Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz SZABLICKI "

Wpływ sposobu przyłączania farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej WN na działanie zabezpieczeń odległościowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozważania teoretyczne oraz wyniki badań symulacyjnych wpływu przyłączenia lokalnych źródeł wytwórczych do struktur sieci dystrybucyjnej WN na poprawność detekcji zwarć symetrycznych przez zabezpieczenia odległościowe. W analizach uwzględniono różne sposoby przyłączania farm wiatrowych do SEE, możliwość występowania zwarć charakteryzujących się niezerową wartością rezystancji przejścia w miejscu zwarcia, zjawisko spływu prądów oraz zmienność mocy wytwarzanej przez źródła lokalne. Abstract. This paper presents theoretical approach and results of simulation researches for distance protection at symmetrical faults in power distribution grid 110 kV with local sources. The aim of this research is valuation of selected aspects of this protections functioning. In researches analyzed: different ways of connecting wind farms to power system, fault resistance, intermediate in-feeds and variability power produced by local sources. (Possible ways of connecting of wind farms to power distribution grid 110 kV and distance protection act for symmetrical faults). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenie odległościowe, zwarcie symetryczne, farma wiatrowa. Keywords: power system protection, distance protection, symmetrical fault, wind farm. Wstęp Energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii systematycznie powiększa swój udział w bilansie energetycznym Polski. Można zaobserwować wzmożone zainteresowanie inwestycjami przede wszystkim w farmy wiatrowe (FW). Z raportu [1] wynika, że większość firm z branży energii odnawialnej zamierza inwestować w energetykę wiatrową. Ponadto ponad 82 % badanych firm deklaruje chęć przyłączenia budowanych FW do sieci elektroenergetycznej w przeciągu trzech najbliższych lat. Wg zestawienia przedstawionego w [2], największa liczba wniosków do Operatora Systemu Przesyłowego i Spółek Dystrybucyjnych o określenie warunków przyłączenia farm wiatrowych do stru[...]

System Automatyki Układów Odczepowych (SAUO)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe założenia systemu automatyki układów odczepowych (SAUO), którego zastosowanie pozwoli znacząco poprawić skuteczność eliminacji zwarć w układach sieciowych z odczepowo przyłączonymi lokalnymi źródłami wytwórczymi. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych działania zabezpieczeń odległościowych zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej WN, do której włączono farmę wiatrową. Badania te miały na celu ocenę wybranych aspektów poprawności działania tych zabezpieczeń. Liczne stwierdzone nieprawidłowości stały się przyczynkiem do opracowania idei systemu SAUO. Abstract. This article presents general conception of automation system SAUO for three-terminal line. Use of SAUO will improve the efficiency of fault elimination especially in three-terminal line with local sources connection. This article shows the results of simulation researches into distance protection working in power distribution grid 110 kV with wind farm. The aim of this research is valuation of selected aspects of this protections functioning. Many anomalies were the reasons for creating system SAUO. (The automation system for three-terminal line (SAUO)). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, odczepowe przyłączanie lokalnych źródeł wytwórczych, farma wiatrowa. Keywords: power system protection, distance protection, three-terminal lines with local sources connection, wind farm. Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowny wzrost liczby wniosków składanych do Operatora Systemu Przesyłowego i Spółek Dystrybucyjnych o określenie warunków przyłączenia źródeł generacji rozproszonej do struktur Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wg zestawienia przedstawionego w [1], dotyczy to przede wszystkim farm wiatrowych włączanych do sieci dystrybucyjnej WN. Jednak sieć ta, w większości przypadków, nie jest przystosowana do współpracy z jednostkami wytwórczymi, co negatywnie oddziałuje na poprawno[...]

Metoda estymacji składowych impedancji niewrażliwa na odczepowe przyłączanie źródeł wiatrowych (część 1 - minimalizacja wpływu zjawiska spływu prądów zwarciowych)

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono, opracowaną przez autorów, metodę estymacji składowych impedancji pętli zwarcia dedykowaną zabezpieczeniom odległościowym linii, która pozwala ograniczyć skalę zafałszowania estymat impedancji spowodowaną obecnością generacji wiatrowej w strukturze sieci dystrybucyjnej WN. Abstract. The article presents, developed by the authors, the estimation method of impedance's components for the line distance protection, which allows reduce the impedance measurement errors. This errors are caused by the wind generation, which is connected to the structure of the HV distribution grid. (The estimation method of impedance’s components, which is insensitive to the connection of wind generation to the three-terminal lines (part 1)). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, odczepowe przyłączanie lokalnych źródeł wytwórczych, farma wiatrowa. Keywords: power system protection, distance protection, three-terminal lines with local sources connection, wind farm. Wstęp Z doświadczeń autorów związanych z wykonywaniem prac badawczych i ekspertyz wynika, że przyłączanie źródeł wiatrowych do struktur sieci dystrybucyjnej WN determinuje powstanie niedokładności estymacji parametrów lub składowych impedancji pętli zwarcia przez zabezpieczenia odległościowe. Rezultaty stosownych analiz zamieszczono m.in. w [1], [2], [3] i [4]. Potwierdzają to również doświadczenia służb zabezpieczeniowych przedstawione w [5], [6]. Niewłaściwe określenie impedancji przez zabezpieczenie odległościowe może prowadzić do wydłużenia czasu likwidacji zwarcia (przykładowo, wyłączenie obiektu elektroenergetycznego dotkniętego zakłóceniem nastąpi z czasem strefy drugiej lub kolejnej zamiast z czasem pierwszej strefy działania zabezpieczenia) lub nawet nieuzasadnionego braku zadziałania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Jest to niedopuszczalne, gdyż prawidłowe funkc[...]

Metoda estymacji składowych impedancji niewrażliwa na odczepowe przyłączanie źródeł wiatrowych (część 2 - minimalizacja wpływu niezerowej wartości rezystancji przejścia w miejscu zwarcia)

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono, opracowaną przez autorów, metodę estymacji składowych impedancji pętli zwarcia dedykowaną zabezpieczeniom odległościowym linii, która pozwala ograniczyć skalę zafałszowania estymat spowodowaną niezerową wartością rezystancji przejścia w miejscu zwarcia na ciągach liniowych z odczepowo przyłączonymi źródłami generacji wiatrowej. Abstract. The article presents, developed by the authors, the estimation method of impedance’s components for the line distance protection, which allows reduce the impedance measurement errors caused by the non-zero fault resistance in the three terminal lines with wind generation connected to this line. (The estimation method of impedance’s components, which is insensitive to the connection of wind generation to the three-terminal lines (part 2)). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, odczepowe przyłączanie lokalnych źródeł wytwórczych, farma wiatrowa. Keywords: power system protection, distance protection, three-terminal lines with local sources connection, wind farm. Wstęp Zabezpieczenie odległościowe to układ elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) przeznaczony do eliminacji ze struktur sieci elektroenergetycznej obiektów dotkniętych zwarciem. Do detekcji stanu zakłócenia zwarciowego wykorzystuje się kryterium podimpedancyjne - zasada działania zabezpieczenia polega na sprawdzeniu czy wyestymowany przez algorytmy pomiarowe wektor impedancji znajduje się wewnątrz charakterystyki działania zabezpieczenia. Zwykle wektor impedancji jest wyznaczany jako iloraz kombinacji sygnałów napięciowych i prądowych mierzonych odpowiednio na szynach rozdzielni i na początku chronionej linii [1], [2]. Pośredni sposób estymacji impedancji pętli zwarcia może powodować powstanie niedokładności w obliczaniu rzeczywistych wartości tych wielkości. Poziom niedokładności zależy m.in. od konfiguracji i warunków pracy chr[...]

Nowe kryterium sum impedancji algorytmu decyzyjnego obszarowych zabezpieczeń odległościowych DOI:10.12915/pe.2014.03.013

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono, opracowane przez autorów, nowe kryterium decyzyjne sum impedancji. Pozwala to ograniczyć skalę błędnych decyzji zabezpieczeń odległościowych w układach sieciowych złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie. Abstract. The article presents, developed by the authors, the sums impedances criterion. The new criterion allows reduces the scale of wrong decisions of the distance protection operate in the complex power grids. (The new criterion of sums impedances for the distance protection). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenie odległościowe, kryterium decyzyjne. Keywords: power system protection, distance protection, decision criterion. doi:10.12915/pe.2014.03.13 Wstęp Poprawność reakcji "klasycznego", tj. dotychczas stosowanego, zabezpieczenia odległościowego na zmianę stanu pracy chronionego obiektu elektroenergetycznego jest silnie zależna od dokładności wyznaczania wektora impedancji przez algorytm pomiarowy zabezpieczenia. Impedancja jest bowiem wielkością kryterialną algorytmu decyzyjnego i stanowi podstawę oceny stanu pracy obiektu przez kryterium podimpedancyjne. Realizacja tego kryterium polega na sprawdzeniu czy koniec wektora impedancji znajduje się na płaszczyźnie impedancji zespolonej wewnątrz bądź na zewnątrz impedancyjnej charakterystyki działania zabezpieczenia. Zatem niepoprawne wyznaczenie impedancji przez algorytm pomiarowy może skutkować wypracowaniem błędnej decyzji przez algorytm decyzyjny, a w konsekwencji prowadzić do niewłaściwego działania zabezpieczenia odległościowego. Z doświadczeń autorów wynika, że największej skali nieprawidłowości w obliczaniu impedancji przez "klasyczne" metody wyznaczania impedancji algorytmu pomiarowego należy się spodziewać w układach sieciowych złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie. Przykładowe rezultaty analiz dla linii współpracujących ze źródłami wiatrowymi zamieszczono m.in. w [1] i [2]. Dlatego w [3], [[...]

Zabezpieczenia odległościowe linii n-odczepowych (nowe metody wyznaczania impedancji) DOI:10.12915/pe.2014.07.026

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono, opracowane przez autorów, nowe metody wyznaczania składowych impedancji pętli zwarcia dedykowane zabezpieczeniom odległościowym linii wieloramiennych. Abstract. The article presents, developed by the authors, the new methods of calculating the impedance’s components for the distance protection on the multi-ended power lines. (Distance protection on the multi-ended power lines (the new methods of calculating the impedance)). Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenie odległościowe, linie wieloramienne. Keywords: power system protection, distance protection, multi-ended power lines. doi:10.12915/pe.2014.07.26 Wstęp Wzrost złożoności funkcjonalnej i konfiguracyjnej sieci KSE, objawiający się m.in. powstaniem linii wieloramiennych (linii n-odczepowych), niejednokrotnie powoduje, że istniejąca elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ) oraz stosowane algorytmy pomiarowe i decyzyjne nie są w stanie skutecznie i pewnie realizować swych zadań. Do grupy układów EAZ szczególnie wrażliwych na postać obwodu zwarciowego należą zabezpieczenia odległościowe, dla których prawidłowo określona impedancja - będąca wielkością kryterialną - powinna być proporcjonalna do odległości między punktem zabezpieczeniowym pozyskiwania sygnałów wejściowych zabezpieczenia a miejscem wystąpienia zwarcia dla wszystkich rodzajów zakłóceń zwarciowych [1], [2]. W układach rzeczywistych jest to możliwe praktycznie wyłącznie w zabezpieczeniach zainstalowanych na ciągach liniowych o prostej strukturze, których elementami składowymi są pojedyncze linie, a w stacjach elektroenergetycznych nie ma odgałęzień liniowych ani obiektów będących źródłem prądu zwarciowego. Dodatkowo, odnosi się to jedynie do przypadków zakłóceń zwarciowych nieobarczonych występowaniem czynników fałszujących proces wyznaczania impedancji, do których zalicza się m.in. niezerową wartość rezystancji przejścia w miej[...]

Systemy automatyki częstotliwościowego odciążania i bilansowania mocy czynnej obszarów sieciowych DOI:10.12915/pe.2014.08.025

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz określających warunki działania automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO) i automatyki bilansującej w obszarach sieciowych o różnych współczynnikach odciążania sieci. Sformułowano podstawowe parametry funkcjonalne automatyki SCO w zależności od powstałego deficytu mocy. Przeprowadzone analizy są szczególnie istotne obecnie, w dobie gwałtownie rosnącego nasycenia sieci elektroenergetycznych lokalnymi, rozproszonymi źródłami wytwórczymi. Powstałe struktury sieciowe charakteryzują się dużym ryzykiem wydzielenia się obszarów (podsystemów) o dużym niezbilansowaniu mocy i możliwym znacznym gradiencie zmian częstotliwości. Dla takich złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie układów sieciowych określono zasady formułowania i realizacji systemów automatyki odciążającej i bilansującej opartych na obszarowych, rozproszonych systemach pomiarowo-decyzyjnych. Abstract. The paper presents selected aspects of operating of frequency load shedding and balancing of active power automatics systems for network areas with different load shedding network coefficients. The basic functional parameters of these systems were formulated depending on the resulting power deficit. Moreover some principles of creating and implementing of these systems using Wide Area Measurements techniques and decision-making systems were formulated. The proposed automatics system is dedicated for network systems of high complexity both in their functional and configuration problems such as the ones networks with distributed generation sources. (Automatic Systems of Frequency Load Shedding and Balancing of Active Power for Network Areas). Słowa kluczowe: obszary sieciowe niezbilansowane mocowo z lokalnymi źródłami wytwórczymi, automatyka wydzielająca i bilansująca wyspy sieciowe, rozproszone systemy automatyki odciążającej i bilansującej. Keywords: unbalanced network areas with local energy sources, islanded networks balan[...]

State identification of MV power network with wind power generation operating under manual and automatic voltage control in HV/MV substation DOI:10.15199/48.2015.06.25

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of computer simulations aimed at the operating conditions identification of the power system with local wind generation. The voltage conditions and power flows have been identified according to the voltage control modes in a substation and to the reactive power regulation modes of the wind farm. The simulation results made it possible to recommend optimal operating variants for the wind generators in the power network. These alternatives may be used by Distribution System Operators to specify optimal voltage regulation modes of wind power generation. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pracy układu sieciowego z przyłączonymi rozproszonymi (lokalnymi) źródłami wytwórczymi (na przykładzie źródła wiatrowego). Dokonano identyfikacji warunków napięciowych oraz rozpływu mocy w układzie zależnie od sposobu regulacji napięcia w stacji transformatorowej zasilającej układ oraz trybu sterowania mocą bierną generowaną przez źródło. W oparciu o uzyskane rezultaty zaproponowano zalecane warianty współpracy źródeł wiatrowych z siecią elektroenergetyczną. Może to posłużyć operatorom sieci dystrybucyjnych do określenia optymalnego sterowania pracą źródeł wiatrowych. (Identyfikacja warunków pracy sieci SN ze źródłami wiatrowymi przy ręcznej i automatycznej regulacji napięcia w stacji WN/SN). Keywords: distributed generation sources, wind turbine, reactive power control modes for wind power generation, voltage control in HV/MV substation. Słowa kluczowe: rozproszone źródła wytwórcze, źródła wiatrowe, tryby sterowania mocą bierną źródła wiatrowego, regulacja napięcia stacji WN/SN. Introduction The implementation of the power and climate policy/regulations intensified development of the wind power generation technology and as a result the power balance includes a higher share of wind power generation. Connecting distributed sources to a power network determines changes in its functionality which conc[...]

Typowanie zmiennych objaśniających przy wykorzystaniu zautomatyzowanych metod statystycznych jako sposób optymalizacji wyboru metody estymacji szczytowego dobowego obciążenia KSE DOI:10.15199/48.2017.04.15

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje możliwość skorzystania z metod statystycznych automatyzujących dobór zmiennych objaśniających na przykładzie szczytowego obciążenia dobowego KSE. Testy ex-post dotyczyły 10 zbiorów zmiennych objaśniających dla metod statystycznych klasycznych i typu Data Mining. Uzyskana macierz wyników pozwala wstępnie wybrać najkorzystniejszy zbiór zmiennych objaśniających i metodę statystyczną. Abstract. The paper presents the possibility of using the statistical methods automating the selection of explicatory variables for the daily peak demand of the National Power Grid in Poland. Predictions in ex-post were conducted for 10 predictors’ set and both for classical and Data Mining methods. The obtained matrix of ex-post predictions measures gives a chance for a primal selection of the best set and statistical method. (Selection of predictors using automated statistical methods as a way of choosing the estimation method of daily peak demand of the National Power Grid). Słowa kluczowe: szczytowe 15-minutowe obciążenie KSE, zmienne objaśniające meteorologiczne, Data Mining, mierniki ex-post Keywords: National Power System 15-minute Power Demand, explicatory variables, Data Mining, ex-post indicators. Wstęp Prognozowanie stanowi jeden z ważnych elementów składających się na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego [1]. Operator sieci przesyłowej ponosi wiele ryzyk do których należy m.in. ryzyko znaczącego odchylenia prognozy od rzeczywistego obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) [2]. Dobór zmiennych objaśniających oraz metody statystycznej stanowi kluczowy etap w procesie budowy modelu prognostycznego. Im lepsze dopasowanie zmiennych objaśniających do zmiennej objaśnianej tym bardziej precyzyjny opis zmiennej objaśnianej przez zmienne objaśniające [3]. Wskutek powyższego możliwe jest uzyskanie dokładnego modelu prognostycznego dla założonej zmiennej objaśnianej. Staranny dobór zmiennych objaśniających [...]

"Przenoszenie" zwarć niesymetrycznych przez przesuwniki fazowe DOI:10.15199/48.2017.04.27

Czytaj za darmo! »

Obecność przesuwników fazowych w strukturze układu sieciowego sprawia, że warunki pracy sieci podczas zwarć niesymetrycznych mogą odbiegać od "klasycznych", znanych z układu bez przesuwników fazowych. Przesuwnik fazowy może tak "przenosić" zwarcie na drugą stronę, że rozkład parametrów prądów fazowych po obu stronach przesuwnika będzie nieidentyczny. Abstract. Phase Shifting Transformers during unsymmetrical faults may change the power grid operation conditions. These conditions may differ from the “classical" ones that are typical for the grid operating conditions without these Phase Shifting Transformers. Thus, the value distribution of phase currents on both sides of the Phase Shifting Transformers may be different. (The "Propagation" of Unsymmetrical Faults by Phase Shifting Transformers). Słowa kluczowe: przesuwniki fazowe, zwarcie niesymetryczne, zmiana rozpływu prądu zwarciowego. Keywords: phase shifting transformers, unsymmetrical fault, change of short-circuit current flow. Wstęp Przesuwniki fazowe (PF) o dużej mocy przechodniej (rzędu 1000 MV·A) i szerokim zakresie regulacji kąta przesunięcia fazowego napięcia (rzędu kilkudziesięciu stopni) zwykle są wykonywane jako dwukadziowe zespoły transformatorowe składające się z transformatora dodawczego (TD) i transformatora wzbudzającego (TW) [1], [2]. Schemat ideowy PF przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Schemat ideowy połączeń TD i TW dwukadziowego PF Uzwojenia jednej ze stron transformatora TD są włączone szeregowo do obwodu głównego (między zaciski S i L - rys.1), natomiast uzwojenia drugiej strony są połączone w trójkąt. Uzwojenia te są zasilane przez transformator TW przyłączony do obwodu głównego, w środek uzwojeń szeregowych transformatora TD. Taka struktura połączeń transformatorów TD i TW umożliwia wprowadzenia napięcia dodawczego Udod do obwodu głównego między zaciski S i L. Pozwala to uzyskać przesunięcie fazowe δ napięć po obu stronach PF. Zilustrow[...]

 Strona 1  Następna strona »