Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał Lewandowski"

Prognozowanie czasu eksploatacji kompozytów elastomerowych NBR i HNBR


  Prognozowanie czasu trwałości kompozytów elastomerowych, czyli bezpiecznego czasu ich eksploatacji, jest szczególnie istotne w przypadku materiałów konstrukcyjnych z gumy. Głównym procesem powodującym zmianę fizycznych właściwości elastomerów w funkcji czasu, w kierunku pogorszenia walorów użytkowych materiału, jest starzenie cieplno- tlenowe. Ocena trwałości kompozytów elastomerowych w czasie jest na ogół trudna ze względu na różnorodność czynników wpływających na zmiany parametrów fizycznych podczas starzenia, głównie takich jak budowa chemiczna polimeru (kauczuku) i jego zawartość, skład chemiczny innych składników kompozytu, struktura sieci wewnętrznej, stopień usieciowania, działające naprężenia, środowisko pracy, czynniki chemiczne lub mechaniczne. Przedstawiono przykłady oznaczania czasu eksploatacji, tzw. czasu życia elastomerowych kompozytów kauczuku butadienowo- akrylonitrylowego (NBR) i uwodornionego butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) na podstawie zależności Arrheniusa, w zakresie charakterystycznych właściwości: twardości, właściwości wytrzymałościowych, rozdzierności, kruchości, tłumienia oraz odporności na olej. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy, Piastów Michał Lewandowski*, Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz Prognozowanie czasu eksploatacji kompozytów elastomerowych NBR i HNBR The prediction of life-time for acrylonitrile-butadiene and hydrogenated nitrile-butadiene composites Dr inż. Teresa KLEPS ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jest adiunktem i kierownikiem akredytowanego Laboratorium Badawczego LABGUM Instytutu IMPIB w Oddziale Zamiejscowym Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie. Specjalność - fizykochemia polimerów. Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów, tel.: (22) 723-60-25 w 18[...]

Wpływ budowy sieci przestrzennej na właściwości termiczne elastomerów


  Przedstawiono wyniki badań wpływu budowy sieci przestrzennej elastomerów na ich właściwości termiczne. Stabilność termooksydacyjną oceniano metodą termograwimetryczną a odporność na starzenie cieplno-tlenowe oznaczano zgodnie z obowiązującymi normami w przemyśle gumowym. Stabilność termooksydacyjna określona wskaźnikami T0,5, T1 i EA zależy od budowy sieci przestrzennej elastomerów. Kompozyty IR, SBR i EPDM zawierające węzły sieci węgiel-węgiel odznaczają się lepszą stabilnością termooksydacyjną, czyli odpornością na działanie temperatury niż odpowiadające im elastomery zawierające węzły siarczkowe. Stwierdzono, że wyniki badań odporności elastomerów na działanie temperatury otrzymane metodą termograwimetryczną i metodami zalecanymi przez normy stosowane w przemyśle gumowym korespondują ze sobą. Com. isoprene, butadiene-styrene and ethylene-propylene- diene rubbers were crosslinked with 7 various curing systems and studied for network structure, thermooxidative stability, Shore A hardness, tensile strength, elongation at break and ageing resistance. The rubbers with C-C crosslinks showed better thermostability than those with C-S-C crosslinks. The stability decreased with increasing no. of S atoms in the crosslink and with increasing unsatn. degree of the original rubber. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy, Piastów Małgorzata Piaskiewicz*, Teresa Kleps, Michał Lewandowski Wpływ budowy sieci przestrzennej na właściwości termiczne elastomerów Effect of network structure on thermal properties of elastomers Dr inż. Teresa KLEPS - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1591. Mgr inż. Michał LEWANDOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1591. Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. Harc[...]

Weryfikacja modeli elementów nieliniowych na przykładzie prostownika sześciopulsowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono weryfikację modeli częstotliwościowych prostownika sześciopulsowego zaimplementowanych w pakiecie PCFLO. Weryfikacji dokonano względem modelu zaimplementowanego w programie PSpice oraz pomiarów laboratoryjnych. Abstract. Verification of frequency models of a six-pulse rectifier implemented in PCFLO software package has been presented in the paper. It has been carried out in relation to a model implemented in PSpice software as well as laboratory test results. (Verification of nonlinear element models - the case of a six-pulse rectifier). Słowa kluczowe: analiza rozpływu harmonicznych, modelowanie układów w dziedzinie częstotliwości, weryfikacja modeli Keywords: harmonic power flow analysis, frequency domain circuit modeling, model verification Wstęp Przedstawione w artykule problemy wyniknęły podczas badań nad poprawą jakości energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii powoduje szybki wzrost liczby odbiorników o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej [1]. Skutkuje to koniecznością opracowania coraz dokładniejszych modeli matematycznych takich odbiorników wykorzystywanych do analizy i optymalizacji pracy systemów zasilania [2], [3], [4]. Modele poddane weryfikacji w niniejszej pracy pochodzą z pakietu PCFLO, który jest oprogramowaniem służącym do symulacji rozpływu wyższych harmonicznych prądów i napięć w sieciach zasilających [5]. Umożliwia on analizę pracy zamodelowanego układu zasilania w stanie ustalonym w oparciu o częstotliwościowe modele elementów. W pakiecie zaimplementowano dwa modele prostownika sześciopulsowego: model o stałym widmie częstotliwościowym prądu (określany w PCFLO jako model 3), oraz model o dowolnie definiowanym widmie częstotliwościowym prądu (określany w PCFLO jako SPECTRA). Model SPECTRA umożliwia utworzenie częstotliwościowego modelu praktycznie dowolnego stacjonarnego odbiornika nieliniowego, w tym również prostownika sześciopulsowego. Modelowa[...]

Analiza wybranych parametrów betonu siarkowego DOI:10.15199/33.2018.09.25


  Siarkobeton (beton siarkowy) jest materiałem, w którym rolę cementu jako spoiwa przejmuje zmodyfikowany polimer siarkowy. Coraz większą wagę przykłada się do sposobu gospodarowania wodą pitną oraz do śladu węglowego, jaki pozostawia produkt budowlany. Produkcja cementu wypalanego w temperaturze 1450ºC jest niezwykle energochłonna i nie bez znaczenia dla bilansu węglowego oraz naszego środowiska. Siarka wykorzystywana w ramach omawianych badań jest produktem odpadowym z procesu oczyszczania paliw, takich jak ropa czy gaz. Proces produkcji polimeru siarkowego, który pełni rolę lepiszcza, wymaga również dostarczenia energii, ale polimeryzacja przebiega w temperaturze ok. 130°C, a zatem znacznie niższej niż w przypadku wypalania cementu. Kolejnym atutem produkcji drobnowymiarowych elementów siarkobetonowych jest możliwość uty[...]

 Strona 1