Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna WARYCHA"

Ceramic separators to place between green compacts during varistor sintering

Czytaj za darmo! »

ZnO metal oxide varistors are created using typical ceramic technology. During the process of sintering the green compacts may glue together and stick to each other so hard that they cannot be separated without damaging the varistor. This can be avoided in several ways but none is satisfactory and good enough as ones are not effective, while the other ones are simply inconvenient.The developed ceramic separators can be applied in multiple uses. In essence they are made of the same ceramic as varistor but doped with sinter-resisting component which causes the separators and sintered varistors do not stick together. They are reliable, economical and do not impose chemical contaminants to varistors. Streszczenie. Warystory ZnO są wytwarzane typową technologią ceramiczną. Podczas wypalania wyprasek warystorowych może dojść do takiego spieczenia się sąsiadujących ze sobą wyprasek, że rozdzielenie ich bez uszkodzenia staje się niemożliwe. Jest kilka sposobów radzenia sobie z tym problemem jednak żaden nie jest wystarczająco satysfakcjonujący. Niektóre są nieefektywne, inne wręcz nieekonomiczne. Przekładki ceramiczne proponowane w ramach tej pracy są wytworzone z ceramiki o składzie zawierającym składnik ceramiki warystorowej utrudniający proces spiekania i zapobiegający przywieraniu wypalanych warystorów. Przekładki te są niezawodne, ekonomiczne i nie wprowadzają chemicznych zanieczyszczeń do wytwarzanych warystorów. (Przekładki ceramiczne stosowane przy wyrobie warystorów) Keywords: ceramic separators of green compacts, metal oxide varistors, sinter-resisting component Słowa kluczowe: przekładki ceramiczne wyprasek, warystory tlenkowe, związek trudno spiekalny Introduction ZnO metal oxide varistors are made using typical ceramic technology, The ZnO mixture with a small amount of other metal oxides is pressed in discs of variable size and thickness and then sinter[...]

Wpływ składu fazowego na własności mechaniczno - fizyczne podkładek pod warystory

Czytaj za darmo! »

Warystory Zno są wytwarzane typową technologią ceramiczną. W uproszczeniu proces wytwarzania warystorów obejmuje mielenie i mieszanie składników oraz formowanie I wypalanie wyprasek. Podczas wypalania może dojść do takiego spieczenia się sąsiadujących ze sobą wyprasek, że rozdzielenie ich bez uszkodzenia staje się niemożliwe. W pracy przedstawiono wady i zalety dotychczas stosowanych sposobów rozwiązania tego problemu. Niektóre z nich są niewystarczająco efektywne, inne wręcz nieekonomiczne. Przekładki ceramiczne proponowane w ramach tej pracy są wytworzone z ceramiki o składzie zbliżonym do ceramiki warystorowej lecz uzupełnionej o trudnospiekalny składnik dzięki któremu uzyskano przekładki które nie tylko nie przywierają do wypalanych warystorów ale nie wprowadzają też do nich żadnych chemicznych zanieczyszczeń. (Przekładki ceramiczne wyprasek warystorowych do stosowania w procesie wypalania warystorów). Abstract. ZnO metal oxide varistors are created using typical ceramic technology. During the process of sintering the green compacts may glue together and stick to each other so hard that they cannot be separated without damaging the varistor. This can be avoided in several ways but none is satisfactory and good enough as ones are not effective, while the other ones are simply inconvenient.The developed ceramic separators can be applied in multiple uses. In essence they are made of the same ceramic as varistor but doped with sinter-resisting component which causes the separators and sintered varistors not stick together. They are reliable and economical. (Phase composition influence on physico-mechanical properties of varistor seperators) Słowa kluczowe: przekładki ceramiczne wyprasek, warystory tlenkowe, związek trudno-spiekalny Keywords: ceramic separators of green compacts, metal oxide varistors, sinter-resisting component.Warystory z tlenków metali wykonane są typową technologią stosowaną w ceramice. Mieszanina ZnO z niewielką ilością[...]

Reaktory plazmowe do dekompozycji gazów

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wykorzystanie reaktorów plazmowych do dekompozycji szkodliwych lotnych związków organicznych. Zaprezentowano laboratoryjne modele reaktorów wysokiego napięcia stałego do generacji zimnej plazmy, wykorzystujące zjawisko wyładowań wstecznych. Przedstawiono właściwości elektryczne reaktorów oraz sprawdzono ich skuteczność przy rozkładzie wybranych lotnych związków dla różnych[...]

Przestrzennie skorelowana, submikrometrowa analiza właściwości morfologicznych, mechanicznych i chemicznych kompozycji epoksydowej domieszkowanej nanokrzemionką DOI:10.15199/ELE-2014-160


  Kompleksowe badania materiałów, a w szczególności tzw. nanomateriałów w skali submikrometrowej pozwalają na uzyskanie cennych informacji na temat ich właściwości. Zastosowanie takich narzędzi jak mikroskopia elektronowa [1, 2] oraz mikroskopia bliskich oddziaływań [3, 4] pozwala na uzyskanie szerokiego spektrum danych na temat właściwości m.in.: morfologicznych [5], mechanicznych [6, 7], czy też chemicznych [8, 9]. Rosnąca dostępność i popularność tych technik pomiarowych w znaczącym stopniu wpłynęła na dynamiczny rozwój współczesnej inżynierii materiałowej [10]. Intensywne badania nad nanomateriałami izolacyjnymi podyktowane są zapotrzebowaniem rynku energetycznego na elementy charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zabrudzenie oraz działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, temperatura, wilgotność), lepszą wytrzymałością elektryczną, odpornością na działanie łuku elektrycznego, mniejszą masą czy też wreszcie niższą energochłonnością w procesie wytwarzania itd. [11-14]. Obiecujące w tym zakresie są kompozyty polimerowe z dodatkiem tzw. nanowypełniaczy, które ze względu na dużą powierzchnię interfazy z materiałem matrycy, radykalnie zmieniają jej parametry. Jedną z grup materiałów, które są obiektem zainteresowań w kontekście wyżej wspomnianych wymagań, są kompozycje epoksydowe zawierające nanodomieszki (np. krzemionka czy też montmorylonit). Ich badania realizowane są zarówno w skali makroskopowej, w celu weryfikacji finalnych parametrów produktów, jak również w nanoskali, aby ocenić wpływ parametrów poszczególnych procesów technologicznych na strukturę materiału i jego właściwości. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wieloetapowe badania właściwości powierzchni próbek w nanoskali z wykorzystaniem różnych metod pomiarowych, przy braku odpowiedniego rozwiązania umożliwiającego precyzyjne pozycjonowanie próbki, pociągają za sobą ryzyko realizacji pomiarów w różnych lokalizacjach. Ze względu na lokaln[...]

 Strona 1