Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Lubczyński"

Działalność szkoleniowa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

Czytaj za darmo! »

Zbliżająca się 90. rocznica powstania SEP jest dobrą okazją do prezentacji społeczeństwu (a także swoim członkom) dorobku i dokonań Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach działalności statutowej. Jedną z takich chlubnych kart działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich w całym okresie jego istnienia jest działalność w zakresie szkolenia elektryków. Pragniemy ją przypomnieć na łamach czasopism Stowarzyszenia. Może to być inspiracją do dalszych działań edukacyjnych, a także pokazania i przypomnienia ludzi, którzy tę działalność inicjowali, organizowali i prowadzili. Dla członków Stowarzyszenia przypomnienie tych dokonań może być też źródłem satysfakcji z działalności SEP na polu oświaty zawodowej, a w szczególności w zakresie szkolenia elektryków. Działalność szkoleniowa b[...]

Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w okresie międzywojennym (1919-1939)

Czytaj za darmo! »

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyzwoliło szereg działań i inicjatyw społecznych, wśród których znalazło się również powołanie organizacji skupiającej elektryków z trzech byłych zaborów. Z taką inicjatywą wystąpiły ośrodki w Warszawie, Łodzi i Sosnowcu z dawnego zaboru rosyjskiego, Lwowa i Krakowa z byłego zaboru austriackiego i Poznania z zaboru pruskiego, w których działały już organizacje elektryków. Zjazd założycielski zorganizowano w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. W statucie powołanego Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich zapisano, że jednym z celów działalności statutowej jest: krzewienie wiedzy elektrotechnicznej, popieranie uczelni technicznych, urządzanie odczytów, wycieczek i wystaw technicznych. Znamienne jest, że w pierwszym dniu z[...]

Działalność szkoleniowa SEP w czasie wojny 1939-1945 w kraju i za granicą

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, podobnie jak inne stowarzyszenia, zostało zdelegalizowane przez okupanta. w kraju w okresie okupacji wszelka działalność o charakterze społecznym oficjalnie nie była możliwa, jednak odbywała się niejawnie lub pod pozorem działań o charakterze gospodarczym. Do takich należało dokształcanie pracowników. Odbywało się ono w formie odczytów i kursów dla elektromonterów. Prowadziła je Grupa Elektrotechniczna Związku Przemysłowców Metalowych, działająca jako zastępca SEP. Odczyty organizowano w lokalu Związku Przemysłowców Metalowych przy ulicy Zielnej 49 w warszawie. Dotyczyły one zagadnień projektowych, konstrukcyjnych, prac nad przyszłą organizacją szkolnictwa zawodowego i programów nauczania. Takich spotkań odbyło się ok. 170, ze średnią frekwen[...]

Działalność szkoleniowa SEP w latach 1946-1958

Czytaj za darmo! »

Sprawy związane ze szkoleniem podjęto już na pierwszym po wojnie XII Walnym Zgromadzeniu Nadzwyczajnym w Łodzi, które odbyło się we wrześniu 1946 roku. Uznano szkolenie inżynierów i techników, a także monterów, mistrzów i czeladników za konieczny warunek skutecznej odbudowy kraju i zapewnienia jego rozwoju. Stwierdzono, że SEP winien włączyć się do realizacji tego zadania. W listopadzie tegoż roku Zarząd Główny SEP reaktywował działalność Centralnej Komisji Szkolenia Elektrotechnicznego. Pierwsze po 7 latach posiedzenie tejże Komisji odbyło się 20 listopada 1946 roku. CKSzEl ukonstytuowała się następująco: Włodzimierz Kotelewski - przewodniczący, Wacław Fischer (w okresie późniejszym pisownia Fiszer) - wiceprzewodniczący, S. Zagórski - sekretarz, Aleksander Giedroyć, Jan Kadecz[...]

Działalność szkoleniowa SEP w latach 1958-1966

Czytaj za darmo! »

Lata 1956-1959 to czas odbudowy autonomii Stowarzyszenia Elektryków Polskich po okresie dominacji Naczelnej Organizacji Technicznej. Dla SEP przełomowe znaczenie miał IX Walny Zjazd Delegatów obradujący w Krakowie we wrześniu 1956 r. Podjęte na nim uchwały zmierzały do zwiększenia samodzielności Stowarzyszenia i jego oddziałów. Postanowiono też opracować nowy statut, uwzględniający najważniejsze kierunki działania. Statut ten został uchwalony przez X WZD SEP, obradujący w Katowicach we wrześniu 1959 r. Usunął on narzuconą poprzednio Stowarzyszeniu branżowość, wprowadził do struktur SEP koła zakładowe i terenowe, powołał Główny Sąd Koleżeński wybierany przez WZD SEP, przywrócił Odznakę SEP, zwiększył skład Zarządu Głównego do 18 członków, wprowadził dwuletnią kadencję prezesa S[...]

Działalność szkoleniowa SEP w latach 1966–1977

Czytaj za darmo! »

Omawiany okres obejmuje kilka kadencji władz Stowarzyszenia, wyznaczanych kolejnymi Walnymi Zjazdami Delegatow SEP.Rozpoczął ją Walny Zjazd Delegatów SEP w Bielsku-Białej, obradujący w dniach 3-6 czerwca 1966 r. Po wieloletnim (od 1954 r.) przewodniczeniu Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrotechnicznego przez Wacława Fiszera, Zarząd Główny kadencji 1966-1968 powierzył tę funkcję Wacławowi Gosztowtowi. Zgodnie z decyzją ZG SEP rozszerzono skład CKSzEl do 32 osób, włączając do niej przedstawicieli oddziałów. Zgodnie z przyjętymi zmianami organizacyjnymi, działalność CKSzEl koncentrowała się na koordynacji działalności szkoleniowej Zakładu Szkolenia SEP, oddziałów, centralnych kolegiów sekcji i komisji SEP. Obejmowała nadal współpracę z komisjami szkolenia w Zjednoczeniu Energet[...]

Działalność szkoleniowa SEP w latach 1978-1984

Czytaj za darmo! »

W kadencji 1978-1980, którą rozpoczął XXI WZD SEP w Białymstoku, Zarząd Główny SEP dokonał podziału zakresu działalności Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrotechnicznego na dwa obszary i powołał dwie komisje: Centralną Komisję Doskonalenia Kadr Technicznych (CKDKT) i Centralną Komisję Szkolnictwa Wyższego (CKSzW). Centralna Komisja Doskonalenia Kadr Technicznych działała w składzie: przewodniczący Czesław Rukszto, sekretarz Jan Lipmann (do 19 kwietnia 1979 r.), członkowie: Andrzej Au, H. Koszara, Leonard Rojewski, M. Wojewódka, D. Balicki, Cz. Orlik, Bolesław Zaporoski, Irmina Wiśniewska-Krakowiak. CKDKT opiniowała szereg dokumentów poprzedzających podjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów oraz kilka zarządzeń wykonawczych do tej uchwały. Komisja czyniła przygotowania do zorganizowania w 1979 r. sympozjum stowarzyszeń państw socjalistycznych nt. doskonalenia zawodowego. Nie doszło jednak do niego z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Członkowie CKDKT uczestniczyli w 1980 r. w ogólnokrajowej konferencji nt. kształcenia, doskonalenia i wykorzystania średnich kadr technicznych, która wykazała potrzebę ustawowego uregulowania spraw techników w sposób podobny do uregulowania specjalizacji inżynierskiej. Ponadto CKDKT zajmowała się sprawami weryfikacji wykładowców, systemem wizytacji kursów, wydawnictwami szkoleniowymi, pomocami dydaktycznymi i metodyką samokształcenia. Centralną Komisję Szkolnictwa Wyższego powołał ZG SEP w końcu 1978 r. pod przewodnictwem Władysława Latka, w składzie: Jan Maksymiuk (z-ca przewodniczącego) Henryk Barlik, Ludwik Badian, Tadeusz Bełdowski, Kazimierz Bisztyga, Antoni Chudzyński, Jan Ekert, Jacek Kijak, Jan Kroszczyński, Jacek Marecki, Ryszard Matla, Jerzy Matera, Stefan Oksiuta, Jerzy Wsiowski, Władysław Paszek, Ryszard Pregiel, Mirosław Recha, Czesław Rukszto, Wiesław Seruga, Stefan Szczerba, Jan Trojak, Janusz Turowski, Wiesław Perzyna, Henryk Nowak. CKSzW opra[...]

Działalność szkoleniowa SEP w latach 1984-1994

Czytaj za darmo! »

Kadencję 1984-1987 rozpoczął XXIII WZD SEP w Poznaniu (5-7.10.1984 r.). Prezesem Stowarzyszenia wybrano ponownie Jacka Szpotańskiego. 28.02.1985 r. Prezydium Zarządu Głównego SEP zaakceptowało następujący skład Prezydium CKSzEl: przewodniczący - Zygmunt Rozewicz, sekretarz Zenon Stodolski, członkowie: Zdobysław Flisowski, Szczęsny Kujszczyk, Władysław Latek, Ryszard Matla, Zygmunt Tietz, Czesław Rukszto, przewodniczący podkomisji szkolnictwa wyższego - Stanisław Bolkowski, szkolnictwa średniego - Zbigniew Lubczyński, szkolenia ustawicznego - Jerzy Krauze, odczytów - Marian Wysiński. W trakcie kadencji 31.01.1986 r. nastąpiła zmiana nazwy dotychczasowej Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrotechnicznego na Centralną Komisję Szkolnictwa Elektrycznego i Wydawnictw, i stosownie do tego zmiana zakresu działania Komisji. Zgodnie z wnioskiem XXIII WZD SEP, zakres działalności Komisji obejmował: zagadnienia szkoleniowe, wydawnicze, odczytowe, popularyzację elektryki, weryfikację wykładowców, egzaminy na uprawnienia zawodowe związane z bezpieczeństwem pracy przy urządzeniach elektrycznych. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Oddziałów, komitetów Naukowo-Technicznych i Centralnych Kolegiów Sekcji. Komisja liczyła ok. 170 członków. Komisja wyłoniła ze swego składu prezydium i 6 podkomisji problemowych. Skład Prezydium CKSzEliW stanowili: przewodniczący - Zygmunt Rozewicz, sekretarz - Zenon Stodolski, przewodniczący Podkomisji: Szkolnictwa Wyższego - Stanisław Bolkowski, Szkolnictwa Średniego - Zbigniew Lubczyński, Szkolenia Ustawicznego - Jerzy Krauze, Wydawnictw - Zdobysław Flisowski, Popularyzacji Elektryki - Janusz Justat, Odczytów - Marian Wysiński, oraz: Witold Cherubin - przewodniczący Głównej Rady Nadzorczej Komisji Egzaminacyjnych Energetyki Przemysłowej, Edward Hibner - przewodniczący Rady Nadzorczej COSiW, Mieczysław Kula (przewodniczący Głównej Rady Nadzorczej Komisji Egzaminacyjnych Łączności, a ponadto: Szczęsny Kujs[...]

Przyczynek do historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Czytaj za darmo! »

W 2019 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich będzie obchodziło jubileusz stulecia swojego istnienia. W krótkim cyklu artykułów, nad którym pracuję ("Zarys historii statutów SEP ", "Sądy koleżeńskie w Stowarzyszeniu", "Składy GSK SEP w kadencjach", "Relacje z działalności GSK SEP w kadencjach"), chciałbym przedstawić rozwój struktur Stowarzyszenia, a szczególnie sądów koleżeńskich. Główny Sąd Koleżeński w opracowaniach historycznych Stowarzyszenia Materiał dotyczący omawianego tematu jest fragmentaryczny. Brakuje m.in. informacji o działalności GSK w latach 1919-1959, o składach sądu koleżeńskiego do 1939 r.[...]

Zarys historii statutów SEP


  Lata 1919-1945 24 marca 1919 r. Koło Elektrotechników istniejące przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie powołało Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników. Komitet ten wyłonił zespół, który zajął się przygotowaniem statutu i w porozumieniu z organizacjami elektryków w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Sosnowcu ustalił termin zjazdu w Warszawie na 7-9 czerwca 1919 r. W pierwszym dniu obrad Tadeusz Źerański z Krakowa i Jerzy Hirszowski z Warszawy przedstawili wstępną wersję statutu. Wybrano komisję statutową, do której oprócz ww. weszli: Stanisław Domagalski z Poznania, Kazimierz Gayczak z Sosnowca i Roman Januszkiewicz ze Lwowa. W trzecim dniu Zjazdu komisja statutowa przedstawiła projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich oraz ustawę Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich - czyli pierwszy statut. Określał on cel i zakres działania, organizację i strukturę kół terenowych, wybieralne władze, środki i majątek Stowarzyszenia oraz kompetencje Ogólnego Zgromadzenia Delegatów jako najwyższej władzy Stowarzyszenia, którego zadaniem było wybieranie zarządu na roczną kadencję. W paragrafie 2. statutu zapisano: Zadaniem Stowarzyszenia jest zrzeszenie Elektrotechników Polskich w celu: a) wspólnej pracy w sprawach dotyczących całokształtu zadań elektrotechniki; b) krzewienie wiedzy elektrotechnicznej przez otwieranie za zezwoleniem właściwej władzy szkół i popieranie uczelni elektrotechnicznych w Polsce oraz popieranie i rozpowszechnianie polskiego piśmiennictwa elektrotechnicznego w każdej postaci; c) tworzenie zbiorów, bibliotek, laboratoriów, biur porady fachowej, biur pośrednictwa pracy, utworzonych na zasadach specjalnych koncesji, wystaw oraz urządzanie zjazdów i odczytów; d) wspólnego ustalania przepisów, dotyczących instalacji, typu materiałów, środków bezpieczeństwa oraz ustalania słownictwa elektrotechnicznego; e) współdziałaniu w rozwoju przemysłu elektrotechnicznego; f) reje[...]

 Strona 1  Następna strona »