Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Żurek"

Ocena przydatności wskazań odcinkowych lokalizatorów miejsca uszkodzenia

Czytaj za darmo! »

W eksploatacji sieci średniego napięcia energetyki zawodowej oraz przemysłowej ważna jest szybka i dokładna lokalizacja miejsca uszkodzenia. Dotyczy to zarówno sieci kablowych, napowietrznych, jak i mieszanych, czyli kablowo-napowietrznych. Szybkie zlokalizowanie miejsca uszkodzenia pozwala na skrócenie czasu wyłączenia odcinka sieci z eksploatacji, a tym samym na obniżenie strat wynikłych [...]

Lokalizacja uszkodzeń powłoki ekranu linii kablowej


  W niektorych konstrukcjach kabli zarowno elektroenergetycznych jak i telekomunikacyjnych, stosuje si. dodatkowo ekrany przewodz.ce obejmuj.ce przewody robocze. W liniach elektroenergetycznych ekran wykonany jest najcz..ciej w formie oplotu z drutow miedzianych, aluminiowych, stosuje si. te. zamiennie foli. miedzian. i aluminiow.. Z kolei ekran pokryty jest izolacj. (pow.ok.), ktora oddziela go (izoluje) od otoczenia [1, 5]. W kablach elektroenergetycznych ekran pe.ni g.ownie funkcj. przewodu powrotnego dla pr.dow zwarciowych w przypadku uszkodzenia izolacji mi.dzy przewodem roboczym a ekranem. Pr.d zwarciowy p.ynie wtedy ekranem do punktu uziemienia, ktorym najcz..ciej jest punkt zasilania czyli rozdzielnia elektroenergetyczna. Przep.yw pr.du zwarciowego przez ekran i przewod roboczy wykorzystywany jest do wykrywania doziemie. w sieci elektroenergetycznej oraz do lokalizacji uszkodzonej linii. Natomiast ekran w kablach telekomunikacyjnych stosowany jest g.ownie jako uk.ad chroni.cy przewody robocze przed negatywnym wp.ywem otoczenia na warunki przesy.ania sygna.ow oraz pe.ni funkcj. ochronn. przed przenikaniem zak.oce.. Wykonany jest jako oplot z drutow miedzianych, folii aluminiowej i miedzianej lub z folii i oplotu ..cznie. Ekran od zewn.trz pokryty jest rownie. izolacj., ktora (jak w przypadku kabli energetycznych), chroni go przed wp.ywem czynnikow zewn.trznych g.ownie wilgoci [1, 9]. Uszkodzenia izolacji zewn.trznej linii kablowej w rzeczywisto.ci nie wyst.puj. cz.sto. Je.eli wyst.puj., to najcz..ciej s. to uszkodzenia typu mechanicznego i wynikaj. m.in. z niew.a.ciwego u.o.enia linii (np. cz.ste zginanie), przemieszczania si. gruntu, w nast.pstwie wykonywania prac ziemnych, celowego uszkodzenia. Uszkodzenie izolacji pow.oki mo.e wyst.pi. rownie. w nast.pstwie zwar. .ukowych wewn.trz kabla. Wysoka temperatura w miejscu zwarcia mo.e spowodowa. uplastycznienie izolacji i w konsekwencji . jej uszkodzenie. Zdarza si., .e d[...]

 Strona 1