Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marek Salamak"

BIM w budownictwie - parametryczne modele w prefabrykacji DOI:


  Efektywny sposób gromadzenia, przechowywania oraz wymiany informacji na temat budowli jest podstawowym założeniem technologii BIM [7]. To właśnie sprawna wymiana różnego rodzaju danych między wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego pozwala na uniknięcie wielu błędów projektowych i wykonawczych. Ciąg pozyskiwania i korzystania z informacji zaczyna się już od wczesnego etapu projektowania, znacznie intensyfikuje podczas budowy, a nie kończy nawet w czasie eksploatacji. Ciągle aktualizowany model może być użyty również do jego ewentualnej rozbiórki. Takie podejście pozwala na optymalizację pod względem kosztów w całym cyklu życia obiektu z uwzględnieniem jego trwałości i wpływu na środowisko. Model 3D może nie tylko współistnieć z prawdziwym obiektem (tzw. digital twin) [2], co nie jest możliwe w przypadku płaskich rysunków, ale również pozwala przechowywać różne istotne informacje w postaci specyfikacji, gwarancji, certyfikatów itp. Zamiana tradycyjnych desek kreślarskich na komputery była skokiem technologicznym, ale uzyskane korzyści nie były natychmiastowe, choćby ze względu na konieczność poniesienia nakładówfinansowych i czasowych nawymianę sprzętu czy szkolenie pracowników.Wiązało się to z przerwami w pracach projektowych lub zmniejszeniemich efektywności. Imtechnologia jest bardziej zaawansowana, tym większe są koszty jej wprowadzenia, ale też i większe korzyści w przyszłości [1]. Obok automatyzacji kolejnym ważnym pojęciem, które ma duży wpływ na efektywność pracy projektowej, jest parametryzacja, czyli opis danego obiektu za pomocą różnego rodzaju parametrów - najczęściej liczbowych w przypadku wymiarów, ale też tekstowych czy logicznych. Relacje pomiędzy poszczególnymi parametrami opisane są zależnościami matematycznymi i uwzględniają hierarchię zasadniczych elementów modelu. Taki sposób jest szczególnie efektywny w przypadku obiektów powtarzalnych. Zarówno automatyzacja, jak i idąca z nią w parze parametryzac[...]

Kompetencje kierownika budowy współczesnych inwestycji DOI:


  Prowadzenie przedsięwzięć budowlano-inwestycyjnych wymaga umiejętności koordynowania wielu różnych aspektów tego procesu. Część z tych działań wynika wprost z obowiązujących przepisów, w tym Prawa budowlanego [6], a część z doświadczeń zebranych w formie technik i narzędzi zarządczych. Każdy z tych elementów jest niezbędny do prawidłowego i skutecznego realizowania kolejnych etapów inwestycji. Kompetencje kierownika budowy (KB) oraz kierownika projektu (KP) stanowią często o sukcesie realizowanego przedsięwzięcia, mierzonego terminemrealizacji czy też jego kosztami. Biorąc pod uwagę coraz większą złożoność i interdyscyplinarność współczesnych projektów inwestycyjnych, nasuwa się pytanie: czy kierownik budowy powinien mieć również kompetencje wymagane w przypadku kierownika projektu. Artykuł może stanowić przyczynek do dyskusji nad rolą kierownika budowy w przyszłości, szczególnie w kontekście wyzwań dotyczących dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (np. Centralny Port Komunikacyjny) oraz wdrażania elementów strategii rozwoju pod[...]

Budowa i próbne obciążenie betonowego mostu łukowego DOI:10.15199/33.2015.05.52


  Artykuł przedstawia projekt, budowę oraz próbne obciążenie betonowego mostu łukowego, który został zrealizowany metodą częściowej prefabrykacji elementów łuku, pomostu i stężeń. Omówiono poszczególne etapy budowy mostu i związane z tym trudności technologiczne oraz wyniki próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego. Słowa kluczowe:most łukowy, prefabrykacja, próbne obciążenie.15°. 1) Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa 2) Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. *) Autor do korespondencji: e-mail: marek.salamak@polsl.pl Budowa i próbne obciążenie betonowego mostu łukowego Construction and load test of concrete arch bridge dr hab. inż. Marek Salamak1)*) mgr inż. Grzegorz Poprawa1) mgr inż. Mateusz Frączek2) Streszczenie. Artykuł przedstawia projekt, budowę oraz próbne obciążenie betonowego mostu łukowego, który został zrealizowany metodą częściowej prefabrykacji elementów łuku, pomostu i stężeń. Omówiono poszczególne etapy budowy mostu i związane z tym trudności technologiczne oraz wyniki próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego. Słowa kluczowe:most łukowy, prefabrykacja, próbne obciążenie. Abstract. The article presents the design, build and test load of concrete arch bridge, which was erected using precast arch, deck and brace elements. Various stages of bridge construction and related technological difficulties are shown. The results of static and dynamic load tes[...]

Monitoring mostów betonowych przy użyciu metod akustycznych DOI:10.15199/33.2016.04.11


  Wartykule przedstawiono nowąmetodę analizy fal akustycznych typu Coda i jej potencjalne zastosowanie w diagnostyce mostów betonowych. Metoda Coda Wave Interferometry pierwotnie opracowana na potrzeby badań geofizycznych może być również wykorzystana w systemach monitoringu SHM. Opisano instalację pomiarową zamontowaną na nowo zbudowanym obiekcie mostowym w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Obiekt został poddany próbnemu obciążeniu, co pozwoliło na kalibrację modelu obliczeniowego oraz na ocenę poprawności działania nowej aparatury. Słowa kluczowe: fale Coda, monitoring techniczny konstrukcji, SHM, utrzymanie mostów.Wdiagnostyce mostów betonowych wykorzystuje się różne zjawiska fizyczne i chemiczne, które mogą pomóc przy wykrywaniu zmian charakterystycznych cech danego materiału lub zachowania się konstrukcji. Zmiany temogąwynikaćm.in. ze zmiennego obciążenia,wpływu środowiska lub pogarszania się właściwości starzejącego się materiału konstrukcyjnego.Wostatnich latach intensywnie rozwija się diagnostyka konstrukcjiwpostacimonitoringu stanu technicznego. Powstają nowe urządzenia i metody badawcze.Wykorzystuje się również doświadczenie i techniki z innych dziedzin inżynierii. Przykładem jest adaptacja metod akustycznych używanych dotychczas głównie w geofizyce na potrzeby badania konstrukcji betonowych. Wartykule zwrócono uwagę na najnowsze sposoby analizy fal dźwiękowych typu Coda. Omówiono zasady działania czujników akustycznych oraz badania in situ na wieloprzęsłowym, betonowym mościewGliwicach. Ten poligon doświadczalnywyposażony został wkilka równoległych systemówwykorzystujących różne techniki pomiarowe. W przyszłości możliwe będzie porównanie wyników iwni[...]

 Strona 1