Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Gumiński"

Use of post-coagulation sludge to decrease polymeric aluminium chloride dose during treatment of water with high concentration of dissolved organic compounds Wykorzystanie osadu pokoagulacyjnego do zmniejszenia dawki PACl podczas uzdatniania wody o dużej zawartości rozpuszczonych związków organicznych DOI:10.15199/62.2015.1.11


  Tap water was coagulated with polymeric Al chloride (PACl) and Al2(SO4)3 at 20°C (Al dose 1,1-3,3 mg/L). The postcoagulation sludge was sepd. by sedimentation and recycled to the original water. Zeta potential was detd. before and after sludge addn. to the water sample. Humic acids-contaminated water (an artificial sample) was coagulated with PACl. The purifn. was followed by detn. of UV absorbance at 254 nm and turbidity. Recycling of the postcoagulation sludge resulted in decreasing the coagulant consumption. Cząstki osadu pokoagulacyjnego powstającego po procesie koagulacji i sedymentacji są obdarzone niezneutralizowanym dodatnim ładunkiem powierzchniowym, który może neutralizować ujemny ładunek koloidalnych zanieczyszczeń w oczyszczanej wodzie. Posiadają one także wciąż niewykorzystane zdolności adsorpcyjne. Wykorzystanie tych właściwości osadu poko-agulacyjnego podczas koagulacji z recyrkulacją osadu do komory flokulacji umożliwia obniżenie dawki koagulantu. Ma to szczególnie duże znaczenie, gdy w procesie koagulacji stosowane są koagulanty wstępnie zhydrolizowane, które są znacznie droższe od koagulantów hydrolizujących np. siarczanu glinu. Wykorzystanie osadu pokoagulacyjnego do poprawy efektywności koagulacji nie jest nowym rozwiązaniem w technologii wody. Możliwość wykorzystania osadu powstałego w klasycznej koagulacji objętościowej, po następujących po sobie fazach flokulacji i sedymentacji, wynika z faktu, że osad ten ma wciąż zdolności adhezyjne i adsorpcyjne. Cząstki osadu nie tylko mogą adsorbować koloidy i zawiesiny znajdujące się w oczyszczanej wodzie, ale przede wszystkim wpływają na szybsze tworzenie się i aglomerację powstających kłaczków. Wytrącony osad pokoagulacyjny dodawany do komory flokulacji z powodzeniem zastępuje wówczas dodawanie obciążni82 94/1(2015) ków. Cząstki osadu pokoagulacyjnego pełnią rolę zarodków procesu flokulacji, przyspieszają reakcje chemiczne i tworzenie się większych aglomera[...]

 Strona 1