Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Szymków"

Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych DOI:10.15199/33.2016.04.29


  Wartykule zaprezentowano elewacje wentylowane wykonywane przeważnie z płyt włóknisto-cementowych, które są coraz częściej stosowane jako okładziny elewacji budynków. Przedstawiono w nim podstawowe typy elewacji wentylowanych, omówiono je i pokazano graficznie oraz zasygnalizowano rozwiązaniamocowań okładzin, wraz z podstawowymi wymaganiami i parametrami. Słowa kluczowe: typy elewacji, elewacja wentylowana, płyta włóknisto-cementowa.Ideą elewacji wentylowanych jest cyrkulacja powietrza pomiędzy izolacją termiczną a okładziną zewnętrzną. W ten sposób powietrze odprowadza poza przegrodę nagromadzony kondensat i niewielkie ilości wilgoci[...]

Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji aluminiowej DOI:10.15199/33.2016.09.09


  W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem podkonstrukcji aluminiowej wraz ze sposobami ichmontażu. Jest to artykuł kontynuujący cykl publikacji poświęcony typom elewacji wentylowanych. Celem pracy jest pokazanie zalet i wad elewacji z podkonstrukcją aluminiową, rozwiązańmocowania płyt oraz podstawowych wymagań i parametrów. Słowa kluczowe: elewacja wentylowana, płyta włóknisto- -cementowa, podkonstrukcja aluminiowa.Eliminuje 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego *) Adres do korespondencji: k.schabowicz@pwr.edu.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem podkonstrukcji aluminiowej wraz ze sposobami ichmontażu. Jest to artykuł kontynuujący cykl publikacji poświęcony typom elewacji wentylowanych. Celem pracy jest pokazanie zalet i wad elewacji z podkonstrukcją aluminiową, rozwiązańmocowania płyt oraz podstawowych wymagań i parametrów. Słowa kluczowe: elewacja wentylowana, płyta włóknisto- -cementowa, podkonstrukcja aluminiowa. Abstract. The article presents ventilated façades with fiber- -cement boards using aluminumsubstructure along withmethods of their assembly. This article is continuing a series of publications devoted to types of ventilated façades. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages for the façade of the aluminumsubstructure, solutions of fastening, basic requirements and parameters. Keywords: ventilated façade, fibre-cement boards, aluminum substructure. DOI: 10.15199/33.2016.09.09 Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji aluminiowej Ventilated façade made of f[...]

Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji drewnianej DOI:10.15199/33.2017.04.07


  W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem podkonstrukcji drewnianej wraz ze sposobami ichmontażu. Celempracy jest pokazanie zalet i wad elewacji z podkonstrukcją drewnianą, rozwiązańmocowania płyt wraz z przedstawieniempodstawowych wymagań i parametrów. Słowa kluczowe: elewacja wentylowana, płyta włóknisto-cementowa, podkonstrukcja drewniana.Okładziny elewacyjne z płyt włóknisto-cementowychmogą być wykonywane na podkonstrukcjach stalowych, aluminiowych [1, 2] i drewnianych [8]. Ruszt drewniany jest najprostszy z tych rozwiązań. Łatwość obróbki i dobra znajomość drewna przez większość wykonawców sprawiają, że nie ma problemówzmontażemelewacji. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane w budownictwie o konstrukcji szkieletowej drewnianej. Przykład realizacji budynku z elewacją wentylowaną z płyt włóknisto-cementowych z podkonstrukcją drewnianą wraz z przekrojemprzez elewację pokazano na fotografii. Ruszt drewniany jest najczęściej stosowany do wykonania okładzin z minimalnymodstępemod ściany istniejącej, czyli bez zastosowania izolacji termicznej (tylko na elementach pionowych - łatach) oraz w przypadku, gdy izolacja nie przekracza grubości 100 - 120 mm, stosuje się ruszt krzyżowy, rygle i łaty. Możliwe jest również wykonanie podkonstrukcji zwiększymdystansemod ściany, alewymaga to zastosowania elementów rusztu o dużych przekrojach lub wprowa[...]

 Strona 1