Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Konopska-Piechurska"

Przegląd wybranych metod laboratoryjnych badań skurczu zapraw i betonu DOI:10.15199/33.2016.04.05


  Skurcz betonu może stanowić istotne zagrożenie dla trwałości konstrukcji, jednocześnie zjawisko to jest często pomijane na etapie badań laboratoryjnychmieszanek betonowych i zapraw cementowych. W artykule przedstawiono wybrane laboratoryjne metody pomiaru skurczu w warunkach swobody oraz braku swobody odkształceń. Słowa kluczowe: technologia betonu, laboratoryjne metody pomiarowe, skurcz betonu.Skurcz stanowi jedno z najmniej pożądanych zjawisk zachodzących w betonie. Na skutek skurczu w betonowym elemencie powstają naprężenia rozciągające, co może prowadzić do propagacji rys na powierzchni betonu, przyczyniając się do znacznego obniżenia jego trwałości.Wjeszczewiększymstopniu narażone są na skurcz zaprawy cementowe wykorzystywane m.in. do naprawy konstrukcji betonowych. Badania przeprowadzone w USA pokazują, że tylko 30% napraw konstrukcji betonowych miało trwałość powyżej 10 lat [5], co było spowodowane w dużej mierze przez powstawanie rys skurczowych na powierzchniwarstwnaprawczych. Wostatnich kilkudziesięciu latach opracowano wiele metod pomiaru skurczu. Brak unifikacji w tej kwestii doprowadził do sytuacji, w której w każdym kraju wykorzystuje się odmienne metody. Nawet obecnie w powszechnie wykorzystywanej przez technologów oraz projektantów normie PN-EN 206:2014 [15] brakuje informacji na temat skurczu i metod badawczych z nim związanych. Skurcz betonu pojawia się w normie PN-EN1992-1-1[14], ale wyłącznie w kontekście prognozowania skurczuwkonstrukcji.Niemawniej informacjina temat laboratoryjnychmetodporównawczych, a jakpokazująbadania [8],wartościodkształceńskurczowychotrzymanychwtestach bywają znacznie większe od obliczonych na podstawiewzorówz EC2. Główny podział metod badawczych dotyczy rozróżnienia badań przeprowadzanych w warunkach swobody odkształceń (skurcz swobodny) oraz w przypadku braku swobody odkształceń. W badaniach wykorzystywane są próbki o różnym kształcie i wymiarach, wykonane z betonu [...]

Możliwości wykorzystania próbek po badaniu wytrzymałości na zginanie betonu do określenia jego wytrzymałości na ściskanie oraz na rozciąganie przy rozłupywaniu DOI:10.15199/33.2016.08.19


  Kontrolę jakości stwardniałego betonu przeprowadza się, pobierając dużą liczbę próbek do badań. W artykule dokonano analizy możliwości wykorzystania próbek prostopadłościennych po badaniuwytrzymałości na zginanie do oceny innych parametrów mechanicznych betonów nawierzchniowych. Przedmiotem badań były dwa rodzaje betonów nawierzchniowych o maksymalnym nominalnym wymiarze ziaren kruszywa Dmax 8 mm (beton stosowany w górnej warstwie nawierzchni betonowej -GWN) orazDmax 22mm(beton używany do dolnejwarstwy - DWN). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie, próbki wycinane, próbki po badaniu wytrzymałości na zginanie.[...]

 Strona 1