Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ CARSKI"

Wpływ stanu powierzchni na proces utleniania powłok typu NiCrAlY na stopie Inconel 625

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyki odporności na utleniania natryskanej plazmowo powłoki NiCrAlY o różnym sposobie przygotowania powierzchni natryskanej plazmowo na stopie Inconel 625. Analizie poddano powłoki w stanie po natryskiwaniu cieplnym oraz po procesie szlifowania. Ocenie poddano odporność na utlenianie obu typu warstw w warunkach testu w temperaturze 1000°C przez czas 1000 godzin. Zakres badań obejmował analizę stanu warstwy wierzchniej powłok przy użyciu badań dyfrakcyjnych składu fazowego oraz badań mikroskopowych pozwalających na ocenę budowy warstwy. Słowa kluczowe: warstwy NiCrAlY, odporność na utlenianie Infl uence of top-surface condition on oxidation resistance of NiCrAlY coating on Inconel 625 alloy The article presents the results of the examination related to characterization of oxidation resistance of NiCrAlY coatings with different types of top-surface conditions, deposited on substrate alloy of Inconel 625 type. Coated specimens with conditions as sprayed and after grinding process were analyzed. Evaluation of oxidation resistance of both types of coatings was made during test of oxidation at temperature 1000°C by 1000 hours of exposure. The range of investigations included analysis of top surface of coatings by XRD characterization of formed oxides types and microscopic investigations of coatings morphology. Keywords: NiCrAlY coating, oxidation resistance 1. Wprowadzenie Trwałość powłokowych barier cieplnych (TBC - thermal barrier coatings) jest związana z wieloma czynnikami, ale większość prac badawczych w tym obszarze wskazuje jednoznacznie, że obserwowane procesy niszczenia powłok TBC są związane głównie ze zjawiskami w strefi e tlenków narastających na powierzchni warstwy podkładowej (TGO - thermally grown oxide) [1]. Nie ma zasadniczych wątpliwości, że główną odpowiedzialność za niszczenie powłok typu ponosi strefa TGA, trwają natomiast dyskusje, co do samego mechanizmu obser[...]

 Strona 1