Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Kuna-Broniowska"

Chemiczne właściwości oleju z nasion jabłek tłoczonego na zimno DOI:10.15199/62.2019.5.12


  Polska jest największym producentem jabłek i soku jabłkowego w Unii Europejskiej. Szacunkowe dane wskazują, że światowa produkcja jabłek może przyczynić się do otrzymania 81-566 tys. t nasion jabłek1), w Polsce może to być nawet do 35 tys. t. Ważnym zagadnieniem jest właściwe zagospodarowanie tych nasion, które dotychczas są co najwyżej składnikiem kompostu, a stanowią przecież bogate źródło białka i oleju1, 2). Dane literaturowe wskazują, że olej z nasion jabłek można wykorzystać jako wartościowy suplement diety, surowiec przemysłu farmaceutycznego lub substrat do produkcji substytutu oleju napędowego. Celem pracy była analiza wybranych właściwości fizycznych nasion z dwóch odmian jabłek oraz określenie właściwości uzyskanych z nich olejów tłoczonych na zimno. Część doświadczalna Materiał Materiałem badawczym były nasiona jabłek odmiany Jonagold oraz Idared i wytłoczony z nich olej. Użyte partie nasion były pozyskane ze zbiorów w 2018 r. z przetwórni owoców w Opolu Lubelskim. 762 98/5(2019) Dr Małgorzata SZCZEPANIK - w roku 1996 ukończyła studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Produkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Specjalność - metody statystyczne w inżynierii rolniczej. Prof. dr hab. inż. Dariusz ANDREJKO w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalność - budowa i eksploatacja maszyn, technika rolnicza, specjalności: agrofizyka, inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Metodyka badań Olej tłoczono na zimno w prasie Sana EUJ-707 marki Omega, o mocy silnika 200 W, przy obrotach 70-80 rpm. Temperatura procesu tłoczenia wynosiła 45 ± 1°C. Po tłoczeniu olej odstawiono na okres [...]

Effect of temperature cataphoretic process on selected properties paint coatings and their corrosion resistance Wpływ temperatury procesu kataforezy na wybrane właściwości powłok malarskich i ich odporność korozyjną DOI:10.15199/62.2017.4.26


  Metal plates were cleaned, phosphated and coated with a paint at 20-45°C. The coatings were washed with water, dried at 180°C and studied for thickness, adhesion, flexibility and drawability as well as for corrosion resistance to salt spray. An increase in process temp. resulted in increasing the coating thickness and decreasing their flexibility and drawability. The process temp. did affect neither coating adhesion nor corrosion resistance to salt spray. The coatings obtained at 25-30°C had the best mech. properties and their corrosive resistance met requirements of the relevant stds. Metalowe płytki myto, fosforanowano i malowano w temp. 20-45°C. Powłoki płukano w wodzie, suszono w temp. 180°C i badano pod względem grubości, przyczepności, elastyczności i tłoczności oraz odporności korozyjnej na mgłę solną. Wzrost temperatury procesu powodował zwiększenie grubości powłok i obniżenie ich elastyczności i tłoczności. Zmiana temperatury procesu nie miała wpływu na przyczepność powłok i ich odporność korozyjną. Powłoki wykonane w temp. 25-30°C miały najlepsze właściwości mechaniczne, a ich odporność korozyjna spełniała standardowe wymagania.Wykorzystanie procesu elektroforezy do nakładania powłok malarskich było jednym z ważniejszych osiągnięć przemysłu farb i lakierów w XX w. Zaletą tej metody jest równomierne, cienkie pokrycie elementów o różnych, nierzadko skomplikowanych kształtach, zapewniające równocześnie dużą odporność korozyjną oraz stosowanie farb wodorozcieńczalnych, o małej toksyczności1). Te cechy przyczyniły się do szerokiego zastosowania elektroforezy nie tylko tradycyjnie w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym, ale również coraz częściej sięgają po nią producenci z różnych branż technicznych i rolniczych. Zastosowanie tej techniki malarskiej wymaga jednak ścisłej kontroli procesu, która obok oznaczan[...]

 Strona 1