Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan SAPIŃSKI"

Cewka z sekcjonowanym uzwojeniem foliowym w polu magnetycznym układów ruchomych magnesów trwałych

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono porównawcze obliczenia polowe i obwodowe układu składającego się z cylindrycznej cewki z uzwojeniem foliowym o dwóch sekcjach i trzech poruszających się wewnątrz niej układów magnesów trwałych. Wyznaczono rozkład pola gęstości prądu, pola potencjału i przebiegi czasowe napięcia, natężenia prądu oraz mocy chwilowej przy obciążeniu cewki dwójnikiem RL dla różnych odległości miedzy układami magnesów. Abstract. The paper provides the comparative calculations (of the filed and circuit parameters) for the system incorporating a cylindrical coil with twosectioned foil windings and three systems of permanent magnets moving inside the coil. The results are utilised to find the current density field, time patterns of voltage, current and instantaneous power under the load applied to the generator by the RL terminal element, for variable distance between the magnets’ systems. (Coil with sectioned shield windings in the magnetic field induced by systems of movable permanent magnets) Słowa kluczowe: magnesy trwałe, sekcjonowane uzwojenie foliowe, pole magnetyczne, obliczenia numeryczne. Keywords: permanent magnets, sectioned shield windings, magnetic field, numerical calculations. 1. Wstęp Punktem wyjścia do rozważań są wyniki przedstawione w pracy [1], w której przeprowadzono obliczenia polowe i obwodowe trzech wariantów konstrukcyjnych generatora elektromagnetycznego przeznaczonego do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR). Cechami wspólnymi analizowanych wariantów była liczba magnesów trwałych (12) i liczba zwojów cewki (260), natomiast różnice wynikały z liczby układów magnesów, liczby magnesów w układach i liczby sekcji uzwojenia cewki[...]

Analiza pola magnetycznego w wibroizolatorze z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskania DOI:10.12915/pe.2014.03.030

Czytaj za darmo! »

Obiektem analizy był wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną (MR) pracującą w trybie ściskania. Przedstawiono budowę i działanie wibroizolatora oraz wyniki obliczeń numerycznych pola magnetycznego w urządzeniu. Celem obliczeń było wyznaczenie rozkładu pola dla rozważanych wariantów konstrukcyjnych wibroizolatora, zależności składowej osiowej indukcji magnetycznej oraz indukcyjności cewki sterującej od wysokości szczeliny roboczej. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programu program Opera-2d. Abstract. The present study investigates the behaviour of a magnetorheological (MR) vibroisolator operated in the squeeze mode. The structure design and operating principles of the vibroisolator are outlined and the results of numerical calculations of the magnetic field in the device are provided. The purpose of the numerical procedure was to find the magnetic field distribution for all considered design options of the device and to establish the dependence of the axial component of magnetic flux density and the inductance of the control coil on the slit height. The calculation procedure was supported by the program Opera-2d. Analysis of magnetic field in a magnetorheological vibroisolator in the squeeze mode Słowa kluczowe: wibroizolator, ciecz MR, tryb ściskania, pole magnetyczne, indukcja magnetyczna Keywords: vibroisolator, MR fluid, squeeze mode, magnetic field, magnetic flux density doi:10.12915/pe.2014.03.30 Wstęp Ciecze MR są materiałami, na których właściwości reologiczne można oddziaływać polem magnetycznym. Ciecze te mogą działać w trybie zaworowym, sprzęgłowym lub ściskania. Urządzenia wykorzystujące tryb zaworowy i sprzęgłowy są szeroko opisane w literaturze. Natomiast literatura dotycząca trybu ściskania jest stosunkowo skromna. Spośród najnowszych prac poświęconych temu trybowi, można wymienić rozprawy doktorskie [5, 7], artykuły [1, 2, 3, 9, 10, 13] i opisy patentowe [6, 11, 12]. Wyróżnia się dwa przypadki ściskania cieczy MR[...]

Analiza siły wibroizolatora z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskania DOI:10.12915/pe.2014.12.20

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W pracy przeprowadzono analizę siły wytwarzanej przez wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną (MR) działającą w trybie ściskania w stanach quasi-statycznych. Opisano budowę wibroizolatora i model ściskania cienkiej warstwy cieczy MR. Wyznaczono charakterystyki wibroizolatora. Te charakterystyki obrazują przebiegi czasowe siły wibroizolatora i jej składowych oraz zależności siły od przemieszczenia i prędkości tłoka przy stałych wartościach natężenia prądu w cewce sterującej oraz sinusoidalnych przemieszczeniach tłoka. Abstract. The study summarises the quasi-static analysis of the damping force generated by a vibration isolator with magnetorheological (MR) fluid in the squeeze mode. The isolator’s structure is described and the model of a simple squeeze-film device is outlined. Force characteristics of the isolator were obtained, plotting, the time patterns of the force and its components determined under sine piston displacements and constant levels of input current in the control coil, as well as force-displacement and force-velocity loops. Analysis of the force generated in a magnetorheologicalvibration isolator in the squeeze mode Słowa kluczowe: wibroizolator, ciecz MR, tryb ściskania, siła. Keywords: vibroisolator, MR fluid, squeeze mode, force. doi:10.12915/pe.2014.12.20[...]

Analiza polowa tłumika MR działającego w trybie ściskania z magnesami trwałymi i magnetyczną komorą kompensacyjną DOI:10.15199/48.2015.07.35

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono obliczenia polowe nowej konstrukcji tłumika z cieczą MR działającą w trybie ściskania. Wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej w tłumiku, zależność składowej osiowej indukcji od promienia szczeliny roboczej oraz zależność średniej wartości modułu indukcji i siły oddziaływania magnetycznego w komorze kompensacyjnej od wysokości szczeliny roboczej. Abstract. Calculations were performed to find the field parameters of a new-design MR damper operated in the squeeze mode: distribution of magnetic field density in the damper, the relationship between the axial component of induction and the gap radius and the relationship between the average value of induction modulus, and the magnetic interaction force inside the compensation unit and the gap height. Analysis of the MR damper with permanent magnet and magnetic compensation in the squeeze mode Słowa kluczowe: tłumik MR, magnes trwały, szczelina robocza, komora kompensacyjna, cewka sterująca, indukcja magnetyczna. Keywords: MR damper, permanent magnet, working gap, compensating chamber, control coil, magnetic flux density. Wstęp W okresie ostatnich kilku lat obserwuje się zwiększenie zainteresowania badaczy trybem ściskania cieczy MR. Świadczy o tym rosnąca liczba publikacji np. [1, 2, 8] i patentów np. [3, 4, 5, 6]. Naprężenia, które można uzyskać w tym trybie wynoszą ok. 150 kPa przy przemieszczeniach kilku mm. Ta cecha może być wykorzystana do budowy nowych tłumików, które różnią się od znanych i skomercjalizowanych tłumików MR działających w trybie zaworowym lub sprzęgłowym. W niniejszej pracy jest analizowane pole magnetyczne w nowo opracowanym tłumiku z cieczą MR działają w trybie ściskania. Przedstawione rozwiązanie konstrukcyjne tłumika jest przedmiotem wniosku o udzielenie patentu [3]. W porównaniu z wcześniej zaproponowanymi przez autorów rozwiązaniami konstrukcyjnymi tłumika [1, 2], w tej konstrukcji wprowadzono[...]

Analiza numeryczna harvestera z przetwarzaniem magnetycznym dla liniowego tłumika magnetoreologicznego DOI:10.15199/48.2018.01.36

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie energii elektrycznej wynikające z względnego ruchu magnesu stałego i uzwojenia cewki jest od dawna wykorzystywane do konstrukcji generatorów. W ostatnich latach wykorzystanie tego efektu nabiera szczególnego znaczenia w związku z szybkim rozwojem metod umożliwiających pozyskanie energii elektrycznej z otaczających nas źródeł, takich jak: energia mechaniczna, cieplna, słoneczna, czy elektromagnetyczna. Towarzyszy temu opracowywanie nowy konstrukcji tzw. harvesterów, umożlwiających konwersję energii pochodzących z owych źródeł. Harvestery działające w oparciu o efekt Faradaya można podzielić na trzy główne grupy: rezonansowe, przesuwne z ruchomą cewką lub magnesem oraz z ruchomym (poddanym zgniotowi) rdzeniem ze stali austenitycznej [3]. Rozwój harvesterów z ruchomym obwodem magnetycznym do odzyskiwania energii mechanicznej jest podyktowany konkretnymi potrzebami aplikacyjnymi. W tej pracy obiektem rozważań jest harvester z przetwarzaniem magnetycznym, w którym układ magnesów stałych porusza się względem cewki. Rozważane są dwa warianty połączenia cewek oznaczone jako W1 i W2. Analizowany harvester ma służyć do odzyskiwania energii elektrycznej z drgań mechanicznych, która ma być wykorzystana do zasilania liniowego tłumika MR. Celem analizy jest wyznaczenie rozkładu indukcji magnetycznej i siły zaczepowej oraz siły elektromotorycznej w harvesterze, a także napięcia i natężenia prądu przy obciążeniu cewką sterującą tłumika MR i wskazanie wariantu, który gwarantuje uzyskanie wystarczająco dużej siły elektromotorycznej przy dopuszczalnej sile zaczepowej. Jak wiadomo, napięcie wytwarzane w cewce harve[...]

Analiza pola magnetycznego generatora dla tłumika magnetoreologicznego o ruchu liniowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję generatora z ruchomymi magnesami dla liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano zasadę działania generatora. Analizowano trzy warianty konstrukcyjne obwodu magnetycznego generatora różniące się średnicami i wysokościami ferromagnetyka i magnesów, przeprowadzając obliczenia numeryczne rozkładu pola magnetycznego. Wskazano na wariant charakteryzujący się najkorzystniejszym rozkładem pola. W tym wariancie indukowana siła elektromotoryczna pozwala na uzyskanie wymaganej siły oporu tłumika MR. Abstract. The study outlines the general concept of a generator with movable magnets intended for a linear MR damper. The operating principle is explained. Three design options of the generator’s magnetic circuit are explored, that differ in diameter[...]

Cewka z uzwojeniem foliowym w polu magnetycznym ruchomych magnesów trwałych

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę numeryczną zjawisk elektromagnetycznych towarzyszących przetwarzaniu energii mechanicznej ruchu magnesów trwałych na energię elektryczną w cewce z uzwojeniem foliowym. Celem obliczeń było wyznaczenie rozkładu pola gęstości prądu i pola potencjału dla cewki o jednym i wielu zwojach w stanie bez obciążenia i w stanie zwarcia. Abstract. The study presents numerical analysis of electromagnetic phenomena which accompany conversion of mechanical energy of permanent magnets to electrical energy in the coil with foil winding. The aim of calculations was to determine field distribution of current density and magnetic potential for single turn coil and multiturn coil in idle run and under load. (Coil with foil winding in the magnetic field induced by movable p[...]

Analiza generatora z magnesami trwałymi i cewką z uzwojeniem foliowym dla tłumika MR przy okresowych wymuszeniach kinematycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę numeryczną generatora dla tłumika magnetoreologicznego (MR) o ruchu liniowym. Analizowano generator z magnesami trwałymi i uzwojeniem foliowym. Obliczenia przeprowadzono dla okresowych wymuszeń kinematycznych tłoka tłumika. Wyznaczono rozkład pola magnetycznego, siłę elektromotoryczną indukowaną w generatorze, napięcie i prąd w obwodzie sterującym tłumika oraz moc chwilową generatora. Abstract. The study outlines numerical analysis of a generator for a linear MR damper. The generator comprises permanent magnets and a coil with shield winding. Calculations were carried out under kinematic displacement excitations of the damper piston. Distribution of magnetic field, electromotive force, voltage and current in the control circuit of the damper and instantaneous real power of the generator were determined. (Analysis of a generator with permanent magnets and a coil with shield winding for an MR damper under periodic kinematic excitations) Słowa kluczowe: generator, tłumik MR, magnesy trwałe, uzwojenie foliowe. Keywords: generator, MR damper, permanent magnets, shield winding. Wstęp Obiektem analizy jest generator dla tłumika MR o ruchu liniowym. Generator i tłumik MR są elementami układu redukcji drgań obiektu mechanicznego. Schemat tego układu pokazano na rys. 1. Działanie układu polega na wykorzystaniu, zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya, energii mechanicznej obiektu drgającego do sterowania tłumikiem MR. Zadaniem generatora jest "przetworzenie" prędkości obiektu na siłę elektromotoryczną indukcji, która wywołuje przepływ prądu w cewce tłumika MR wzbudzający pole magnetyczne sterujące siłą oporu tłumika. Prąd Tłumik MR Obiekt Generator Rys. 1. Układ redukcji drgań z generatorem i tłumikiem MR Zakłada się, że generator ma ruchome magnesy trwałe i cewkę z uzwojeniem foliowym oraz, że jest on przeznaczony do współpracy z tłumikiem MR typu RD- 1005-3 firmy Lord. Co. [10]. Kształt[...]

Obliczenia polowe i obwodowe przetwornika energii drgań mechanicznych z magnesami trwałymi i uzwojeniem sekcjonowanym

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę elektromagnetycznego przetwornika energii drgań mechanicznych z układami magnesów trwałych i cewką z sekcjonowanym uzwojeniem foliowym. Przetwornik jest przeznaczony do sterowania tłumika magnetoreologicznego (MR) o ruchu liniowym. Cewka sterująca tłumika MR jest reprezentowana przez dwójnik RL. Obliczenia wykonano dla trzech wariantów konstrukcyjnych przetwornika różniących się sposobem ułożenia magnesów w układach i liczbą sekcji uzwojenia foliowego. Dla każdego wariantu wyznaczono rozkład pola potencjału i pola gęstości prądu w cewce. Obliczenia polowe przetwornika przeprowadzono dla stanu jałowego i stanu zwarcia. Obliczenia obwodowe wykonano dla wartości parametrów dwójnika RL odpowiadających cewce sterującej wybranego tłumika MR. Abstract. Of particular interest were calculations in the energy transducer incorporating permanent magnets and shield windings. It was assumed that the transducer is intended for control of a linear magnetorheological damper (MR), whose control system is represented by a two-terminal element RL. Calculations were performed for three design options of the transducer, differing the way of magnets connections and in the number of winding sections. For each option we established the distribution of the potential field and the current density field in the coil windings. Calculations were performed in the idle run and in the short-circuit conditions. Voltage and current calculations were carried out for levels of the element parameters RL corresponding to the control coil of the selected MR damper. (Field strength and voltage and current calculations in an energy transducer incorporating permanent magnets and sectioned shield windings) Słowa kluczowe: przetwornik energii, drgania mechaniczne, pole magnetyczne, magnesy trwałe, uzwojenie foliowe. Keywords: vibration energy transducer, mechanical vibrations, magnetic field, permanent magnets, shield winding. 1. Wstęp Punktem wyjścia [...]

Analiza pola magnetycznego w generatorze obrotowym z magnesami trwałymi o budowie odwróconej

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę numeryczną pola magnetycznego w generatorze obrotowym z magnesami trwałymi o budowie odwróconej. Przedstawiono budowę generatora i podano równania opisujące pole magnetyczne. Wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej w generatorze oraz strumienia skojarzonego z cewką. Abstract. The study deals with numerical analysis of magnetic field in a rotary generator with permanent magnets and inverse structure. The structure of the generator and equations governing the magnetic field are presented. The distribution of magnetic field density in the generator and magnetic flux associated with the coil were determined. Analysis of magnetic field in the rotary permanent magnets generator with an inverse structure Słowa kluczowe: generator obrotowy, pole magnetyczne, magnesy trwałe, konstrukcja odwrócona. Keywords: rotary generator, magnetic field, permanent magnets, inverse structure. Wstęp Obiektem analizy jest generator przeznaczony do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR) o ruchu obrotowym. Energia elektryczna potrzebna do zasilania tłumika MR pochodzi z generatora elektromagnetycznego z magnesami trwałymi o budowie odwróconej (z nieruchomym wewnętrznym twornikiem). Generator i tłumik są elementami układu, którego schemat przedstawiono na Rys. 1. Źródło energii mechanicznej w tym układzie stanowi obiekt wirujący. Generator przetwarza energię mechaniczną w energię elektryczną, poprzez indukowanie siły elektromotorycznej w tworniku, która wywołuje przepływ prądu w przyłączonej cewce tłumika. Przepływ prądu wzbudza pole magnetyczne w tłumiku, które wpływa na generowany przez niego moment oporowy. Odbiornikiem energii elektrycznej jest tłumik. Analizowany jest rozkład przestrzenny pola magnetycznego w generatorze oraz strumień magnetyczny skojarzony z cewką. Prąd Obiekt Cewka Tłumik MR Ciecz [...]

 Strona 1  Następna strona »