Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Wołowiec"

Instalacja do oceny stopnia uwalniania jonów metali ze stopów w warunkach in vitro


  Przedstawiono koncepcję instalacji do oceny stopnia uwalniania jonów metali w warunkach in vitro ze stopów stali nierdzewnej stosowanych w ortodoncji. Skonstruowana aparatura składa się z termostatowanego szklanego reaktora, łaźni wodnej z obiegiem zewnętrznym, pompy perystaltycznej oraz mieszadła magnetycznego z funkcją grzania i kontrolą temperatury. Konstrukcja reaktora umożliwia symulację przepływu śliny, dzięki czemu w możliwie bliski sposób zostaną odwzorowane warunki panujące w jamie ustnej. W badaniach zostanie przeprowadzona ocena uwalniania jonów metali z aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem różnych ekstrahentów. A review, with 31 refs., of construction materials used in orthodontic appliances and methods for testing their corrosion resistance in saliva. New test stand consisting of a thermostated glass reactor, water bath with an external circulation, peristaltic pump and a magnetic stirrer with heating function and temp. control was designed and constructed to study the metal ion leaching from stainless steel and nonferrous alloys. The program of the study was outlined. Elementy składowe stałych aparatów ortodontycznych (zamki, pierścienie, druty) wykonywane są zazwyczaj ze stali nierdzewnej lub stopów niklowo-tytanowych, β-tytanu oraz kobaltowo-chromowo- niklowych1, 2). Najczęściej wykorzystywana w ortodoncji jest stal nierdzewna i stopy niklowo-tytanowe (zawartość niklu odpowiednio aPolitechnika Wrocławska; bAkademia Medyczna we Wrocławiu Paulina Wołowieca, * Marcin Mikulewiczb, Katarzyna Chojnackaa Instalacja do oceny stopnia uwalniania jonów metali ze stopów w warunkach in vitro Test stand for studying the release of metal ions from dental alloys under in vitro conditions Dr Marcin MIKULEWICZ w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Samodzielnej Po[...]

Zastosowanie analizy mineralnej włosów w identyfikacji biodostępności pierwiastków dla człowieka


  Przedstawiono wyniki badań wpływu zwyczajów dietetycznych na skład mineralny włosów. Analizie poddano 80 próbek włosów pochodzących od studentek Politechniki Wrocławskiej. Metodą ICP-OES oznaczono zawartość 23 pierwiastków (Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sb, Se, Ti, Tl, V i Zn). Wykazano, że spożywanie herbaty, herbaty z cytryną, kawy oraz mleka wpływa na zawartość poszczególnych pierwiastków we włosach. Wielkość zmian jest zależna od częstotliwości spożywania określonych produktów. Eighty girls (students of the Wroclaw University of Technol.) were tested for mineral compn. of hair depending on the consumption of tea, tea with lemon, coffee and milk. Content of 23 elements was detd. by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. Use of lemon resulted in a significant increase in the Fe and Cr contents in the hair while the drinking milk resulted in a significant increase in the As content. Organizm ludzki podlega narażeniu na działanie toksycznych pierwiastków z różnych źródeł. Narażenie to można podzielić na zawodowe (związane z miejscem pracy) oraz środowiskowe (związane z powietrzem, wodą i żywnością). Dla większości ludzi główną drogą narażenia na pierwiastki toksyczne jest dieta1-3). Pierwiastki toksyczne w żywności mogą pochodzić z zanieczyszczenia środowiska, w którym dana żywność była produkowana (np. uprawa roślin na terenach objętych skażeniem przemysłowym)2). Do zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi może również dojść na skutek niektórych praktyk rolniczych (np. skażenie żywności kadmem w wyniku stosowania nawozów fosforowych) lub w czasie transportu, przetwarzania i przechowywania żywności (np. glin i cyna z puszek)2, 4). W badaniach biomonitoringowych popularnym biomarkerem narażenia na pierwiastki toksyczne ze środowiska lub w miejscu pracy są włosy ludzkie5). Włosy należą do matryc nieinwazyjnych. Są materiałem wysoko zmineralizowanym, stabilnym, łatwym[...]

Zastosowanie analizy mineralnej włosów w ocenie narażenia na metale pacjentów leczonych ortodontycznie


  Przedstawiono wyniki badań wpływu leczenia ortodontycznego studentów Politechniki Wrocławskiej na skład mineralny ich włosów. Celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania włosów ludzkich jako biomarkera chronicznego narażenia na metale pacjentów podlegających leczeniu ortodontycznemu z wykorzystaniem aparatów stałych i ruchomych noszonych w przeszłości oraz obecnie. Analizie poddano 83 próbki włosów, w których techniką ICP-OES oznaczono zawartość 6 metali: Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Ti, oraz Si. Opracowanie statystyczne otrzymanych wyników przeprowadzono, używając oprogramowania Statistica ver. 9.0. Zaobserwowano podwyższoną zawartość kobaltu we włosach osób noszących aparat ruchomy w przeszłości i osób noszących stały aparat obecnie lub nie dawniej niż 3 lata temu. Włosy osób noszących aparat ruchomy w przeszłości charakteryzowały się podwyższoną zawartością także chromu, niklu i krzemu. Statystycznie istotne różnice odnotowano dla zawartości chromu we włosach osób noszących w przeszłości aparat ruchomy w porównaniu z włosami osób nie leczonych ortodontycznie. We włosach osób noszących aparat stały w przeszłości (ponad 3 lata temu) odnotowano podwyższoną zawartość miedzi, żelaza, krzemu i tytanu. Przeprowadzone badania pokazały, że włosy ludzkie mogą być wykorzystane jako biomarker chronicznego narażenia Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel.: (71) 320-43-25, fax: (71) 320-34-69, e-mail: katarzyna.chojnacka@pwr.wroc.pl * Autor do korespondencji: Dr inż. Izabela MICHALAK w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej - Zakład Chemii dla Rolnictwa. Specjalność - procesy biotechnologiczne. aPolitechnika Wrocławska; bAkademia Medyczna we Wrocławiu Katarzyna Chojnack aa,*, Marcin [...]

Nowa koncepcja oceny narażenia pacjentów leczonych ortodontycznie na toksyczne metale


  Przedstawiono koncepcję zastosowania metod chemicznych, lekarskich i weterynaryjnych dla oceny narażenia na jony metali ciężkich uwalnianych z elementów składowych aparatu (stopowa stal nierdzewna, stopy Ni-Ti) podczas procesu korozji w środowisku śliny. Badania in vitro i in vivo zostaną przeprowadzone na organizmach zwierzęcych i ludzkich. Chem., medical and veterinary methods were proposed for evaluation of exposure to heavy metal ions released from orthodontic stainless steel or Ni-Ti alloys appliances during their corrosion in saliva. Korekta wad zębowo-zgryzowych u dzieci, młodzieży oraz dorosłych wymaga zastosowania specjalistycznych aparatów ruchomych i stałych. Aparaty ruchome składają się głównie z polimerów akrylowych oraz elementów metalowych (klamry, łuki, śruby). Elementy składowe aparatów stałych (zamki, pierścienie, druty) wykonane są zazwyczaj ze stopowej stali nierdzewnej, oraz stopów tytanu lub niklowo-tytanowych. Również aparaty grubołukowe (przerzut podniebienny, bi-helix, expander, rotator) stosowane dodatkowo wykonane są ze stopowej stali nierdzewnej. Z uwagi na długi okres terapii ortodontycznej, istnieje uzasadniona obawa co do wpływu produktów procesu korozji na organizm pacjenta. W trakcie leczenia ortodontycznego pacjenci są narażeni chronicznie na jony metali uwalniane z aparatów ortodontycznych, w tym m.in. na jony niklu, chromu, kobaltu, żelaza, tytanu i molibdenu. Ze względu na dużą liczbę osób poddawanych leczeniu ortodontycznemu w cyklu rocznym (ok. 600 tys. osób w Polsce), istnieje potrzeba opracowania prostych i tanich testów in vitro, które w miarodajny sposób symulowałyby warunki in vivo, czyli umożliwiałyby określenie dawek metali toksycznych, na które są narażeni pacjenci poddani leczeniu ortodontycznemu. Z literatury przedmiotu znane są przykłady badań in vitro z wykorzystaniem tzw. sztucznej śliny, czyli roztworów soli mineralnych o określonym pH. Brak jednak informacji o przelicza[...]

Nowy sposób oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji w badaniach na świniach jako zwierzętach modelowych


  Przedstawiono założenia nowego sposobu oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji w badaniach na świniach jako organizmie modelowym. Badania na zwierzętach umożliwiają jednoczesne pobranie inwazyjnych i nieinwazyjnych biomarkerów narażenia na metale toksyczne i określenie w ten sposób, czy dochodzi do ich akumulacji w tkankach wewnętrznych. Skonstruowano nowe płytki doświadczalne symulujące aparaty ortodontyczne i zamontowano w pyskach świń (na wewnętrznej stronie policzka) w doświadczeniu pilotowym. Na podstawie analizy post mortem zostaną wybrane tkanki-biomarkery narażenia na metale toksyczne. Na podstawie wyników doświadczenia pilotowego zostanie zaplanowane i przeprowadzone doświadczenie właściwe na 12 świniach doświadczalnych i 12 kontrolnych. Dr Marcin MIKULEWICZ w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Samodzielnej Poradni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji we Wrocławiu. Specjalność - ortopedia szczękowa i ortodoncja. Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, tel./fax: (71) 784-02-99, e-mail: mikulewicz.marcin@gmail.com * Autor do korespondencji: aAkademia Medyczna we Wrocławiu; bPolitechnika Wrocławska; cUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; dNZOZ ORTO, Łódź Marcin Mikulewicza,*, Katarzyna Chojnackab, Maciej Janeczekc, Janusz Szymkowskib, Aleksander Chrószczc, Mariusz Wilkd, Jerzy Cieplika, Paulina Wołowiecb Nowy sposób oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji w badaniach na świniach jako zwierzętach modelowych A new method for biocompatibility assessment of the materials used in orthodontics in the studies on pigs as an animal model Prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym P[...]

Bioaccumulation of toxic elements in pigs tissues. Pilot studies. Bioakumulacja pierwiastków toksycznych w tkankach świń. Badania pilotowe


  Plates simulating the fixed orthodontic appliances were applied in pigs snout for 6 months. to study the release of Ni, Cr, Cu, Fe and Si ions from steel and their accumulation in pig tissues. The elements were accumulated in livers, kidneys, lungs and hair of the pigs. Przeprowadzono badania pilotowe polegające na montażu płytki symulującej obecność aparatu stałego cienkołukowego w pysku świń na okres 6 miesięcy. Celem badań była ocena uwalniania jonów metali ze stali nierdzewnej, z której wykonane są aparaty ortodontyczne. Oceniono skład pierwiastkowy tkanek pobranych od świń (matryce inwazyjne i nieinwazyjne) i porównano ze składem materiałów pochodzących od świń z grupy kontrolnej. Wykazano, że miejsca akumulacji pierwiastków to wątroba, nerki, płuca i sierść. Leczenie wad zgryzu w uzębieniu mieszanym i stałym wymaga zastosowania aparatów umożliwiających przykładanie do zębów starannie określonych sił. Elementy składowe aparatów stałych (zamki, pierścienie, druty), które umożliwiają precyzyjne przesunięcia zębów wykonane są m.in. ze stopów stali nierdzewnej1, 2). Z uwagi na długotrwały okres terapii ortodontycznej (ok. 2 lata) [...]

 Strona 1