Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł BIEŃKOWSKI Paweł KIEŁBASA"

Stanowisko do stymulacji zróżnicowanym polem elektromagnetycznym substancji biologicznej DOI:10.15199/48.2019.03.16

Czytaj za darmo! »

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe stanowi przedmiot badań wielu autorów, co umożliwiają coraz lepsze środki techniczne i wysublimowane metody wymuszeń i rejestracji reakcji organizmu na te wymuszenia. Brak jest jednoznacznych dowodów charakteru oddziaływania oddziaływania pól elektromagnetycznych na żywe organizmy - zarówno pozytywnego czy negatywnego, ponieważ w dużej mierze oddziaływanie to nie wywołuje jednoznacznych reakcji, a efekty są zwykle nieliniowe [1,2,3,4]. Silne pola magnetyczne znalazły np. w diagnostyce medycznej - tomografii magnetyczno-rezonansową (NMR), która w sposób nieinwazyjny pozwala otrzymać obrazy wnętrza ciała. W trakcie badania pacjent poddadawany jest kombinacji silnego pola magnetycznego o indukcji 1.5 -2.0 T (ok. 50 tysięcy razy silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi) i zmiennych pól gradientowych i radiofalowych. Badania wskazują również na oddziaływanie pól elektromagnetycznych na rośliny, np. niektóre gatunki, które cały czas rosły w polu o częstotliwości 50 Hz posiadają większą zawartość suchej masy, powierzchnie asymilacyjną liści oraz bardzo dobrze rozbudowany system korzeniowy. Pozwala to roślinom na łatwiejszy dostęp do substancji odżywczych, wody z gleby i zwiększenie produktywności procesu fotosyntezy [5]. Pole elektromagnetyczne ma wpływ również na transport związków organicznych - hormonów wzrostu (auksyn), obdarzonych ładunkiem elektrycznym oraz wpływa na substancje chemiczne w roślinach. Prawidłowa ekspozycja na pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości zmniejsza zachorowalność nasion, zabijając patogeny znajdujące się na powierzchni nasion, jednocześnie nie wpływając na zdolność kiełkowania. Jednakże pole o wysokiej częstotliwości może wywoływać również negatywne skutki w roślinach m.in. może przyspieszyć powstanie białka szoku termicznego [5]. Odnotowano również wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na kształt bulw ziemniaka. Wykazano korzy[...]

 Strona 1