Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Adam PELESZ"

Surface charge influence on the flashover voltage of composite insulator model working at HVDC DOI:10.15199/48.2016.10.31

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of research on the influence of the electric charge deposited on composite insulators models on DC flashover voltage. The influence of the charge on the flashover voltage was observed on the level of 0-18%. That influence depended on the insulator position. There was no visible influence (occurrence of any regularity) of core and housing material on a flashover voltage. Streszczenie. Przedstawiono wyniki badań wpływu ładunku elektrycznego zgromadzonego na modelach izolatorów kompozytowych na napięcie przeskoku przy narażaniu napięciem stałym. Wpływ ładunku na napięcie przeskoku był na poziomie 0-18%. Wpływ ten zależał od położenia izolatora. Nie było żadnego widocznego wpływu (wystąpienia jakichkolwiek regularności) materiału rdzenia i powłoki na napięcie przeskoku (Wpływ powierzchniowego ładunku elektrycznego na napięcie przeskoku modelu izolatora kompozytowego przy narażeniu napięciu stałym). Keywords: high voltage, DC voltage, composite insulators, surface charge. Słowa kluczowe: wysokie napięcie, napięcie stałe, izolatory kompozytowe, ładunek powierzchniowy. Introduction Development of DC power distribution systems [1,2,3] requires determination and understanding of physical processes leading to a generation and distribution of electrical charge (or related quantities) deposited on insulator surface. The charge deposited on surface can have impact on both DC [4,5] and impulse [6,7] flashover value Uf. So far carried studies show that surface discharge can result in charging the insulator surface [8-10].In the studies conducted so far with DC voltage (only negative polarity was used) hetero-charge (that is, a charge with opposite polarity as the polarity of the voltage) decreased absolute flashover value, while homo-charge (that is, a charge with same polarity as the polarity of the voltage) increased it. Measured influence was on the level of 10%. Previous studies have been performed on models eq[...]

Charging of a single soap bubble DOI:10.15199/48.2018.10.40

Czytaj za darmo! »

Charging (electrification) of aerosol particles is used in many technological processes, such as painting, applying thin layers, disinfestation. Electro-aerosols are also widely used in medicine and agriculture. To form aerosol pneumatic, hydraulic, ultrasonic dispersion techniques are commonly used. For the charge application induction, conductive and corona charging methods are used [1, 2]. The main method of evaluation of the effectiveness of electrification process is (Q/m) parameter defined as a ratio of charge of the aerosol particle to the mass of this particle. The higher the value of the (Q/m) parameter is, the more the trajectory of the charged particle depends on electrostatic force and less on the force of gravity. It is assumed that the electrostatic force should be dominant if (Q/m) ratio is greater than 2 mC/kg [2]. Due to the wide range of electro-aerosol applications, there is a need to search for methods to increase the efficiency of their production, i.e. to obtain aerosols characterized by high (Q/m) parameter values with low energy cost. One of such methods may be obtaining electro-aerosols by electrification of a nanometric liquid membrane, for example, a soap bubble. Soap bubble is hollow inside thus has a small mass, compared to a droplet with similar radius. Because charge is mainly accumulated on surface, it leads to the possibility of production droplets characterized by a high (Q/m) ratio, from bursting bubbles. Such idea was proposed in [3] as a method of obtaining small droplets for an electrohydrodynamic generator. Soap bubbles and electric charge A soap bubble is defined as a closed thin layer (membrane) of liquid (usually a mixture of water and detergent) filled with gas. Parameters characterizing a bubble such as a film thickness, diameter, mass, durability depend on the used soap solution, the method of production and environment. The thickness of the liquid layer ranges from tens to ove[...]

Elektryzacja kropel aerozoli wytwarzanych przy użyciu głowic hydraulicznych

Czytaj za darmo! »

Elektryzację cząstek aerozolu wykorzystuje się w wielu procesach technologicznych, głównie w celu poprawy ich efektywności [1]. Elektryzacja cząstek wykorzystywana jest w malowaniu farbami ciekłymi i proszkowymi oraz w rolnictwie. Coraz częściej elektroaerozole stosowane są w medycynie, dezynsekcji, nanoszeniu cienkich warstw, przy gaszeniu pożarów lub w kosmetologii [2-4]. Do tworzenia elektroaerozoli z cieczy, w których faza rozpraszana jest obdarzona ładunkiem elektrycznym wykorzystuje się rozpraszanie elektrostatyczne, pneumatyczne, hydrauliczne i inne. W artykule przedstawiono próby wykorzystania standardowych rozpylających głowic hydraulicznych do wytwarzania elektroaerozoli. Celem podjętych badań była ocena efektywności elektryzacji oraz zbadanie wpływu dodatkowej uziem[...]

Wpływ elektryzacji cząstek aerozolu na proces pokrycia obiektu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu indukcyjnej elektryzacji cząstek aerozolu, wytwarzanego za pomocą komercyjnej dyszy pneumatycznej, na stopień i równomierność pokrycia płaskich powierzchni przewodzących modelujących obiekt. Stopień pokrycia powierzchni wodnym roztworem chlorku sodu określano na podstawie badań konduktywności roztworów pozostałości zebranych z pokrywanych powierzchni. Stwierdzono istotny wzrost równomierności i stopnia pokrycia przy elektryzacji kropel aerozolu na poziomie (Q/m)=4,2 mC/kg. Abstract. Influence of induction electrification of aerosol particles generated by a commercial hydrodynamic sprayer on the coverage rate and uniformity is discussed in the paper. An increase in coverage rate and uniformity was experimentally confirmed for the spray with parameter Q/m=4.2 mC/kg. The coverage rate was determined on the basis of the solution (water solution of salt particles deposited on the leafs model) conductivity measurements. (Influence of electrification of aerosol particles in the process of an object coverage) Słowa kluczowe: aerozol, elektryzacja indukcyjna, stopień pokrycia, Keywords: aerosol, induction electrification, rate of coverage, Wstęp Elektryzacja cząstek aerozoli stosowana jest w wielu procesach pokrywania powierzchni [1-10]. Można wymienić elektrostatyczne czy wspomagane elektrostatycznie malowanie [2,3], elektrostatyczny oprysk [4], oraz zapylanie roślin [5], podawanie leków wziewnych [6], drukowanie atramentowe [2], i wiele innych procesów. Pole elektryczne, występujące w obszarze elektrycznie naładowana cząstka (strumień cząstek) - pokrywany obiekt, prowadzi do pojawienia się sił elektrostatycznych, wpływających na trajektorię cząstek aerozolu. Działanie sił elektrostatycznych pozwala zatem wpływać zarówno na stopień, jak i równomierność pokrycia powierzchni pokrywanego obiektu [2,11]. Prowadzi to do podwyższenia jakości pokrycia oraz obniżenia poziomu zużycia środka pokrywającego.[...]

Pomiary prądu globalnego oraz natężenia pola w otoczeniu Ziemi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów ciągłych natężenia pola oraz gęstości prądu globalnego wykonane w tym samym czasie. Analiza wyników pomiarów wykazała dużą koincydencję pochodnej natężenia pola elektrycznego z czasowym przebiegiem prądu. Korzystając z równania ciągłości wyznaczono składową przewodnościową gęstości prądu oraz konduktywność atmosfery. Czasowe przebiegi konduktywności wskazują na występowanie ładunku przestrzennego, co sugeruje uzupełnienie równania ciągłości o odpowiednią składową. . Abstract. The results of continuous measurements of electric field strength and the global current density made at the same time. The analysis of measurement results showed a high coincidence of the electric field derivative with the time course of the current. Using the continuity equation the conductive component of current density and conductivity of the atmosphere were determined. Temporal courses of conductivity indicate the presence of space charge, suggesting that supplementing the continuity equation with the appropriate component. (Measurements of global electric current density and natural electric field). Słowa kluczowe: miernictwo elektrostatyczne, prąd globalny, ziemskie pole elektryczne, konduktywność atmosfery. Keywords: electrostatic metrology, global electric current, natural electric field, atmospheric conductivity. Wstęp W warunkach "dobrej pogody" (ang. fair weather) płynie przez atmosferę do ziemi prąd, tzw. prąd globalny. Gęstość prądu globalnego jest oceniana [1, 2] na poziomie ~1-2 pA/m2. Obwód prądu globalnego, pomiędzy jonosferą a powierzchnią ziemi, zamyka się dzięki nośnikom ładunku wytwarzanym podczas wyładowań elektrycznych (w obszarach objętych wyładowaniami burzowymi) jak również skutkiem nośników ładunku tworzonych w atmosferze przez promieniowanie kosmiczne, radon [1] oraz inne źródła promieniowania wysokoenergetycznego. Nośniki ładunku poruszają się w polu elektrycznym, występującym w otoczeniu ziemi, na sk[...]

Wibracyjny przetwornik do pomiaru natężenia stałych i wolnozmiennych pól elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych oraz wyniki badań testowych, związanych z pracowaniem prototypu czujnika-przetwornika wibracyjnego do pomiaru natężenia stałych i wolno-zmiennych pól elektrycznych. Abstract. The paper presents results of conceptual, design, and construction works as well as results of tests related to the development of a prototype vibration sensor for measurements of static and low frequency electric fields. (Vibration sensor for the measurement of static and low frequency electric fields). Słowa kluczowe: elektrostatyka, stałe pole elektryczne, pole elektryczne wolnozmienne, pomiary natężenia pola Keywords: electrostatics, static electric field, low frequency electric field, field strength measurements Wstęp W ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie rozwinięto metodologię pomiaru natężenia pola elektrycznego (NPE) oraz wielkości związanych, takich jak potencjał czy efektywna gęstość ładunku. Postęp w tej gałęzi metrologii spowodowany był zarówno potrzebami poznawczymi jak i praktycznymi, przy czym jednym z głównych czynników był wzrost zagrożeń od elektryczności statycznej pochodzenia sztucznego oraz naturalnego [1]. Znaczący wpływ na ten obszar nauki miało opracowanie nowych technologii produkcyjnych oraz rozwiązań konstrukcyjnych, w których pomiary NPE były wykorzystywane zarówno do kontroli lub oceny prowadzonych procesów jak i ich rezultatów w postaci gotowych wyrobów (m.in. produkcja tkanin antystatycznych i folii polimerowych, procesy pakowania oraz transportu pneumatycznego). Warto zwrócić również uwagę na fakt, iż przy powierzchni Ziemi występuje wolnozmienne pole elektryczne o natężeniu rzędu 100-1000 V/m (chwilowo nawet ponad 30 kV/m) [1,2]. Jego chwilowa wartość zależy zarówno od zmian występujących w atmosferze (burze) oraz jonosferze jak również od krzywizny obszaru, w którym jest mierzone. Zjawiska odpowiedzialne za powstawanie ziemskiego pola elek[...]

Zanik ładunku na izolatorach kompozytowych DOI:10.12915/pe.2014.10.04

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces zaniku ładunku powierzchniowego na cylindrycznych kompozytowych izolatorach zawierających różne kombinacje materiałów rdzenia i płaszcza. Izolatory zostały poddane "punktowej" elektryzacji za pomocą wyładowania koronowego przy napięciu stałym. Wyniki badań wykazały zależność szybkości zaniku ładunku od materiału płaszcza jak i rdzenia przy czym transport ładunku ma miejsce głównie w płaszczu. Stwierdzono również wpływ interfazy rdzeń-płaszcz na szybkość zaniku ładunku. Abstract. Surface charge decay process was examined on cylindrical composite insulators models with various combinations of core and housing materials. Insulator models were subjected to "point" electrification by DC corona discharge. The results showed that the rate of charge decay depend on the material of the core and the housing wherein the charge transport takes place primarily in the housing. It was also found the influence of core-housing interphase on the rate of charge decay. (Charge decay on composite insulators). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, ładunek powierzchniowy, zanik ładunku, potencjał powierzchniowy. Keywords: composite insulator, surface charge, charge decay, surface potential doi:10.12915/pe.2014.10.04 Wstęp Postępujący rozwój systemów przesyłu energii elektrycznej przy wykorzystaniu napowietrznych linii wysokiego napięcia stałego HVDC oraz wzrost znaczenia izolatorów kompozytowych [1, 2] wymagają zrozumienia fizycznych procesów prowadzących do gromadzenia się ładunku elektrycznego w izolatorach oraz jego zaniku. Powszechnie uważa się że ładunek powierzchniowy i/lub przestrzenny może być źródłem lokalnego pola elektrycznego na tyle dużego by wpłynąć na napięcie przeskoku izolatora [3, 4]. Odpowiednie badania obejmują pomiary rozkładu potencjału (ładunku) i jego ewolucji w czasie na trójwymiarowym modelu izolatora. Pomimo iż w pierwszym przybliżeniu zakłada się że dielektryki są obiektami ze stałym ładunkiem to ładunek u[...]

Influence of the impulse voltage on the residual charge DOI:10.15199/48.2016.10.30

Czytaj za darmo! »

Results of measurements and simulations of the charge accumulated on the surface of composite insulator models after applying to them standard high voltage impulse (1.2/50 - positive polarity) are presented in the paper. Studies have shown that the residual charge deposited after applying the impulse with a positive polarity does not exceed 8nC and should not noticeably affect the flashover voltage tested models. Streszczenie.W artykule przedstawiono wyniki badań ładunku zgromadzonego na powierzchni modelu izolatora kompozytowego po przyłożeniu do jednego z okuć standardowego udaru wysokonapięciowego (1.2/50) o biegunowości dodatniej. Badania wykazały, że wprowadzony w ten sposób ładunek resztkowy nie przekracza 8nC i nie powinien wpływać w zauważalny sposób na wartość napięcia przeskoku badanych modeli (Wpływ napięcia udarowego na ładunek resztkowy). Keywords: high voltage, impulse voltage, composite insulators, residual charge. Słowa kluczowe: wysokie napięcie, napięcie udarowe, izolatory kompozytowe, ładunek resztkowy. Introduction Development of DC power distribution systems [1,2,3] requires determination and understanding of physical processes leading to a generation and distribution of electrical charge (or related quantities) deposited on insulator surface. The charge deposited on surface of the insulator may potentially affect both, the DC [4,5] and impulse [6,7] flashover voltage value Uf. So far carried studies show that surface discharge can result in charging the insulator surface [8-10]. Previous studies have been performed on models equipped with electrodes that their shapes differ from the typical fittings used on insulators [4-10]. Models The investigations of the residual charge distributions were carried out on a composite insulator models. Each of models consisted of cylindrical dielectric core and silicone elastomer housing, both made of different dielectrics. The insulating cores with diameter equal to 20mm, [...]

Napięcie zapłonu wyładowań niezupełnych na zwilżonej kroplami wody powierzchni gumy silikonowej DOI:10.15199/74.2016.12.1


  W początkowym okresie eksploatacji izolatory kompozytowe mają silne właściwości hydrofobowe. Ich powierzchnia, nawet w czasie atmosferycznych opadów wody, charakteryzuje się wysoką wartością rezystancji, która wpływa na ograniczanie wartości prądu upływu izolatorów i energii elektrycznych wyładowań powierzchniowych. W niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych, w zależności od intensywności i czasu działania narażeń, silikonowe osłony izolatorów mogą okresowo zmieniać swoje właściwości. Degradacja zewnętrznej powierzchni izolatorów jest procesem energochłonnym i w początkowym okresie eksploatacji związana jest głównie z oddziaływaniem: promieniowania UV, ozonu i pola elektrycznego [3]. Istotnym czynnikiem powodującym starzenie izolatorów są wyładowania niezupełne między kroplami wody, osadzanymi na powierzchni osłon w czasie opadów deszczu i mgły. Powierzchniowe wyładowania elektryczne dostarczają energii termicznej, która w obecności wilgoci umożliwia rozwój procesów starzeniowych. W zależności od temperatury osiąganej lokalnie przez powierzchnię silikonu mogą występować reakcje hydrolityczne, sieciowanie, a powyżej 400ºC nawet termiczny rozkład powierzchni materiału osłony, w wyniku pirolizy wiązań Si-O łańcucha głównego elastomeru [1, 6]. W czasie eksploatacji postępująca degradacja właściwości osłon izolatorów kompozytowych umożliwia zwiększoną akumulację wody na ich powierzchni i w niekorzystnych warunkach pogodowych jest przyczyną wzrostu wartości prądu upływu oraz Dr inż. Witold Bretuj (witold.bretuj@pwr.edu.pl), mgr inż. Adam Pelesz - Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej 4 R[...]

Problemy pomiaru rozkładu potencjału na obiektach ze stałym ładunkiem DOI:10.15199/48.2018.10.39

Czytaj za darmo! »

Rozwój w zakresie elektroenergetyki, a w szczególności energoelektroniki, umożliwił zastosowanie sieci pracujących przy napięciu stałym do przesyłu energii elektrycznej. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza przesyłu na większe odległości i znacznych mocy [1-3]. Inną przyczyną wzrostu zainteresowania sieciami pracującymi przy napięciu stałym jest rozwój energetyki odnawialnej [4,5]. Diagnostyka izolacji wysokonapięciowej pracującej przy napięciu stałym wymaga między innymi pomiarów rozkładu potencjału [5-9]. O ile pomiary rozkładów napięć wykonywane przy napięciu przemiennym (np. pomiar rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów) są rutynowymi i nie nastręczają większych problemów (zwłaszcza wykonywane w skali laboratoryjnej), o tyle pomiary przy napięciu stałym stwarzają istotne problemy, które są stosunkowo słabo zaznaczone w specjalistycznej literaturze [10]. Problemy metrologiczne występujące przy napięciu stałym wynikają z faktu bardzo dużej wartości rezystancji wewnętrznej źródeł badanych napięć (zwykle przewyższające poziom 1013 Ω), które w znakomitej większości wypadków można traktować jako tzw. obiekty ze stałym ładunkiem [11,12]. Problematyka pomiaru potencjału obiektów ze stałym ładunkiem (obiektów przewodzących) oraz rozkładów potencjału (na obiektach nieprzewodzących) jest znana w obszarze elektrostatyki stosowanej. Ze względu na ekstremalnie wysokie wartości rezystancji wewnętrznej badanych obiektów do pomiarów stosuje się woltomierze bezkontaktowe [11-14]. Istotnym problemem jest przeliczenie zmierzonego rozkładu potencjału U(x,y) na rozkład gęstości powierzchniowej ładunku qs(x,y). W wielu przypadkach (szczególnie obiektów innych niż próbki płaskorównoległe, których jedna strona jest uziemiona) wymaga to użycia metod numerycznych [15-17]. Bezkontaktowe woltomierze i/lub metody pomiaru potencjału można podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. metody pomiaru bezpośredniego oraz metody kompensacyjne. W przypadku me[...]

 Strona 1  Następna strona »