Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Karpiński"

Roztwory stałe CexZr(1-x)O2 jako nośniki katalizatorów parowego reformingu etanolu DOI:10.15199/62.2018.8.6


  Wodór to "czysty" nośnik energii, który uważany jest za atrakcyjną alternatywę dla paliw kopalnych, gdyż charakteryzuje się bardzo wysoką wartością opałową (120-142 MJ/kg)1) a produktem jego spalania jest tylko woda. W skali przemysłowej wodór wytwarza się głównie w procesach parowego reforming gazu ziemnego oraz zgazowania węgla2), ale coraz większe zainteresowanie jako surowce do wytwarzania wodoru wzbudzają materiały odnawialne, takie jak biomasa, bioetanol i glicerol3). Szczególnie atrakcyjnym surowcem wydaje się bioetanol: jest odnawialny, mało toksyczny oraz relatywnie tani w produkcji, a ponadto łatwy do transportu i magazynowania.Efektywną metodą konwersji etanolu do wodoru jest parowy reforming etanolu (PRE). Ten endotermiczny proces można ogólnie opisać reakcją (1)4): CH3CH2OH + 3H2O → 6H2 + 2CO2 ΔH0 298 = 174 kJ/mol (1) W rzeczywistości proces PRE jest znacznie bardziej złożony i w zależności od warunków (temperatura, katalizator, GHSV) może zachodzić szereg innych reakcji: dekompozycja etanolu (2): CH3CH2OH → CO + CH4 + H2 ΔH0 298 = 49 kJ/mol (2) reforming etanolu do gazu syntezowego (3): CH3CH2OH + H2O → 2CO + 4H2 ΔH0 298 = 256 kJ/mol (3) odwodornienie etanolu do aldehydu octowego (4): CH3CH2OH → CH3CHO + H2 ΔH0 298 = 68 kJ/mol (4) odwodnienie etanolu do etylenu (5): CH3CH2OH → C2H4 + H2O ΔH0 298 = 45 kJ/mol (5) reakcja Boudouarda (6): 2 CO → CO2 + C ΔH0 298 = - 171,5 kJ/mol (6) metanizacja (7): 3H2 + CO → CH4 + H2O ΔH0 298 = - 206 kJ/mol (7) odwrotny reforming parowy metanu (8): 4 H2 + CO2 → CH4 + 2H2O ΔH0 298 = - 165 kJ/mol (8) 97/8(2018) 1265 Prof. dr hab. inż. Janusz TRAWCZYŃSKI w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem Zakładu Chemii i Technologii Paliw tej uczelni. Specjalność - kataliza stosowana, technologia katalizatorów i procesów rafineryjnych. kon[...]

 Strona 1