Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KOSZMIDER"

Video component of a computer system to supervise of charge position by induction heating DOI:10.15199/48.2016.03.26

Czytaj za darmo! »

The article presents the project and ways to implement video component of a computer system designed to supervise position of induction heating charges. Streszczenie. W artykule przedstawiony został projekt oraz metody implementacji komponentu wizyjnego systemu komputerowego przeznaczonego do nadzoru pracy stanowiska do nagrzewania indukcyjnego (Komponent wizyjny system komputerowego do nadzorowania pracy stanowiska nagrzewania indukcyjnego). Keywords: induction heating, video inspection. Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, inspekcja wizyjna. Introduction Production positions are today very often associated with computer systems performing management, control, protection or monitoring functions. The study considered now being built at the Institute of Applied Informatics Technical University of Lodz, as part of the Applied Research Program of the National Research and Development Centre, the computer system supervising the work stations for induction heating, shown schematically in figure 1. Fig.1. The computer system supervising the work stations for induction heating The article discusses a fragment of a computerized system for supervising the operation of the system to video control of the batch loading process. From the hardware system is based on visible light camera monitoring the inductor area. These cameras can be used to control the relative position of the inductor and the batch, or to control the loading of the batch, but can also be used for other control purposes, for example inductor type or batch size. It was assumed that the work will concern the study of the static states. Cases of controlling the relative position of the inductor and the batch being in motion will not be considered. Control of loading process has to deal with cases where there is a break in the batch movement. It may refer both cases to the loading of so-called periodic heating, and the step heating in move[...]

Archiwizacja danych i serwisowanie zdalne systemu do nagrzewania indukcyjnego DOI:10.15199/48.2017.01.03

Czytaj za darmo! »

W artykule podjęto zagadnienie zdalnego diagnozowania i serwisowania nagrzewnicy indukcyjnej. Przedstawiono architekturę opracowanego i zaimplementowanego systemu serwisowania zdalnego, omówiono zastosowane protokoły komunikacyjne oraz przeprowadzono dyskusję na temat rodzaju i formy gromadzonych danych serwisowych. Przedstawiono też koncepcję budowy aplikacji umożliwiającej przeglądanie i analizę danych serwisowych zgromadzonych na serwerze, określając dla niej wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Podjęto dyskusję odnośnie możliwych dróg implementacji zaproponowanej architektury. Abstract. The paper raises the problem of remote diagnosis and servicing of an induction heater. The architecture of the developed and implemented system of remote service was presented. We discuss the applied communication protocols and a discussion was held about the type and form of data collected. The concept of an application that allows to view and analyze service data stored on the server was presented. Its functional and nonfunctional requirements were defined. The possible ways of proposed architecture implementations were discussed. Remote diagnosis and servicing of an induction heater Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, serwisowanie zdalne. Keywords: induction heating, remote service. Wprowadzenie Nowoczesne technologie informatyczne dają szerokie możliwości diagnozowania i serwisowania, także zdalnego, różnorodnych urządzeń i procesów przemysłowych i badawczych, w tym systemów nagrzewania indukcyjnego. Już na etapie projektowania systemu komputerowego sterującego serwisowanym zdalnie urządzeniem należy podjąć odpowiednie decyzje co do sposobu i zakresu realizowanych zdalnie usług serwisowych, a w konsekwencji dokonać wyboru odpowiednich technologii. W artykule podjęto zagadnienie zdalnego diagnozowania i serwisowania nagrzewnicy indukcyjnej, w szczególności budowanego w ramach projektu Programu Badań Stosowanych NCBiR generatora do na[...]

Metodologia automatycznego pomiaru dynamicznych własności powierzchni - lutowności oraz zwilżalności

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest metodologii pomiaru dynamicznych własności powierzchni - lutowności oraz zwilżalności, przeprowadzanego w sposób zautomatyzowany. W artykule przytoczono definicje ww. parametrów i przedstawiono ich fizyczne interpretacje. Dokonano opisu procesu pomiaru w postaci diagramów UML - przypadków użycia i diagramów aktywności, na podstawie których skonstruowane zostały systemy[...]

 Strona 1