Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Józef Rabiega"

Most Kierbedzia na Wiśle w Warszawie - historia i badania gatunku stali DOI:10.15199/33.2016.04.17


  W artykule przedstawiono historię mostu Kierbedzia na Wiśle w Warszawie, a także obiekt obecny, zwany mostem Śląsko-Dąbrowskim, który po II wojnie światowej powstał na podporachmostu Kierbedzia. Zaprezentowano akcję poszukiwania fragmentów przęseł w nurcie Wisły, które poddano badaniom laboratoryjnym. Zamieszczono wyniki badań oraz podano wnioski. Słowa kluczowe: most Kierbedzia, badania stali, Pontiseum.Wramach rozbudowy Warszawy w połowie XIX w. powstały projekty stałych przepraw mostowych przez Wisłę. W1820 r. kapitan artylerii inż. Ludwik Metzel zaprojektował most wiszący nadWisłą wWarszawie, ale nie znalazł on uznania wśród decydentów, którymi byli m.in. Stanisław Staszic i Feliks Pancer, głównie z powodu ich sceptycznego podejścia do mostów wiszących. Choć i względy strategiczne miały tu także znaczenie. W 1848 r. F. Pancer, porucznik inżynierów Wojsk Polskich i Profesor Budownictwa w Szkole Wojskowej Aplikacyjnej, zaprojektował kolejny most przez Wisłę w Warszawie (rysunek 1). Była to konstrukcja łukowa o rozpiętości 576 m. Projekt również nie doczekał się realizacj[...]

Badania wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych z materiałów kompozytowych stosowanych na pomosty mostowe DOI:10.15199/33.2015.10.23


  W artykule przedstawiono przykład wykorzystania elementów kompozytowych jako nawierzchni pomostu do obsługi taśmociągu w wiszącym moście technologicznym nad rzeką Odrą. Bezpośrednią przyczyną wymiany nawierzchni był awaryjny stan pierwotnej konstrukcji z blach ryflowanych pokrytych warstwą asfaltu lanego. Ze względu na zaawansowane procesy degradacyjne elementów kratowych przęseł mostu wiszącego konieczny był ich remont, zaś w strefie nawierzchni pomostu jego wymiana na elementy Fiberline typu kratka na chodnikach, a pod taśmociągiemtypu Plank. Badaniom wytrzymałościowym poddano materiały typu kratka oraz panele typu Plank. Porównanowłaściwościmechaniczne obydwóch grupmateriałowych i określono podstawowe parametrywytrzymałościowe. Badania potwierdziły zasadność stosowania ich jako elementów konstrukcyjnych w inżynierii mostowej. Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, wytrzymałość, most, pomost mostowy. Abstract. This paper is devoted to the practical use of composite elements as bridge structural elements in the suspension bridge over the Oder river. The main cause of resurfacing the bridge platform was an obsolete condition of the corrugated steel sheet. The advanced degradation processes in trusses elements have been identified. The completion of maintenance activities are paving the complete replacement of the bridge on the type of grid elements Fiberline on the sidewalks, and the conveyor belt Plank type. The strength tests were performed using two exemplary types of materials structures; the structure of a "grid" and the panels "Plank" one. The mechanical properties of both material structureshave been comparedin the paper.The basic strength parameters havebeen also obtained. The strength test results have confirmed the legitimacy of using a such type of structures in bridge engineering. Keywords: composite materials, strength, bridge, bridge deckDługotrwała eksploatacja stalowych konstrukcjimostowych powoduje istotne, [...]

Ocena stanu technicznego dużych mostów stalowych na podstawie przeglądów szczegółowych DOI:10.15199/33.2015.10.22


  W artykule zaprezentowano wyniki szczegółowej kontroli stanu technicznego dużych stalowychmostówprzezWisłę w Płocku - mostu Legionów Józefa Piłsudskiego z 1938 r. oraz mostu Solidarności z 2007 r. Przedstawionowybrane uszkodzenia elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia obu obiektów mostowych, jak również sformułowano ogólnewnioski i zalecenia związane z utrzymaniem dużych mostów rzecznych. Słowa kluczowe: most stalowy, utrzymanie, uszkodzenie.Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych regulowana jest nie tylko w Prawie budowlanym [1], ale także w innych dokumentach.Wodniesieniu do obiektów mostowych należących do sieci dróg krajowych i autostrad szczegółowe zapisy znajdują się w instrukcjach [2] i zaleceniach [3, 4]. Należy dodać, że procedurom kontrolnym podlegają też obiekty należące do sieci dróg administrowanych przez zarządy miejskie, wojewódzkie lub inne. Pogłębiona kontrola stanu technicznego obiektu mostowego ma miejsce podczas tzw. przeglądu szczegółowego odbywającego się co pięć lat. Celem przeglądu jest sprawdzenie i udokumentowanie stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu, stwierdzenie uszkodzeń, które powinny być naprawione w ramach remontu oraz ewentualnie określenie potrzeby zmiany cech użytkowych budowli przez jego przebudowę. Podczas prowadzenia przeglądu dokonywane są szczegółowe oględziny, a także mogą być prowadzone prace pomiarowe i wybrane badania elementów obiektu z użyciem przyrządów i aparatury. Rejestrowane są istotne uszkodzenia, przede wszystkim te, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, budowli lub też mogą ograniczyć trwałość obiektu i negatywnie zmieniają jej estetykę. Szczególnie ważne są przeglądy dużych mostów rzecznych z uwagi na ich znaczenie gospodarcze, komunikacyjne lub strategiczne. W 2014 r. przeglądom szczegółowym poddano oba stalowe mosty przez Wisłę w Płocku [7, 8], tj. "stary" most kratownicowy z 1938 r. oraz nowy - z częścią podwieszoną z 2007[...]

 Strona 1