Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Golewski"

Przykłady zastosowania programu SolidWorks w obliczeniach inżynierskich MES

Czytaj za darmo! »

Rozwój i rozpowszechnienie elektronicznych technik obliczeniowych umożliwia szerokie zastosowanie metod numerycznych w wielu pracach badawczych, inżynierskich i dydaktycznych. Dysponując specjalistycznymi narzędziami obliczeniowymi (zwykle kodami MES lubMEB) i umiejętnością ich zastosowania, można na komputerze obliczyć rozkłady wielkości fizycznych w projektowanym (badanym) obiekcie. R[...]

Analiza numeryczna połączenia śrubowego żebra z podciągiem z wykorzystaniem programu Abaqus

Czytaj za darmo! »

Zasady projektowania i wymiarowania stalowych elementów konstrukcyjnych, takich jak słupy czy belki, są czytelne i łatwe do stosowania w obliczeniach inżynierskich. Większość konstrukcji stalowych jest tak zaprojektowana, że poszczególne jej elementy nie pracują w przestrzeni samodzielnie, lecz w synergistycznych układach powstałych w wyniku różnego typu połączeń. Połączenia te powinny być bardzo starannie obliczane, gdyż analizy awarii i katastrof w tego typu konstrukcjach pokazują, że przyczyną jest zazwyczaj zawodność połączenia, a nie samego elementu konstrukcyjnego. Obecnie coraz częściej stosuje się w konstrukcjach połączenia na śruby sprężające, których zadaniem jest silne dociśnięcie do siebie łączonych elementów, wskutek czego siły w złączu są przenoszone dzi[...]

ANALIZA PROCESU ODKSZTAŁCENIA CIENKOŚCIENNYCH BELEK SKRZYNKOWYCH, ŁĄCZONYCH RÓŻNYMI METODAMI, POD WPŁYWEM TRÓJPUNKTOWEGO ZGINANIA DOI:10.15 199/67.2015.12.8


  Przedstawiona praca zawiera wyniki badań laboratoryjnych oraz analiz numerycznych trójpunktowego zginania aluminiowych belek skrzynkowych. Analizowane elementy, o przekroju poprzecznym omega zostały połączone na kilka różnych sposobów z płaskimi płytkami tworząc przekroje zamknięte. Łączniki j akie zostały tu u żyte to k leje z g rupy L octite o raz nity zrywalne o średnicy 4 mm, a także kombinacje tych połączeń. Belki o wymiarach 84 × 36 × 300 mm poddano quasi statycznemu obciążeniu w dwóch położeniach: profil omega w górnej lub dolnej pozycji. Dla każdej z tych pozycji wykonano taką samą liczbę analiz i testów. Ponadto praca zawiera wyniki analiz numerycznych dla profili jednolitych. Przedstawione wyniki prezentują charakter odkształcenia profilu w zależności od jego położenia względem obciążenia oraz od rodzaju użytego łącznika. Można tu także wyraźnie zaobserwować rozkłady naprężeń w elementach oraz poziom delaminacji łączonych warstw w różnych przypadkach obciążenia. Słowa kluczowe: struktury cienkościenne, łączenie aluminium, nity, kleje, trójpunktowe zginanie, analizy numeryczne DEFORMATION PROCESS ANALYSIS OF THIN-WALLED BOX BEAMS, JOINED BY VARIOUS METHODS, UNDER THREE-POINT BENDING This paper presents results of laboratory tests and numerical analyzes of three-point bending of aluminum box beams. The analyzed omega profiles are combined in different ways with the flat plates to form a closed profile. Various combinations of made of Loctite adhesives and rivets having a diameter of 4 mm were applied to get different types of connections. Specimens of dimensions 84 × 36 × 300 mm were subjected to quasi-static loading in two positions: omega profile on the top or bottom position. The experimental tests were modeled numerically with application of the ABAQUS program. Moreover, the work contains also numerical analyzes of uniform profiles made of pure aluminium material. The results represent modes of the deformation profile, dependi[...]

 Strona 1