Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Gajewski"

Przyszłościowe kierunki badawcze w dziedzinie technik komórkowych nowej generacji i systemowych rozwiązań aplikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Rozwój technik komórkowych, zmierzający w kierunku upowszechnienia usług transmisji danych z dużymi szybkościami transmisji, dotyczy obecnie kilku podstawowych technik transmisyjnych. Jeden z głównych kierunków ich rozwoju jest realizowany przez organizację 3GPP (3rd Generation Partnership Project) i wiąże się bezpośrednio z ewolucyjnymi przeobrażeniami systemu UMTS. Po rozpowszechnieniu się techniki WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) najważniejsze etapy tego rozwoju objęły dotychczas:   technikę HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) wdrażaną od 2002 r., technikę HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) wdrażaną od 2004 r., technikę HSPA+ (High Speed Packet Access +) wdrażaną od 2006 r., wzbogaconą, w porównaniu z [...]

szerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne w nadmorskiej strefie przybrzeżnej - studium rozwiązań DOI:10.15199/59.2016.6.3


  Przedstawiono wybrane rozwiązania systemowe, oparte na technice OFDMA, przeznaczone do szybkiej transmisji danych w morskiej strefie przybrzeżnej, na potrzeby łączności ziemia - morze oraz ziemia - powietrze. Przeanalizowano również warunki transmisji sygnałów oraz metodykę projektowania interfejsu radiowego OFDMA. Scharakteryzowano własne rozwiązanie systemowe i przeanalizowano wyniki oceny efektywności wykorzystania zasobów fizycznych dla różnych konfiguracji łącza radiowego. Słowa kluczowe: OFDMA, transmisja danych, radiokomunikacja morska, efektywność wykorzystania zasobów.Transmisja danych w systemach radiokomunikacji morskiej nabiera coraz większego znaczenia, co jest wymuszone rozwojem systemów komórkowych, w których szerokopasmowe usługi przesyłania danych generują obecnie zdecydowaną większość ogólnego ruchu radiokomunikacyjnego. Dodatkowo rośnie znaczenie przesyłania danych bez udziału człowieka, czyli techniki M2M (Machine-to-Machine) oraz technik jej pokrewnych: V2V (Vehicle- to-Vehicle), V2X (Vehicle-to-Everything) itp. Mając na uwadze również nowoczesne rodzaje jednostek pływających i latających, np. upowszechnianie się dronów i morskich platform bezzałogowych, trzeba stwierdzić, że znaczenie systemów transmisji danych w morskiej strefie przybrzeżnej jest coraz większe. Niniejszy artykuł dotyczy systemów szybkiej transmisji danych, które są przeznaczone dla obiektów poruszających się w obszarze nadmorskim, w odległości do około kilkudziesięciu kilometrów od brzegu. Można oczywiście brać pod uwagę różne rozwiązania systemowe. Tu skoncentrowano się na systemie LTE (Long Term Evolution) oraz rozwiązaniach własnych, powstających w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Z założenia analizowane systemy należy traktować jako przeznaczone do zadań specjalnych. Mogą one być wykorzystane przez różne służby, np. wojsko, służby ratownicze, służby ochrony granic i bezpieczeństwa, ale również [...]

SPFR - METODA PONOWNEGO WYKORZYSTANIA PASMA W SYSTEMACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH NOWEJ GENERACJI DOI:10.15199/59.2017.6.22


  Interferencje międzykomórkowe (ang. Inter-Cell Interference - ICI) stanowią jeden z największych problemów w sieciach komórkowych nowej generacji. Wykorzystywanie tych samych kanałów częstotliwościowych we wszystkich komórkach powoduje interferencje w obszarach granicznych komórek, które w sposób destruktywny wpływają na jakość sygnałów odbieranych i pojemność łączy radiowych oraz ograniczają efektywność widmową transmisji. Jest to problem szczególnie ważny dla transmisji w łączu w dół, od stacji bazowych (SB) do ruchomych (SR) [2, 5, 6]. W systemie LTE/LTE-Advanced stosuje się metody niepełnego-ponownego wykorzystania pasma w komórkach (ang. Fractional Frequency Reuse - FFR), które mają na celu zmniejszenie skutków interferencji i zwiększenie ogólnej wydajności interfejsów radiowych stacji ruchomych znajdujących się w obszarach granicznych komórek. Metody te w ogólności polegają na inteligentnym przydziale pasma częstotliwości w sposób zmniejszający wpływ ICI na jakość sygnału, a tym samym na pojemność sieci. W ogólności metody FFR polegają na specyficznym przydziale pewnej części pasma dla połączeń w obszarach granicznych komórek. Znane są dwie główne metody SFR i PFR [1, 3, 4]. Są to metody potencjalnie użytkowane przez operatorów komórkowych i każda z nich posiada szereg zalet i wad, co determinuje ich użycie w praktyce. Istnieją także inne rozwiązania szeroko publikowane w literaturze i na ogół bazujące na tych dwóch metodach, stanowiące ich rozszerzenie bądź usprawnienie [3]. 2. METODA SPFR Metoda SPFR łączy w sobie cechy obu stosowanych w praktyce metod PFR i SFR. Główną zaletą proponowanej metody jest zwiększenie pojemności komórki w jej obszarze granicznym (ang. Boundary Area of Cell - BAC). Odbywa się to, podobnie jak w metodzie PFR, kosztem pojemności w obszarze centralnym komórki (ang. Central Area of Cell - CAC). Podstawą SPFR jest podejmowanie decyzji odnośnie przydziału zasobów fizycznych dla każdej sta[...]

WIELOKROTNE WYKORZYSTANIE CZĘSTOTLIWOŚCI W SIECI WIRTUALNEJ SLICED CLOUD-RAN 5G DOI:10.15199/59.2018.6.57


  System radiokomunikacyjny piątej generacji (5G) można zdefiniować jako globalny system albo zbiór systemów dostępu bezprzewodowego, umożliwiający przesyłanie danych pomiędzy osobami, osobami i urządzeniami, jak również między urządzeniami - bez udziału człowieka (ang. machine-to-machine - M2M), z uwzględnieniem komunikacji w ramach globalnego Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) oraz powszechnej komunikacji między pojazdami, zwłaszcza na potrzeby aplikacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z bardzo dużymi szybkościami transmisji, dużą stabilnością i niezawodnością połączeń oraz osiąganych szybkości transmisji, jak również z bardzo małym opóźnieniem oraz zużyciem energii. System 5G ma funkcjonować tak, aby transmisja mogła być realizowana bez żadnych przeszkód w czasie quasirzeczywistym, z wykorzystaniem wirtualnej sieci szkieletowej, wirtualnej sieci dostępu radiowego, wirtualnych warstw programowych sieci (ang. network slices), wirtualnych zasobów i funkcji zarządzania tymi zasobami oraz innych funkcji sieciowych, a jednocześnie system ma dostarczać usług dla obsługi bardzo dużej liczby terminali na jednostkę powierzchni. Tak sformułowana definicja systemu pokazuje, że w istocie głównym celem jego impementacji jest zapewnienie dostępu radiowego i zagwarantowanie szybkości transmisji, tak aby nie była ona żadną barierą dla wdrożenia i użytkowania praktycznie dowolnej usługi. Realizacja tego celu wymaga opracowania nowej architektury oraz zasad działania praktycznie wszystkich elementów sieci radiokomunikacyjnej, a w tym do zdefiniowania architektury sieci szkieletowej i dostępowej, z uwzględnieniem ogromnego znaczenia problemu wirtualizacji. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych efektywności wybranych metod przydziału pasma w komórkach sieci 5G (ang. frequency reuse - FR), wykonane za pomocą modelu symulacyjnego do badania sieci Cloud-RAN (ang. Cloud - Radio Access Networ[...]

Kształtowanie pojemności interfejsu radiowego WCDMA/FDD w sieci UMTS o strukturze hierarchicznej

Czytaj za darmo! »

Planowanie sieci komórkowej trzeciej generacji, jak również problematyka zarządzania zasobami radiowymi systemu UMTS, są bardzo złożone. Zastosowanie techniki bezpośredniego rozpraszania widma sygnałów WCDMA/FDD w interfejsie radiowym powoduje, że jednym z ważniejszych czynników decydujących o pojemności interfejsu radiowego oraz zasięgu stacji bazowych i ruchomych są zakłócenia wspólnokana[...]

Filozofia sieci 5G - radioinformatyka i wirtualizacja Część 1. Radioinformatyczny system 5G DOI:10.15199/59.2018.11.2


  Ewolucyjny rozwój sieci radiokomunikacyjnych, przede wszystkim komórkowych, zmierza do tworzenia wielu rozwiązań technicznych, które zapewnią bardzo duże szybkości transmisji danych, docelowo nawet do 1 Gbit/s w przypadku wartości szczytowych i szybkość dostępną powszechnie dla każdego użytkownika nie mniejszą niż 100 Mbit/s. Jednocześnie transmisja ma charakteryzować się małymi opóźnieniami, dużą niezawodnością i doskonałą jakością. Odnosi się to zarówno do usług realizowanych przez pojedynczych użytkowników, jak również usług w masowej komunikacji maszynowej M2M (Machine-to-Machine) w ramach Internetu rzeczy IoT (Internet of Things) czy też transmisji V2X (Vehicle-to-Everything) między pojazdami a pojazdami lub infrastrukturą drogową itp. Szczególnie ta druga grupa usług całkowicie zrewolucjonizuje sposób poruszania się pojazdami na drogach i zmieni reguły ruchu drogowego, jak również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co ważne, w sieci nowej generacji bardzo ważnym aspektem oceny jest nie tylko jakość mierzona obiektywnie [1], czyli przez pomiar parametrów jakościowych QoS (Quality of Service), ale również postrzegana subiektywnie przez użytkowników, czyli QoE (Quality of Experience). Realizacja takich celów, przy obecnym stanie wiedzy, wymaga skrócenia odległości między nadajnikami a odbiornikami. Oznacza to zmniejszenie wielkości komórek i tym samym budowę heterogenicznych sieci komórkowych o bardzo dużej gęstości ich występowania na jednostkę powierzchni, czyli tzw. sieci UDN (Ultra Dense Networks). Nie jest to jednak jedyny kierunek rozwoju przyszłych sieci. Równie ważny aspekt stanowi tutaj rozwój technik sieciowych w zakresie oprogramowania i jego wirtualizacji. Przekłada się to na przenoszenie wielu funkcji sprzętowych współczesnych sieci w dziedzinę oprogramowania i to na skalę niespotykaną dotychczas w radiokomunikacji. Jest to ogromne wyzwanie technologiczne zmieniające całą filozofię działania s[...]

Komunikacja M2M i kooperacyjny inteligentny system transportowy DOI:10.15199/59.2018.11.4


  Obecnie znajdujemy się na przedprożu wdrażania systemów radiokomunikacyjnych 5G. W związku z tym otwierają się nowe możliwości, wyzwania, ale również zagrożenia. Perspektywa rozwoju sieci z komunikacją typu M2M (Machine to Machine), dzięki którym jest możliwa automatyczna wymiana informacji pomiędzy różnymi urządzeniami, często bez udziału człowieka, w połączeniu z nowymi funkcjami, które zapewni sieć 5G, może przyczynić się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, ale jednocześnie budzić niepokój [1, 2, 3]. Najbliższa przyszłość to czas, w którym transmisja danych będzie się odbywała w zasadniczej części nie tylko bez naszego udziału, ale niejednokrotnie również poza naszą świadomością. Urządzenia, które znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu, będą pełniły funkcję bloków nadawczo- -odbiorczych, a my staniemy się częścią składową rozmaitych systemów. Jednocześnie otwierają się nowe możliwości, które będą chroniły nasze życie i zdrowie. Jednym z takich rozwiązań jest system kooperacyjnego inteligentnego systemu transportowego C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) [4], który będzie wdrażany na obszarze Europy. W marcu 2018 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję [5] w tej sprawie. System ten to nic innego jak praktyczna realizacja komunikacji typu V2X (Vehicle to Everything), dzięki której będzie możliwa wymiana danych w czasie rzeczywistym pomiędzy pojazdami oraz pojazdami i różnymi elementami infrastruktury drogowej [6, 7, 8, 9]. Ma to doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków. Opublikowanie tej rezolucji [5] to efekt wieloletnich prac komisji [4]. Przygotowywały one zalecenia dla takiego systemu, m.in. dla Parlamentu Europejskiego, na podstawie wyników różnorodnych prac badawczo-rozwojowych, co stanowi olbrzymi krok naprzód. Proponowane rozwiązania C-ITS przewidują wykorzystanie w przyszłości systemów 5G, które jeszcze efekty[...]

Filozofia sieci 5G - radioinformatyka i wirtualizacja Część 2. Wirtualny system 5G DOI:10.15199/59.2019.1.2


  Rozwój sieci 5G jest w zasadzie równoznaczny z rozwojem radioinformatyki. Wynika to ze wzajemnego przenikania się rozwiązań informatycznych w radiokomunikacji oraz z wpływu radiokomunikacji na stosowane rozwiązania informatyczne. Wzrost znaczenia oprogramowania i rozwiązań ściśle informatycznych w telekomunikacji, a w przypadku systemu 5G również w radiokomunikacji, jest bowiem oczywisty i niepodważalny. Informatyzacja pozostaje w istotnym związku z budową całej sieci radiokomunikacyjnej, sposobem jej działania, sposobem realizacji funkcji sieciowych, ale również z konstrukcją softwarową urządzeń i elementów sieciowych, jak również z metodami przetwarzania informacji oraz jej przechowywania w chmurze obliczeniowej. Rozwój technik sieciowych w zakresie oprogramowania i jego wirtualizacji, przekładający się na przenoszenie wielu funkcji sprzętowych współczesnych sieci w dziedzinę oprogramowania - i to na skalę niespotykaną dotychczas w radiokomunikacji - będzie decydującym elementem, stanowiącym o sukcesie (lub nie) rozwiązań 5G. Jest to ogromne wyzwanie technologiczne, zmieniające całą filozofię działania sieci radiokomunikacyjnych. WIR TUALI ZACJA Asoftw aryzacja W s iec i 5G Na stronie internetowej amerykańskiej organizacji SDxCentral można przeczytać następujące zdanie: In the World of 5G, Virtualization Is Everything. Jest to prawda i to przełomowa. Klucz do optymalizacji sieci telekomunikacyjnej 5G, i to pod wieloma względami, stanowi bowiem rzeczywiście wirtualizacja. Motywacja jest tutaj w gruncie rzeczy bardzo prosta. Po co bowiem budować równolegle różne rozwiązania sprzętowe sieci telekomunikacyjnych, jeśli sieć może być jedna (więc tania), a zwielokrotnienie jej zastosowań oraz również operatorów sieci czy dostawców usług z powodzeniem można osiągnąć przez wirtualizację, czyli dywersyfikację sieci w dziedzinie oprogramowania albo inaczej równoległą realizację softwarowych podsieci. Takie rozwiązanie jest przecież [...]

Bezpieczeństwo i wydajność wybranych algorytmów kryptograficznych w systemie RSMAD


  Radiowy system monitorowania i akwizycji danych (RSMAD) z urządzeń fotoradarowych to nowoczesny, rozproszony system teleinformatyczny - wykorzystujący nowoczesne techniki transmisji radiowej oraz uwzględniający najskuteczniejsze zasady bezpieczeństwa i ochrony informacji. System ten jest przede wszystkim wykorzystywany do transmisji, archiwizacji i eksploracji danych o wykroczeniach drogowych, pobieranych z urządzeń fotoradarowych (przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych), dostarczanych przez różnych producentów. Celem budowy tego systemu jest głównie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez ograniczenie liczby wykroczeń i przez to zmniejszenie liczby zdarzeń oraz zmniejszenie liczby ich ofiar [1]. Ponadto RSMAD znacznie usprawni pracę policji oraz innych służb odpowiedzialnych za kontrolę ruchu drogowego nie tylko dzięki automatycznej transmisji zdjęć z fotoradarów, ale również dzięki możliwości zdalnej konfiguracji parametrów tych urządzeń i dostosowywania ich do chwilowych potrzeb, wynikających z aktualnej sytuacji drogowej. W ogólności działanie systemu RSMAD polega na transmisji zarejestrowanych danych o wykroczeniach drogowych do specjalnie zaprojektowanego centrum akwizycji danych RSMAD (w skrócie CAD), które stanowi centralny punkt systemu. Dane, są przesyłane w postaci zabezpieczonych kryptograficznie bloków transportowych, zawierających informacje obrazowe o wykroczeniach drogowych. Transmisja ta odbywa się za pośrednictwem publicznych sieci komórkowych (GSM, UMTS) oraz policyjnych sieci trankingowych (TETRA), jak również sieci Internet. Architektura CAD będzie rozproszona z pełnym zachowaniem cech transparentności. W jej skład będą wchodzić: centrum utrzymania i diagnostyki, centrum dostarczania usług oraz centrum danych, co pokazano na rys. 1. System umożliwia ponadto bezpieczną dwustronną komunikację z centralną ewidencją pojazdów i kierowców (w skrócie CEPiK). ƒƒRys. 1. Uproszczona[...]

Wybrane metody ochrony danych w systemie RSMAD


  Radiowy system monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych (RSMAD) należy do klasy zintegrowanych systemów teleinformatycznych o strukturze rozproszonej. W ogólności funkcje tego systemu umożliwiają wymierne usprawnienie procedur związanych z obsługą dokumentacji mandatowej (prowadzonej przez uprawnione do tego służby) oraz kompleksowe zarządzanie rozległą siecią fotoradarów. W przyszłości system ten będzie mógł także pełnić inne funkcje, o szerszym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. RSMAD został zaprojektowany na potrzeby służb publicznych, np. policji, inspektoratu transportu drogowego i in., zajmujących się obsługą fotoradarów i z założenia ma objąć swoim zasięgiem obszar całego kraju. Ma on również usprawnić nadzór nad siecią fotoradarów, zarówno przenośnych, przewoźnych, jak i stacjonarnych. Przede wszystkim jednak wdrożenie go ma wpłynąć w wymierny sposób na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przez oddziaływanie prewencyjne na zachowanie się uczestników tego ruchu. Obecnie w systemie RSMAD transmisja danych odbywa się przede wszystkich za pośrednictwem sieci komórkowych z wykorzystaniem technik: GSM, GPRS, EDGE oraz HSPA/HSPA+. Prowadzone są również intensywne prace badawcze, związane z wykorzystaniem do tego celu testowej sieci trankingowej TETRA, w której transmisja danych z fotoradarów może się odbywać w trybie transmisji wieloszczelinowej. W przyszłości będzie możliwe także wykorzystanie w systemie RSMAD sieci opartych na systemach: LTE, LTE-Advanced, WiMAX Mobile i WiMAX II oraz technice LTHE (Long Term HSPA Evolution) [1]. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE SYSTEMU RSMAD System RSMAD zapewnia możliwość równoczesnego korzystania przez wielu użytkowników ze wspólnych zasobów danych, przechowywanych w centrum akwizycji danych (CAD) [2]. W tym też kontekście RSMAD nosi pewne cechy rozproszonego systemu tran-sakcyjnego. Centralnym punktem jest wspomniane CAD, do którego dane ob[...]

 Strona 1  Następna strona »