać oś[...]

Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 2 DOI:


  Udzielenie pomocy osobie poszkodowanej daje poczucie satysfakcji i spełnienia obowiązku, ale w żadnym przypadku nie może spowodować pogorszenia się stanu osoby ratowanej. Zanim zaczniesz udzielać pierwszej pomocy, poproś o zgodę na nią: "Dzień dobry. Mam na imię Andrzej i jestem ratownikiem. Czy mogę ci pomóc?". Jeżeli przytomna osoba poszkodowana nie wyraża zgody na udzielenie pierwszej pomocy, nie zmuszaj jej do tego. Rozmawiaj z nią i obserwuj jej stan. Jeśli osoba jest nieprzytomna, uważa się, że wyraziła zgodę na udzielenie pomocy. Szkolenie z pierwszej pomocy należy rozpocząć od ćwiczenia prostych czynności, takich jak: sprawdzenie przytomności, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz obracanie poszkodowanego z brzucha na plecy. Aby pokazać, że jest to proste i nie wymaga wielkiego wysiłku, najlepiej wybrać najwyższą osobę spośród uczestników i na niej zademonstrować, że można kogoś o takich gabarytach ułożyć na boku używając do tego techniki i sprytu a niekoniecznie siły. Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 2 Bezpieczeństwo Najważniejszą zasadą w ratownictwie jest dbałość o bezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy należy pamiętać o zastosowaniu w miarę możliwości środków ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe) oraz o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Krew oraz wydzieliny poszkodowanego są materiałem potencjalnie zakaźnym. Większość chorób zakaźnych, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B i C czy HIV, przenosi się przez kontakt z zakażoną krwią. Skóra Andrzej Dziedzic ratownik KPP, instruktor EFR, FACC Udzielenie pomocy osobie poszkodowanej daje poczucie satysfakcji i spełnienia obowiązku, ale w żadnym przypadku nie może spowodować pogorszenia się stanu osoby ratowanej. Zanim zaczniesz udzielać pierwszej pomocy, poproś o zgodę na nią: "Dzień dobry. Mam na imię Andrzej i jestem ratownikiem. Czy mogę ci pomóc?". Jeżeli przytomna osoba poszkodowana nie wyraża zg[...]

Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 3 DOI:


  Poszkodowanego przekładamy z brzucha na plecy tylko gdy jest podejrzenie, że nie oddycha! Należy pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z urazami głowy, szyi lub podejrzewamy uszkodzenie kręgosłupa, pacjenta można poruszyć tylko wtedy, jeśli jest to absolutnie niezbędne. Nieprawidłowe poruszenie może doprowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego, a tym samym do paraliżu.Przekładanie poszkodowanego z brzucha na plecy przez jedną osobę Sposób postępowania: 1. Klęknij przy poszkodowanym (pośrodku jego tułowia) tak, aby jego twarz była skierowana w twoją stronę. 2. Dalszą rękę poszkodowanego wyprostuj, przesuwając ją po ziemi, tak aby mogła stabilizować odcinek szyjny (powinna dotykać głowy poszkodowanego, przylegać do niej - fot. 1). 3. Jedną ręką unieś tę nogę poszkodowanego, która jest bliżej ciebie, a drugą włóż pod udo (powyżej kolana) i przesuń ją w stronę miednicy łapiąc za drugą [...]

Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 4 DOI:


  Użycie chusty trójkątnej W przypadku urazów kończyny górnej poszkodowany bardzo często sam ją podtrzymuje, wybierając najdogodniejszą pozycję, w której odczuwa najmniejszy ból. Jeżeli jednak poszkodowany potrzebuje stabilizacji to: 1. Podejdź do niego, zapytaj, co się stało i czy jest w stanie sam ręcznie stabilizować swoją bolącą kończynę. Pamiętaj: nie zakładaj poszkodowanemu chusty trójkątnej, jeżeli tego nie chce. Nie prostuj i nie zginaj jego bolącej kończyny. 2. Namów poszkodowanego, aby najpierw oparł rękę na kolanie (fot. 1) - to już jest jakaś stabilizacja i odciążenie kończyny, a następnie przyłożył rękę do klatki piersiowej (fot. 2). 3. Przyłóż chustę trójkątną do klatki piersiowej tak, by jej dłuższy brzeg był po stronie zdrowej ręki. Włóż ją podzgiętą rękę i połóż jeden koniec chusty na ramieniu zdrowej ręki (fot. 3). 4. Chwyć drugi koniec chusty i pociągnij go do góry tak, by owinął od spodu zgiętą rękę (fot. 4). 5. Połącz oba końce i zwiąż węzłem prostym nieco powyżej ramienia (fot. 5). 6. Zbierz nadmiar materiału, zakręć i podwiń go przy łokciu (użyj agrafki lub zrób węzeł - fot. 6). 9. Sprawdź krążenie w kończynie (nawrót kapilarny), którą właśnie[...]

Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 5 DOI:


  Jeśli podczas spaceru czy zakupów zobaczymy osobę leżącą na ziemi i domyślamy się, że coś mogło się jej stać, to - zanim przyjedzie pogotowie - powinniśmy jej udzielić pierwszej pomocy. Zaczynamy od oceny stanu poszkodowanego i podstawowych funkcji życiowych, sprawdzając: stan przytomności, drożność dróg oddechowych i oddech. Jeżeli stwierdzimy, że objawy mają istotne znaczenie dla życia człowieka, należy przejść do badania urazowego.Zaleca się wykonanie szybkiego badania urazowego według standardu International Trauma Life Support (ITLS). Jest to rozpoznanie zaburzeń podstawowych funkcji życiowych oraz wykrycie urazów zagrażających życiu. Ocenia się w tym celu stan głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha oraz kończyn. Standard ITLS zakłada przeprowadzenie badania w ciągu 2 minut. Priorytetem ratowniczym jest udrożnienie dróg oddechowych i utrzymanie wydolnego oddechu. Badanie przerywamy w sytuacji: stwierdzenia braku oddechu, niedrożności dróg oddechowych, zatrzymania krążenia, widocznego krwotoku zagrażającego życiu. Główną zasadą szybkiego badania urazowego jest "patrz i wyczuj". Ocena oddechu Połóż jedną dłoń na czole poszkodowanego, jednocześnie opierając końce dwóch palców drugiej ręki poniżej jego bródki, unieś ją do góry i delikatnie odchyl głowę do tyłu (zob. fot. 6 w 2 cz. artykułu, ATEST 6/2017). Utrzymując drożność dróg oddechowych sprawdź (jak opisano to w cz. 2), czy poszkodowany oddycha prawidłowo. Jeżeli nie stwierdzasz braku oddechu, niedrożności dróg oddechowych, zatrzymania krążenia, krwotoku zagrażającego życiu, przejdź do dalszego badania. Głowa Badanie mózgoczaszki - delikatnie, ale stanowczo przesuwając dłońmi po całej czaszce, szukaj wgłębień w czaszce, guzów krwi, części ruchomych. Włóż ręce pod głowę i delikatnie przesuwaj je w dół (fot. 1 i 2), następnie wyjmij ręce i sprawdź, czy nie ma na nich krwi. Badanie należy tak wykonać, aby nie zmienić położenia głowy. Badanie twarzoczaszki - szukaj zmian [...]

Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 6 DOI:


  W Europie każdego roku dochodzi do około 700 tys. nagłych zatrzymań krążenia (NZK) z przyczyn sercowych. Najważniejsze zadanie, jakie ma do wykonania świadek zatrzymania krążenia przed przyjazdem karetki pogotowia, to rozpoczęcie zabiegów resuscytacyjnych (uciskania klatki piersiowej i wykonywania oddechów ratowniczych).Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) - zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie NZK, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Reanimacja - zespół czynności ratowniczych stosowanych u chorych, u których nastąpiło NZK. Celem reanimacji jest przywrócenie krążenia, oddychania oraz czynności ośrodkowego układu nerwowego. Nagłe zatrzymanie krążenia - nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca, wskutek czego ustaje funkcja pompowania krwi do mózgu i organów wewnętrznych. W efekcie dochodzi do ostrego niedotlenienia narządów wewnętrznych i tkanek. W czasie 5-15 sekund od ustania krążenia następuje utrata przytomności, następnie ustaje oddychanie i rozpoczyna się nieodwracalne obumieranie komórek mózgu. Już około 4-minutowa przerwa w dopływie krwi do mózgu może spowodować nieodwracalne zmiany w jego strukturz[...]

 Strona 1  Następna strona »