Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Marta Wasilewska"

Odporność na polerowanie kruszywa grubego z żużla stalowniczego DOI:10.15199/33.2015.07.27


  W artykule przedstawiono ocenę odporności na polerowanie kruszywa grubego z żużla stalowniczego frakcji 4/6,3; 8/10 i 10/12,8 na podstawiewskaźnika tarcia określonego z użyciem wahadła angielskiego.Wcelu interpretacji zjawisk zachodzących na ziarnach kruszyw w procesie polerowania wykonano zdjęcia podmikroskopemoptycznymw powiększeniu x3,2. Na podstawie badań stwierdzono, że porowata tekstura żużli stalowniczych wpływa na bardzo wysoki wskaźnik polerowalności PSV. Wykazano, że podczas polerowania dochodzi do regeneracji mikrotekstury i w efekcie kruszywo jest odporne na czynniki polerujące.Wzwiązku z tym jego wykorzystanie do warstw ścieralnych jest uzasadnione z uwagi na zagwarantowanie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych. Słowa kluczowe: kruszywo grube, żużel stalowniczy, odporność na polerowanie, warstwa ścieralna.polerowania. Program badań Przedmiotem badań było kruszywo grube z żużla stalowniczego pochodzące od producenta 2.Wykonano po cztery próbki z kruszywa o uziarnieniu 4/6,3, 8/10, 10/12,8 [...]

Laboratoryjne metody oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych DOI:10.15199/33.2018.03.04


  Analizy prowadzone w wielu krajach wykazały, że spadek określonego poziomu właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych jest jedną z przyczyn wzrostu wypadków namokrych nawierzchniach [2, 4].Wzwiązku z tym ważne jest, aby ocena właściwości przeciwpoślizgowych byławykonywana zarówno na etapie użytkowania nawierzchni drogowych, jak i ich projektowania. Dostępnych jest bardzo dużo mobilnych urządzeń domonitoringuwłaściwości przeciwpoślizgowych umożliwiających diagnozowanie śliskich miejsc na drodze. Różnią się one sposobemzamocowania koła pomiarowego, jego obciążenia, stopniem poślizgu oraz rodzajem opony pomiarowej [2], co utrudnia porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi krajami dotyczących rozwiązań technologicznych. Ponadto badania porównawcze różnych typów warstw ścieralnych są w rzeczywistych warunkach na drodze bardzo kosztowne, czasochłonne i trudne do realizacji. W związku z tym efektywnym rozwiązaniem jest wdrożenie laboratoryjnej metody, która umożliwi właściwy wybór poszczególnych materiałów oraz technologii wykonania warstw ścieralnych, pozwalającyzapobiecśliskościnawierzchnidrogowej.Wlatach siedemdziesiątych XX w. w wielu ośrodkach zagranicznych podjęto prace nad budową takich stanowisk badawczych.Opracowano kilkanaście urządzeń, ale tylko nieliczne są produkowane seryjnie iwykorzystywanewróżnych instytucjach na świecie.Wartykule przedstawiono przegląd najważniejszych laboratoryjnych metod oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych, które są wykorzystywane na etapie projektowania warstwy ścieralnej. Urządzenia do oceny odporności na polerowanie kruszyw grubych Zanim powstały pierwsze stanowiska badawcze, umożliwiające porównywanie różnych typów mieszanek mineralno-asfaltow[...]

Ocena właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej typu BBTM z kruszywem ze złoża polodowcowego DOI:10.15199/33.2015.04.17


  Wartykule przedstawionowyniki badańwłaściwości mieszanki mineralno-asfaltowej typu BBTM 11A PMB 45/80-65 oraz kruszywa polodowcowego ze złoża Stożne. Wyniki badań właściwości geometrycznych i fizycznych kruszyw potwierdziły, że mogą być one wbudowywane do warstwy ścieralnej. Skład mieszanki BBTM 11A PMB 45/80-65 ustalono zgodnie zWT-2:2010. Przeprowadzona ocenawłaściwościmieszankiwykazała, że spełnia ona wymagania dotyczące odporności na działanie wody ITSR oraz odznacza się dobrą odpornością na deformacje trwałe. Słowa kluczowe: kruszywa polodowcowe,mieszankamineralno- -asfaltowa, warstwa ścieralna. Abstract. The article presents the results of the properties of asphalt mixture BBTM PMB 11A 45/80-65 based on aggregate from glacier deposit Stożne. The results of the physical and geometrical properties of aggregates demonstrate that they can be incorporated into wearing course. The mixture composition BBTM 11A PMB 45/80-65 was determined in accordance with the WT-2:2010 standard. The evaluation of the properties of the mixture proved that theymeet the requirements forwater resistance ITSR and has good resistance to permanent deformation. Keywords: aggregates from glacier deposits, asphalt mixture, wearing course.Zdoświadczeń francuskich wynika, że warstwy ścieralne z betonu asfaltowego w technologii BBTM wykazują bardzo dobre parametry techniczno-eksploatacyjne. Stosuje się [...]

Badanie odporności na polerowanie mieszanek kruszywa grubego i granulatu gumowego przeznaczonych do nawierzchni poroelastycznych DOI:10.15199/33.2019.06.06


  Rodzajskały,z jakiej jestprodukowane kruszywo, ma wpływ na właściwości przeciwpoślizgowe warstw ścieralnych nawierzchnidrogowych. Podwpływemruchu samochodowego oraz czynników atmosferycznych na powierzchni wystających ziarenkruszywazachodzązmianywichmikroteksturze, które przyczyniają się do śliskości nawierzchni. W celu wyeliminowania materiałówo niewielkiej odporności na polerowanie, na etapieprojektowaniawarstwy ścieralnej wykonuje się oznaczenie wskaźnika polerowalności PSV (Polished Stone Value) kruszyw grubych [1].Wprzypadku nawierzchniporoelastycznych,pozakruszywem, materiałem ziarnistym jest również granulat gumowy [2]. W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu dodatku granulatu gumowego do kruszywa grubego na wskaźnik polerowalności PSV. Program badań Oznaczenie odporności na polerowanie przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1097-8:2009. Do badań wytypowano kruszywa: granodiorytowe, gabrowe, amfibolitowe i gnejsowe, charakteryzujące się dobrymi właściwościami geometrycznymi i fizycznymi, które pozwalają na ich stosowanie do warstwy ścieralnej. Kruszywa grube i granulat gumowy (GG) układano w formie w taki sposób, aby zawartość granulatuwpróbkach wynosiła ok. 20%, a następnie zasypywano je kruszywemdrobnymdo 2/3wysokości ziare[...]

CTMeter i DFTester w ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych


  Wartykule przedstawionomożliwościwykorzystania urządzeń CTMeter i DFTester do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych, które są związane z ich mikro- i makroteksturą. Pomiary przeprowadzono na warstwie ścieralnej z mieszanki SMA i betonu asfaltowego (AC). Stwierdzono, że warstwa ścieralna zAC odznacza się większymwspółczynnikiem tarcia przy niższej prędkości niż z SMA, natomiast przy większej prędkości poślizgu wyższy współczynnik tarcia otrzymano w przypadku nawierzchni z SMA. Słowa kluczowe: nawierzchnia drogowa, właściwości przeciwpoślizgowe, współczynnik tarcia, makrotekstura, mikrotekstura.Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest współczynnik tarcia w funkcji prędkości poślizgu z uwzględnieniem makrotekstury i mikrotekstury. Na suchej i czystej nawierzchni siły tarcia są wystarczająco duże, by zapewnić bezpieczną jazdę. Inaczej jest w przypadku nawierzchni wilgotnych i mokrych. Za odprowadzenie wody z płaszczyzny kontaktu opony z nawierzchnią odpowiada tekstura powierzchni. Nierówności w zakresie fal długości powyżej 50 mm są [...]

Ocena właściwości przeciwpoślizgowych i równości podłużnej dróg gminnych wykonanych w technologii CCR DOI:10.15199/33.2019.04.06


  Technologia CCR Beton Drogowy Kruszbet jest przeznaczona do budowy górnych warstw nawierzchni dróg gminnych. Została opracowana na bazie doświadczeń z budowy dróg w technologii betonu wałowanego. Do produkcji mieszanki betonowej wykorzystuje się te same materiały jak do betonu zwykłego, ale w innych proporcjach. Dzięki temu podczas jej układania można zastosować typowy rozściełacz jak przy wykonaniu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych. Bezpośredni wypływ na zmniejszenie kosztów budowy, w stosunku do dróg z betonu wałowanego,ma wyeliminowanie użycia walców drogowych. Odpowiednie zagęszczenie mieszanki betonowej przy użyciu rozściełacza ma również na celu wyeliminowanie błędów wykonawczych związanych z profilowaniem, które wpływają na jakość nawierzchni. Wcelu określenia korzyści, jakie może otrzymać zarządca i użytkownik dróg wykonanych w technologii CCR Beton Drogowy Kruszbet, przeprowadzono kompleksową ocenę na etapie projektowania mieszanki CCR w warunkach laboratoryjnych oraz ocenę istotnych cech nawierzchni na etapie użytkowania dróg. Określono takie cechy nawierzchni drogowej, jak właściwości przeciwpoślizgowe i równość podłużną, które mają ist[...]

Wpływ asfaltówmodyfikowanych i wysokomodyfikowanych na odpornośćmieszanekmineralno-asfaltowych na działanie wody imrozu DOI:10.15199/33.2016.07.24


  Wartykule przedstawiono wyniki badań wrażliwości na działanie wody i mrozu (wskaźnika ITSR) mieszanek betonu asfaltowego AC22 P przeznaczonego do warstwy podbudowy asfaltowej orazmieszanki SMA11 S dowarstwy ścieralnej nawierzchni drogowej.Mieszanki zaprojektowano z klasycznymi asfaltami modyfikowanymi ORBITON 25/55-60, ORBITON 45/80-55 oraz z asfaltami wysokomodyfikowanymi ORBITON 25/55-80 HiMA, ORBITON 45/80-80 HiMA. Większe wartości ITSR otrzymanowprzypadku betonówasfaltowych z asfaltamiwysokomodyfikowanymi niż modyfikowanymi.Wprzypadku mieszanek SMA11 S różnice te nie były istotne. Znacznie większe wartości wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITS zarejestrowano zarówno w zestawie "mokrym", jak i "suchym" mieszanki SMA11 S z asfaltem wysokomodyfikowanym niż modyfikowanym. Słowa kluczowe: asfalty modyfikowane, asfalty wysokomodyfikowane HiMA, wskaźnik ITSR,mieszankamineralno-asfaltowa.Wcelach 1) Orlen Asfalt Sp. z o.o. 2) Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3) TPA Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: e-mail: krzysztof.blazejowski@orlen.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wyniki badań wrażliwości na działanie wody i mrozu (wskaźnika ITSR) mieszanek betonu asfaltowego AC22 P przeznaczonego do warstwy podbudowy asfaltowej orazmieszanki SMA11 S dowarstwy ścieralnej nawierzchni drogowej.Mieszanki zaprojektowano z klasycznymi asfaltami modyfikowanymi ORBITON 25/55-60, ORBITON 45/80-55 oraz z asfaltami wysokomodyfikowanymi ORBITON 25/55-80 HiMA, ORBITON 45/80-80 HiMA. Większe wartości ITSR otrzymanowprzypadku betonówasfaltowych[...]

 Strona 1