Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz WRÓBEL"

Teraherce - aktualnie wdrażane pasmo promieniowania elektomagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Pasmo fal terahercowych zajmuje przedział częstotliwości od 0,1 do 10 THz, co odpowiada długości fal 300...30 μm i leży między pasmami dalekiej podczerwieni i fal milimetrowych. Zarówno pasmo mikrofal, jak i podczerwieni zostało bardzo szeroko wykorzystane technicznie zwłaszcza w systemach bezpieczeństwa. Natomiast pasmo terahercowe zostało "odkryte" dla systemów bezpieczeństwa zaledwie dekadę temu. W ciągu 10 lat przebadano na tyle właściwości fal terahercowych, że można przewidywać ich techniczne zastosowania. Charakterystyka promieniowania terahercowego Naturalnym źródłem promieniowania terahercowego jest promieniowanie termalne ciał, którego maksimum przypada w zakresie fal podczerwieni ze zanikającym natężeniem sięgającym fal milimetrowych (rys. 1). Promieniowanie t[...]

Nowa generacja czujników w paśmie terahercowym do wykrywania materiałów niebezpiecznych

Czytaj za darmo! »

Ataki terrorystyczne wciąż stanowią realne zagrożenie społeczne. Z tego powodu w wielu laboratoriach prowadzone są intensywne prace nad metodami wykrywania materiałów niebezpiecznych. Metody te powinny zapewnić możliwość wykrycia materiałów ukrytych na ciele człowieka (pod ubraniem), w paczkach lub w środkach transportu masowego. Ze względów bezpieczeństwa osób nie stosuje się promieniowania wysokoenergetycznego. Energia fotonu dla częstotliwości 1 THz to około 4 meV. Jest to wartość o około 6 rzędów mniejsza niż dla silnie jonizującego promieniowania X. Właściwości promieniowanie terahercowego Promieniowanie terahercowe zajmuje pasmo o długości fal 100 μm…1 mm (co odpowiada paśmie częstotliwości odpowiednio 3 THz…300 GHz) i znajduje się pomiędzy falami milimetrowymi a daleką podczerwienią. Zarówno promieniowanie podczerwone, jak i mikrofalowe znalazły wiele zastosowań w nauce, technice i życiu codziennym. Pasmo terahercowe, badane już od ponad piętnastu lat, również znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, medycynie, farmacji i badaniu układów elektronicznych. Promieniowanie terahercowe posiada wiele cech, które czynią go przydatnym do zastosowania w systemach bezpieczeństwa. Podstawowe z nich to [9, 10, 16, 19]: - przenikanie przez większość materiałów dielektrycznych, takich jak papier czy tekstylia. Umożliwia to wykrywania substancji niebezpiecznych ukrytych, np. na ciele człowieka pod ubraniem lub ukrytych w paczkach. Istotnym jest fakt, że woda silnie absorbuje promieniowanie THz, - wysoki współczynnik odbicia od metali, - wiele substancji używanych jako materiały wybuchowe właśnie w paśmie terahercowym ma mody podstawowe drgań wibracyjnych i rotacyjnych. Powyższe właściwości oraz bezpieczeństwo pracy osób obsługi i prześwietlanych umożliwiają budowę terahercowych czujników materiałów niebezpiecznych. Źródła i detektory THz Nie wszystkie metody detekcji sygnału wykorzystywane w warunka[...]

Skanowanie ciała w zakresie THz i MMW - krótki przegląd i badania własne DOI:10.12915/pe.2014.09.01

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule scharakteryzowano kilka dostępnych na rynku oraz będących w stanie zaawansowanego rozwoju systemów do skanowania ludzi wykorzystujacych fale terahercowe i milimetrowe. Na tym tle zaprezentowano opracowany w WAT system skanowania wraz z modułem przetwarzania i fuzji obrazów. Abstract. This paper presents state of the art and emerging body scanners operating in the terahertz and millimeter waves ranges. On this background, a passive scanning system developed in WAT is briefly characterized and its image processing and image fusion modules are described. (THz and MMW body scanners - state of the art and own research). Słowa kluczowe: skaner ciała, promieniowanie terahercowe, kamery, przetwarzanie obrazów, fuzja obrazów. Keywords: body scanner, terahertz radiation, camera, image processing, image fusion. doi:10.12915/pe.2014.09.01 Wprowadzenie Ostatnie dziesięć lat charakteryzuje się silnym rozwojem techniki wykorzystującej promieniowanie z pogranicza dalekiej podczerwieni i mikrofal w zakresie około 0,03-3 THz do skanowania ludzi. Jednym z motorów tego rozwoju są aplikacje w systemach bezpieczeństwa, związane z zagrożeniami terrorystycznymi ostatnich lat i umożliwiające podgląd przedmiotów umieszczonych na ciele człowieka pod ubraniem w celu wykrycia np. broni, bomb itp. Formalnie rzecz ujmując, fale o częstotliwości 0,03-0,3 THz tworzą podzakres fal milimetrowych (MMW), natomiast zakres częstotliwości 0,3-3 THz, będący formalnie daleką podczerwienią, przyjęto nazywać pasmem terahercowym (THz). W literaturze często rozszerza się tę definicję pasma THz do 0,1-3 THz. Bardzo intensywnie rozwijane są technologie wykorzystujące dolne pasma tego zakresu, poniżej 0,3 THz, gdzie istnieje kilka produktów oferowanych komercyjnie. Natomiast, w zakresie wyższych częstotliwości prowadzone są intensywne badania, ale brak jest jeszcze komercyjnie dostępnych rozwiązań, gdyż obrazowanie z wykorzystaniem fal krótszych jest tr[...]

Weryfikacja osób na podstawie wizerunku twarzy i odcisku palca - badania eksperymentalne DOI:10.15199/48.2017.11.32

Czytaj za darmo! »

Ostatnie 25 lat to burzliwy rozwój technik biometrycznych związany z możliwością identyfikacji i weryfikacji osób [1, 2]. Biometria pozwala na identyfikację osób na podstawie cech fizjologicznych i behawioralnych. Fizjologia niesie informacje o cechach fizycznych ludzi, które można zmierzyć lub odczytać w danym momencie, m.in. odciski palców, wizerunek twarzy czy obraz tęczówki. Mają one charakter statyczny. Z kolei cechy behawioralne mają charakter dynamiczny i opisują jak dana czynność wyuczona bądź nabyta jest wykonywana np.: sposób chodzenia czy głos w trakcie mówienia [3, 4]. Głównymi zastosowaniami biometrii jest identyfikacja i weryfikacja osób. Identyfikacja pozwala ustalić, kim jest dana osoba, poprzez pobranie od niej próbki danej cechy (np. odcisku palca) i wyszukaniu w bazie danych próbek do niej podobnych. Weryfikacja sprawdza czy dana osoba jest tą, za którą się podaje. Biometria znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, gdzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby takich jak np. banki, specjalne strefy dostępu w budynkach czy odprawa graniczna [5]. Niewątpliwą jej zaletą jest eliminacja wad jakie mają inne systemy uwierzytelniania wymagające okazania dokumentu, bądź podania hasła dostępu. Kody pin do kart bankomatowych mogą być zapomniane lub skradzione tak samo jak dowody tożsamości i paszporty. W biometrii to sam człowiek jest nośnikiem informacji, gdyż to on zawiera określony przez naturę unikatowy klucz identyfikacji [6]. Celem przeprowadzonych testów było praktyczne określenie parametrów biometrycznej weryfikacji osób na podstawie wizerunku twarzy i odcisków palca. Prace były wykonywane na zlecenie Straży Granicznej, która chciała poznać praktyczne aspekty weryfikacji na podstawie powyższych danych zawartych w polskich paszportach biometrycznych. Do badań zbudowano system, który pozwolił na odczyt obu cech biometrycznych i porównanie ich z realnie pobranym od właściciela paszportu. Syste[...]

Demonstrator biometrycznego systemu wjazdu/wyjazdu do strefy Schengen - badania eksperymentalne DOI:10.15199/48.2018.06.21

Czytaj za darmo! »

Pozostali autorzy - Paweł HOŁOWEŃKO, Paweł POŹNIAK, Szymon PACHLA Od wielu lat prowadzone są w Unii Europejskiej analizy i prace legislacyjne dotyczące zagadnienia Inteligentnych Granic (ang. Smart Borders - SB), czyli pakietu regulacji oraz rozwiązań technicznych mających na celu usprawnienie i przyspieszenie odprawy granicznej, poprawę zarządzania zewnętrznymi granicami państw członkowskich Schengen, walkę z nielegalną imigracją oraz dostarczanie informacji na temat cudzoziemców bezprawnie przedłużających pobyt. W dniu 6 kwietnia 2016 roku, Parlament Europejski przedstawił projekt pierwszego rozporządzenia z pakietu Smart Borders, który ustanawia system wjazdu/wyjazdu (ang. Entry/Exit System - EES) [1- 3]. Wdrożenie systemu planowane jest na rok 2020, a poprzedziły go analizy funkcjonalności i testy na wybranych przejściach granicznych tzw. "Pilot Smart Border" [4]. Według aktualnego stanu prawnego, dopuszczalne jest stosowanie automatycznych bramek kontroli granicznej opartych na technologiach biometrycznych w odniesieniu do obywateli strefy Schengen. Już w latach 2007-2010 zainstalowano takie bramki do obsługi odpraw granicznych na przejściach lotniskowych w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Niemiec. W 2012 roku Frontex opublikował rekomendacje dotyczące aspektów technicznych i organizacyjnych systemów automatycznej kontroli granicznej [6,7]. W założeniach system EES będzie przeznaczony dla obywateli spoza strefy Schengen (tzw. państw trzecich - TCN Third Country Nationals), przekraczających granice zewnętrzne w trakcie wjazdu lub wyjazdu ze strefy Schengen. Obejmie on wszystkich podróżnych zarówno tych, którzy przy przekraczaniu granicy zobowiązani są do posiadania wizy (ang. visa holder - VH), jak i podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego (ang. visa exempt - VE). [...]

 Strona 1