Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Witold MIELCAREK"

Removal efficiency of the gaseous pollutants in cold plasma reactors

Czytaj za darmo! »

In this work commercial and non-commercial cold plasma reactors are presented in volatile organic compounds decomposition process at room temperature and under atmospheric pressure. A comparison of the VOCs removal efficiency in all reactors has been made. Furthermore, other characteristic parameters as specific input energy, energy cost and energy yield were calculated for different gaseous compounds. Streszczenie. W pracy przedstawiono wykorzystanie komercyjnych i niekomercyjnych reaktorów zimnej plazmy w procesie rozkładu lotnych związków organicznych w temperaturze pokojowej, pod ciśnieniem atmosferycznym. Porównano wydajności poszczególnych reaktorów w eliminacji zanieczyszczeń. Ponadto wyznaczono inne charakterystyczne parametry takie jak gęstość energii, koszt i wydajność energetyczną dla różnych związków. (Wydajność procesu rozkładu lotnych zanieczyszczeń w reaktorach zimnej plazmy). Keywords: cold plasma reactors, volatile organic compounds, removal efficiency. Słowa kluczowe: reaktory zimnej plazmy, lotne związki organiczne, wydajność rozkładu. Introduction Volatile organic compounds play an important role in environment and strongly influence human and animals health. There are few methods of VOCs abatement. The most common are thermal oxidation, catalytic oxidation, chemical scrubbers and adsorption by activated carbon [1-4]. Many studies have been made to find innovative way of air purification because of not enough efficiency of conventional technologies. Non-thermal plasma seems to be very promising in pollution removal. This technique has been described a lot recently and many cold plasma reactors have been presented [5-7]. Mainly electrical discharges in gases and electron beam irradiation are used for generating cold plasma. Non-thermal plasma In general, plasma is an ionized gas containi[...]

The generation of corona discharges in DBD reactors

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów mocy wyładowań koronowych generowanych w dwóch modelach reaktorów z barierą dielektryczną. Wyznaczono moc generowaną dla dodatniego i ujemnego półokresu napięcia. Przedstawiono ideę nowej konstrukcji reaktora DBD. Polega ona na wykonaniu bariery wokół ostrza koronującego, a nie na elektrodzie uziemiającej. Analizy i pomiary wykazały, że w takim układzie możliwa jest intensywna generacja wyładowań koronowych przy relatywnie niskich napięciach i dużych odległościach międzyelektrodowych. (Pomiary mocy wyładowań koronowych generowanych w reaktorach z barierą dielektryczną) Abstract. The paper presents results of the research on power of corona discharges generated in two models of corona reactor with dielectric barrier. Influence of value and polarity of voltage on power of corona discharges was measured. There was also presented the new idea of DBD reactor construction. It is based on placing the barrier near corona electrode, not on grounded electrode as before. The analysis and measurements showed, that such construction allows generation of corona discharges with relatively low voltages and large electrode spacing. Słowa kluczowe: reaktory koronowe DBD, gęstość mocy, przepływ powietrza. Key words: corona DBD reactors, power density, airflow. Introduction Corona discharges, having sufficiently high energy density, can be used in a wide range of commercial and industrial applications. Among others they are used for:  ozone production, and removing from air volatile organic compounds (VOC),  capturing particles from air in air-conditioning systems,  initial preparing metal and plastic surfaces  plasma burners and photocopying. Fig. 1. Air purifying cost comparison at high (a) and low (b) flow rate [1] In these appli[...]

Ceramic separators to place between green compacts during varistor sintering

Czytaj za darmo! »

ZnO metal oxide varistors are created using typical ceramic technology. During the process of sintering the green compacts may glue together and stick to each other so hard that they cannot be separated without damaging the varistor. This can be avoided in several ways but none is satisfactory and good enough as ones are not effective, while the other ones are simply inconvenient.The developed ceramic separators can be applied in multiple uses. In essence they are made of the same ceramic as varistor but doped with sinter-resisting component which causes the separators and sintered varistors do not stick together. They are reliable, economical and do not impose chemical contaminants to varistors. Streszczenie. Warystory ZnO są wytwarzane typową technologią ceramiczną. Podczas wypalania wyprasek warystorowych może dojść do takiego spieczenia się sąsiadujących ze sobą wyprasek, że rozdzielenie ich bez uszkodzenia staje się niemożliwe. Jest kilka sposobów radzenia sobie z tym problemem jednak żaden nie jest wystarczająco satysfakcjonujący. Niektóre są nieefektywne, inne wręcz nieekonomiczne. Przekładki ceramiczne proponowane w ramach tej pracy są wytworzone z ceramiki o składzie zawierającym składnik ceramiki warystorowej utrudniający proces spiekania i zapobiegający przywieraniu wypalanych warystorów. Przekładki te są niezawodne, ekonomiczne i nie wprowadzają chemicznych zanieczyszczeń do wytwarzanych warystorów. (Przekładki ceramiczne stosowane przy wyrobie warystorów) Keywords: ceramic separators of green compacts, metal oxide varistors, sinter-resisting component Słowa kluczowe: przekładki ceramiczne wyprasek, warystory tlenkowe, związek trudno spiekalny Introduction ZnO metal oxide varistors are made using typical ceramic technology, The ZnO mixture with a small amount of other metal oxides is pressed in discs of variable size and thickness and then sinter[...]

Wpływ składu fazowego na własności mechaniczno - fizyczne podkładek pod warystory

Czytaj za darmo! »

Warystory Zno są wytwarzane typową technologią ceramiczną. W uproszczeniu proces wytwarzania warystorów obejmuje mielenie i mieszanie składników oraz formowanie I wypalanie wyprasek. Podczas wypalania może dojść do takiego spieczenia się sąsiadujących ze sobą wyprasek, że rozdzielenie ich bez uszkodzenia staje się niemożliwe. W pracy przedstawiono wady i zalety dotychczas stosowanych sposobów rozwiązania tego problemu. Niektóre z nich są niewystarczająco efektywne, inne wręcz nieekonomiczne. Przekładki ceramiczne proponowane w ramach tej pracy są wytworzone z ceramiki o składzie zbliżonym do ceramiki warystorowej lecz uzupełnionej o trudnospiekalny składnik dzięki któremu uzyskano przekładki które nie tylko nie przywierają do wypalanych warystorów ale nie wprowadzają też do nich żadnych chemicznych zanieczyszczeń. (Przekładki ceramiczne wyprasek warystorowych do stosowania w procesie wypalania warystorów). Abstract. ZnO metal oxide varistors are created using typical ceramic technology. During the process of sintering the green compacts may glue together and stick to each other so hard that they cannot be separated without damaging the varistor. This can be avoided in several ways but none is satisfactory and good enough as ones are not effective, while the other ones are simply inconvenient.The developed ceramic separators can be applied in multiple uses. In essence they are made of the same ceramic as varistor but doped with sinter-resisting component which causes the separators and sintered varistors not stick together. They are reliable and economical. (Phase composition influence on physico-mechanical properties of varistor seperators) Słowa kluczowe: przekładki ceramiczne wyprasek, warystory tlenkowe, związek trudno-spiekalny Keywords: ceramic separators of green compacts, metal oxide varistors, sinter-resisting component.Warystory z tlenków metali wykonane są typową technologią stosowaną w ceramice. Mieszanina ZnO z niewielką ilością[...]

Reaktory plazmowe do dekompozycji gazów

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wykorzystanie reaktorów plazmowych do dekompozycji szkodliwych lotnych związków organicznych. Zaprezentowano laboratoryjne modele reaktorów wysokiego napięcia stałego do generacji zimnej plazmy, wykorzystujące zjawisko wyładowań wstecznych. Przedstawiono właściwości elektryczne reaktorów oraz sprawdzono ich skuteczność przy rozkładzie wybranych lotnych związków dla różnych[...]

Ceramiczny, monolityczny element grzejny

Czytaj za darmo! »

Monolityczny element ceramiczny o właściwościach dielektrycznych jest przeznaczony do ogrzewania gazów i cieczy w przepływowych grzejnikach takich jak: termowentylatory, opiekacze, podgrzewacze cieczy. Konstrukcja elementu w kształcie "honeycombu" warunkuje dużą powierzchnię wymiany ciepła z przepływającym medium oraz gwarantuje dużą wydajność i energooszczędność grzejnika, a właściwości chemiczne materiału ceramicznego sprawiają, że jest odporny na procesy utleniania. Do wytworzenia elementu grzejnego o określonych właściwościach wytypowano: tytanian baru i tlenek cynku, których strukturę krystaliczną modyfikowano dodatkami tlenków lub soli pierwiastków grup przejściowych i ziem rzadkich oraz karborund. Na podstawie wyników badań fizyko-chemicznych otrzymanych tworzyw cera[...]

 Strona 1