Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Mońka"

Umocnienie warstwy wierzchniej odlewów z żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego poddanych kulowaniu

Czytaj za darmo! »

Mikrostrukturę osnowy żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego (Austempered Ductile Iron - ADI) opisuje się zwykle jako mieszaninę płytkowego ferrytu i wysokowęglowego austenitu - ausferryt [1]. Wspomniany austenit nie jest jednak jednorodny. Jego poszczególne rodzaje w ADI można nazwać: austenitem nieprzemienionym, austenitem przemienionym stabilnym i przemienionym metastabilnym. Najmniej rozpoznanym z nich jest austenit metastabilny, którego temperatura MS znajduje się nieco poniżej 0°C. Jego obecność w strukturze ADI jest przyczyną problemów z obróbką skrawaniem [2]. Pod wpływem oddziaływania ostrza skrawającego austenit metastabilny ulega transformacji na martenzyt i tym samym powoduje szybkie zużycie narzędzia przy kolejnych przejściach. Zjawisko to jest charakterystyczne dla efektu TRIP (Tranformation Induced Plasticity). Efekt TRIP w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym opisywano już od roku 1996 [3], jednak do tej pory nie rozpowszechniono jego związku z właściwościami żeliwa. Jeżeli jednak przemianę austenitu w martenzyt pod wpływem oddziaływania naprężeń i odkształcenia poddać dokładnej analizie, może okazać się, że będzie ona znacząco wpływać na większość z unikatowych właściwości ADI - umacniać powierzchnię poddaną ścieraniu, zwiększać wytrzymałość zmęczeniową, czy choćby zapewniać doskonałe połączenie wytrzymałości i plastyczności porównywalne Z wieloma gatunkami stali [4÷6]. Efekt TRIP jest zatem niezwykle interesujący z punktu widzenia uzyskiwania najkorzystniejszych właściwości ADI. Musi być również kontrolowany, aby maksymalnie go wykorzystać. Przykładem jest prezentowana w ar[...]

Możliwości umacniania warstw azotowanych metodą dynamicznej powierzchniowej obróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

Kulowanie jest technologią szeroko stosowaną w praktyce przemysłowej w celu poprawy właściwości eksploatacyjnych części maszyn. Powszechnie znane są korzyści płynące z zastosowania dynamicznej powierzchniowej obróbki plastycznej - kulowania, takie jak: wzrost wytrzymałości zmęczeniowej, wytrzymałości stykowej i odporności na korozję naprężeniową. Wykorzystanie technologii kulowania dla umacni[...]

Azotowanie gazowe stali stopowych z i bez przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono zagadnieniom wytwarzania warstw azotowanych na konstrukcyjnych stalach stopowych 40HM i 38HMJ (4140 i N135M wg ASTM) z przypowierzchniową warstwą azotków żelaza o różnym składzie fazowym, bądź bez tej warstwy, przeznaczonych na części maszyn, urządzeń i pojazdów o narażonych na korozję, zużycie tribologiczne i zmęczeniowe. Zamierzeniem podjętych badań było opracowanie technologii azotowania, umożliwiających wytwarzanie trzech rodzajów warstw azotowanych: - z warstwą azotków żelaza o strukturze ε + (ε + γ′wydz), porowatą w zewnętrznej strefie, co umożliwia jej impregnowanie preparatem inhibitorowym, - ze zwartą warstwą azotków żelaza o strukturze ε + γ′wydz z ograniczoną do minimum strefą porowatą przy powierzchni (≤2,5 μm), - bez warstwy azotków żelaza. Dwa pierwsze warianty warstw azotowanych mogą być zastosowane na części maszyn eksploatowane w warunkach narażeń korozyjnych i tribologicznych. Powinny mieć dużą twardość i odpowiednią grubość przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza. Trzeci wariant warstwy azotowanej może być zastosowany na części maszyn eksploatowane w warunkach zmęczeniowych. Warstwy te powinny mieć dużą twardość i odpowiednią grubość efektywną warstwy azotowanej. Warstwy azotowane z warstwą azotków żelaza powinny odznaczać się również ograniczoną grubością tej ostatniej ze względu na wąskie tolerancje wymiarowe dokładnych części, dla których są przeznaczone. Powinny także spełniać wymagania odnośnie odporności na korozję. Należy podkreślić, że azotowaniu antykorozyjnemu konstrukcyjnych stali stopowych, poświęcone jest dużo mniej publikacji niż stalom węglowym. Brak jest zwłaszcza szerszych danych o wytwarzaniu na tych stalach cienkich, ale odpornych na korozję warstw azotków żelaza [1÷5]. Podobnie tylko nieliczne wzmianki spotyka się na temat wytwarzania warstw azotowanych, bez przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza, na kons[...]

Modelling of the structure and mechanical properties of 32CDV13 steel under glow-discharge nitriding for the industrial technology application DOI:10.15199/28.2017.1.7


  The manufacturing of surface layers are increasingly used in industry, as the effective method of improving the useful properties of the machine parts. The specific properties of the nitrided layers such as low temperature of process may be an alternative to the commonly used technology like high-temperature carburizing or carbonitriding in the aerospace industry. The article presents the results obtained after nitriding of complex samples made with 32CDV13 steel. As our research improves the properties of surfaces can be controlled by the process parameters as temperature, duration time, composition of the reactive atmosphere, the pressure (vacuum) and the activation of the surface by cathode sputtering process in the initial stage of the treatment. Key words: glow-discharge nitriding, surface layer, structure, phase composition, residual stresses, corrosion and wear resistance, fatigue strength.1. INTRODUCTION The manufacturing technology of diffusion surface layers under glow-discharge conditions on the cathode potential and their modification in the plasma region are increasingly used in industrial technology as an effective method of improving the production of machine parts at a lower cost of manufacturing. Some specific properties of nitrided layers such as: low temperature of process, high value of hardness, wear resistance and fatigue strength can be an alternative to the commonly used high-temperature carburizing or carbonitriding in the aerospace industry. The paper presents the characteristic of structure and mechanical properties of the layers produced under glow-discharge nitriding on cathode potential related to the basic process parameters. Furthermore the results show that the all presented properties of the 32CDV13 steel can be controlled by the process parameters as temperature, duration time, composition of the reactive atmosphere, the pressure (vacuum) and the activation of the surface by cathode sputtering proces[...]

 Strona 1