Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir SPADŁO"

Cyfrowy system do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących z wykorzystaniem platformy pomiarowej PXI

Czytaj za darmo! »

pracy przedstawiono cyfrowy system do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów dobrze i bardzo dobrze przewodzących, który został zbudowany w oparciu o modułową platformę kontrolno-pomiarową PXI. Jako przetwornik do bezstykowego pomiaru konduktywności wykorzystano dwucewkowy przetwornik indukcyjnościowy. Analizę porównawczą właściwości metrologicznych zrealizowanego systemu pomiarowego przeprowadzono klasycznymi metodami pomiarowymi do wyznaczania konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących. Abstract. The paper presents a digital system for contactless electrical conductivity measurement of non-ferromagnetic materials. The system is built on a modular platform, PXI measurement and control. As a transduce for contactless measuring electrical conductivity is used double coil inductive transducer. A comparative analysis of the metrological characteristics of this system were conducted with conventional measuring methods for determining the electrical conductivity of conductive materials. (System for contactless electrical conductivity measurement of nonferromagnetic materials) Słowa kluczowe: bezstykowe pomiary konduktywności elektrycznej, przetwornik indukcyjnościowy, platforma kontrolno-pomiarowa PXI Keywords: contactless measurements of electrical conductivity, inductive transducer, the PXI platform.Wi.kszo.. powszechnie stosowanych metod pomiarowych do wyznaczania konduktywno.ci elektrycznej materia.ow przewodz.cych polega na po.rednim pomiarze ich rezystancji, ktore odbywaj. si. w sposob kontaktowy. Do okre.lenia konduktywno.ci elektrycznej wykorzystuje si. g.ownie mostki Wheatstone?fa oraz ich modyfikacje . podwojny mostek Kelvina, a tak.e metody czteroprzewodowe. Pomiary rezystancji, o warto.ciach ma.ych lub bardzo ma.ych rz.du m?¶ stwarzaj. niew.tpliwie du.e problemy. Bowiem na dok.adne wyznaczenie tak ma.ych rezystancji materia.u za pomoc. wspomnianych metod wp.ywa szereg negatywnych czynnikow, k[...]

 Strona 1