Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Maria WALCZAK"

Nietypowe połączenia elektryczne - nowa metoda mikrospawania laserowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązanie problemów występujących przy dołączaniu przewodów wielodrutowych (typu "lica") z materiałów rezystywnych lub niepoddających się lutowaniu (np. kanthal, stop 46). Opracowano metodę laserowego spawania cienkich przewodów wielodrutowych z materiałów niepodatnych na lutowanie, którą zastosowano m.in. do dołączania przewodów ze stopu 46 do wyprowadzeń mikroukładu scalonego typu SMD. Abstract. The article presents the solution to the problems occurring during connecting stranded wires from resistive or non-solderable materials (eg KANTHAL, alloy 46). A method for laser welding of thin stranded wires from materials insusceptible to soldering which was used to attach conducting wires from the alloy 46 to the leads of SMD type device was developed. (Nontypical electrical connections - a new method for laser microwelding). Słowa kluczowe: nietypowe połączenia elektryczne, przewody wielodrutowe, mikrospawanie laserowe. Keywords: atypical electrical connections, stranded wires, laser microwelding.Po..czenia elektryczne stanowi. istotny element urz.dze. elektronicznych, a ich jako.. w decyduj.cym stopniu determinuje niezawodno.. pracy urz.dze.. Problem uszkodze. dotyczy zarowno po..cze. realizowanych przy wykorzystaniu tradycyjnych technologii ..czenia elementow o wymiarach w skali milimetrowej lub wi.kszej (lutowanie i spawanie), jak i technologii opracowanych na potrzeby monta.u wewn.trznego uk.adow scalonych o du.ej skali integracji oraz MEMS i MOEMS. Ta do.. oczywista prawda nie zawsze jest u.wiadamiana przez praktykow i badaczy spoza kr.gow technologow. Ro.norodno.. urz.dze. ze wzgl.du na realizowane zadania, rozmiary oraz materia.y, z jakich s. wykonane, a w ostatnich 30 latach nieustanne d..enie do miniaturyzacji oraz szybko.ci dzia.ania sprawiaj., .e opracowywane musz. by. coraz to nowe technologie wykonywania po..cze.. Obserwuje si. jednocze.nie, .e coraz bardziej zaawansowane techniki wytwarzania [...]

Laser modification of electrical properties of conductive layers made on teflon substrates DOI:10.12915/pe.2014.12.30

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych warstw cienkich naniesionych na powierzchnię teflonu za pomocą technologii nanoszenia próżniowego. Dzięki poprawieniu właściwości adhezyjnych podłoża teflonowego poprzez modyfikację wiązką światłowodowego lasera impulsowego nanosekundowego uzyskano zmniejszenie rezystancji osadzanych ścieżek przewodzących. Abstract. The paper presents results of examination of the electrical properties of conductive layers made in PVD process on the Polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon). Due to improvement of adhesive properties of PTFE substrate by laser modification with nanosecond pulses of fiber laser the decrease of resistance of deposited conductive paths was achieved. (Laserowa modyfikacja właściwości elektrycznych warstw przewodzących wytworzonych na powierzchniach teflonowych). Słowa kluczowe: osadzanie próżniowe, warstwy cienkie, modyfikacja teflonu, laserowa modyfikacja powierzchni Keywords: vacuum deposition, thin layers, Teflon modification, laser modification of surface. doi:10.12915/pe.2014.12.30 Introduction Today’s need of new materials cause development of innovative technology. Physical vapour deposition (PVD) is one of the method of obtaining thin layers which is used for many years. This method does not guarantee proper and sufficient electrical properties of such layers for particular application. The rigorous requirements enforce using of specific substrates or pretreatment before PVD process [1]. When the kind of substrate is dictated by final usage, a prepreparation of that substrate may be the way of improving its features. Particularly this concerns PTFE substrates [2]. Substrate Teflon is known as a non-polar and non-stick polymer with a lot of advantageous properties especially thermal resistance and electrical insulation [3,4,5]. The combination of chemical and physical properties of PTFE (Polytetrafluoroethylene) Teflon ® is a consequence of [...]

Wpływ oddziaływania wiązki laserowej na skłonność tkanin poliestrowych do pilingu DOI:10.15199/48.2019.01.19

Czytaj za darmo! »

Postęp w technologii i ciągle wzrastający standard życia powoduje konieczność zaspokajania rosnących wymagań klientów w każdej dziedzinie. Dotyczy to również tkanin i dzianin, z których wykonywana jest współczesna odzież. Zaspokajanie rosnących potrzeb obecnie dotyczy nie tylko nowych rozwiązań, z których słynie współczesna tekstronika (ubrania z wbudowanymi sensorami, zasilaniem, np. dla służb działań antykryzysowych [1,2], tkanin z wykończeniem antybakteryjnym [3] itp.) czy produkcji nowych włókien, ale jest też ściśle związane z ulepszaniem jakościowym tkanin już istniejących. O kierunkach ulepszania decydują względy estetyczne i niezmienność struktury w długim czasie użytkowania. Poprawa pod tym względem dotyczy takich walorów tkanin jak barwienie (w tym uzyskiwanie pożądanych kolorów bądź wybielanie [4]), połysk, hydrofobowość, wykończenie antyzabrudzeniowe, redukcja tendencji do filcowania wełny [5], zmniejszenie strzępienia przy wykrawaniu, znakowanie lub zdobienie tkanin [6]. Stosowane w tym celu metody opierają się na procesach chemicznych i fizycznych, z czego te drugie ze względów ekologicznych zasługują na większą uwagę. W procesach fizycznych wykorzystywana jest modyfikacja plazmą [5, 7] lub laserem [5]. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu działania wiązki laserowej na strukturę powierzchni podłoża tekstylnego w kontekście poprawy odporności podłoża na pilling. Do oceny skuteczności zastosowanej metody modyfikacji wyrobów włókienniczych wykorzystano nowatorską metodę optycznej tomografii koherentnej. Na podstawie otrzymanych obrazów cyfrowych określano podatność tkaniny do pilingu. Zjawisko pilingu Zjawisko pilingu polega na powstawaniu, uznawanych za nieestetyczne, małych supełków lub kulek. Ich powstawanie jest skutkiem zwijania się w małe sferyczne wiązki luźnych włókien znajdujących się na powierzchni tkaniny. Część główną kulki, nazwaną głownią, tworzą przede wszystkim włókna wyrobu, od[...]

Ogniwa fotowoltaiczne o niekonwencjonalnych kształtach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechniki Łódzkiej innowacyjną metodę laserowego cięcia ogniw krzemowych według zadanej trajektorii, co umożliwia wytworzenie fotowoltaicznych elementów dekoracyjnych o dowolnych kształtach. Uzyskano zadowalającą jakość krawędzi cięcia i nieznaczny wpływ wiązki laserowej na zmiany struktury warstw aktywnych ogniwa. Badania wyciętych elementów ogniw potwierdziły nieduży wpływ procesu cięcia na wyznaczone charakterystyki i parametry prądowe. Abstract. In the paper the innovative method of laser cutting silicon photovoltaic cells by given trajectory developed in the Institute of Electrical Engineering Systems Lodz University of Technology is presented that allows production of photovoltaic decorative elements of any shape. The satisfactory quality of cutting edge and negligible impact of laser beam on the structure changes of active layers of the photovoltaic cells was obtained. The study confirmed the small impact of cutting process on the characteristics and current parameters. (Photovoltaic cells of unconventional shapes). Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, cięcie laserowe, niekonwencjonalne kształty. Keywords: photovoltaic cells, laser cutting, unconventional shapes.Wykorzystywane w praktyce panele fotowoltaiczne krzemowe łączone są z pojedynczych ogniw w kształcie prostokąta lub kwadratu, co wynika z technologii wytwarzania podstawowych materiałów do ich produkcji - krzemu monokrystalicznego lub polikrystalicznego. Podobne kształty mają także małe ogniwa o powierzchni kilku cm2 stosowane do zasilania kalkulatorów, zabawek, źródeł światła małej mocy. Z punktu widzenia najbardziej efektywnych zastosowań ogniw słonecznych, generujących energię na dużą skalę, a jednocześnie wykazujących walory "pozatechniczne", najwięcej realizacji praktycznych spotyka się w architekturze [1]. Przykłady takich rozwiązań pokazano na rys.1.Wyra.nie wida., .e rownie. w[...]

 Strona 1