Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Kwiatkowski"

Efektywność energetyczna a systemywielokryterialnej oceny budynków DOI:10.15199/33.2016.01.05


  W artykule skupiono się na przedstawieniu, w jaki sposób efektywność energetyczna jest uwzględniana w wielokryterialnych systemach oceny budynków. Analiza wykonana została w oparciu o dwie najbardziej popularne metody: BREEAM oraz LEED. Pokazano, że zmniejszenie zapotrzebowania na energię w obu systemach certyfikacji jest ważne, a sposób oceny bardzo podobny. Należy wnioskować, że w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie. Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, budynki, oceny wielokryterialne.Zmniejszenie zużycia energii wbudynkach jest jednymz podstawowych działań w ostatnich latach w Europie. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. [1] nałożono na państwa członkowskie obowiązki, których skutkiem ma być 17% wzrost efektywności energetycznej do 2020 r. Część z tych obowiązków wprost odnosi się do sektora budowlanego i samych budynków, w tym: ● ustalenie orientacyjnej krajowej wartości docelowej efektywności energetycznej, w oparciu o zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędność energii pierwotnej, końcowej lub energochłonność; ● ustanowienie długoterminowych strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dyrektywa 2012/27/UE jest kolejnym, po Dyrektywach: 2010/30/UE, w sprawie etykiet energetycznych produktów związanych z energią [2], 2009/125/WE, w sprawie ekoprojektowania produktów związanych z energią [3], 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [4], aktem prawnym, mającymrealizować politykę energetyczną Unii Europejskiej. Dokumenty te tworzą spójne ramy prawne, pozwalające na niskoemisyjny i efektywny energetycznie rozwój gospodarki europejskiej. Działania podejmowane przez poszczególne kraje członkowskie w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach przebiegają dwutorowo, przez tworzenie aktów prawnych wdraża[...]

Rozważania dotyczące stosowania metody kosztu optymalnego w określaniu energetycznych wymagań budynków


  Działania na rzecz regulacji europejskich związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków są skupione w ramach porównawczej metodologii obliczania optymalnego, pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących budynków lub elementów budowlanych. Regulacje te zostały opublikowane w Rozporządzeniu nr 244/2012. W ramach metodologii zakłożono, że wiele parametrów należy ustalać na poziomie krajowym. W niniejszym artykule opisano wpływ zmiany niektórych parametrów na końcowe wymagania dotyczące elementów budynku. W różnych przykładach metody kosztu optymalnego użyto w obliczeniach zalecenia z dokumentów towarzyszących Rozporządzeniu Delegowanemu Komisji (UE) numer 244/2012 (2012/C 115/01) oraz normie PN EN 15459 "Charakterystyka energetyczna budynków- Ekonomiczna ocena instalacji energetycznych w budynkach". W artykule przedstawiono zalety oraz wady zaprezentowanej metodologii kosztu optymalnego. Wiele parametrów zależy od krajowych decyzji, niektóre nawet nie muszą być stosowane w obliczeniach, co wpływa na wyniki obliczeń dotyczących tego samego budynku lub jego elementu. Podano obliczenia stosując obie zaproponowane metodologie: obliczeń finansowych i makroekonomicznych. Celem artykułu nie jest wybór najlepszej metodologii, ale udział w dyskusji nad metodologią kosztu optymalnego i zwrócenie uwagi na dalszą harmonizację tego podejścia. Przedstawione rozważania odzwierciedlają prace projektu IEE o nazwie Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design; celem tego projektu jest rozpowszechnienie stosowania zintegrowanego projektowania w budynkach.1. Wprowadzenie Nowelizacja Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa EPB) weszła w życie 9 czerwca 2010 roku. Kraje członkowskie UE powinny do 9 czerwca 2012 roku opublikować odpowiednie przepisy prawa i regulacje administracyjne niezbędne do wprowadzenia jej zapisów.[...]

Wpływ standardu energetycznego budynku na zużycie energii w cyklu życia DOI:10.15199/33.2016.01.03


  Wartykule przeanalizowanowpływstandardu energetycznego budynku na całkowity bilans energetycznywcyklu jego życia. Analiza została wykonana na przykładzie budynku zamieszkania zbiorowego zgodnie z wymaganiami WT2014, WT2021 oraz NF15. Obliczono udział energii wbudowanej, eksploatacyjnej oraz energii przetworzenia w całkowitym bilansie energetycznymobiektu wraz z oszacowaniempotencjału odzysku energii z recyklingu materiałów.Wykazano, że zwiększenie izolacyjności budynku jest opłacalne energetycznie pomimo wyższych nakładów na jego realizację. Dodatkowa energia wbudowana jest rekompensowana przez oszczędności energii eksploatacyjnej i w efekcie całkowity bilans energetycznymaleje wraz z wyższym standardem energetycznym budynku. Ponadto pokazano, że nieuwzględnienie pozostałych faz życia budynku w całkowitym bilansie energetycznymnie odzwierciedla rzeczywistych korzyści ze zwiększania standardu energetycznego, co będzie skutkowało otrzymaniem zawyżonych wartości zaoszczędzonej energii. Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, zużycie energii, energia wbudowana, standard energetyczny budynku.Znowelizowana w 2010 r. dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków narzuca stopniowe zmniejszanie zużycia energii w budynkach, tak aby w 2021 r. wszystkie nowe budynki miały niemal zerowe zużycie energii. Spełnienie wymagań ujętych w tej dyrektywie wiąże się m.in. z koniecznością znacznego zwiększenia izolacyjności przegród budowlanych i stolarki okiennej. Energooszczędność budynku nie jest jednak związana tylko z jego użytkowaniem. Życie budynku zaczyna się już w momencie pozyskiwania surowców do budowy oraz wyrobu materiałów budowlanych. Analizując cały cykl życia budynku, największa część zapotrzebowania na energię związana jest z użytkowaniem budynku [1, 2], a jej udział w odniesieniu do pozostałych faz życia może wynosić nawet do 90%. Ograniczenie całkowitego bilansu energetycznego budynku tylko do fazy uży[...]

Wpływ działań termomodernizacyjnych doprowadzających do standardu nZEB na wartość emisji CO2eq w cyklu życia budynku DOI:10.15199/33.2017.01.06


  Wartykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej i ekologicznej termomodernizacji budynku zamieszkania zbiorowego do standardu budynku niemal zeroenergetycznego. Obliczono, o ile zredukowana zostanie emisja gazów cieplarnianych w wyniku tych działań, przy założeniu 30-letniego okresu użytkowania budynku. W analizie uwzględniono zarówno energię wbudowaną nowych materiałów i systemów instalacyjnych, jak również zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, przygotowania c.w.u. i oświetlenia. Wykazano, że dodatkowy nakład energetyczny i ekologiczny, jakimusi zostać poniesiony przy produkcji materiałów budowlanych i elementów instalacji podlegających wymianie, jest niewielki w porównaniu z oszczędnościami, jakie przyniesie termomodernizacja. Dodatkowy nakład zostanie zrównoważony już po pierwszymroku, a redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych w ciągu 30 lat użytkowania wyniosła ponad 72%. W artykule zestawiono ponadto udziały emisji wbudowanej i udziały emisji pochodzących z wykorzystania energii na potrzeby instalacji c.o., c.w.u. i oświetleniowej. Słowa kluczowe: ocena cyklu życia, zużycie energii, emisja wbudowana, termomodernizacja.Jednym z głównych celów strategicznych Komisji Europejskiej jest zmniejszenie przez sektor budowlany emisji CO2 do 2050 r. o 90% w porównaniu z 1990 r. [6]. Służyć temu ma m.in. dyrektywa unijna dotycząca zwiększenia efektywności energetycznej nowo projektowanych budynków. Jednak do realizacji tego celu konieczne będzie zmodernizowanie budynków już istniejących. Zgodnie z [4] w 2050 r. użytkowanych będzie nadal 75% budynków wybudowanych do 2005 r. Modernizacja obiektu wiąże się z poniesieniem nakładu energetycznego w tzw. roku zerowym, związanym z produkcją materiałów budowlanych i elementów instalacji. Udział energii wbudowanej i energi[...]

Wykorzystanie analiz kosztowych do ustalenia standardu nZEB w budynkach edukacyjnych DOI:10.15199/33.2017.01.14


  Nowelizacja Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadziła nie tylko definicję budynku o niemal zerowymzużyciu energii (nZEB), ale również konieczność ustalenia wymagań charakterystyki energetycznej budynków metodą kosztu optymalnego.Wartykule przedstawiono określenie optymalnego kosztowo wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) wg tej metody. W analizie wykorzystano architekturę oraz układ funkcjonalny istniejącego budynku Politechniki Warszawskiej. Następnie stworzono 162 warianty obliczeniowe różniące się zapotrzebowaniem na ciepło i energię elektryczną czy źródłem ciepła.Wprzypadku każdego z wariantów określono koszty całkowite uwzględniające nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne. Na podstawie wyników analizy energetyczno-kosztowej określono optymalne kosztowo wartości wskaźnika EP. Słowa kluczowe: metoda kosztu optymalnego, nZEB, budynek edukacyjny.NowelizacjaDyrektywywsprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa EPB) [1] weszła wżycie 9 czerwca 2010 r. Kraje członkowskieUE powinny opublikować odpowiednie przepisy prawa i regulacje administracyjne niezbędne do wprowadzenia jej zapisówdo 9 czerwca 2012 r. Zapisy dyrektywywprowadzają ogólną definicję budynku o niemal zerowymzużyciu energii (nZEB) oraz nakładają na kraje członkowskie UE wymaganie, że wszystkie nowe budynki od 31 grudnia 2020 r. mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.Wprzypadku budynkówzajmowanych przezwładze publiczne oraz będące ich własnością wymaganie to powinno obowiązywać od 31 grudnia 2018 r. Nowe przepisy dyrektywy stanowią także, że minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, np.maksymalnychwartościwspółczynnikówprzenikania ciepła przez przegrody (U) oraz wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną (EP), powinny być ustalane na poziomie optymalnym pod względem kosztów. Dyrektywa definiuje to pojęcie, a Komisja Europejska (KE) określawdrod[...]

Audyty energetyczne przedsiębiorstw zajmujących powierzchnie biurowe DOI:10.15199/33.2018.01.07


  Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 16 maja 2017 r. [15], wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Idea przyświecająca wprowadzonemu obowiązkowi ma poszerzać świadomość potrzeby efektywnego wykorzystania energii w zakładach pracy i obniżyć całkowite zużycie energii. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku wdrożenia proponowanych modernizacji, wynikających z audytów energetycznych, będzie proporcjonalna do ilości zużywanej energii przez przedsiębiorstwo. Określanie podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia audytu energetycznego na podstawie liczby zatrudnionych osób oraz rocznego obrotu lub wartości aktywów, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej [16], powoduje, że taki obowiązek spoczywa również na przedsiębiorstwach, które kwalifikują się jako "duże", mimo że zużywają bardzo mało energii, a w skrajnych przypadkach nie mają w ogóle środków trwałych zużywających tę energię lub w ogóle nie zatrudniają pracowników.W wyniku wielu problemów interpretacyjnych dotyczących zakresu przeprowadzanych audytów oraz definicji podmiotów zobowiązanych do wykonania audytu, 20 lipca 2017 r. wydana została interpretacja Urzędu Regulacji Energetyki (URE) [2], opublikowana na stronie internetowej URE, która rozwiązała część problemów. Określono w niej: sposób kwalifikacji podmiotów jako "dużych przedsiębiorstw"; brak obowiązku dla podmiotów publicznych, takich jak podmioty medyczne i uczelnie oraz wyjaśniono sposób interpretacji działalności spółdzielni mieszkaniowych i zakres zużycia energii branego w nich pod uwagę. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących jedynie powierzchnie biurowe, a kwalifikujących się jako "duże przedsiębiorstwa", interpretacja określiła brak istotności tytułu prawnego stanowiącego podstawę do korzystania z zajmowanego budynku. W praktyce oznacza to, że audyt energetyczny powinien obejmować energię zużywaną[...]

Określenie wskaźników zapotrzebowania na energię w budynku biurowym na podstawie danych pomiarowych DOI:10.15199/33.2018.01.14


  Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej [5], na dużych przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek sporządzenia audytu energetycznego. W praktyce okazuje się, że dotyczy to również przedsiębiorstw, których jedyną działalnością jest praca biurowa. Audytorzy wykonujący audyt energetycznymają zazwyczaj trudności w ocenie jakości energetycznej takiego przedsiębiorstwa, gdyż niema danych, do którychmożna się odnieść. W przypadku każdego budynku, w którym wynajmowane są powierzchnie biurowe, powinno być dostępne świadectwo charakterystyki energetycznej. Znajdują się w nim wartości wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową (EU), końcową (EK) oraz pierwotną (EP) takich systemów technicznych, jak ogrzewanie i wentylacja, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie (jeśli występuje) oraz oświetlenie [4]. Niestety wartości te zazwyczaj różnią się od rzeczywistego zapotrzebowania na energię w budynku w czasie eksploatacji. Ciężko zatemosobie sporządzającej audyt energetyczny odwoływać się do takich danych.Wostatnich latach pojawiły się raporty, w których opisano zużycie energii w budynkach biurowych na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych [1, 2, 3]. Niestety dane dotyczą albo całego budynku i nie są odniesione do żadnej jednostki referencyjnej [3] lub też podane zostały tylko cząstkowe wskaźniki [1, 2]. Brakuje zatem wartości, do którychwczasiewykonywania audytu energetycznego można byłoby się odwołać. Celemartykułu jest określenie wskaźnikówzapotrzebowania na energię u różnych najemców w tym samym budynku biurowym. Wramach analizy określono wskaźniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia oraz na energię końcową elektryczną dla głównych najemców. Wskaźniki te odniesiono zarówno do powierzchni użytkowej zajmowanej przez najemcę, jak i liczby pracowników danego najemcy. Tak przedstawione wskaźniki mają pokazać, czy wartości odniesione do powierzchni użytkowej są podobne wśród różnych najemc[...]

Analiza zużycia energii w budynku biurowym na podstawie rzeczywistych pomiarów DOI:10.15199/33.2018.02.12


  WPolsce Dyrektywa 2012/27/UE [3] wdrożona została Ustawą o efektywności energetycznej [5], która nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania audytu energetycznego, w ramach którego należy przeprowadzić przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo. Przegląd ten powinien być wykonany na podstawie aktualnych i mierzalnych danych dotyczących zużycia energii. Wiele dużych przedsiębiorstw ma albo wynajmuje lokale lub całe budynki, zatem analiza zużycia energii w budynkach biurowych jest ważna. Niestety w literaturze trudno znaleźć opracowania poświęcone zapotrzebowaniu na energię w istniejących budynkach biurowych. Są raporty dotyczące np. energochłonności różnych rodzajów budynków [6], w których porównano wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową (EK) oraz pierwotną (EP) budynków w Polsce. W artykule [4] przedstawiono podział zużycia energii oraz wskaźniki EK i EP centrów handlowych. Niestety w obu przypadkach wskaźniki bazują na metodzie obliczeniowej, zgodnej z metodyką obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej i nie wskazują rzeczywistego zużycia energii w budynkach.Wniektórych danych można znaleźć informacje o wskaźnikach pomiarowych, jednak zazwyczaj dotyczą one budynkówmieszkalnych [1] lub zmienności jednego parametru i to w krótkim okresie [2]. W artykule przedstawiono zależność między zapotrzebowaniemna ciepło, chłód i energię elektryczną a poszczególnymokresem roku, temperaturą zewnętrzną oraz promieniowaniem słonecznym. Do analizy użyto dobowych danych pomiarowych z rzeczywistego budynku biurowego oraz rzeczywistych danych pomiarowych klimatu zewnętrznego w analizowanym okresie. Zapotrzebowanie na ciepło i chłód rozdzielono także na ilość energii zużywanej w centralach wentylacyjnych do przygotowania powietrza wentylacyjnego oraz energii [...]

Określenie referencyjnego standardu energetycznego budynków wielorodzinnych do wyznaczania ich klasy energetycznej DOI:10.15199/33.2019.01.02


  System świadectw charakterystyki energetycznej został wprowadzony dyrektywąwsprawie charakterystyki energetycznej budynków z 2002 r. (EPBD) [2]. Dyrektywa ta wraz z wersjami przekształconymi z 2010 r. [3] oraz 2018 r. [4] nakłada obowiązki na państwa członkowskie UE dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, systemu ich weryfikacji, sprawozdawczości, ale także wymagania dotyczące kontroli systemów klimatyzacji i ogrzewania, źródeł ciepła czy wprowadzenia definicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii - nZEB. System certyfikacji energetycznej ma pozwolić na ocenę charakterystyki poszczególnych obiektów, a tym samym działać na inwestorów, tak aby nabywali oraz budowali obiekty o lepszej charakterystyce energetycznej. Niestety zapisy dyrektywy EPBD jako konieczny wskaźnik wskazały tylko zapotrzebowanie na energię pierwotną i dały dowolność w podawaniu innych wskaźników, np. zapotrzebowania na energię końcową czy energię użytkową. Dowolne było także wprowadzenie klas energetycznych, a wynikimożna było przedstawiać na skali ciągłej. Samo zapotrzebowanie na energię pierwotną odbiorcy końcowemu nic nie mówi o energochłonności budynku, a tymsamymprzyszłych kosztach jego funkcjonowania. Wzwiązku z tym w wielu krajach Europy zdecydowano się na dodatkowe wskaźniki na świadectwach charakterystyki energetycznej, a także wprowadzono system klas energetycznych. W Polsce charakterystykę energetyczną wyraża się wskaźnikiem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, a wynik przedstawia na skali ciągłej, tzw. suwaku energetycznym. Wartykule podjęto próbę określenia referencyjnego standardu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby wyznaczania ich klasy energetycznej.Na podstawie obliczeńwyznaczono referencyjne wskaźniki zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Energia użytkowa określa jakość bryły budynku [...]

Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej za pomocą symulacji dynamicznych DOI:10.15199/33.2019.01.04


  Jednymz podstawowych kosztów związanych z użytkowaniembudynków jest koszt dostarczenia ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, uzależniony od zapotrzebowania na ciepło oraz jednostkowej ceny paliwa lub nośnika energii dostarczonego do źródła ciepła w budynku.Wprzypadku źródeł ciepła zasilanych z systemów sieciowych, takich jak sieć gazowa, elektroenergetyczna czy ciepłownicza, koszt dostarczenia ciepła zależy także od mocy zamówionej. W opłatach za ciepło sieciowe znajduje się stawka opłaty zmiennej, zależna od ilości zużytego ciepła i wyrażona w zł/GJ oraz stawka opłaty stałej, zależna od zamówionej mocy przyłączeniowej i wyrażona w zł/MW/m-c lub zł/MW/r. Zarówno w przypadku opłaty zmiennej, jak i stałej wyróżnia się stawkę za wytworzenie oraz przesył i dystrybucję ciepła. Wartości te mogą być różne w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz zależne od klasyfikacji do grupy taryfowej. W przypadku nowych budynków, przyłączonych do sieci ciepłowniczej już na etapie projektu budowlanego, występuje się do przedsiębiorstwa ciepłowniczego o warunki przyłączenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki [6], na odbiorcy spoczywa obowiązek ustalenia wielkości zamówionejmocy cieplnej. Najczęściej określana jest ona przez projektantów instalacji grzewczych i podawana w projekcie. Na tej podstawie występuje się owarunki przyłączenia i podpisuje umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. W rzeczywistości okazuje się, że wielkość mocy zamówionej wpisana do umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym praktycznie nie występuje, a szczytowe wartości zapotrzebowania na moc z pomiarów w węźle ciepłowniczym są dużo mniejsze. Wykonuje się wówczas audyt energetyczny mający na celu zweryfikowanie zamówionej mocy.Wbudynkach istniejących do tego celu można wykorzystać pomiary, ale w budynkach projektowanych i budowanych takiej możliwości nie ma. Wartykule zaprezentowano, jak wykorzystać[...]

 Strona 1  Następna strona »