Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Szymański"

Niektóre błędy w wykonawstwie pokryć dachów stromych

Czytaj za darmo! »

Dach spełnia rolę osłony budynku, a także decyduje o jego wyglądzie. Powinien więc chronić przed czynnikami atmosferycznymi, pożarami, hałasem. Bardzo często o wyborze pokrycia dachu decydują względy ekonomiczne. Na koszty wykonania pokrycia dachowego powinny się składać nie tylko koszty materiałów i robocizny, ale także koszty eksploatacyjne, a więc dozór, drobne naprawy i remonty. Ni[...]

Kierunki modyfikacji betonu

Czytaj za darmo! »

Pojęcie "modyfikacja właściwości betonu" jest zagadnieniem bardzo szerokim. Modyfikacja może mieć charakter naturalny, związany z oddziaływaniem czynników zewnętrznych na beton zwykły, lub ingerujący w strukturę betonu od wewnątrz, przez stosowanie domieszek i dodatków aktywnych chemicznie (rysunek 1). Obecnie zauważa się wyraźną tendencję spadkową metody obróbki termicznej betonu i zas[...]

Ciepłe ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego H+H


  Wbudynku najwięcej ciepła ucieka zawsze przez ściany zewnętrzne - aż do 40%. Może temu zapobiec projektowanie domów ze ścianami zewnętrznymi o bardzo dobrych parametrach izolacyjności cieplnej. Jest to możliwem.in. w przypadku zastosowania betonu komórkowego H+H. W przypadku ścian murowanych jednowarstwowych (ściany jednomateriałowe), funkcje konstrukcyjne oraz izolacyjne są zapewnione przez jeden materiał, z którego wykonana jest ściana. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2008 nr 201) określa, że współczynnik przenikania ciepła U zewnętrznych ścian jednowarstwowych w budynkach niemoże przekraczać 0,30 W/(m2K). Grubość ścian jednowarstwowych zależy od gęstości u[...]

Czy pojemność cieplna materiałów murowych jest naprawdę ważna?


  Czytając artykuł "Pojemność cieplna wybranych materiałów ściennych", który ukazał się w numerze 2/2012 miesięcznika "Materiały Budowlane" (str. 43), można odnieść wrażenie, że pojemność materiałów murowych jest podstawowym parametrem przy wyborze materiału. Dodatkowo artykuł ten pokazał, że beton komórkowy ma najgorszą pojemność cieplną, stąd też tytuł mojego artykułu - czy naprawdę należy zwracać uwagę na pojemność cieplną i czy jest ona bardzo ważna przy podejmowaniu decyzji o wyborze materiału do wznoszenia ścian. W technologii budownictwa tradycyjnego oraz energooszczędnego jednym z najważniejszych współczynników charakteryzujących zarówno ściany, jak i inne elementy domu jest współczynnik przenikania ciepła U. Parametr ten określa, ile ciepła przenika (ucieka) przez ścianę o powierzchni jednego metra kwadratowego w ciągu sekundy w momencie, gdy różnica temperatury pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną stroną ściany wynosi 1 °C.Wbudownictwie dąży się do jak największego zmniejszenia tego parametru, gdyż charakteryzuje on termoizolacyjność ściany. Czym mniejsza wartość współczynnika U, tym ściana jest cieplejsza i będzie w stanie dłużej utrzymać ciepło wewnątrz pomieszczenia (nie będzie strat ciepła).Wkonstrukcji ściany najmniej izolacyjnym elementem jest zaprawa murarska stosowana jako spoina[...]

Ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego

Czytaj za darmo! »

Beton komórkowy jest powszechnie znany i stosowany przy budowie domów jednoi wielorodzinnych oraz obiektów przemysłowych i usługowych. Ma on wiele znakomitych właściwości, dzięki którymjest bardzo dobrymmateriałem do wznoszenia ścian jednowarstwowych. Beton komórkowy łączy cechy materiału konstrukcyjnego i izolacyjnego. W związku z tym musi wyróżniać się odpowiednią wytrzymałością przy bardzo korzystnymwspółczynniku przewodzenia ciepła. 70-letni okres stosowania betonu komórkowego na świecie i 50-letni w Polsce świadczy o jego dużej trwałości. Pona[...]

Trwałość konstrukcji murowych w świetle Eurokodu 6


  Materiały budowlane narażone są na wiele czynników niszczących, takich jak zmiana temperatury, wilgotności, obciążeń statycznych i dynamicznych, agresji chemicznej i biologicznej. Rozważając trwałość konstrukcji murowych, należy mieć na uwadze również postanowienia ogólne zawarte w normie dotyczącej projektowania konstrukcji betonowych Eurokod 2 (EC2) mówiącej, że konstrukcja trwała powinna spełniać wymagania użytkowalności, nośności i stateczności przez projektowany okres użytkowania, bez istotnego ich obniżania oraz nadmiernych i nieprzewidywanych kosztów utrzymania. Trwałość obiektów budowlanych zależy od właściwości wykorzystanych materiałów budowlanych, jakości wykonawstwa i projektu, utrzymania budowli oraz rodzaju oddziaływań środowiskowych i ich intensywności. Zgodnie z EC6-2 przy projektowaniu konstrukcji murowych uwzględniać należy warunki mikroekspozycji, którym konstrukcja będzie podlegać. Sposób oddziaływania środowiska na konstrukcję usystematyzowano w EC6-2 tabelarycznie, podając klasę, warunki mikro dla muru oraz przykład występowania. Tabela ta zawiera dość ogólnikowy opis środowiska, bez podania rozgraniczających wartości wilgotności powietrza, dlatego projektant musi sam intuicyjnie określić warunki wilgotnościowe oraz inne dodatkowe czynniki wpływające na postęp karbonatyzacji zaprawy, dyfuzję chlorków i przebieg reakcji korozyjnych na zbrojeniu. W zależności od warunków środowiska, w jakich będzie realizowany budynek, konstrukcje murowe dzieli się na pięć klas ekspozycji: ● MX1: środowisko suche - wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także niepodlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych. Klasa MX1 dotyczy tylko tych przypadków, w których podczas budowy mur nie jest narażony na bardziej surowe warunki przez dłuższy okres; ● MX2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń lub środowisko mokre zewnętrzne łącznie z murem znajdującym się w nieagresy[...]

Materiały murowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym


  Zracji ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię potrzebną do utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku oraz kurczących się zasobów surowców naturalnych nośniki energii stają się z roku na rok droższe, co przekłada się na nasze rachunki.Wzwiązku z tymtemat budownictwa energooszczędnego i pasywnego jest bardzo aktualny w ostatnim czasie. Istotą tego podejścia jest obniżenie energochłonności, która określa ilość energii zużywanej w ciągu roku użytkowania budynku. Aby określić energochłonność, należy ocenić sezonowe zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania 1 m2 powierzchni lub 1 m3 kubatury wyrażonego odpowiednio w kWh/m2 lub w kWh/m3. Energochłonność budynku można obniżyć przez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz nowych technologii. W zależności od energochłonności budynku nazywamy go budynkiem tradycyjnym przy zapotrzebowaniu na energię 120 - 180 kWh/m2, energooszczędnym, gdy roczne zapotrzebowanie na energię wynosi 15 - 70 kWh/m2 lub pasywnym, gdy zapotrzebowanie spad[...]

Beton komórkowy w konstrukcjach murowych uwzględniających warunki pożarowe


  Corocznie na skutek pożarów powstają ogromne straty materialne, np. na rynku niemieckim są szacowane na poziomie 1,5 mld euro. Pożary w budynkach przemysłowych powodują, oprócz strat materialnych, straty związane z przestojami w procesie produkcyjnymoraz bardzo często zwolnieniamiwykwalifikowanych pracowników. Można temu zapobiec przez stosowanie pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Jest ona równie skuteczna jak aktywne środki ochrony przeciwpożarowej (instalacje gaszące czy sygnalizatory pożarowe). Zabezpiecza drogi ucieczki i zapobiega szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożaru zarówno wewnątrz budynku, jak i na obiekty sąsiednie. Działa wystarczająco długo, aby ekipy ratunkowe miały dość czasu na skuteczną akcję ratunkową. Wymagania pasywnej ochrony przeciwpożarowej najlepiej spełniają elementy konstrukcyjne wykonane z niepalnych materiałów, a jednym z nich są bloczki z betonu komórkowego. Zgodnie z RozporządzeniemMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odp[...]

Wyniki badań trwałości wierzchnich warstw podłóg przemysłowych


  Wdzisiejszym świecie, w którymrozwiązania logistyczne obrotu towarów oraz wymagania dotyczącemagazynowania prowadzą do wznoszenia obiektów o ogromnych przestrzeniach przeznaczonych do przechowywania czy przeładunku, zwiększają się wymagania technologiczne i użytkowe posadzek przemysłowych. Ponadto w przypadku wielkich hal magazynowych ich rozmieszczenie nie zależy jużwtakimstopniu, jak to było np. 50 lat temu, od warunków i możliwości zabudowy terenu, lecz od dostępnej infrastruktury i w znacznej mierze od uwarunkowań ekonomicznych. Można zatem wyróżnić kilkadziesiąt wymiernych parametrów technicznych charakteryzujących podłogę przemysłową wraz z jej wierzchnią warstwą, zwaną posadzką. Wpraktyce jednak, do podjęcia podstawowych decyzji projektowych wystarczy kilka najważniejszych danych. Wwielu krajach, takich jak USA, Anglia czy Niemcy, już na początku lat osiemdziesiątych XXwiekuwprowadzono klasyfikację betonowych posadzek przemysłowych oraz określono szczegółowe warunki ich użytkowania, które decydują o przydatności i trwałości. Standardy te określane są m.in. przez: American Society for Testing and Materials (ASTM); American Concrete Institute (ACI); British Standards Institution (BS); Deutschland Institution für Normung (DIN) i wprowadzają dokładny podział posadzek betonowych na klasy, pozwalając na właściwy wybór w zależności od charakteru użytkowania i wartości obciążeń. Podłogi[...]

Immunocorrective Effects of Magnetostimulation Administered in Patients with Thermal Injury

Czytaj za darmo! »

The group of 40 patients with burn injuries (>20% body surface) was routinely treated. Twenty of them received additional treatment with magnetostimulation. This treatment improved the efficiency of immune system increasing activity of T regulatory cells and decreasing proinflammatory activity of different effector cells. The gained immunocorrection contributed for better clinical status of patients treated with magnetostimulation. Streszczenie. Grupę 40 pacjentów z oparzeniami ponad 20% powierzchni ciała poddano rutynowemu leczeniu. Ponadto 20 pacjentów tej grupy otrzymało leczenie magnetostymulacyjne. Leczenie to poprawiło sprawność układu odpornościowego, pobudzając aktywność limfocytów T regulacyjnych i hamując pro-zapalną aktywność różnych komórek efektorowych. Uzyskana immunoko[...]

 Strona 1