Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar REBIZANT"

Rozwiązania adaptacyjne w automatyce zabezpieczeniowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasady i obszary możliwej adaptacji w cyfrowej automatyce zabezpieczeniowej. W wielu przypadkach zastosowanie adaptacji może przyczynić się do poprawy pracy zabezpieczeń elektroenergetycznych w kontekście selektywności oraz szybkości działania. Zamieszczono przykład wprowadzenia adaptacji do zabezpieczenia różnicowego generatora, dzięki czemu uzyskano lepszą stabilizację dla bliskich zwarć zewnętrznych z nasyceniem przekładników prądowych. Abstract. In the paper the principles and areas of possible adaptation in digital protection systems are described. It is clear that application of adaptation may contribute to improvement of both selectivity and operation speed of power system protection relays. An example of generator differential protection is also prese[...]

Genetic optimisation of ANN-base decision units for protection purposes

Czytaj za darmo! »

This paper presents a novel technique for neural network structure optimisation based on genetic principles. Traditional heuristic approach to ANN selection is replaced with a powerful genetic algorithm, which allows obtaining compact yet efficient ANNs, depending on the defined optimisation index. The resulting ANNs are further used for solving chosen classification tasks in power system protec[...]

Nowe kryterium identyfikacji wewnętrznych zwarć zwojowych w transformatorach energetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy sposób identyfikacji wewnętrznych zwarć zwojowych w transformatorach energetycznych. Opisana metoda pozwala skutecznie wykrywać zwarcia wewnętrzne nawet wtedy, gdy zwarcie obejmuje małą liczbę zwojów. Dla osiągnięcia tak wysokiej czułości zaproponowano zastosowanie nowej wielkości kryterialnej, nazwanej współczynnikiem odkształcenia prądu różnicowego. Uzasadniono wykorzystanie takiej wielkości do postawionego zadania oraz opisano dokładnie sposób jej wyznaczania. Ponadto zaprezentowano przykładowe przebiegi współczynnika odkształcenia prądu różnicowego w różnych sytuacjach zakłóceniowych oraz omówiono możliwość użycia tej wielkości do poprawy działania zabezpieczenia różnicowego. Jednym z najtrudniejszych zagadnień elektroenergetycznej automatyki[...]

Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych do stabilizacji zabezpieczenia różnicowego transformatora

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano nowy algorytm stabilizacji zabezpieczenia różnicowego transformatora. Algorytm ten bazuje na dwóch wielkościach kryterialnych przetwarzanych równolegle przy wykorzystaniu zasad zaczerpniętych z teorii zbiorów rozmytych oraz logiki rozmytej. Przeprowadzone testy wykazały, że zaproponowany algorytm charakteryzuje się dużą szybkością działania podczas zwarć wewnętrznych oraz pozwala skutecznie odstroić zabezpieczenie od udarowego prądu magnesowania dla wszystkich przeanalizowanych przypadków. Abstract. In the paper an enhanced scheme for transformer protection stabilization is presented. The scheme developed makes use of two criteria that are processed in parallel and are connected in an effective solution with application of fuzzy logic. The developed fuzzy stabilization scheme has been tested with simulation signals obtained with use of EMTP software proving faster response of the relay for internal faults requiring prompt tripping, while assuring better stabilization for all energization situations. (Application of fuzzy logic for stabilization of transformer differential protection) Słowa kluczowe: zabezpieczenie cyfrowe, zabezpieczenie różnicowe transformatora, udarowe prądy magnesowania, logika rozmyta. Keywords: digital protection, transformer differential protection, magnetizing inrush, fuzzy logic. Wstęp Wykorzystanie narzędzi z rodziny metod sztucznej inteligencji pozwala w wielu przypadkach w znaczny sposób zwiększyć skuteczność działania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej [1-4]. Do najefektywniejszych a zarazem najpopularniejszych metod sztucznej inteligencji zaliczamy: układy rozmyte, sztuczne sieci neuronowe oraz systemy ekspertowe. Wymienione narzędzia sztucznej inteligencji w ostatnich latach znalazły się w kręgu zainteresowań najlepszych ośrodków badawczych na całym świecie. Znaczenie metod sztucznej inteligencji zostało również docenione przez takie organizacje jak CIGRE[...]

Wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczeń linii przesyłowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę podstawowych zabezpieczeń linii przesyłowych, tj. zabezpieczenia odległościowego, różnicowoprądowego, porównawczofazowego oraz zerowoprądowego. Przedstawiono zachowanie się członów decyzyjnych przekaźników w sytuacji, kiedy wejściowy sygnał prądowy będzie zniekształcony na skutek nasycenia się rdzenia ferromagnetycznego przekładnika prądowego. Omawiane zabezpieczenia przetestowano na sygnałach zwarciowych wygenerowanych w programie ATP-EMTP. Abstract. In this paper the impact of current transformers saturation on operation of basic protections for transmission lines, i.e. distance protection, current differential, phase comparison and zero-sequence current is presented. It is shown how decision units of the relays behave when input current signal is distorted as a result of saturation of ferromagnetic core of current transformers. Discussed protections have been tested with the signals generated using ATP-EMTP program. (The impact of current transformers saturation on operation of transmission lines protection relays). Słowa kluczowe: zabezpieczenia linii przesyłowych, nasycanie się przekładnika prądowego, zwarcie, ATP-EMTP. Keywords: protection of transmission lines, current transformer saturation, fault, ATP-EMTP. Wstęp Zabezpieczenia linii przesyłowych zasilane są sygnałami prądowymi, które pochodzą z przekładników prądowych. W dużej mierze na decyzje podejmowane przez zabezpieczenie podczas zwarć ma wpływ jakość prądu wtórnego przekładników. Dlatego od przekładników prądowych stosowanych w automatyce zabezpieczeniowej wymagana jest poprawna transformacja w szerokim zakresie wartości prądu pierwotnego. Zakres poprawnej transformacji przekładnika zabezpieczeniowego określa znamionowy prąd graniczny IpG, który jest odpowiednią krotnością prądu pierwotnego Ipn, przy którym błąd całkowity przekładnika obciążonego znamionowo osiąga wartość 5% lub 10%. Krotn[...]

Distance protection with thermal blockade

Czytaj za darmo! »

This paper is focused on the possibility of Dynamic Thermal Line Rating usage to prevent distance protection relay from tripping in situations of extreme load conditions and power swing by introducing an additional blocking signal into the standard distance relay. The blocking signal is based on the DTLR technique monitoring weather conditions and calculating the overhead conductor temperature and actual for ambient weather conditions conductor current limit as well as the time left to the thermal limit reach. Streszczenie. Artykuł przedstawia algorytm oparty na Dynamicznej Obciążalności Linii usprawniający pracę zabezpieczenia odległościowego, czyniąc je mniej wrażliwym na powszechnie występujące zjawisko wkraczania widzianej przez przekaźnik impedancji w nastawę trzeciej strefy podczas wysokiego obciążenia oraz kołysania mocy. Przedstawione wyniki przeprowadzonych symulacji i analiz wskazują na poprawę pracy zabezpieczenie odległościowego. (Zabezpieczenie odległościowe z blokadą termiczną) Keywords: distance protection, third zone, conductor temperature, Dynamic Thermal Line Rating Słowa kluczowe: zabezpieczenie odległościowe, trzecia strefa, temperatura przewodu, Dynamiczna Obciążalność Linii Przesyłowej Introduction For many years distance protection relay has been one of the most commonly used devices amongst electrical protection equipment. To meet the requirements of combining fast fault clearance with selective tripping, high speed protection for transmission and distribution circuits is under continuous development. Distance protection is comparatively simple to apply and can be fast in operation for faults located along the majority of protected circuit. It can also provide both primary and remote back-up functions in a single device [1]. The basic principle of operation of the distance protection relay is based on impedance calculation seen by the relay. Since the impedance of a transmission line is proportional to its le[...]

Modelowanie i analiza zabezpieczenia różnicowego linii przesyłowych dwutorowych DOI:10.15199/74.2016.12.10


  W artykule zaprezentowano analizę działania zabezpieczenia różnicowego linii przesyłowych dwutorowych dla różnych sytuacji zwarciowych. Testowanie zabezpieczenia różnicowego przeprowadzono dla przypadków zwarć wewnętrznych oraz dla zwarć zewnętrznych. Na podstawie otrzymanych wyników testowania dokonano oceny. Stwierdzono, że istnieje potrzeba zaproponowania nowego/dodatkowego algorytmu dla linii dwutorowych.Zabezpieczenie różnicowoprądowe jest jednym z pierwszych przekaźników, który został opracowany i wprowadzany do użytku. Jego główną zaletą jest niezawodne i szybkie wykrywanie wszystkich zwarć wewnętrznych. W związku z tym stosuje się go do ochrony różnych elementów systemu elektroenergetycznego, tj.: transformatorów mocy, generatorów, szyn zbiorczych oraz linii przesyłowych. Strefa działania zabezpieczenia różnicowoprądowego obejmuje tylko chroniony obiekt, co oznacza, że przekaźnik powinien zadziałać tylko dla zwarć wewnątrz chronionej strefy, natomiast wszystkie zewnętrzne zakłócenia powinny być blokowane. Podstawą działania kryterium różnicowoprądowego (zgodnie z I prawem Kirchhoffa) jest porównywanie ze sobą chwilowych wartości prądów z końców chronionej strefy [1, 2]. Cyfrowa wersja zabezpieczenia różnicowoprądowego może być z powodzeniem stosowana do ochrony linii przesyłowych nawet o znacznych długościach. Zabezpieczenie to wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak łącza światłowodowe do przesyłu informacji z obu końców chronionej strefy, a do synchronizacji próbkowania wykorzystuje system GPS lub synchronizację analityczną [2]. Stabilizowane zabezpieczenie różnicowe linii przesyłowej w wersji cyfrowej charakteryzuje się zadowalającą niezawodnością i pewnością działania dla większości przypadków zwarciowych. Doświadczenia eksploatacyjne pokazują, że w specyficznych warunkach zabezpieczenie różnicowe linii może działać niezadowalająco. Dlatego ważne jest, aby przetestować zabezpieczenie dla jak [...]

Adaptacyjne zabezpieczenie nadprądowe linii napowietrznych DOI:10.15199/48.2018.03.34

Czytaj za darmo! »

Ze względu na fakt, iż skala uszkodzeń spowodowanych zwarciem zależy w dużym stopniu od czasu jego trwania, konieczne jest, aby zabezpieczenia elektroenergetyczne działały jak najszybciej. Jednakże, aby odizolować od systemu tylko te elementy, które zostały objęte zwarciem, muszą one działać również w sposób absolutnie selektywny. Dodatkowym wymogiem dla nowoczesnych zabezpieczeń jest ich niezawodność, tj. brak tendencji do niepotrzebnego działania w normalnych warunkach pracy oraz braku reakcji podczas zwarć. Ponieważ wymagania te są częściowo sprzeczne, znalezienie odpowiedniego kompromisu jest jednym z głównych wyzwań dla obsługujących je inżynierów. Wymagany krótki czas reakcji oraz wysoka selektywność działania jest często problemem powodującym niepożądane zadziałania, mogące w następstwie prowadzić do wielu problemów, a nawet do poważnych awarii wielkoobszarowych. Awarie wielkoobszarowe były w przeciągu ostatnich kilkunastu lat poważnym problemem w zakresie bezpieczeństwa pracy systemów elektroenergetycznych. Wystąpienie wielu z nich pociągnęło za sobą długotrwałe przerwy w dostawie energii i ogromną liczbę osób nimi dotkniętych (Tabela 1). Podczas analizy awarii wielkoobszarowych z ostatnich kilkunastu lat stwierdzono, że przeciążenia linii są jedną z głównych przyczyn powstawania i/lub dalszego rozwoju blackoutów. Skojarzone z przeciążeniami są dwa poważne problemy występujące w trakcie ich trwania: ze względu na wysokie wartości prądu zabezpieczenia nadprądowe mogą rozpoznać je jako zwarcia oraz istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnego zwisu przewodów ze względu na efekty termiczne towarzyszące przepływowi prądu znacznie przekraczającego wartość prądu znamionowego przewodów. Idealnym rozwiązaniem obu problemów wydaje się być wprowadzenie algorytmów opartych na dynamicznej obciążalności linii (DOL) do standardowych przekaźników nadprądowych. W następnym rozdziale niniejszego artykułu przedstawion[...]

Estymacja parametrów składowej podstawowej prądu wtórnego przekładnika prądowego odkształconego na skutek nasycenia rdzenia magnetycznego DOI:10.12915/pe.2014.03.010

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy algorytm do estymacji parametrów składowej podstawowej sygnału prądu wtórnego przekładnika prądowego zniekształconego na skutek nasycenia rdzenia magnetycznego. Opisywany algorytm został zaprojektowany przy użyciu innowacyjnej, metodologii, w której pobrane próbki prądu wtórnego traktowane są jako współrzędne wektora umieszczonego w trójwymiarowej przestrzeni. Badania symulacyjne wykonane z wykorzystaniem ATP/EMTP potwierdzają dużą skuteczność proponowanego algorytmu. Abstract. In the paper a new algorithm is described that is intended for estimation of fundamental component parameters of the distorted secondary CT current due to magnetic core saturation. The algorithm presented was derived with use of the innovative methodology where the current samples measured are treated as components of three-dimensional space vector. Simulative investigations with use of ATP/EMTP package confirm high efficiency of the proposed algorithm. (Estimation of the fundamental component parameters of the secondary CT current distorted due to magnetic core saturation). Słowa kluczowe: przekładnik prądowy, nasycenie rdzenia magnetycznego, rekonstrukcja prądu wtórnego, estymacja. Keywords: current transformer, magnetic core saturation, secondary current reconstruction, estimation. doi:10.12915/pe.2014.03.10 Wstęp Systemy zabezpieczeń i sterowania nadzorują pracę systemu elektroenergetycznego, podejmując, jeżeli to konieczne, działania dla zapewnienia wysokiej niezawodności jego funkcjonowania i ciągłości dostawy energii do odbiorców. Układy te podejmują decyzje o działaniu na podstawie wartości prądów i napięć, które są mierzone po wtórnej stronie przekładników prądowych lub napięciowych, gdyż wartości pierwotne nie są bezpośrednio dostępne. W celu zapewnienia poprawnej transformacji wielkości pierwotnych na wtórne stosuje się odpowiednie układy przekładników i je same również dobiera się według określonych kryteriów [1], [25[...]

 Strona 1