Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KINGA KAMIENIAK"

Odporność korozyjna kompozytu na osnowie stopu magnezu AM50 umacnianego cząstkami SiC


  W pracy scharakteryzowano mikrostrukturę kompozytu na osnowie stopu magnezu AM50 zbrojonego cząstkami SiC. Kompozyt zawierający 10% mas. SiC otrzymano na drodze odlewania grawitacyjnego. Porównano odporność na korozję wytworzonego kompozytu z odpornością korozyjną materiału osnowy w środowisku 0,5 mol dm3 NaCl nasyconego Mg(OH)2. Na podstawie pomiarów elektrochemicznych wykazano, że kompozyt AM50/10%SiC ulega korozji z szybkością ok. 100-krotnie większą niż stop AM50. Pomiary szybkości wydzielania wodoru potwierdziły wyniki badań elektrochemicznych. Słowa kluczowe: kompozyty magnezowe, SiC, stop magnezu AM50, korozja kompozytów magnezowych. Corrosion resistance of AM50 magnesium alloy matrix composite reinforced with SiC particles In present work, the microstructure of the composite based on AM50 magnesium alloy matrix reinforced with SiC particles was characterized. The composite containing 10 wt. % of SiC was fabricated by means of gravity casting. The corrosion resistance of the obtained composite was compared with the corrosion resistance of the matrix alloy in a solution of 0.5 mol dm3 NaCl saturated with Mg(OH)2. The results of performed electrochemical measurements revealed that the corrosion rate of the investigated composite was about two orders of magnitude higher than the corrosion rate of the matrix alloy. This conclusion was confi rmed by hydrogen evolution rate measurements. Keywords: magnesium matrix composites, SiC, AM50 magnesium alloy, corrosion of magnesium matrix composites ochrona przed korozja 11/2012 s. 495-498 1. Wprowadzenie Magnez i jego stopy są materiałami szeroko stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym oraz lotniczym przede wszystkim ze względu na relatywnie korzystne właściwości wytrzymałościowe biorąc pod uwagę niską gęstość tych materiałów [1-3]. Niektóre właściwości wytrzymałościowe można poprawić poprzez wprowadzenie do osnowy magnezowej cząstek ceramicznych w wyniku, czego otrzymuj[...]

Corrosion resistance of the boiler- and chimney steels in the exhaust fume condensates coming from burning of cellulose-waste glycerin based compositions


  Evaluation of corrosion resistance of two steels, most commonly applied in production of funnel pipes (K-18 type, heat-resistant carbon steel) and chimney corners (H20N12S2 type, acid/heat resistant austenitic stainless steel) has been reported. The corrosion tests have been carried out in the environment of fume condensate that is formed during burning of cellulose pellets without- and with so called glycerin waste additions. The applied additions of glycerin fraction in the cellulose fuel were 4.5 and 7.0 mass %, respectively. The acidity- and electrolytic conductivity of the obtained condensates have been determined. The corrosion behavior of tested steels in the environment of generated condensates has been monitored using two polarization methods: potentiodynamic and polarization resistance. It is shown that presence of glycerin fraction in the cellulose fuel clearly reduces the corrosion aggressiveness of the condensates against the tested steels. Keywords: fume condensate, waste glycerin, carbon/stainless steel, corrosion current Odporność korozyjna stali kotłowych i kominowych w środowisku kondensatów powstających przy spalaniu kompozycji na bazie celulozy i gliceryny odpadowej Dokonano oceny odporności korozyjnej dwu gatunków stali najczęściej stosowanych do wytwarzania rur kominowych (stal węglowa, żaroodporna, K-18) i palenisk (stal kwasoodporna, H20N12S2). Badania korozyjne wykonano w środowisku skroplonych spalin, powstających w wyniku spalania pelletów celulozowych niezawierających- bądź zawierających domieszki tzw. odpadu glicerynowego. Zastosowane domieszki frakcji glicerynowej w paliwie celulozowym wynosiły odpowiednio 4,5% i 7,0% mas. Zmierzono kwasowość i przewodnictwo powstających kondensatów. Oceny zachowania korozyjnego badanych stali w uzyskiwanych kondensatach dokonano metodami polaryzacyjnymi: metodą potencjodynamiczną i metodą oporu polaryzacji. Pokazano, że obecność frakcji glicerynowej w paliwie efektywnie ogra[...]

 Strona 1