Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Babiński"

Kinetics of reduction of oxygen carriers containing iron and titanium oxides from pigments Kinetyka redukcji nośników tlenu otrzymanych na bazie pigmentów zawierających tlenki żelaza i tytanu DOI:10.15199/62.2015.6.13


  Fe2O3/TiO2 oxygen carriers were prepd. by sintering pure chemicals or Fe2O3 and TiO2 from pigments and studied for redn. kinetics at 850-950°C. The shrinking core model showed the best agreement with exptl. data. The carriers made of pigments showed higher activation energy than that made of pure chemicals. Otrzymano nowy alternatywny nośnik tlenu na bazie materiałów pigmentowych. Potencjalny nośnik w procesie przenoszenia tlenu w chemicznej pętli tlenkowej przygotowano metodą mechanicznego mieszania i prażenia. W celu analizy porównawczej przygotowano również materiał nośnika z odczynników chemicznych. Badania kinetyki redukcji nośnika przeprowadzone z zastosowaniem analizy termograwimetrycznej (TGA) umożliwiły wyznaczenie wartości energii aktywacji (Ea), wartości współczynnika przedwykładniczego (A0) oraz wartości stałej kinetycznej (k) z zastosowaniem oprogramowania MathCad Prime 2.0. Modele reakcji redukcji f(x) zostały wybrane z zastosowaniem metody dopasowania modelu.Technologia spalania paliw w chemicznej pętli tlenkowej CLC (chemical looping combustion) jest nowatorska, ponieważ umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej wraz z uzyskaniem wysokiej czystości CO2 poprzez zastosowanie nośnika tlenu, zwykle tlenku metalu (MeO), który transportuje tlen z powietrza do paliwa1-3). W ten sposób unika się bezpośredniego kontaktu paliwa z tlenem zawartym w powietrzu zawierającym azot, co z kolei prowadzi do otrzymania czystego strumienia CO2 (po uprzedniej kondensacji pary wodnej). Materiał stałego nośnika tlenu winien spełniać stosowne wymagania dla jego praktycznego zastosowania w procesie CLC, które również zostały opisane w3, 4). Wymagana jest wysoka reaktywność z paliwem, duża pojemność przenoszenia tlenu, duża odporność termiczna, niski współczynnik ścieralności, mała tendencja do aglomeracji, długa żywotność umożliwiająca jego długotrwałe wykorzystanie, niskie koszty produkcji oraz mała toksyczność dla środowiska nat[...]

Oxy-fuel combustion of coal. Studies on kinetics and mechanism of pressurized combustion Tlenowe spalanie węgla. Badania kinetyki i mechanizmu spalania ciśnieniowego DOI:10.15199/62.2015.4.2


  Bituminous coal and lignite samples were carbonized under N2 at 1000°C for 30 min. The chars were studied for chem. compn., sp. surface, pore structure (N2 adsorption) and kinetics of combustion under O2/CO2 (0.1-1.0 MPa) at 500-1000°C (mass loss rate). C conversion degree increased with increasing combustion temp., O2 concn. and total pressure of the gas phase. The activation energy of the combustion decreased strongly with increasing combustion temp. range and the gas phase pressure. The combustion was diffusion-controlled, esp. at elevated temp. and pressure. Przedstawiono wyniki kinetycznej analizy ciśnieniowego oksyspalania karbonizatów pochodzących z dwóch węgli o zróżnicowanym stopniu metamorfizmu: brunatnego Turów i kamiennego Janina. Przedstawiono uzasadnienie i problematykę podjętych badań nad ciśnieniowym oksyspalaniem węgla jako jednym z perspektywicznych rozwiązań technologicznych umożliwiających wdrażanie czystych technologii węglowych. Badania kinetyki oksyspalania prowadzono z wykorzystaniem ciśnieniowego analizatora termograwimetrycznego. Omówiono wpływ na szybkość procesu takich czynników, jak temperatura, ciśnienie całkowite i ciśnienie parcjalne tlenu. Uzyskane wyniki wykazały zróżnicowany wpływ wzrostu ciśnienia całkowitego i temperatury oraz pozytywny wpływ ciśnienia parcjalnego na reakcyjność paliw względem tlenu. Do opisu kinetyki procesów z powodzeniem zastosowano model kurczącego się rdzenia. Wyznaczono parametry kinetyczne, takie jak rząd reakcji względem ciśnienia parcjalnego O2 i energia aktywacji dla różnych zakresów temperatury i trzech wartości ciśnienia całkowitego. Dane te są istotne przy projektowaniu nowych rozwiązań technologicznych do czystego spalania węgla, głównie w aspekcie właściwego projektowania komór spalania nowych kotłów realizujących proces oksyspalania ciśnieniowego lub przebudowy w tym kierunku istniejących kotłów węglowych. Węgiel jest jednym z trzech głównych, o[...]

Identyfikacja parametrów określających podatność węgli brunatnych na zgazowanie DOI:10.15199/62.2017.7.27


  Węgiel brunatny jest jednym z podstawowych surowców energetycznych. W Polsce jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej, w elektrowniach Polskiej Grupy Energetycznej SA (Turów, Bełchatów) oraz w Zespole Elektrowni PAK (Pątnów, Adamów, Konin). W elektrowniach opalanych węglem brunatnym zainstalowanych jest 9000 MW mocy elektrycznej i produkuje się rocznie ok. 50 TWh energii elektrycznej, co odpowiada ok. 35% całości generowanej energii elektrycznej w Polsce. Inne niż do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wielkoskalowe wykorzystanie węgla brunatnego w Polsce nie jest stosowane. Jednocześnie węgiel brunatny wykorzystywany jest w sposób ograniczony przez sektor ogrzewnictwa indywidualnego, lokalnie w rejonie kopalni odkrywkowych. Węgiel brunatny w Polsce jest wydobywany w trzech rejonach: bełchatowskim, turoszowskim oraz konińskim. Sumaryczne wydobycie węgla brunatnego w Polsce wynosiło 60,175 mln t w 2016 r.1) i było o 4,26% mniejsze niż w 2015 r. Wszystkie kopalnie są połączone z energetyką zawodową, praktycznie całe wydobycie jest kierowane do elektrowni. Wyjątkiem jest niewielka kopalnia Sieniawa, która jest nastawiona na lokalnych konsumentów. W wyniku eksploatacji złóż węgla brunatnego następuje ich wyczerpywanie i poszczególne pola wydobywcze są zamykane. Dlatego niezwykle ważne jest udostępnianie nowych złóż węgla brunatnego. W obszarze zainteresowania PGE GiEK SA, do perspektywicznych złóż węgla brunatnego można zaliczyć złoże Gubin oraz złoże Złoczew2). W 2014 r. zostało utworzone konsorcjum składające się z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) oraz Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA do realizacji projektu badawczego pt. "Wykorzystanie węgli brunatnych w procesie zgazowania fluidalnego dla wysokoefektywnej produkcji gazu syntezowego". Finansowanie projektu zapewniło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu polsko-japońskiej współ[...]

 Strona 1