Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Wasąg"

Perspektywy zastosowania jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji powietrza

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu dezodoryzacji powietrza z wykorzystaniem włóknistych materiałów jonowymiennych. Na przykładzie zanieczyszczeń zapachowych o charakterze zasadowym, przeanalizowano skuteczność działania tego typu jonitów oraz omówiono wpływ najważniejszych czynników na przebieg procesu oczyszczania powietrza. Na podstawie wyników doświadczeń przedstawiono perspektywy zastosowania różnych typów włóknistych materiałów jonowymiennych. Stwierdzono, że jonity włókniste mogą znaleźć szerokie zastosowanie nie tylko w dużych scentralizowanych systemach oczyszczania powietrza, lecz również w różnego rodzaju środkach ochrony osobistej. Wskazano również na możliwość zastosowania jonitów włóknistych do oczyszczania gazów odlotowych i do usuwania z powietrza składnikó[...]

Dwusekcyjny filtr z jonitem włóknistym do usuwania związków złowonnych z powietrza

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu dezodoryzacji powietrza za pomocą dwusekcyjnego filtra z jonitem włóknistym Fiban AK-22. Na przykładzie wytypowanego zakładu utylizacji odpadów poubojowych przeanalizowano skuteczność usuwania z powietrza zanieczyszczeń zapachowych wykazujących w odpowiednich warunkach charakter jonowy. Opisano dwusekcyjny filtr, w którym pierwsza sekcja zawiera wkład jonowymienny typu ramowego, druga zaś wkład jonowymienny typu kontaktowego, przy jednoczesnym założeniu, że jedna z sekcji regenerowana jest roztworem kwasu, a druga roztworem zasady. Opierając się na zamieszczonych wynikach analiz chromatograficznych i oznaczeń olfaktometrycznych, przeanalizowano skuteczność działania tego typu filtra w zależności od kolejności regeneracji, tzn. od tego czy pierwsza sekcja regenerowana była kwasem, a druga zasadą, czy też odwrotnie. Na podstawie wyników oznaczeń olfaktometrycznych omówiono wpływ zmian wydajności filtra na uzyskiwane efekty dezodoryzacji powietrza. Wykorzystując wyniki badań ćwierćtechnicznych, przedstawiono perspektywy zastosowania filtrów z włóknistymi materiałami jonowymiennymi do usuwania związków złowonnych z powietrza. Two-stage filter with fibrous ion exchanger was used for air deodorization in a pilot plant installed at com. meat waste processing plant. The filter was effective in removing bad smelling substances (above 90%) from air. The best results were achieved when the first stage of the filter was regenerated with aq. soln. of Na2CO3, while the second with H2SO4 soln. Odour qual. of the purified air did depend neither on initial concn. of odour substances nor on the air flow rate. W obecnych czasach zapachowa jako􀄞􀃼 otaczaj􀄅cego powietrza nabiera szczególnego znaczenia. Opieraj􀄅c si􀄊 na dost􀄊pnych informacjach, mo􀄪na stwierdzi􀃼, 􀄪e odory s􀄅 coraz cz􀄊stsz⣸[...]

Usuwanie siarkowodoru z powietrza przez utlenianie na włóknistych jonitach


  Znaną metodę usuwania siarkowodoru z powietrza poprzez jego selektywne katalityczne utlenianie do siarki elementarnej z użyciem kompleksu Fe(III)-EDTA zmodyfikowano poprzez zastosowanie włóknistych materiałów jonowymiennych Fiban jako nośnika katalizatora, co pozwoliło na usprawnienie procesu wymiany mas pomiędzy fazą gazową i ciekłą, buforowanie pH roztworu sorbującego i prawdopodobnie na katalizowanie reakcji utleniania siarkowodoru do siarki elementarnej i Fe(II) do Fe(III). Warstwy filtracyjne nośników opartych na anionitach włóknistych okazały się bardziej aktywne w stosunku do nośników na bazie kationitów włóknistych i materiałów obojętnych. Wykazano, że zastosowanie układu katalitycznego Fe(III)-EDTA/ Fiban pozwala w odpowiednich warunkach na praktycznie całkowite usunięcie siarkowodoru z powietrza. Three modified polyacrylonitrile fibers were used as carriers of Fe(III)-[CH2N(CH2COOH)2]2 complex catalysts for oxidn. of air-contained H2S to S. The highest degree of H2S removal (near to 100%) was achieved when the fibers were modified by aminolysis with Me2N(CH2)3NH2 and following quaternization with epichlorohydrin or by introduction of COOH and CO(NHCH2CH2)2NH2 groups and the air humidity was higher than 80%. Politechnika Lubelska Henryk Wasąg* Usuwanie siarkowodoru z powietrza przez utlenianie na włóknistych jonitach Removal of hydrogen sulphide from air by oxidation on fibrous ion exchange resins Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, tel.: (81) 538-47-51, fax: (81) 538-19-97, e-mail: h.wasag@ wis.pol.lublin.pl Dr Henryk WASĄG w roku 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w Katedrze Technologii Chemicznej rozpoczął pracę zawodową. Od 1984 r. pracuje w Politechnice Lubelskiej. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Pol[...]

Urządzenie do oznaczania zawartości zapachowych substancji chemicznych w powietrzu

Czytaj za darmo! »

Rezystancyjne półprzewodnikowe czujniki gazów, których opór elektryczny jest zależny od stężenia atmosfery gazowej, są powszechnie używane w przemyśle i gospodarstwach domowych. W przypadku połączenia kilku różnych czujników skład gazu będzie określony przez wyjściową macierz sygnałów. Na podstawie tego zjawiska opracowano elektroniczny przyrząd do analizy gazów, w którym można zastosować 8 tlenkowych czujników gazu. Pomiar kontrolowany jest z poziomu programu komputerowego za pomocą metod rozpoznawania wzorców. Eight exchangeable metal oxide semiconductor gas sensors were used for construction of an electronic device to gas anal. The device was tested by detn. of BuOH conc. (1- 200 ppm) in an artificial air. The measurements were controlled from the computer program with [...]

Pomiar zapachowego zanieczyszczenia powietrza w obiektach przemysłowych przy zastosowaniu chromatografii gazowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki oznaczeń związków odorowych, różniących się polarnością i lotnością, przy wykorzystaniu mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (izolacja i wzbogacanie związków) oraz chromatografii gazowej w sprzężeniu ze spektrometrią mas (analiza jakościowa i ilościowa). Solid phase micro extn. and GC-MS were used for detn. of odor compds. in gas samples taken from an industrial piggery atm. Eight com. stationary phases were tested. The std. mixts. of odor compds. were generated by evapn. of resp. compounds into a gas stream at 30°C. The detd. concns. of PhH and its alkyl deriv. were 10-25 ppm, of Clcontg. org. compds. 5-10 ppm, Me3N 25 ppm, BuOH 50 ppm and (MeS)2 10 ppm. Przygotowanie próbki do analizy chromatograficznej jest podstawowym zagadnieniem wielu metod anality[...]

Zastosowanie metody PCA do klasyfikacji odorów mierzonych urządzeniem wieloczujnikowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób identyfikacji związków odorotwórczych za pomocą matrycy z półprzewodnikowymi czujnikami gazu. Przebadano takie związki, jak aldehyd octowy, aceton, chlorobenzen, metyloamina, amoniak, kwas octowy, dimetyloamina, toluen oraz ich proste mieszaniny. Przy prezentacji wyników wykorzystano metodę analizy głównych składowych PCA, umożliwiającą graficzne przedstawienie wielowymiarowego zbioru danych. Badania wykazały, że jest możliwe zidentyfikowanie pojedynczego związku w próbie, natomiast mieszaniny całkowicie zmieniają cechy odpowiedzi matrycy. Principal component anal. was used for identification of some odorous compds. and their mixts. in air with semiconductor resistance sensors. The results of the study on PhCl, Me2CO, MeNH2, AcH, NH3 and NH3/MeNH2 mixt. were presented as a multidimensional data sets. Wspó􀃡czesne techniki analityczne, takie jak chromatografia gazowa, po􀃡􀄅czona ze spektrometri􀄅 masow􀄅, pozwalaj􀄅 zarówno zidentyfikowa􀃼 zwi􀄅zki chemiczne wyst􀄊puj􀄅ce w 􀄞rodowisku, jak równie􀄪 okre􀄞li􀃼 ich st􀄊􀄪enie. Instrumentalna ocena jako􀄞ci zapachowej powietrza zanieczyszczonego tymi zwi􀄅zkami jest jednak bardzo s􀃡aba w porównaniu z ludzkim zmys􀃡em powonienia. Znane techniki pomiarowe, mimo post􀄊pów, nie s􀄅 w stanie precyzyjnie sklasyfikowa􀃼 zapachów, nie mówi􀄅c o ocenie hedonicznej jako􀄞ci zapachowej. Dlatego wci􀄅􀄪 wykorzystuje si􀄊 eksperckie zespo􀃡y osób oceniaj􀄅cych1). Istnieje jednak tendencja do wypierania drogich i czasoch 􀃡onnych bada􀄔 eksperckich przez pomiary sensoryczne, które mog􀄅 by􀃼 wykonywane w trybie ci􀄅g􀃡ym, a ponadto charakteryzuj􀄅 si􀄊 obiektywizmem, któr[...]

 Strona 1