Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Wawrzyniak"

Otwarcie nowej siedziby firmy HOPPECKE Baterie Polska

Czytaj za darmo! »

Firma HOPPECKE - znany producent baterii akumulatorów przemysłowych - swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 1993 roku w Wałbrzychu. Został tam otwarty polski oddział firmy pod nazwą ALV HOPPECKE Batterien Poland Sp. z o.o. W 1997 roku firma została przeniesiona do Poznania, a nazwę zmieniono na HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o. Od tego czasu firma rozwijała się dynamicznie, zwiększając swoje udziały w rynku oraz zakres świadczonych usług. Kolejnym etapem było przeniesienie do nowej siedziby - od marca tego roku polski oddział HOPPECKE mieści się w Parku Magazynowym Panattoni w Żernikach k. Poznania. W czerwcu br. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby. Słoneczna, letnia aura sprzyjała licznie przybyłym gościom z całego kraju. Byli wśród nich przedstawiciele największyc[...]

Zasilanie zdalnych układów pomiarowych instalowanych na napowietrznych liniach przesyłowych DOI:10.15199/48.2018.10.18

Czytaj za darmo! »

Dane pomiarowe (napięcie, prąd, temperatura, zwis przewodów, oblodzenie, lokalne warunki środowiskowe) związane z eksploatacją napowietrznych linii wysokiego (WN) - a coraz częściej średniego (SN) - napięcia są w coraz większym stopniu wykorzystywane do zarządzania i optymalizacji pracy systemu elektroenergetycznego. Jest to szczególnie widoczne w przypadku rozwiązań informatycznych Smart Grid, które bez dostępu do aktualnych i lokalnie zbieranych danych pomiarowych nie są w stanie realizować swoich podstawowych zadań, jakimi są zwiększenie efektywności transferu energii ze źródła do odbiorcy oraz eliminacja przerw w jej dostarczaniu. Służą temu m.in. nowoczesne układy diagnostyczne, pozwalające na inteligentne zarządzanie przepływem energii, zabezpieczeniami oraz restytucją sieci [1]. O ile pomiary parametrów elektrycznych (napięcie, prąd) nie nastręczają problemów metrologicznych o tyle pomiary np. lokalnej temperatury przewodów linii napowietrznej, rzeczywistego ich zwisu czy też oblodzenia (zarówno rzeczywistego jak i potencjalnego) nie są wciąż dobrze opanowane od strony metrologicznej jak i inżynierskoprojektowej. Jednym z zagadnień jest m.in. konieczność zdalnej pracy mikroelektronicznych, cyfrowych (a zatem niskonapięciowych) układów pomiarowo-transmisyjnych na wysokim, przemiennym potencjale linii SN lub WN. Podstawowym, wciąż nierozwiązanym problemem jest w tym wypadku brak pewnego zasilania tych układów. Klasyczne rozwiązanie z transformatorem obniżającym napięcie linii na potrzeby własne (szczególnie w przypadku linii WN) czy też zastosowanie baterii (ze względu na konieczność ich wymiany) nie wchodzi w takim wypadku w rachubę. Wydaje się, iż jedynym skutecznym i efektywnym rozwiązaniem problemu zasilania jest w tym wypadku harvesting energii. Jest to generacja energii elektrycznej z innych form energii, dostępnych w bezpośrednim otoczeniu zasilanego układu czujnikowego (jak np. światło słoneczne, ruch powie[...]

Systemy lokalizacji terminali sieci Wi-Fi i ZigBee do wspomagania niewidomych i słabowidzących we wnętrzach budynków


  Systemy dokładnej lokalizacji użytkownika znajdują coraz liczniejsze zastosowania. Informacja o położeniu geograficznym może być wykorzystana w celu dostarczenia informacji marketingowych, ale może także służyć udzieleniu szybkiej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Szczególny obszar zastosowań technik lokalizacyjnych stanowią systemy wspomagania niewidomych i niedowidzących. Wykluczenie znacznej grupy tych osób z życia społecznego i zawodowego wynika głównie z trudności samodzielnego poruszania się ich po terenie miasta [1]. Określenie dokładnej pozycji osoby niewidomej jest koniecznym warunkiem pokierowania jej do uprzednio zdefiniowanego celu bądź dostarczenia informacji o obiektach znajdujących się w jej bezpośrednim otoczeniu. Dokładne informacje o położeniu mogą też służyć wspomaganiu poruszania się po złożonych obiektach, takich jak wnętrza dużych budynków, centra handlowe oraz ułatwianiu korzystania z infrastruktury miejskiej. W wyniku prowadzonych na świecie badań i prac rozwojowych powstało wiele rozwiązań służących do wspomagania osób niewidomych w samodzielnym poruszaniu się. Można tu wyróżnić systemy ostrzegania o przeszkodach [2, 3, 4] czy ułatwiające zdalną komunikację z asystentem [1, 5, 6]. U podstaw działania wielu proponowanych systemów leży możliwość określenia dokładnej pozycji użytkownika. Współczesne systemy lokalizacyjne do wyznaczenia pozycji geograficznej najczęściej wykorzystują techniki satelitarne. takie systemy, jak GPS, w większości typowych sytuacji umożliwiają określenie lokalizacji użytkownika z dokładnością kilku metrów. Rozwiązania satelitarne zawodzą jednak we wnętrzach budynków, a dokładność ich w obszarach o gęstej i wysokiej zabudowie ulega znacznemu pogorszeniu. Istnieje potrzeba dodatkowych rozwiązań, które umożliwiłyby dostarczenie informacji o dokładnym położeniu osoby niewidomej znajdującej się we wnętrzu budynku. Rozwiązania spotykane w prototypach takich systemów wyko[...]

ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW DETEKCJI SEKWENCJI DO WYZNACZANIA POŁOŻENIA OBIEKTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ WEWNĄTRZ BUDYNKU DOI:10.15199/59.2015.4.46


  W artykule przedstawiono nowy algorytm wyznaczania położenia użytkownika poruszającego się wewnątrz budynku oparty na metodzie detekcji sekwencji. Metoda wykorzystuje bieżące pomiary mocy sygnału odebranego i dane referencyjne zgromadzone w czasie uczenia systemu do wyznaczania położenia użytkownika. W odróżnieniu od większości spotykanych rozwiązań, minimalizowana jest metryka związana z trajektorią ruchu użytkownika, a nie metryką dla pojedynczego punktu. W artykule omówiono założenia zaproponowanej metody, omówiono etapy jej działania oraz przedstawiono wyniki weryfikacji. Przeprowadzone eksperymenty dowodzą wyższej skuteczności opracowanej metody w stosunku do klasycznych klasyfikatorów wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe. 1. WSTĘP Systemy pozwalające na uzyskanie dokładnych informacji na temat lokalizacji użytkownika znajdują wiele zastosowań i są przedmiotem licznych projektów badawczych. Istotnym zagadnieniem podejmowanym przez badaczy jest wyznaczanie położenia użytkownika we wnętrzu budynku. Jednym z możliwych rozwiązań problemu nawigacji we wnętrzu budynku jest wykorzystanie metod opierających się na pomiarach parametrów sygnałów radiowych pochodzących od zainstalowanych w tym budynku nadajników sieci komunikacji bezprzewodowej. Wśród parametrów sygnałów wykorzystywanych do wyznaczania położenia terminala sieci bezprzewodowej można wyróżnić moc sygnału odebranego, informacje o kierunku nadejścia sygnału, czy o wartościach czasów propagacji [1]. Ze względu na łatwość implementacji, znaczna część opisywanych w literaturze rozwiązań wykorzystuje pomiary mocy odebranej. W artykule przedstawiono nowy algorytm wyznaczania położenia terminali, bazujący na metodzie detekcji sekwencji. Metody zwiększania dokładności wyznaczania położenia terminala dla pojedynczych punktów są przedmiotem wielu publikacji i nie są przedmiotem tego artykułu. Obszerny przegląd takich metod można znaleźć np. w [2][3][4][5]. Detekcja [...]

Zastosowanie węzłów radiowych małej mocy do wspomagania osób niewidomych i słabowidzących w lokalizacji pomieszczeń


  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organization) na świecie żyje około 285 milionów osób z niepełnosprawnością wzroku [1]. Utrata bądź upośledzenie funkcji zmysłu wzroku powoduje ograniczenie zdolności orientacji przestrzennej, dostępu do informacji wizualnej, skutkuje również ograniczeniem zdolności do samodzielnego funkcjonowania i poruszania się. Ponadto w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczania możliwości uczestniczenia w życiu publicznym, w tym korzystania ze środków transportu publicznego oraz infrastruktury miejskiej. Rozwój nauki i techniki, a zwłaszcza elektroniki i informatyki zaowocował powstaniem wielu rozwiązań mających na celu wspomaganie osób słabowidzących i niewidomych w mobilności (ETA - Electronic Travel Aid) oraz codziennych aktywnościach. Szczególną grupę elektronicznych urządzeń dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku stanowią systemy nawigacji osobistej i wspomagania orientacji w terenie (ON S - Orientation and Navigation Systems) [2-4]. U podstaw działania większości tego typu systemów leży możliwość pozyskania dokładnej informacji o aktualnym położeniu użytkownika. Dostępność precyzyjnej informacji o położeniu niewidomego użytkownika może w znaczący sposób ułatwić mu poruszanie się po dużych budynkach publicznych (jak np. szpitale, urzędy, centra handlowe) poprzez identyfikację pomieszczeń oraz umożliwienie zdalnego wspomagania podczas przechodzenia do celu. W większości rozwiązań klasy ON S informacja o położeniu dostarczana jest przez odbiorniki satelitarnych systemów pozycjonowania, takich jak GPS. Systemy te zapewniają dokładność pozycjonowania wystarczającą do nawigacji osób pieszych w terenie. Jednakże systemy te nie mogą być wykorzystywane wewnątrz budynków. Z kolei na terenach silnie zurbanizowanych, zwłaszcza przy obecności wysokich budynków, dokładność systemów nawigacji satelitarnej maleje w istotny sposób. Przyczyną tego zjawiska jest wielotorowa p[...]

ZWIĘKSZENIE DOKŁADNOŚCI LOKALIZACJI TERMINALI RADIOWYCH POPRZEZ POPRAWĘROZMIESZCZENIA REFERENCYJNYCH STACJI RADIOWYCH DOI:10.15199/59.2015.4.89


  W artykule skupiono się na problemach związanych z prawidłowym rozmieszczeniem referencyjnych stacji radiowych w środowisku wewnątrz budynkowym, w celu poprawy dokładności lokalizacji terminali radiowych. Opisano czynniki wpływające na dokładność lokalizacji systemów wykorzystujących poziom mocy sygnału odebranego od referencyjnych nadajników radiowych. Przedstawiono sposoby oceny jakości rozmieszczenia stacji referencyjnych. Zaproponowano algorytm wykorzystujący zjawisko sprężystości oraz ruchów Browna do rozmieszczania stacji referencyjnych. Przeprowadzono symulację z wykorzystaniem opisanego oprogramowania komputerowego oraz zweryfikowano otrzymane wyniki w pomieszczeniach budynku uniwersyteckiego. 1. WSTĘP Jedną z najczęściej wykorzystywanych usług przez użytkowników terminal radiowych wykorzystującą informację o położeniu terminala jest możliwość orientacji w terenie oraz wyznaczania drogi do miejsca docelowego podróży. Coraz częściej użytkownicy terminali korzystają z pochodnych tej usługi tj. wspomagania poruszania osób z niepełnosprawnościami, możliwość szybkiego wezwania pomocy służb ratunkowych lub otrzymywaniu promocji od sklepów które chcą przyciągnąć klienta nowymi ofertami. Operatorzy systemów telekomunikacyjny oraz producenci terminali radiowych chcąc sprostać ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu starają się oferować swoim klientom bardziej zaawansowane usługi. Jedną z takich z takich usług jest możliwość lokalizacji użytkowników terminali wewnątrz budynków. Jednak ze względu na duże tłumienie sygnałów satelitarnych GPS oraz telekomunikacyjnych stacji bazowych (GSM,UMTS) przez ściany, precyzyjne lokalizowanie terminali staje się niemożliwe. Aby temu sprostać, konieczne jest wykorzystanie już istniejącej infrastruktury wewnątrz budynkowej (np. istniejących punktów dostępowych Wi-Fi) lub zastosowanie dedykowanych sieci Bluetooth, ZigBee, RFID, UWB jako referencyjnych punktów radiowych. Większość wymienionych s[...]

 Strona 1