Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Leśniak"

Wspomaganie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu z wykorzystaniem liniowej analizy dyskryminacyjnej DOI:10.15199/33.2016.06.42


  Odpowiednia selekcja przetargów, do których startuje przedsiębiorstwo budowlane, jest ważna w aspekcie jego wynikówfinansowych oraz kreowania jego pozycji na rynku.Aby pomócwykonawcy, opracowuje sięmodelewspomagające podejmowanie przez niego decyzji.Wartykule zaproponowanomodel klasyfikacyjny, który generuje odpowiedź w formie zalecenia przystąpienia do przetargu bądź rezygnacji z udziału. Do budowy modelu wykorzystano liniową analizę dyskryminacyjną oraz bazę danych z 88 przetargów, w których brali udział wykonawcy uczestniczący w badaniach.Model osiągnął dobrą jakość działania i prawidłowo sklasyfikował 86,36% przypadków, a pole pod krzywą ROC (współczynnik AUC) wyniosło 0,92057. Świadczy to o możliwości wykorzystania go w praktyce. Słowa kluczowe: decyzja przetargowa, klasyfikacja, analiza dyskryminacyjna.Starania o pozyskanie kontraktu budowlanego wymagają od wykonawcy podjęcia kluczowej decyzji, związanej z przystąpieniem do przetargu, bowiem wybór odpowiedniego przetargu, do którego przystąpi przedsiębiorstwo, ma wpływ na kondycję finansową, kreowanie jego wizerunku i dążenie do sukcesu. Decyzja przetargowa jest uwarunkowana wieloma czynnikami związanymi z samym przedsiębiorstwem, jego otoczeniem oraz przedsięwzięciem, którego dotyczy przetarg.Aby ograniczyć przypadkowość podejmowanych decyzji i zwiększyć ich skuteczność, proponowane są matematyczne modele wspomagające proces decyzyjny. Do budowy modeli wykorzystywane są różne metody i narzędzia [2]. Spośród istniejących wspomagających decyzje przetargowe warto wymienićmodele z zastosowaniem: regresji logistycz[...]

Wybrane aspekty zarządzania jakością procesu montażu fasad aluminiowo-szklanych DOI:10.15199/33.2018.10.19


  Problematyce zarządzania jakością poświęcono wiele opracowań, zarówno normy serii 9000, np. norma PN-EN ISO 9000:2015 Systemy Zarządzania Jakością - Podstawy i terminologia, jak i pozycje książkowe [1, 3]. Opis narzędzi wykorzystywanych domonitorowania jakości można odnaleźć w literaturze z dziedziny marketingu, zarządzania firmą, inżynierią produkcji czy zasobami ludzkimi [2]. Na ogół odnoszą się one jednak do seryjnej produkcji wyrobu czy kształtowania standardów w przedsiębiorstwie. Realizacja przedsięwzięcia budowlanego wymaga rozwiązywania problemów organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i systemowych w ścisłym związku z technikami i technologiami budowlanymi [5]. Na jakość realizacji przedsięwzięcia budowlanego mają wpływ wszystkie etapy tego procesu. Zgodnie z [8] można wyróżnić trzy etapy: ● I - przygotowanie inwestycji; ● II - realizacja; 1) Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: mgorka@13.pk.edu.pl ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM BUDOWLANYM 66 10 ’2018 (nr 554) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH ● III - użytkowanie (eksploatacja). Wpracy [4] opisano procesy pomocnicze ze sfery dostaw oraz badań i kontroli podstawowych etapów procesu inwestycyjnego. Głównym celem realizacji inwestycji jest wznoszenie obiektów budowlanych bezpiecznych i niezawodnych w całym cyklu ich życia. Złe zarządzanie jakością przez niewłaściwy dobór [...]

Grupowanie czynników opóźnienia realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem analizy skupień DOI:10.15199/33.2018.10.18


  Istotnym problemem w przypadku realizacji przedsięwzięć budowlanych są opóźnienia. Stanowią one pole wieloaspektowych dociekań i badań na rynku krajowym [1, 3 ÷ 5, 7]. Przegląd literatury zagranicznej dotyczącej tego zagadnienia przedstawiono m.in. w [6]. Autorzy artykułu w latach ubiegłych przeprowadzili badania dotyczące przyczyn opóźnień robót budowlanych na etapie przygotowania inwestycji [7, 8], zaś obecne dotyczące etapu realizacji kończą cykl badań poświęconych temu zagadnieniu. W artykule zaprezentowano wyniki badań oraz ocenę możliwości zastosowania analizy skupień do wydzielania jednorodnych obszarów pod względem ważności czynników przyczyn opóźnień w przedsięwzięciach budowlanych. Zastosowanie odpowiednich algorytmów pozwoliło na wykrycie skupień (grup) podobnych do siebie obiektów, stanowiących czynniki powodujące opóźnienia (podobieństw między nimi poszukiwano, stosując metody hierarchiczne). Czynniki generujące opóźnienia robót budowlanych Badania przeprowadzono na początku 2017 r. Link z opracowaną ankietą został rozesłany do 396 przedsiębiorstw budowlanych z całej Polski. Otrzymano 71 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, co stanowi 18%.Wśród badanych największą liczbę (55%) stanowili wykonawcy robót (rysunek 1).Wskazywany zasięg działania przedsiębiorstw to rynek ogólnokrajowy (55%), rynek lokalny (34%) i rynek międzynarodowy (11%). Z analizy danych wynika, że 30%respondentów deklaruje, żema doświadczenie w zawodzie od 6 do 10 lat (rysunek 2), a zaledwie 6% poniżej 5 lat. 25% ankietowanych ma przeszło 20 lat praktyki. Wankiecie zaproponowano 25 czynników dostrzegalnych na etapie realizacji przedsięwzięć i mogących powodować opóźnienia. Respondenci oceniali ważność każdego z nich, wyrażając swoją opinię liczbowo w pięciostopniowej skali: 1 - nieważny; 2 - mało ważny; 3 - średnio ważny; 4 - ważny; 5 - bardzo ważny. Czynniki, oznaczone odpowiednio C1, C2,…, C25 wraz z opisem i oc[...]

Synteza izoprenoidowych fosfolipidów


  Otrzymano cztery nowe 1,2-diacylofosfatydylocholiny z resztami acylowymi kwasów izoprenoidowych w pozycji sn- 2. 1-Palmitoilo- sn-glicero-3-fosfocholinę estryfikowano kwasami: geranylowym, (E)-3,7-dimetylookt-4-enowym, (2E, 8E)-3,7,11-trimetylododeka-2,8-dienowym oraz (4E, 8Z)-5,9,13-trimetylotetradeka- -4,8,12-trienowym w obecności N,N’-dicykloheksylokarbodiimidu (DCC) i 4-dimetyloaminopirydyny (DMAP). Otrzymane fosfolipidy będą poddane badaniom na aktywność cytotoksyczną w stosunku do linii komórkowych nowotworów ludzkich, gdyż w świetle danych literaturowych mogą okazać się przydatne w terapii chorób nowotworowych. 1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine was esterified with geranic, (E)-3,7-dimethyloct-4-enoic, (2E, 8E)-3,7,11- trimethyldodeca-2,8-dienoic and (4E, 8Z)-5,9,13-trimethyltetradeca- 4,8,12-trienoic acids in presence of N,N’- dicyclohexylcarbodiimide and 4-dimethylaminopyridine to prep. 4 resp. new 1,2-diacylphosphatidylcholines with isoprenoid residues in sn-2 position as prospective anticancer agents. Fosfolipidy są związkami naturalnymi wchodzącymi w skład organizmów żywych, gdyż jako składniki błony komórkowej obecne są w każdej komórce1). Dzięki amfifilowemu charakterowi fosfolipidy mogą być pomocne w transporcie substancji biologicznie aktywnych do docelowych tkanek organizmu. Cechy te były inspiracją dla prowadzonych modyfikacji syntetycznych i naturalnych fosfolipidów. Ideą, która przyświecała badaniom było wprowadzenie biologicznie aktywnych związków do cząsteczki fosfolipidu i porównanie aktywności biologicznej uzyskanych połączeń z aktywnością wyjściowych związków bioaktywnych. W kręgu zainteresowań znalazło się otrzymanie preparatów o aktywności antyproliferacyjnej w stosunku do komórek nowotworowych, a jednocześnie nietoksycznych dla komórek zdrowych. Preparaty tego typu mogłyby znaleźć zastoso- Katarzyna Biodrowska, Andrzej W. Draus, Anna Gliszczyńska, Witold Gładkowski, Agnieszka[...]

 Strona 1