Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Brożek"

Photocatalytic reactors for water and wastewater treatment. Reaktory fotokatalityczne do oczyszczania wody i ścieków


  A review, with 74 refs., of lab. and pilot-scale photoreactors with various sources of irradn. and manners of photocatalyst application. Wśród najnowszych technologii, intensywnie rozwijanych w ostatnich kilkudziesięciu latach, znalazła się fotokataliza, będąca jednym z zaawansowanych procesów utleniania. Przedstawiono podstawy fotokatalizy heterogenicznej oraz przegląd opisanych w literaturze reaktorów fotokatalitycznych, stosowanych do usuwania zanieczyszczeń z wody. Omówiono podział fotoreaktorów, z uwzględnieniem sposobu pracy, źródła promieniowania oraz sposobu wprowadzenia fotokatalizatora. Przedstawiono przykładowe reaktory laboratoryjne oraz zaprezentowano obecny stan badań i rozwoju w obszarze reaktorów pilotażowych. Rosnące zanieczyszczenie środowiska wodnego, wynikające z postępu technicznego i rozwoju przemysłu, wymusza poszukiwanie nie tylko nowych, "zielonych technologii", ale również efektywnych metod oczyszczania wody i ścieków. Konwencjonalne techniki oczyszczania są w wielu przypadkach mało skuteczne lub nawet zupełnie nieefektywne. Stąd, coraz większą uwagę poświęca się metodom niekonwencjonalnym, do których można zaliczyć procesy zaawansowanego utleniania AOP (advanced oxidation process). Zdefiniować je można jako procesy utleniania, prowa-dzone z wykorzystaniem generowanych in situ silnych utleniaczy, którymi najczęściej są rodniki hydroksylowe OH-. Spośród nich, szczególną uwagę poświęca się fotokatalizie heterogenicznej, jako metodzie umożliwiającej mineralizację większości zanieczyszczeń organicznych1-4). Pierwsze naukowe informacje o fotokatalitycznej aktywności ditlenku tytanu, najpowszechniejszego obecnie fotokatalizatora, pojawiły się już na początku XX w. W 1938 r. ukazał się raport opisujący odbarwianie roztworów barwników przez TiO2 5, 6). W 1956 r. pojawiła się seria prac zatytułowana "Autooksydacja przy użyciu [...]

 Strona 1