Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bogusława ŁAPCZYŃSKA-KORDON"

Sterowanie procesem mikrofalowego suszenia wybranych owoców i warzyw DOI:10.15199/48.2019.03.18

Czytaj za darmo! »

Suszenie jest jedną z najstarszych metod konserwacji owoców i warzyw. Celem zabiegu jest obniżenie zawartości wody do poziomu, który zahamuje procesy enzymatyczne i uniemożliwi rozwój mikroorganizmów podczas przechowywania. Jednocześnie suszenie powinno zapewnić zachowanie cech jakościowych, zwłaszcza pod względem zawartości składników odżywczych (witamin, białka, skrobi, barwników) związanych ze smakiem, wyglądem oraz zapachem i strukturą [1, 2]. Owoce i warzywa suszone są najczęściej metodą konwekcyjną, poprzez dostarczenie ciepła z czynnikiem suszącym [3, 4]. W ostatnich latach coraz częściej, jako źródło energii wykorzystywane są mikrofale, w połączeniu z konwekcyjnym nawiewem lub podciśnieniem. Zastosowanie mikrofal skraca znacznie czas suszenia i poprawia jakość suszu [5, 6]. Odpowiedni dobór mocy umożliwia uzyskanie właściwej temperatury materiału, która nie spowoduje istotnego pogorszenia jakości owoców, czy warzyw. W związku z powyższym zasadne wydaje się rozwijanie konstrukcji urządzeń umożliwiających mikrofalowe suszenie owoców i warzyw. Urządzenia takie należy wyposażyć w system automatycznego sterowania umożliwiający precyzyjną kontrolę parametrów procesu suszenia. W opracowaniu przedstawiono wstępne prace projektowe zmierzające do określenia założeń ramowych dla projektu układu sterowania suszarką mikrofalową. Cel i zakres pracy Celem pracy było określenie, z wykorzystaniem modelu symulacyjnego, wstępnych parametrów dla integracji elementów systemu w projekcie układu sterowania suszeniem mikrofalowym wybranych owoców i warzyw. Zakres pracy obejmował: identyfikację właściwości dynamicznych obiektu sterowania poprzez analizę charakteru procesu, sformułowanie modelu symulacyjnego układu sterowania, symulację komputerową w środowisku Matlab®-Simulink. Metodyka Podczas prac koncepcyjnych związanych z konstrukcją nowego urządzenia pierwszym etapem cyklu projektowego jest określenie założeń dotyczących jeg[...]

Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej DOI:10.15199/48.2019.03.21

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój elektroniki i wynikające z tego nasycenie urządzeń w przestrzeni pomiarowej powoduje zakłócanie sygnałów, wykorzystywanych m.in. w sterowaniu procesami. Zniekształcony sygnał (amplituda, częstotliwość) przekazuje fałszywe informacje, które mogą przyczynić się do uzyskiwanie produktu nie spełniającego wymagań lub uszkodzenia maszyn na linii technologicznej [1-5]. Zaburzenia elektromagnetyczne można zaliczyć do obszernej grupy sygnałów niepożądanych, które w układach sterowania zawsze towarzyszą sygnałom użytecznym (pomiarowym, sterującym), wynikającym z celu ich działania. Charakter tych zaburzeń w funkcji czasu może przyjmować postać impulsu lub skoku wartości. Problematyką obejmującą tego typu zakłócenia zajmuje się kompatybilność elektromagnetyczna (ang. ElectroMagnetic Compatibility - EMC). Kompatybilność elektromagnetyczna jest gałęzią elektrotechniki związaną z nieprawidłowym działaniem sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, spowodowaną na przykład polami lub zjawiskami elektrycznymi, magnetycznymi lub elektromagnetycznymi [2,6,7]. Najważniejszym zadaniem w realizacji założeń kompatybilności elektromagnetycznej przez urządzenia elektryczne jest poprawnie wykonany projekt oraz jego realizacja. Istotne jest również odpowiednie zestawienie urządzeń we wspólnym układzie sterowania, np. w postaci szafy elektrycznej, dobór czujników, ich miejscowienie, ochrona oraz stosowanie filtrów przeciwzakłóceniowych. Projektantowi muszą być znane sposoby redukcji zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą powstać wskutek wzajemnej współpracy kilku urządzeń elektrycznych, zestawionych we wspólnym układzie stanowiącym całość [8,9]. Emisja zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia są regulowane na całym świecie przez stosowne uwarunkowania prawne. Stąd m.in. obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów związane ze sprzedażą sprzętu elektromagnetycznego zostały określone w dyrektywie obowiązują[...]

 Strona 1