Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ SOŃTA"

Odporność korozyjna spieku z modyfi kowaną powłoką cynkową z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych uzyskanych z wykorzystaniem chromu trójwartościowego. W celu określenia odporności na korozję wykonano test w mgle solnej według norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym. Analiza powierzchni powłok po upływie 50 h ekspozycji w komorze solnej wskazuje na brak widocznych pęknięć oraz przebić do podłoża. Stwierdzono, że wykonanie powłoki ochronnej na badanym spiekanym elemencie jest niezbędne z punktu odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, przemysł samochodowy Corrosion resistance of sintered element with modifi ed zinc coating designed for automotive industry The paper presents corrosion resistance results of zinc coatings passivated by using of trivalent chromium. In order to determine the corrosion resistance, was performed the salt spray test according to the standards of automotive industry. Analysis of coating’s surface after 50 h salt spray exposure does not show any visible cracks and break through to the surface. It was found that the performance of the protective coating on tested sintered element is essential from the point of corrosion resistance. Keywords: powder metallurgy, automotive industry 1. Wstęp Ze względu na ciągły rozwój techniki, wzrosło zapotrzebowanie na niekonwencjonalne metody wytwarzania materiałów, które sprostałyby ciągle wzrastającym potrzebom i wymaganiom klientów. Jedną z metod cieszącą się w ostatnim czasie coraz większą popularnością jest metoda metalurgii proszków, która od początku XX wieku znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. ze względu na niekwestionowany aspekt ekonomiczny. Jednym z benefi cjentów metody metalurgii proszków jest współczesny przemysł motoryzacyjny, gdzie elementy spiekane m.in. koła zębate, łożyska, elementy amortyzatorów, gniazda zaworów, zapadki, rolki itp. stosuje się na szeroką skalę [1, 2]. Spiekane, porowate elementy montowane w[...]

 Strona 1