Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz R. RZĄSA"

Pomiar parametrów przepływu dwufazowego gaz-ciecz z zastosowaniem tomografii procesowej

Czytaj za darmo! »

Różne struktury przepływy powodują, że trudno jest opracować jednolity system pomiarowy do badania przepływów dwufazowych gaz-ciecz. W pracy przedstawiono system pomiarowy składający się z tomografu optycznego służący do rozpoznawania struktur pęcherzykowych. Z kolei do rozpoznawania struktur rozwarstwionych zastosowano tomograf pojemnościowy. Opisano szczegółowo budowę sytemu pomiarowego oraz przedstawiono wyniki badań. Abstract. Different structures of two-phase flow inflicts that is difficult to elaborate a simple and uniform measuring system. In the paper, the measuring system including an optical tomograph used for recognition of bubble structures was described. A capacitive tomograph was applied for recognition of stratified flow. The measuring system structure was described in[...]

Zastosowanie tomografii obrazowej do pomiaru parametrów poruszających się pęcherzyków gazu - algorytm rekonstrukcji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ideę nowatorskiej metody pomiarowej opartej na tomografii obrazowej. Idea metody polega na zarejestrowaniu obrazu poruszających się pęcherzyków z dwóch prostopadłych kierunków. Na podstawie dwóch obrazów jest wyznaczany środek masy, trajektoria ruchu, prędkości lokalne oraz poprzez przybliżenie kształtu pęcherzyków znanymi figurami geometrycznymi możliwe jest określenie jego objętości i powierzchni. W pracy szczegółowo opisano algorytm rekonstrukcji kształtu i trajektorii ruchu pęcherzyków. Abstract. The paper presents a new measuring method based on graphic tomography. The method insists in registration of the image of bubbles moving from two perpendicular directions. Two images are applied for determination of the center of mass, the movement trajectory, local velocities. Approximation of the bubble shape with the known geometric figures allows to determine its volume and surface. In the paper, the algorithm of reconstruction of a shape and a movement trajectory of the bubbles is discussed. (Application of graphic tomography for analysis of the image of moving gas bubbles) Słowa kluczowe: tomografia obrazowa, przepływ dwufazowy gaz-ciecz, algorytm rekonstrukcji, pomiar pęcherzyków gazu. Keywords: Images tomography, gas-liquid two-phase flow, algorithm of reconstruction, gas bubbles measurement. Wstęp W wielu procesach przemysłowych wykorzystuje się proces aeracji [1]. Bardzo istotna w tym procesie jest wymiana masy, pomiędzy cieczą i gazem poruszającym się w niej w postaci pęcherzyków. Na skuteczność wymiany masy ma wpływ kształt oraz wymiar poruszających się pęcherzyków, jak i parametry ruchu pęcherzyków [2]. Do najważniejszych parametrów zalicza się objętość pęcherzyka, pole powierzchni, prędkość poruszania się i trajektoria jego ruchu. Ponieważ, pęcherzyki bardzo rzadko poruszają się po torze prostoliniowym niejednokrotnie potrzebna jest znajomość trajektorii ruchu pęcherzyków [3]. Bardzo często do określan[...]

Detekcja niepożądanych elementów metalowych w produktach spożywczych DOI:10.15199/65.2017.7.4


  Obecnie na całym świecie jest szeroko rozpowszechnione pakowanie hermetyczne artykułów spożywczych. Jednym z najczęściej stosowanych opakowań są wszelkiego rodzaju kubki z tworzywa sztucznego, które po napełnieniu artykułem spożywczym zamyka się hermetycznie przez zgrzanie od góry metalowym wieczkiem (rysunek 1). Są używane do pakowania produktów mlecznych, takich jak śmietana, jogurt oraz różnego rodzaju sery itp. Opakowania różnią się zarówno wielkością, jak i kształtem. Cechuje je jednak to, że wszystkie mają od góry zgrzewane metalowe wieczko.Proces pakowania odbywa się w sposób zautomatyzowany na maszynach; uproszczoną konstrukcję takiej maszyny przedstawiono na rysunku 2. Maszyna składa się z taśmy metalowej, którą tworzą połączone ze sobą matryce. W matrycach tych są osadzone kubki, które napełnia się produktem spożywczym. W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego w jednej matrycy może znajdować się od kilku do kilkunastu gniazd roboczych. Proces pakowania przebiega w kilku etapach: pierwszy etap to załadowanie matrycy pustymi kubkami, drugi - zalanie kubka materiałem spożywczym. Jest to najdłuższy i najważniejszy proces, gdyż czas zalewania determinuje pozostały czas pracy maszyny. W typowych rozwiązaniach jest to od 0,5 do 1,5 s. W trzecim etapie następuje zamknięcie kubka przez zgrzanie do wieczka kubka metalowej patyny. Do tego etapu do kubka mogą przedostać się jakieś niepożądane elementy metalowe, np. podkładka czy nakrętka, która odkręciła się z jakiejś części maszyny. Jeżeli uwzględni się, że na wielu etapach przygotowania różnych produktów mlecznych może dojść do zanieczyszczenia produktu metalowymi elementami maszyn, to stwierdzenie, czy w zapakowanym produkcie nie znajdują się jakieś elementy metalowe, jest niezmiernie istotne ze względów bezpieczeństwa. Ponieważ ostatnim etapem jest pakowanie kubków do opakowań wysyłko-wych, kontrolę obecności elementów metalowych należy przeprowadzić przed tym etapem. [...]

Pomiar strumienia mokrego gazu kryzą standardową DOI:10.15199/48.2019.11.23

Czytaj za darmo! »

Pomiar strumienia gazu za pomocą kryz ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Podczas transportu gazu w warunkach przemysłowych wielokrotnie dochodzi do wykroplenia się par cieczy transportowanych wraz z gazem. Pojawienie się niewielkich kropelek cieczy powoduje, że mierząc strumień metodą zwężkową powstaje błąd wynikający ze zmiany własności fizycznych mierzonego gazu [1, 2, 3]. Gdyż gaz przestaje być gazem, a staje się mieszaniną dwufazową gaz-ciecz [4]. Zastosowane standardowych zależności jakie stosuje się do pomiaru gazu prowadzi do znacznych błędów. Znajomość prawidłowej wartości strumienia masy przepływającej cieczy jest ważna ze względu na fakt, iż występuje on w wielu procesach technologicznych, a także jego pomiar jest istotnym zagadnieniem badawczym. Innym obszarem zastosowanie opisanej metody jest wydobywanie gazu ziemnego, gdzie bardzo często występuje przepływ gazu mokrego, czyli takiego którego udział objętościowy fazy ciekłej nie przekracza 5%. W literaturze jest wiele przykładów zastosowania przepływomierzy zwężkowych do pomiarów mieszaniny gaz - niewielka ilość cieczy. [5, 6]. W wielu ośrodkach badawczych prowadzone są badania nad poszukiwaniem nowych lub udoskonaleniem istniejących technik pomiaru strumienia gazów mokrych. Niejednokrotnie są to urządzenia o dużych gabarytach, skomplikowanej konstrukcji i wysokim koszcie wykonania. [7, 8]. Zatem istnieje duże zapotrzebowanie na przyrządy o stosunkowo prostej konstrukcji i niskim koszcie wykonania. Z uwagi na prostotę budowy, niski koszt oraz niezawodność działania przepływomierze zwężkowe stanowią jedną z najtańszych i najbardziej rozpowszechnionych grup przyrządów do pomiarów strumienia. Zasada działania przepływomierzy zwężkowych Pomiar strumienia płynu metodą zwężkową polega na wykorzystaniu zwężenia przekroju przepływowego (rys. 1). Przepływ gazu przez przewężenie powoduje wzrost prędkości przepływającego płynu, co prowadzi do powsta[...]

 Strona 1