Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Nurzyński"

Wpływ bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych na ich izolacyjność akustyczną

Czytaj za darmo! »

Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych, w literaturze zagranicznej znany bardziej jako ETICS (External Thermal Insulation Composite System), jest w ostatnim okresie stosowany powszechnie, szczególnie podczas prac termomodernizacyjnych. Tego typu dodatkowa izolacja termiczna ma wpływ na właściwości akustyczne przegrody. Wpływ ten jest zróżnicowany w zależności od częstotliwośc[...]

Ustroje izolacyjne stosowane

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakimjest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasem i drganiami w budynkach i i[...]

Lekkie ściany wewnętrzne i ich właściwości akustyczne

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakimjest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu; zjawisko rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej; parametry określające poziom głośności hałasu - fony i skorygowane (ważone) poziomy dźwięku A, B, C; parametry hałasu uwzględniające jego zmienność w czasie; podstawowe pojęcia opisujące drgania i metody oceny drgań ze względu na ich wpływ na konstrukcję budynków i ludzi w nich przebywających; pojęcia i pa[...]

Właściwości akustyczne okien i nawiewników powietrza

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakimjest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu; zjawisko rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej; parametry określające poziom głośności hałasu - fony i skorygowane (ważone) poziomy dźwięku A, B, C; parametry hałasu uwzględniające jego zmienność w czasie; podstawowe pojęcia opisujące drgania imetody oceny drgań ze względu na ich wpływ na konstrukcję budynków i ludzi w nich przebywających; pojęcia i para[...]

Zagadnienia akustyczne w projektowaniu

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakim jest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasemi drganiami w budynkach i ich otoczeniu; zjawisko rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej; parametry określające poziom hałasu - poziomy ciśnienia akustycznego i skorygowane (ważone) poziomy dźwięku A, B, C; parametry hałasu uwzględniające jego zmiennośćwczasie; podstawowe pojęcia opisujące drgania imetody oceny drgań ze względu na ich wpływ na konstrukcję budynków i ludzi w nich przebywających; [...]

Ochrona przed hałasem w gospodarce przestrzennej


  Problematyka zrównoważonego rozwoju obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jakością życia oraz sposobem korzystania ze środowiska i jego zasobów [1]. Ochrona przed hałasempozostaje nieco na obrzeżu zagadnień uznanych za priorytetowe, chociaż została zaliczona do…problemów o istotnym znaczeniu dla osiągania zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do których wsparcie ze strony Wspólnoty zapewni bardziej spójne i skoordynowane podejście w zakresie działań na szczeblu lokalnym i regionalnym. [2]. Zagadnienia akustyczne i problemy związane z ochroną przed hałasembez wątpienia mieszczą się w problematyce zrównoważonego rozwoju, jako jeden z istotnych czynników kształtujących warunki życia oraz wpływających namożliwość rozwoju zdrowego i aktywnego społeczeństwa [3].Wodniesieniu do budownictwa dotyczy to trzech obszarów; gospodarki przestrzennej, budynku, oraz materiałów i wyrobów budowlanych. Hałas zajmuje przestrzeń Wgospodarce przestrzennej zasada zrównoważonego rozwoju jest uzupełniana pojęciem ładu przestrzennego. Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój stanowią podstawę działań z zakresu przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy [4]. W myśl tej zasady podkreślana jest wartość terenu, zajmowanego i kształtowanego w wyniku planowej działalności inwestycyjnej, który podobnie jak inne zasoby naturalne jest dobrem ograniczonym. W tym znaczeniu mówi się o konieczności oszczędnego gospodarowania terenemprzeznaczonym pod budownictwo [5]. Specyficzny typ zabudowy stanowią te obiekty budowlane i inżynierskie, które są istotnym źródłem emisji hałasu do środowiska, głównie obiekty przemysłowe i komunikacyjne. Zajmują one terenwznaczniewiększymstopniu niż obiekty budownictwa ogólnego, ponieważ zajęcie terenu dotyczy w tym przypadku nie tylko terenu przeznaczonego bezpośrednio pod sam obiekt, ale całego obszaru znajdującego się w zasięgu jego oddziaływania. Wprzypadku autostrad[...]

Wpływ hałasu lotniczego na warunki zamieszkania DOI:10.15199/33.2015.08.06


  Hałas lotniczy, który składa się z pojedynczych zdarzeń akustycznych, jest bardziej dokuczliwy niż wszystkie inne rodzaje hałasu komunikacyjnego. Oceniając jego wpływ na warunki zamieszkania, należy uwzględnić równoważny poziom dźwięku oraz wartości maksymalne i liczbę zdarzeń występujących w okresie odniesienia. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę określania średniego maksymalnego poziomu hałasu lotniczego w oparciu o dane zawarte na mapach akustycznych. Przedyskutowano również możliwość oceny izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznejwskali całego roku, z uwzględnieniemokresów,wktórych okna są zamknięte i otwarte. Słowa kluczowe: akustyka budowlana, hałas lotniczy, izolacyjność akustyczna. Abstract. Aircraft noise, which is composed of a number of intermitted acoustic events, is more annoying than any other transportation noise.When assessing its impact on living conditions in residential areas the long term equivalent sound level should be considered as well as the maximum noise levels and the number of events. A simplify method for evaluation of an average maximum aircraft noise level is proposed based on a strategic noise map data. Possible evaluation and assessment of an external wall total sound insulation referring to thewhole year, taking account of periodswith open and closed windows, is also discussed. Keywords: building acoustics, aircraft noise, sound insulation.Tereny położone w sąsiedztwie portów lotniczych, lotnisk i lądowisk pozostają w zasięgu oddziaływania hałasu lotniczego, który wpływa ujemnie na warunki zamieszkania, przy czym można wyróżnić dwa zasadnicze aspekty tych wpływów - pierwszywiąże się z jakością akustyczną terenu i ograniczonąmożliwością jegowykorzystania, drugi dotyczy warunków panujących we wnętrzu budynków. Pod względem formalnym ocena warunków akustycznych występujących na zewnątrz podlega przepisom środowiskowym, natomiast wymagania dotyczące ochrony wnętrza budynku prze[...]

Założenia do klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych DOI:10.15199/33.2016.04.31


  Zasady oceny właściwości akustycznych budynku oraz wymagania stawiane w tym zakresie określa norma PN-B-02151, która jest obecnie w trakcie nowelizacji. Prace nad normą, która docelowo będzie składała się z pięciu części [1 ÷ 3], są prowadzone w grupie roboczej PKN (KT 253) w ramach umowy podpisanej z Instytutem Techniki Budowlanej. Dotychczas została opublikowana zaktualizowana część trzecia określająca[...]

Ocena akustyczna terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe DOI:10.15199/33.2016.08.13


  Jakość środowiska zamieszkania zależy m.in. odwarunkówakustycznych.Hałas środowiskowywpływa nawarunki panujące w budynku i determinuje wymaganą izolacyjność akustyczną jego zewnętrznej obudowy. Bardzo trudno jest jednak zabezpieczyć przed tym hałasem pomieszczenia użytkowane z otwartymi oknami, podobnie jak przestrzeń na balkonach, tarasach i w bezpośrednim otoczeniu budynku. Wzwiązku z tym, że na ocenę środowiska zamieszkania składa się jakość samego budynku oraz jego otoczenia, w artykule zaproponowano klasyfikację akustyczną terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pomyślaną jako narzędzie dla deweloperów, władz samorządowych oraz użytkowników, która pozwoli ocenić rzeczywistą wartość nieruchomości. Klasyfikacja przyczyni się również do racjonalnego planowania akustycznego i prowadzenia właściwej polityki przestrzennej. Słowa kluczowe: akustyka budowlana, ochrona przed hałasem, jakość środowiska.Właściwości akustyczne budynku mieszkalnego należą do jego podstawowych parametrów użytkowych i coraz częściej odgrywają decydującą rolęwogólnej ocenie warunków zamieszkania. Na komfort akustyczny składa się kilka czynników związanych z izolacyjnością przegród budowlanych oraz hałasem przenikającym do wnętrza budynków. Kluczowe znaczenie ma izolacyjność przegród międzymieszkaniowych, ścian oraz stropów, która powinna zapewnić poczucie prywatności i intymności we własnym mieszkaniu oraz dawać pewną swobodę zachowania, bez obawy, że zaburzamy spokój sąsiadów. Wprzypadku ścian oceniana jest izolacyjność od dźwiękówpowietrznych, natomiast [...]

Warunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych DOI:10.15199/33.2018.08.02


  Wielkoprzestrzenne pomieszczenia do pracy biurowej, bardziej znane pod nazwą open space lub open plan offices, są realizowane i użytkowane na całym świecie od wielu lat (pierwsze z nich powstały w USAna początku zeszłego wieku).Wzwiązku z tym, że nie występują w nich klasyczne przegrody dzielące przestrzeń wewnątrz budynku na odrębne pokoje, głównym problemem wpływającym ujemnie na warunki pracy są rozmowy docierające z sąsiednich stanowisk, przyciągające uwagę, powodujące rozproszenie i utrudniające koncentrację na własnych zadaniach. Stopień akustycznego odseparowania poszczególnych stanowisk zależy od aranżacji wnętrza, zastosowanych rozwiązań architektonicznych, umeblowania i właściwości dźwiękochłonnych elementów wykończeniowych. W celu uzyskania bardzo dobrych parametrów akustycznych stosowane są niekiedy specjalne rozwiązania techniczne, które jednak wpływają też na pozaakustyczne uwarunkowania związane z funkcjonalnością przestrzeni i warunkami pracy. Wymagania czy zalecenia? Wpolskich przepisach zostały określone wymagania odnoszące się do warunków pogłosowych w pomieszczeniach typu open space [7], które są wyrażone w postaciminimalnej chłonności akustycznej A, zależnie od powierzchni S rzutu pomieszczenia: A≥ 1,1 S. Korzystając z wzoru Sabine’a warunek ten można odnieść do czasu pogłosu T, który przy typowej wysokości kondygnacji wynoszącej ok. 3 m nie powinien wówczas przekraczać ok. 45 s. Powoduje to konieczność znacznego wytłumienia wnętrza, przy czym zastosowanie jedynie sufitu dźwiękochłonnego z reguły nie jest wystarczające. Zgodnie z normą [7] przy projektowaniu pomieszczeń biurowych typu open space należy również uwzględnić szczegółowe wymagania normy [8]. Zapis ten jest nieco mylący, ponieważ norma ta definiuje co prawda jednoliczbowe wskaźniki przeznaczone do oceny akustycznej pomieszczeń, ale nie określa stricte szczegółowych wymagań.Wzałączniku informacyjnymznajdują się[...]

 Strona 1  Następna strona »