Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Wiśniewski"

Modyfikacja systemu kontroli jakości oleju napędowego poprzez opracowanie i wprowadzenie dodatkowych parametrów szybkiej oceny stanu jakościowego produktów

Czytaj za darmo! »

Współczesne oleje napędowe i oleje opałowe stosowane do ogrzewania domów i mieszkań mają wiele cech wspólnych z punktu widzenia jakości produktów określonych wymaganiami odpowiednich norm. Podobieństwo właściwości fizycznych tych produktów zachęca do prób stosowania oleju opałowego do zasilania silników ZS. Trend taki wynika z różnicy cen produktów rynkowych. Znakowany odpowiednim markerem olej opałowy jest znacznie tańszy. Z badania produktów występujących obecnie na rynku wynika, że niektóre oleje napędowe, spełniające wymagania normy, powodują szybkie zniszczenie układu zasilania silnika ZS. Zaproponowano rozszerzony sposób oceny jakościowej omawianych produktów rynkowych, ukierunkowany na szybką identyfikację produktu nie nadającego się do eksploatacji1). Gas oil sampl[...]

Kaizen jako podstawa systemu zarządzania jakością procesu produkcyjnego - przypadek przedsiębiorstwa SONEL S.A. DOI:


  Japońska koncepcja ciągłego doskonalenia Kaizen zakłada ciągłe doskonalenie procesów organizacji przy czynnym udziale pracowników bezpośrednio w nich zaangażowanych [8][9][12]. Jej wdrożenie wymaga zmiany myślenia pracowników i ukierunkowanie ich na ciągłą chęć usprawniania swojego miejsca pracy [8][9][2][4]. Idea ciągłego doskonalenia procesów organizacji zgodna z koncepcją Kaizen od dziesięcioleci inspiruje organizacje na całym świecie, także w Polsce, do wprowadzania w nich zmian organizacyjnych [1] [11]. Jest wdrażana w różnego rodzaju organizacjach: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, organizacjach usługowych, organizacjach pożytku publicznego (np. [3][5][13][14]), przysparzając im dużo korzyści organizacyjnych i finansowych ([6] [7] [8] [9]). Publikacje z zakresu wdrożeń Kaizen w głównej mierze pokazują rozwiązania w zakresie motywowania pracowników do działań doskonalących (np. [2]), jak również uzyskane efekty w doskonalonych procesach, głównie produkcyjnych, przy zastosowaniu zasady 5S i innych narzędzi ciągłego doskonalenia (np. [7] [13]). Stosunkowo rzadko są pokazane przypadki wdrożeń Kaizen jako jednego z elementów spójnego systemu zarządzania jakością w organizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji zarządzania jakością opartej na idei Kaizen wprowadzonej w przedsiębiorstwie SONEL S.A. oraz przedstawienie wymiernych efektów wdrożenia tej koncepcji w tym przedsiębiorstwie. Podstawowym narzędziem badawczym była analiza dokumentów wewnętrznych oraz obserwacja uczestnicząca. Sonel S.A. - ogólne informacje Polskie przedsiębiorstwo Sonel S.A. jest wiodącym producentem elektronicznych przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki zlokalizowanym w Świdnicy na terenie Dolnego Śląska, zatrudniającym na koniec 2017 roku 302 pracowników. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1994 r. przez grupę pasjonatów inżynierów elektryków i elektroników jako przedsiębiorstwo TIM sp. z o.o. W 1998 r. przedsiębiorstw[...]

Parameter sensitivity analysis for offset printing simulation model

Czytaj za darmo! »

This paper focuses on parameter sensitivity analysis of an offset printing production system working under various dynamic dispatching rules. A discrete-event simulation model has been developed for the purpose of experimentation. Four dispatching rules from literature have been incorporated in the simulation model: EDD, LOR, SPT and FIFO. Proper management of orders’ sequence can improve manufacturing system efficiency by several percent. Performed sensitivity analysis revealed that in case of applying dispatching rules to manufacturing system the key factors are utilization and product mix. Order parameters like number of copies and number of pages are much less significant. Streszczenie. W artykule zbadano wpływ doboru reguł priorytetowych na wybrane parametry druku offsetowego. Badania przeprowadzono korzystając z komputerowego modelu symulacyjnego. Przebadano cztery reguły priorytetowe: EDD, LOR, SPT i FIFO. Zarządzanie kolejnością zleceń w systemie może poprawić jego wydajność o kilka procent. Przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała, że w przypadku zastosowania reguł priorytetowych do szeregowania zadań kluczowymi parametrami są poziom obciążenia sprzętu oraz produkt mix. Parametry zleceń takie jak nakład oraz liczba stron są znacznie mniej istotne. (Wpływ doboru reguł priorytetowych na wybrane parametry druku offsetowego) Keywords: Sensitivity analysis, simulation, dispatching rules Słowa kluczowe: analiza wrażliwości, symulacja komputerowa, reguły priorytetowe. Introduction Offset printing facilities are organized as job-shop systems. Orders arrive from many independently acting customers for various kinds of final products: business cards, leaflets, brochures, folders, catalogues, books etc. A major problem in the control of such a manufacturing process is to synchronize the arrival of all required components for assembly [1] in the post press department. A production plan should take into account uncertainty inheren[...]

Surface morphology of bearing sleeves made of PM bronze and their properties

Czytaj za darmo! »

In technologies of production of self-greasing bearings the porous framework is saturated with a liquid grease or grease material particles are introduced in the base powder. PM bronze or iron is used as material for bearing bases made with the use of powder metallurgy method [1]. The PM bronze sintering kinetics was described in paper [2]. A special group of bearings are bearings operating under increased temperature. They require special hard greases suitable for such conditions and resistant to oxidation. Results obtained on steel sinters [3] indicate that solid grease mixtures composed of microparticles and nanoparticles in the quantity of 7?€15% and size of 50?€200 nm constitute an effective grease both under the ambient temperature and increased temperature. The grease is introduced, with the use of a pressure method, in the form of a solid grease suspension into the porous structure of the sinter, which leads to a formation of a thin layer of grease film on the internal surface of the sleeve [4, 5]. Paper [6] presents the results of tests on bronze sinters to be used for bearings. The influence of unit pressing pressure on the density, mechanical properties of bronze sinters and surface morphology has also been developed. This paper specifies the sinter properties in the form of sleeves for infiltration with the use of MoS2 nanoparticles assuming parameters of their production specified in the paper [6]. OBJECTIVE The objective of the test included the assessment of the surface condition and mechanical properties of sleeves made of PM bronze after such operations as sintering, calibration and calibration with densification. The tests made on the sleeve included: .. determination of the density depending on the technological process conducted, .. observation of the surface condition with the use of a scanning electron microscope (SEM), .. tests on mechanical properties of sleeve during a technological comp[...]

Epoxy composites with carbon fillers. Structure and properties Kompozyty żywicy epoksydowej z napełniaczami węglowymi. Struktura i właściwości DOI:10.15199/62.2015.11.28


  Epoxy resin matrix was reinforced with C nanotubes or C black to improve properties of the composites. The addn. of the C nanotubes resulted in an increase in the elec. cond., mech. strength and thermal diffusivity of the composites to a higher extent than the addn. of C black. Wytworzono kompozyty o wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz cieplnym i polepszonych właściwościach mechanicznych. Do badań wybrano 2 rodzaje napełniaczy węglowych: nanorurki węglowe oraz sadzę. Wykonano kompozyty o różnej zawartości napełniaczy. Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe w celu oceny wpływu napełniaczy węglowych na strukturę materiału i określenia stopnia dyspersji. Wytworzone kompozyty poddano testom na udarność i wytrzymałość na zginanie. Zbadano także przewodnictwo elektryczne i dyfuzyjność cieplną oraz stabilność termiczną kompozytów. Wykazano, że dodatek nanorurek węglowych skuteczniej zwiększa przewodnictwo elektryczne i dyfuzyjność cieplną polimeru w porównaniu z sadzą. Lepsze właściwości mechaniczne uzyskano również dla polimerów z dodatkiem nanorurek węglowych. Żywice epoksydowe (EP) charakteryzują się małą gęstością, małym skurczem podczas utwardzania, dużą wytrzymałością oraz dużym modułem Younga, jak również małą chłonnością wody w porównaniu z innymi polimerami, takimi jak poliestry czy fenoplasty1, 2). Ze względu na swoje właściwości są one często stosowane w lotnictwie, przemyśle samochodowym, budownictwie, a także jako powłoki ochronne3-6). Ograniczeniem zastosowania materiałów polimerowych jest ich małe przewodnictwo elektryczne oraz termiczne. W celu poprawy tych właściwości można stosować różne napełniacze, takie jak nanorurki węglowe, sadza, proszki metalowe, powierzchniowo metalizowane proszki oraz włókna metalowe7, 8). Zastosowanie metalowych napełniaczy znacznie zwiększa masę kompozytu. Uzyskanie progu perkolacji w przypadku metalowych napełniaczy wymaga wysokiego stopnia napełnienia. Nanorurki węglowe (CNT[...]

WŁASNOŚCI I MORFOLOGIA POWIERZCHNI SPIEKÓW Z PROSZKU BRĄZU


  Opracowano własności spieków brązu takie jak gęstość, wytrzymałość na ściskanie i skurcz oraz morfologię powierzchni i przełomy w zależności od nacisku jednostkowego prasowania. Otrzymano materiały o rozwiniętej powierzchni, z otwartą porowatością, pozwalającą na wprowadzenie do materiału cząsteczek smarnych. Słowa kluczowe: proszek brązu, spieki brązu, morfologia powierzchni, łożysko PROPERTIES AND SURFACE MORPHOLOGY OF SINTERED BRONZE FROM POWDER Some properties of sintered bronze such as density, compression strength as well as linear dimension change, morphology and destruction surface were investigated. The developed outer surface of the obtained materials was identified. Open porosity in the shape of channels appears. It is needed for infiltration with lubricant particles. Keywords: bronze powder, sintered bronze, surface morphology, bearing Wprowadzenie Materiały o niskim współczynniku tarcia mają zwiększyć niezawodność pary trącej i zapewnić bezobsługowość wyrobów, np. łożysk tocznych stosowanych w przemyśle samochodowym lub lotniczym. Powszechnie stosowane technologie ich wytwarzania obejmują nasycanie porowatego szkieletu smarem ciekłym lub wprowadzonymi do mieszanki cząstkami materiałów smarnych. Jako materiały na osnowę do ich wytwarzania stosuje się spieki stalowe lub spieki brązów [1, 2]. Kinetykę spiekania proszku brązu opisano w pracy [2]. Opracowanie parametrów wytwarzania tych materiałów i technologii otrzymywania z nich elementów z modyfikowaną warstwą wierzchnią z zastosowaniem nanocząsteczkowego smaru stałego daje nowe możliwości produkcji elementów łożysk ślizgowych. Nanocząsteczkowe smary stałe MoS2 posiadają dwuwymiarowe struktury płytkowe o szerokiej gamie kształtów i są predystynowane do infiltracji powierzchni. Wymaganą wytrzymałość i trwałość wyrobów spiekanych uzyskuje się głównie przez odpowiednią gęstość materiału oraz makro i mikrostrukturę. Szczególne wymagania stawiane są wyrobom stosowanym w [...]

Wpływ zmiany kąta antewersji panewki na zużycie endoprotezy stawu biodrowego

Czytaj za darmo! »

Zaawansowany proces destrukcji stawu biodrowego w przebiegu wielu schorzeń może być skutecznie leczony z zastosowaniem endoprotezoplastyki [1]. Dotychczas stosowane endoprotezy wykazywały szereg ograniczeń, spośród których najistotniejszym była podatność na zużycie i związane z nim ryzyko aseptycznego obluzowania [2]. W związku z rozwojem tej dziedziny ortopedii w ostatnich latach do praktyki klinicznej wprowadzono endoprotezy nowej generacji, których konstrukcję oparto na doborze skojarzenia materiałowego typu "metal-on-metal" (MoM) [3, 4]. Elementy endoprotez (głowa-panewka) są wytwarzane ze stopów na osnowie kobaltu (CoCrMo). Para trąca typu MoM charakteryzuje się większą odpornością na zużycie w porównaniu z endoprotezami o skojarzeniu materiałowym typu "metal-polietylen". W porównaniu z endoprotezami ceramicznymi MoM charakteryzują się lepszą udarnością oraz umożliwiają zastosowanie głów o większych średnicach, ograniczając ryzyko zwichnięcia [5]. Generowane w trakcie tarcia produkty zużycia charakteryzują się znacznie mniejszymi rozmiarami od polietylenowych i nie indukują osteolizy [6]. W literaturze medycznej pojawiają się doniesienia, w których autorzy zwracają uwagę na zależność pomiędzy częstotliwością występowania różnego rodzaju niepowodzeń a wzajemnym ustawieniem komponentów endoprotezy [7]. Przedstawiane dotychczas wyniki badań zużycia często ograniczają się jedynie do określenia wartości zużycia liniowego oraz ubytku masy. W związku z tym w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu (INOP) wspólnie z chirurgami z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi podjęto badania mające na celu określenie wpływu ustawienia komponentów endoprotezy na opory tarcia i zużycie. MATERIAŁ I METODYKA Symulator SBT-01.1 Badania tarciowo-zużyciowe przeprowadzono za pomocą symulatora do badania właściwości tribologicznych endoprotez stawu biodrowego SBT-01.1 (zgłoszenie patentowe Nr P.398471). Konstru[...]

Wpływ technologii wytwarzania wyrobów ze stopu Co28Cr6Mo na ich właściwości fizyczne, mechaniczne i odporność korozyjną DOI:10.15199/28.2015.1.1


  Komponenty metalowe endoprotez stawów człowieka często są wykonywane ze stopów na osnowie kobaltu. Stopy te swoją popularność zawdzięczają dużej wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej, satysfakcjonującej odporności korozyjnej w środowisku płynów ustrojowych oraz, co najważniejsze, względnie największej odporności na zużycie tribologiczne w porównaniu z innymi biomateriałami metalowymi. Coraz większe wymagania stawiane biomateriałom skłaniają do ciągłego opracowywania nowych materiałów lub modyfikacji już istniejących. Podjęto więc badania mające na celu określenie wpływu wybranych innowacyjnych technologii wytwarzania na właściwości fizyczne, mechaniczne oraz odporność korozyjną stopu Co28Cr6Mo. Próbki do badań wytworzono z zastosowaniem technologii selektywnego przetapiania laserowego oraz iskrowego spiekania plazmowego. Jako materiał odniesienia zastosowano próbki referencyjne, które wytworzono ze stopu po procesie kucia ASTM F1537 LC. Niezależnie od zastosowanej technologii w mikrostrukturze stopu dochodziło do przemiany fazowej [...]

 Strona 1