Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Kustra"

TECHNIKI BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI WIDMOWEJ W RADIU KOGNITYWNYM DOI:10.15199/59.2019.6.9


  1. WSTĘP Kognitywne systemy bezprzewodowe są realizacją paradygmatu dynamicznego dostępu do widma zapewniającego zwiększenie efektywności jego wykorzystania oraz zwiększenie i uelastycznienie dostępu do zasobów widmowych. Potencjalne możliwości radia kognitywnego, takie jak szerokie stosowanie technik adaptacyjnych, rozpoznawanie środowiska radiowego, stosowanie metod uczenia i inteligentnego podejmowania decyzji powodują, że technologia radia kognitywnego (ang. Cognitive Radio - CR) odgrywa coraz większą rolę w rozwoju sieci bezprzewodowych [3]. Jedną z podstawowych funkcjonalności CR jest gromadzenie informacji o otoczeniu radiowym i budowanie w ten sposób tzw. świadomości widmowej (ang. spectrum awareness) każdego z elementów sieci. W literaturze rozpatrywanych jest kilka metod pozyskiwania informacji o stanie wykorzystania widma. Dostęp do odpowiednich baz danych (ang. geo-location database) [11], pozwala na czerpanie informacji zarówno o zajętości konkretnych podpasm częstotliwości w odniesieniu do konkretnej lokalizacji jak również o operatorach świadczących usługi w danym rejonie oraz ich wymaganiach dotyczących ochrony użytkownika licencjonowanego. Metoda dostępu do bazy danych jest uważana za najbardziej wiarygodną metodę stanowiącą stabilne źródło informacji o dostępności zasobów radiowych. Innym sposobem/narzędziem umożliwiającym pozyskanie informacji o możliwym do wykorzystania paśmie częstotliwości w danym czasie i miejscu jest rozpatrywany w [13] tzw. kognitywny kanał pilotowy (ang. cognitive pilot channel). Jest to specjalny kanał rozsiewczy, który oprócz informacji o widmie dostarcza odbierającym go CR dane nt. technik dostępu radiowego, operatorów oraz systemów radiokomunikacyjnych działających w danej lokalizacji. Kolejnym źródłem wiedzy umożliwiającym budowanie świadomości widmowej jest sensing [4]. Polega on na monitorowaniu szerokich fragmentów widma radiowego i wykrywaniu kanałów czasowo niewykor[...]

HYBRYDOWE METODY SENSINGU WIDMA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TECHNIK KORELACJI CYKLICZNEJ1 DOI:10.15199/59.2016.8-9.69


  W referacie omówiono hybrydowy sensing widma ze szczególnym uwzględnieniem detektora cech cyklostacjonarnych sygnału. Zdefiniowano funkcję autokorelacji cyklicznej CAF (ang. Cyclic Autocorrelation Function) należącą do klasy tzw. ślepych detektorów SCD (ang. single-cycle detector). Dano równania i wyniki analizy oraz badań symulacyjnych dla sygnału OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Abstract: The paper discusses the hybrid spectrum sensing with particular focus on the cyclostationary detector. Defined Cyclic Autocorrelation Function (CAF) belongs to the class of blind SCD (single-cycle) detectors. In the paper are given the equations and results of analysis and simulations for the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signal. Słowa kluczowe: Detektor hybrydowy, detekcja cech cyklostacjonarnych, funkcja autokorelacji cyklicznej, CAF, OFDM. Keywords: Hybrid detectors architecture, cyclostationary feature detection, cyclic autocorrelation function, CAF, OFDM. 1. WSTĘP W literaturze dotyczącej optymalizacji metod sensingu widma pod kątem zwiększenia efektywności rozważa się detektory o hybrydowej strukturze wykorzystującej zalety różnych metod detekcji [1], [6], [8]. W takim ujęciu zazwyczaj główną rolę oddaje się detekcji energii, która jest mniej dokładna, ale prosta i uniwersalna. Wspomaganie otrzymuje wtedy bądź to od metod cyklicznych bazujących na analizie częstotliwości bądź metod statystycznych, wykorzystujących rozkłady probabilistyczne określonych cech sygnałów, np. mocy. W militarnych systemach łączności na ogół mamy wiedzę o stosowanych technikach/modulacjach poszukiwanych użytkowników pierwotnych. Wówczas sensing widma polega na monitorowaniu "kanału po kanale". Taka metoda nazywana jest sensingiem wielokanałowym (ang. multi-band sensing) [17]. Można wtedy stosować algorytm, w którym w pierwszej fazie dokonuje się detekcji energii w interesujących kanałach i w ten sposób wery[...]

DETEKCJA HYBRYDOWA JAKO METODA ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ SENSINGU DOI:10.15199/59.2017.6.54


  Systemy radia kognitywnego [3] [5] stanowią skuteczne rozwiązanie problemu niedoboru widma, głównie dzięki funkcji gwarantującej dynamiczny dostęp (ang. Dynamic Spectrum Access - DSA) do pasm chwilowo niewykorzystywanych przez użytkowników licencjonowanych (ang. primary user - PU). Skanowanie widma (sensing) jest jednym z podstawowych zadań radia kognitywnego, które musi zostać przeprowadzone aby możliwa była komunikacja. Sensing polega na monitorowaniu szerokich fragmentów widma radiowego i wykrywaniu kanałów niezajętych przez użytkownika pierwotnego (licencjonowanego), które mogą zostać wykorzystane przez użytkownika wtórnego (ang. secondary user - SU). Haykin działanie to definiuje jako "wyszukiwanie nieużytkowanych częstotliwości widma poprzez skanowanie prowadzone lokalnie przez odbiorniki stanowiące elementy sieci" [4]. Termin "nieużytkowane częstotliwości" oznacza te podzakresy widma radiowego, które są w określonym czasie i miejscu nie w pełni wykorzystywane. Do zagadnienia sensingu odnoszono się w sposób teoretyczny już wielokrotnie. Zaproponowano wiele technik skanowania widma dla systemów radia kognitywnego, a ilość publikacji dotyczących tej tematyki jest liczona w tysiące. Wszystkie te metody można sklasyfikować w kilku podstawowych kategoriach w zależności od wykorzystywanych cech sygnału. Najczęściej rozważanymi metodami wykorzystywanymi w procesie rozpoznawania widma są detekcja energii, detekcja cech cyklostacjonarnych, detekcja z wykorzystaniem filtra dopasowanego oraz detekcja falkowa [11]. Ze względu na niską złożoność obliczeniową oraz nieskomplikowaną implementację najczęściej stosowaną metodą w procesie skanowania widma jest detekcja energii (ED) [10]. Jest to "pół ślepa" (ang. semi blind) metoda, która niestety wymaga wiedzy na temat widmowej gęstości mocy szumu, przez co jest wrażliwa na niepewność jej estymacji [2] [9]. Z tego względu w literaturze przedmiotu analizuje się również przydatność [...]

WPŁYW WYBRANYCH MECHANIZMÓW DYNAMICZNEGO ZARZĄDZANIA WIDMEM CZĘSTOTLIWOŚCI NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA REALIZACJI SZEROKOPASMOWYCH USŁUG SIECIOWYCH DOI:10.15.199/13.2019.2.3


  W ostatnim czasie obserwuje się szybki wzrost zajętości praktycznie wszystkich pasm częstotliwości radiowych. Zjawisko to spowodowane jest głównie zwiększeniem nasycenia środkami łączności radiowej oraz powszechnością stosowania szerokopasmowych usług czasu rzeczywistego. Jego skutkiem jest nadmierne obciążenie widma elektromagnetycznego prowadzące z kolei do deficytu dostępnych zasobów widmowych obserwowanego w większości zakresów częstotliwości. Dotychczas stosowana statyczna metoda dostępu do widma polega na przydzieleniu przez zarządcę widma zasobów widmowych na wyłączność, bez możliwości ich dzielenia z innymi użytkownikami, nawet w sytuacji, kiedy nie są one w pełni wykorzystywane. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w różnych częściach świata stwierdzono, że w zakresie częstotliwości poniżej 3 GHz średni poziom wykorzystania widma nie przekracza 10 ÷ 15% rys. 1 [3]. Obserwacja ta stała się podstawą do wprowadzenia pojęcia dynamicznego dostępu do widma, które dopuszcza możliwość współużytkowania zasobów widmowych na określonych zasadach. W literaturze przedmiotu przyjmuje się następujące trzy stany [1]: ● statyczne metody dostępu do widma (stan obecny); ● skoordynowany dynamiczny dostęp do widma oparty na infrastrukturze brokera częstotliwości;● oportunistyczny dostęp do widma (realizowany przez radio kognitywne). Metody skoordynowanego i oportunistycznego dostępu są realizacją filozofii dzielenia się widmem przez różnych użytkowników, co prowadzi do znacznego zwiększenia efektywności jego wykorzystania. Praktyczna implementacja idei DSA wymaga wprowadzenia odpowiednich metod zarządzania widmem, uwzględniających dynamikę zmian środowiska, mobilności systemów i uwzględnienie ewentualnego działania systemów walki elektronicznej. Bez względu na przyjętą filozofię zarządzania widmem, każda koncepcja prowadzi do częstych zmian (przeprogramowania) parametrów wykorzystywanych urządzeń [...]

 Strona 1