Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Cała"

Influence of metallic spectacle frame on SAR in the head of a mobile phone user

Czytaj za darmo! »

This paper describes an approach to investigate the influence of glasses on SAR (Specific Absorption Rate) value in two-layer human head model with mobile phone operating at dual band frequencies such as 900 and 1800 MHz. The applied antenna is dual-patch antenna without housing. The human head model is homogenous head with skin layer, stimulated with tissue equivalent material. The SAR of human head has been calculated. Further specific parameters related to SAR such as overall values, 1 gram and 10 gram are computed. The spectacle frame is varied and results are compared. Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiono analizy interesującego aspektu SAR - wpływ okularów z całkowicie metalowymi oprawkami na wartość SAR w modelu dwuwarstwowym głowy użytkownika telefonu komórkowego. Skupiono się na zbadaniu wartości SAR od telefonu komórkowego z anteną dwupasmową pracującą na częstotliwościach sieci 900MHz i 1800MHz. Wykazano, że otoczenie, jakim są okulary zmieniają wartość absorbowanej energii w przedstawionym modelu głowy.(Wpływ metalowych ramek okularów na wartość SAR w głowie użytkownika telefonu komórkowego) Keywords: SAR, human head, mobile phone, spectacle frame, GSM900, GSM1800 Słowa kluczowe: SAR, głowa, telefon komórkowy, okulary, GSM900, GSM1800 Introduction In recent years, the number of mobile phone users has been increased rapidly. Cellular phones came into wide use in our social life. Everyone using a mobile phone is subjected to the electromagnetic field (EMF). It is considered, that the part of the electromagnetic wave radiated from mobile phone is absorbed into the human body. Unlimited electromagnetic energy can cause a serious health probl[...]

Wpływ okularów na ekspozycje głowy na pole elektromagnetyczne od popularnych systemów radiokomunikacyjnych pracujących w paśmie UHF DOI:10.15199/48.2015.01.24

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano analizy współczynnika SAR od terminali systemów telekomunikacyjnych pracujących w paśmie 400/900/1800 MHz w jednorodnym modelu głowy człowieka. Autorzy skupią uwagę na skutkach bezpośredniego sprzężenia anteny radiotelefonu z głową użytkownika,. W pracy wykazano, że metalowa ramka okularów wpływa na rozkłady pól elektromagnetycznych wokół głowy zwiększając wartość absorbowanej energii. Zmieny SAR w stosunku do głowy bez okularów dochodzą do 100%. Abstract. Paper presents SAR coefficient changes in homogenous human head model with glasses from popular wireless telecommunication systems working in 400/900/1800MHz. The research focalized on direct coupling handheld antenna with human head model. Presented outcomes shows that metallic glasses frame has influence on distribution of electromagnetic field in surrounding human head model witch lead to increased amount of absorbed energy. Obtained SAR changes regarding head model without glasses achieve up to 100%.(Influence of spectacle frames on exposure of electromagnetic field from popular telecommunication systems working in UHF band). Słowa kluczowe: SAR, głowa, radiotelefon, telefon komórkowy, okulary, GSM, TETRA Keywords: SAR, human head, handheld, mobile phone, spectacle frame, GSM, TETRA Wstęp Radiotelefony doręczne oraz telefony komórkowe są specyficznym źródłem pola elektromagnetycznego w kontekście oddziaływania PEM na użytkownika. We wcześniejszych badaniach zwracano uwagę na konieczność szerszego spojrzenia na PEM radiotelefonów doręcznych [1] niż tylko, jako źródło PEM wielkiej częstotliwości emitowane przez antenę. Zwracano uwagę na konieczność uwzględnienia w ocenie ekspozycji prądów ręki operatora pełniącej funkcję przeciwwagi anteny, wykazano występowanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości w otoczeniu obudowy radiotelefonu, a w najnowszych pracach zwrócono uwagę na emisje z PEM od układów elektronicznych radiotelefonu i możliwą synergię tych[...]

Anteny układów ekspozycyjnych dla badań biomedycznych z pasm GSM900, UMTS2100 i ISM 2.4GHz DOI:10.15199/48.2016.01.17

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono propozycje rozwiązań anten optymalizowanych do pracy w układach ekspozycyjnych na pole elektromagnetyczne z pasma GSM/UMTS/ISM2.4GHz. Zaprezentowano prototypy dwóch anten wnękowych z wynikami pomiarów parametrów obwodowych i polowych. Anteny pozwoliły na uzyskanie PEM o niejednorodności mniejszej niż ±12% w odległości 10cm od powierzchni anten. Abstract. The paper presents novel antenna solution optimized for RF exposure systems working in GSM/UMTS/ISM2.4GHz. Prototype of cavity antennas with theirs radiation and circuit parameters have been presented. Antennas allowed to obtain EMF with non-uniformity less than ± 12% at a distance of 10 cm from the antenna’s surface. (Exposure systems of GSM900/UMTS2100/ISM2400 antennas for biomedical research) Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, układ ekspozycyjny, anteny, GSM900, UMTS, ISM2.4GHz Keywords: electromagnetic field, EMF, exposure antenna system, GSM900, UMTS, ISM 2.4GHz Wstęp Badania biomedyczne związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (PEM) na organizmy prowadzone są od wielu lat, a metody badań wciąż doskonalone. Do realizacji badań laboratoryjnych niezbędne jest opracowanie odpowiednich układów ekspozycyjnych, pozwalających na uzyskanie stałych i kontrolowanych warunków ekspozycji na PEM. W zależności od oczekiwanych efektów i zakresu częstotliwości stosuje się różne rozwiązania układowe, np. dla pola magnetycznego niskich częstotliwości wykorzystuje się solenoidy bądź cewki Helmholtza [1], dla pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości wyższych linie TEM lub układy z antenami liniowymi bądź aperturowymi [2]. W pracy przedstawiono propozycje anten opracowanych specjalnie na potrzeby układów ekspozycyjnych z pasm pracy popularnych systemów radiokomunikacyjny[...]

Antena do ablacji mikrofalowej o kierunkowej charakterystyce promieniowania DOI:10.15199/48.2018.01.03

Czytaj za darmo! »

Ablacja mikrofalowa jest stosunkowo nową, ale dynamicznie rozwijającą się techniką, która polega na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych do przegrzewania tkanek poprzez wprowadzenie jednej lub więcej anten do zmienionej tkanki. Po wprowadzeniu anten lub anten ustawia się odpowiedni czas i moc ablacji. Usuwanie tkanki nowotworowej z użyciem urządzeń mikrofalowych (MWA) polega na podgrzewaniu tkanki do temperatury powyżej 55°C co powoduje jej trwałe uszkodzenie. Ablacja mikrofalowa zyskała popularność w ostatnich latach [1,2,3]. MWA, RF i krioabolacja są alternatywą leczenia pacjentów, dla których normalna resekcja tkanki złośliwej nie jest możliwa ze względu na niewystarczającą ilość zdrowej tkanki lub umiejscowienie nowotworu, liczby plamek guza lub innych chorób współistniejących. Podgrzewanie mikrofalowe działa na zasadzie zmian położenia cząsteczek wody w organizmie. Cząsteczki szybko zmieniają orientację pod wpływem PEM aby dopasować polaryzację a w konsekwencji wytwarzają ciepło poprzez tarcie [4,5,6]. Mikrofale wykorzystywane są również np. w popularnym urządzeniu gospodarstwa domowego - kuchence mikrofalowej. Takie same mikrofale wykorzystywane są w antenach do ablacji mikrofalowej. Sam proces podgrzewania obiektu wygląda tak samo - podstawową różnicą jest ukierunkowanie energii dla pogrzania miejscowego. W przypadku ablacji mikrofalowej, energia dostarczana jest za pomocą cienkiej anteny laparoskopowo, przezskórnie często wspomagane technikami obrazowania, takimi jak tomografia komputerowa lub ultrasonografia. Warto zauważyć, że skuteczność metody ablacji mikrofalowej silnie zależy od właściwości fizycznych podgrzewanej tkanki, przede wszystkim zawartości wody, która determinuje wartość względnej przenikalność elektrycznej. Ablacja mikrofalowa została uznana za najbardziej obiecującą techniką leczenia nowotworów kości [7]. Termiczne anteny ablacyjne działają głównie w paśmie ISM 2,4 GHz [8,9]. Właściwości diel[...]

Układ antenowy do ablacji lub hipertermii mikrofalowej w paśmie ISM 2.4GHz DOI:10.15199/48.2018.12.54

Czytaj za darmo! »

Hipertermia jest naturalnym lub świadomie wywołanym zjawiskiem polegającym na zwiększeniu temperatury ciała lub jego fragmentu. Hipertermia naturalna jest efektem braku możliwości odprowadzenia nadmiaru ciepła z całego organizmu bądź przegrzanego narządu przez wewnętrzny układ termoregulacji organizmu. Hipertermia intencjonalna związana jest z podwyższeniem temperatury ciała na skutek dostarczenia ciepła z zewnętrznych źródeł w takiej ilości, żeby uzyskać w pożądanym obszarze organizmu temperatury do około 43-47°C, a więc temperatury przekraczającej wartości naturalnego wzrostu temperatur np. podczas procesów chorobowych. Jednocześnie niezmiernie istotnym jest aby minimalizować przegrzanie obszarem poddawanym hipertermii (np. ochrona zdrowych tkanek przy hipertermii zmian nowotworowych. Główną przyczyna niszczenia tkanki (guza) jest brak termoregulacji w samym guzie. Unaczynienie powstałe w guzie nie może zwiększyć swojego przekroju i odprowadzić nadmiaru ciepła, tak jak zachodzi to w zdrowych tkankach. Mechanizm ten prowadzi do szybszego wzrostu temperatury w tkance nowotworowej niż w zdrowej tkance nawet przy tych samych mocach aplikatorów (anten). Ważne jest, że proces obumierania tkanek nowotworowych w przypadku stosowania hipertermii jest procesem powolnym. Umożliwia to stosowania hipertermii u pacjentów, u których ze względu na ogólny stan zdrowia nie jest możliwe zastosowanie innej metody leczenia, np. zabiegu chirurgicznego. Drugą grupą zastosowań przegrzania tkanek jest ablacja - czyli bezpośrednie niszczenie tkanek. Wyróżnia się kilka głównych odmian ablacji: krioablacja, ablacja laserowa, energią elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej (ang. - RFA) oraz najnowsze osiągniecie jakim jest ablacja mikrofalowa (ang. MWA). Energia o częstotliwości mikrofalowej jest najpowszechniejszym źródłem ciepła dla potrzeb termoablacji. W metodzie tej zastosowanie mają częstotliwości co najmniej 900 MHz. Ablacja MWA oferuj[...]

Pole elektromagnetyczne z pasma powyżej 40 GHz - zastosowanie i możliwości pomiarowe DOI:10.15199/48.2015.01.21

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wybrane aspekty związane z wykorzystaniem widma fal milimetrowych na częstotliwościach przekraczających 40 GHz oraz możliwości pomiarowe pola elektromagnetycznego (PEM) w tym paśmie. Opisano technologie bezprzewodowej transmisji danych pracujące na częstotliwościach przekraczających 60 GHz, wykorzystywane w sieciach WPAN i WLAN, a także podano przykłady różnych innych zastosowań, jak np. broń elektromagnetyczna. Zbadano możliwości pomiarowe pól z zakresu częstotliwości 60-90 GHz komercyjnych mierników PEM o nominalnym zakresie częstotliwościowym poniżej tego pasma. Abstract. This paper presents the selected aspects related to the upper part of microwave spectrum usage (above 40 GHz) and its measurement possibilities. Described commercial technologies used in WPAN and WLAN networks and presented couple others examples of wireless solutions operating at frequencies above 60 GHz, such as electromagnetic weapons. Also examined the possibility of measuring the fields in the frequency range 60-90 GHz of commercial EMF meters with a nominal frequency range below this band. (The electromagnetic field of the bands above 40 GHz - applications and measurement possibilities). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, pasmo E, metrologia PEM Keywords: electromagnetic field, EMF, E-band, metrology Wprowadzenie Rozwój techniki mikrofalowej pozwala na wykorzystywanie coraz szerszego spektrum częstotliwości i całkiem realne wydaje się wykorzystanie całego "przypisanego" elektromagnetycznemu promieniowaniu niejonizującemu pasma do 300 GHz. Ostatnie lata to przekroczenie w zastosowaniach cywilnych granicy częstotliwości 60 GHz. Zakres fal milimetrowych nie był zbyt chętnie wykorzystywany w radiokomunikacji ze względu na niezbyt sprzyjające warunki propagacyjne. W tym zakresie częstotliwości występuje bardzo duże tłumienie w atmosferze spowodowane rezonansem z cząsteczkami tlenu w niektórych pasmach [1], gwałtownie rosnące w [...]

UKŁADY EKSPOZYCYJNE PEM W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.100


  W pracy przedstawiono analizę układów przeznaczonych do ekspozycji na pole elektromagnetyczne w badaniach bioelektromagnetycznych. Zaprezentowano układy do generacji pola magnetycznego niskich częstotliwości, antenę do układu ekspozycyjnego w zakresie częstotliwości stosowanych w telefonii komórkowej (pasmo 1800MHz) oraz propozycję układu do kompleksowej ekspozycji na promieniowanie radiotelefonów doręcznych. Przedstawiono metody wyznaczania wartości referencyjnej oraz niejednorodności PEM. Słowa kluczowe: PEM, układy ekspozycyjne, badania biomedyczne 1. WSTĘP Zainteresowanie naukowców oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (PEM) na organizmy wynika z wciąż nie do końca wyjaśnionych mechanizmów i skutków interakcji PEM z materią biologiczną.. Doświadczenia i ich wyniki mogą przyczynić się do lepszej ochrony przed potencjalnymi skutkami negatywnymi lub pozwolić na wykorzystanie pozytywnych efektów tych oddziaływań w terapii. Jedną z metod takich badań są badania epidemiologiczne grup eksponowanych na PEM w miejscach zamieszkania lub środowisku pracy. Drugim rodzajem są badania laboratoryjne, w których obiekty poddaje się oddziaływaniu PEM w warunkach kontrolowanych. Mimo ogromnej liczby publikacji dotyczących biologicznych efektów ekspozycji w polu elektromagnetycznym, trudno jest na ich podstawie wyciągnąć jednoznaczne wnioski dotyczące efektów interakcji PEM z organizmami. Uzyskiwane wyniki często nie korespondują ze sobą lub są wręcz przeciwstawne. Jednym z powodów takiej sytuacji są niepowtarzalne warunki eksperymentów, co z kolei może wynikać z niepełnego opisu metodyki lub błędnej oceny warunków ekspozycji. W pracy przedstawiono analizę układów ekspozycyjnych na pole o dominującej składowej magnetycznej niskiej częstotliwości (częstotliwości przemysłowe) oraz PEM z zakresu mikrofal (pasma telefonii komórkowej). Zaproponowano również sposób i kryteria doboru i opisu stosowanych emiterów. 2. UKŁAD EKSPOZYCYJNY P[...]

Wykorzystanie energii elektromagnetycznej w przemysłowych urządzeniach zgrzewających tworzywa sztuczne DOI:10.15199/48.2017.01.60

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono sposób wykorzystania energii elektromagnetycznej w przemyśle na przykładzie urządzeń zgrzewających tworzywa sztuczne. Pokazano budowę i zasadę działania zgrzewarki wysokiej częstotliwości omawiając jej najważniejsze elementy składowe. Podjęto również tematykę pola elektromagnetycznego (PEM) w otoczeniu zgrzewarek, jako czynnika nierozerwalnie związanego z procesem zgrzewania, przedstawiając wyniki pomiarów i zasięgi stref ochronnych w otoczeniu tego typu urządzeń w kontekście obowiązujących przepisów. Abstract. The work demonstrates the use of electromagnetic energy in the industry setting as an example plastic welding devices. Showed the construction and operation principles of high-frequency welders and discussed its main components. Focused on the subject of electromagnetic field (EMF) in the vicinity of welder, as an inseparable factor related with the welding process, showing measurement results and protection zone ranges in the vicinity of EMF welder. (The use of electromagnetic energy in industrial plastic welding machines). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, zgrzewarki w.cz, tworzywa sztuczne Keywords: electromagnetic field, EMF, HF welders, plastics Wstęp Przemysłowe zastosowania energii pola elektromagnetycznego (PEM) są różnorakie, a jednym z ważniejszych zastosowań jest zamiana energii elektromagnetycznej w ciepło dla podgrzewania pośrednio lub bezpośrednio różne materiały. W takich procesach wykorzystuje się różne zakresy częstotliwości. W grzejnictwie indukcyjnym są to niskie częstotliwości - poczynając od kilkuset Hz do kilku kHz w dużych nagrzewnicach indukcyjnych, kilkunastu kHz w piecach indukcyjnych aż po ponad 100 kHz w układach lutowania indukcyjnego. PEM z zakresu mikrofal (typowo 2,4 GHz lub rzadziej 915 MHz) stosuje się przy nagrzewaniu tworzyw sztucznych, gumy i polimerów - albo w trakcie procesu polimeryzacji, suszenia czy mineralizacji. Zakres częstotliwości od kilkuset kH[...]

Thermal and acoustic changes in bee colony due to exposure to microwave electromagnetic field - preliminary research DOI:10.15199/48.2018.12.60

Czytaj za darmo! »

At the turn of the last decades, we are experiencing a significant reduction in the honeybee population all over the world. The number of bee colonies has decreased in recent years in Europe by 10 to 30 percent, in United States by 30 percent and in the Middle East up to 85 percent. There is no unambiguous answer what is causing this state of affairs. It is assumed, that responsible factors are pesticides, viruses, climate change, GMOs or parasites. The coincidence of this phenomenon with the development of telecommunications and the expansion of mobile phone base stations has led to the thesis, that such factor may also be the electromagnetic field (EMF) from cellular telephony base stations. Electromagnetic field can have both positive and negative influence for insects life. There is a species identity through analysis of flight buzzing of social insects [1]. Bees cannot hear the pressure fluctuations of sounds but they are sensitive to airflows related with sound waves. Most of these airflows are caused by vibrating wings and bodies [2]. Positive communication is the noise generated by honeybee colonies in the course of swarming [3], while EMF from mobile phones can affect negatively the honeybees life system [4]. Since honeybees are shown to be sensitive to the earth's magnetic field and are likely to use it for navigation, many studies on bees have been carried out [5] in which various reactions were tested exposing them to EMF from different frequency bands, starting from a constant magnetic field, through the power transmission lines frequencies (50 / 60 Hz) [6], GSM base stations (typically 900 and 1800 MHz) [7,8] and also from higher frequency ranges (eg 2.4 GHz or 10 GHz) [9]. Reviewing the results of mentioned studies it can be concluded that there are no unambiguous results. The authors indicate links between honeybee behaviour and EMF presence, but at the same time similar experiments show their lack. In many[...]

 Strona 1