Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD PRAJSNAR"

ASPEKTY RAFINACJI OŁOWIU, SZCZEGÓLNIE O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono krótką ocenę stanu technologii wytopu i rafinacji ołowiu w Polsce. Omówiono aspekty technologiczne procesu rafinacji ołowiu o różnej, w tym wysokiej zawartości zanieczyszczeń. Stwierdzono, że obecność metali towarzyszących w ołowiu surowym stwarza możliwość osiągnięcia dodatkowego efektu ekonomicznego z tytułu ich odzysku, z drugiej jednak strony wzrost ich zawartości powoduje pogorszenie wskaźników technologicznych rafinacji ołowiu: spadek uzysku ołowiu rafinowanego, obniżenie wydajności procesu rafinacji, zwiększone zużycie materiałów rafinacyjnych, wzrost ilości półproduktów i straty w nich ołowiu, a w konsekwencji wzrost kosztów rafinacji. Słowa kluczowe: ołów, rafinacja, przerób półproduktów REFINING OF LEAD, ESPECIALLY OF HIGH IMPURITIES CONTENT Crude lead in the Polish lead metallurgy is produced from various raw materials, such as Zn‐Pb concentrates, lead‐bearing dusts from copper metallurgy and from battery scrap. The crude lead is subjected to the refining process — removal of impurities to produce usable products: refined lead of PB985R and PB970R grades and lead alloys. Technological parameters and, consequently, economics of lead refining depend strongly on the content of the impurities to be removed and their concentration in the crude lead. High content of impurities, especially copper, arsenic, tin and thallium, results in the increase of reacting substances consumption, elongation of individual refining steps, increase of the number of semiproducts and, consequently, loss of the contained in them lead, decrease in refined lead recovery, faster wear of equipment and limitation in refinery capacity. Keywords: lead, refining, by‐product treatment Wstęp Ołów surowy otrzymywany jest w krajowym hutnictwie ołowiu z różnego rodzaju surowców, takich jak: koncentraty Zn‐Pb, pyły ołowionośne z hutnictwa miedzi i złom akumulatorowy. W Hucie Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. ołów surowy pro[...]

ODZYSK OŁOWIU W HUTACH MIEDZI


  Podczas prowadzenia procesów technologicznych produkcji miedzi z koncentratów siarczkowych ołów koncentruje się w py‐łach i szlamach z odpylania gazów procesowych pieców hutniczych. Materiały ołowionośne przetapiane są na ołów surowy w piecach obrotowo‐wahadłowych w Hucie Miedzi GŁOGÓW. Ołów surowy przetwarzany jest na ołów rafinowany, głównie gatunku Pb985R metodą rafinacji ogniowej w Hucie Miedzi LEGNICA. Słowa kluczowe: miedź, ołów, półprodukty ołowionośne, przetop, rafinacja LEAD RECOVERY IN COPPER SMELTERS Technological processes of copper production from sulfide concentrates results in concentration of lead in dusts and slimes from dedusting of smelting furnace process gases. Lead‐bearing materials are smelted into crude lead in rotary‐rocking furnaces of Głogów copper smelter. The crude lead is processed into refined lead, mainly of Pb985R grade, by fire‐refining at Legnica copper smelter. Keywords: copper, lead, lead‐bearing semi‐products, smelting, refining Wstęp Ołów towarzyszy miedzi we wszystkich złożach rud eks‐ploatowanych obecnie w Polsce i jest jednym z metali, obok srebra, złota, renu, niklu i selenu, odzyskiwanych w KGHM Polska Miedź S.A. W procesach wzbogacania rud siarczko‐wych miedzi, ołów przechodzi z uzyskiem ok. 85 % do kon‐centratu miedzi, głównie w postaci siarczkowej. Podczas prowadzenia procesów technologicznych pro‐dukcji miedzi z koncentratów siarczkowych ołów koncen‐truje się w pyłach i szlamach z odpylania gazów proceso‐wych pieców hutniczych w postaci różnorodnych związków chemicznych, w tym głównie siarczku, siarczanu i tlenku, a w mniejszej ilości węglanu, chlorku i arsenianu ołowiu. Wytwarzane półprodukty ołowionośne charakteryzują się zróżnicowanymi własnościami fizykochemicznymi, będąc polimetalicznymi koncentratami ołowiu, cynku i miedzi, znacznie zanieczyszczonymi metalami toksycznymi, jak ar‐sen, kadm i tal, zawierając w niekt[...]

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE PROCESU WYTOPU OŁOWIU W PIECACH OBROTOWO-WAHADŁOWYCH

Czytaj za darmo! »

Stworzono algorytm określania bilansu cieplnego pieca obrotowo-wahadłowego w dowolnej chwili wytopu oparty na cią-głej analizie gazów technologicznych, bilansie węgla, tlenu, wodoru oraz stałych równowagi reakcji zachodzących w ga-zach. Opracowano metodę wprowadzania poprawek w schematach opalania tych pieców opartą na digitalizacji tworzo-nych charakterystyk. Słowa kluczowe: piec obrotowo-wahadło[...]

ODMIEDZIOWANIE OŁOWIU ZA POMOCĄ ALUMINIUM I STOPU Al-Zn


  Powszechnie znany i stosowany w rafineriach ołowiu proces odmiedziowania za pomocą siarki nie zawsze przynosi skuteczne usunięcie miedzi za pierwszym razem, ze względu na utlenienie części siarki. Często zabieg jest powtarzany, co generuje większe koszty oraz dłuższy czas danej operacji. Przedstawiono wyniki badań procesu odmiedziowania ołowiu za pomocą materiałów metalicznych, takich jak aluminium czy też stop Zn‐Al. Określono podstawowe parametry procesu: temperatura, ilość dodatku oraz temperatura zbierania półproduktów miedziowych. Stwierdzono podczas rafinacji za pomocą aluminium tworzenie się związków międzymetalicznych glinu z miedzią o wzorach Al9Cu11 i Al2Cu3, natomiast podczas odmiedziowania stopem Zn‐Al tworzą się związki Al2Cu. Podczas procesu odmiedziowania ołowiu otrzymano półprodukty, takie jak metaliczna piana Cu‐Al oraz stop Cu‐Al zawierający 15 % Cu, 69 % Al przy niewielkich stratach Pb. Słowa kluczowe: rafinacja, ołów, odmiedziowanie, związki międzymetaliczne Cu‐Al DECOPPERING LEAD WITH ALUMINIUM AND ALLOY Al-Zn It is widely known and used in a lead refinery decoppering process with sulfur not always produce the effective removal of copper for the first time, due to the oxidation of sulfur. Often, treatment is repeated, which generates higher costs and longer time of the operation. The results of tests lead decoppering process with metallic materials such as aluminum or an alloy of Zn‐Al. Basic parameters of the process: temperature, amount of additive and the temperature of the collection of semi‐finished copper. It was found that during the refining of aluminum with the formation of intermetallic compounds of aluminum with copper a formulas Al9Cu11 and Al2Cu3, while during decoppering Zn‐Al alloy compounds are formed Al2Cu. During the process of lead decoppering give intermediates such as metallic crust Cu‐Al and Cu‐Al alloy containing 15 % Cu, 69 % Al with sm[...]

Technologia przerobu ołowiu bizmu towego na ołów surowy i stop Pb-Bi o zawar tości powyżej 10% ma s. Bi DOI:10.15199/67.2016.7.3


  Ołów surowy poddawany jest procesowi odbizmutowania przy pomocy stopu MgCa, a pozyskana piana bizmutowa przetapiana jest w tyglu rafinacyjnym na ołów niskobizmutowy zawierający ok. 2% Bi o względnie niskiej wartości handlowej. Przedstawiono opracowaną technologię pirometalurgicznego przerobu ołowiu bizmutowego na ołów surowy zawracany do procesu rafinacji i stop Pb-Bi o zawartości min. 10% Bi przeznaczony do sprzedaży jako koncentrat bizmutu. Słowa kluczowe: rafinacja, bizmut, ołów bizmutowy, piana bizmutowa, ołów surowy TECHNOLOGY for PROCESSing of LEAD CONTAINING BISMUTH TO OBTAIN CRUDE LEAD AND Pb-Bi ALLOY CONTAINING MORE TH AN 10 At. % Bi Crude lead is subjected to the bismuth removal process using MgCa alloy. The obtained bismuth froth is smelted in a refinery crucible. Lead containing less than 2% Bi of relatively low commercial value. The paper presents a technology of pyrometallurgical processing of lead containing bismuth into crude lead, which is redirected to the refining process, and Pb-Bi alloy containing not less than 10% Bi intended for sale as a bismuth concentrate. Keywords: refining, bismuth, bismuth lead, bismuth froth, crude lead.WSTĘP Ołów surowy poddawany jest procesowi odbizmutowania przy pomocy stopu MgCa, a pozyskana piana bizmutowa przetapiana jest w kotle rafinacyjnym na ołów niskobizmutowy zawierający 2-3% Bi o względnie niskiej wartości handlowej, który aktualnie jest składowany. Zgary z przetopu piany Bi przerabiane są selektywnie w piecu obrotowo-wahadłowym w celu odzysku ołowiu. Z uwagi na wysoką zawartość trudnotopliwego MgO i CaO przerób tych zgarów stwarza wiele problemów, głównie z upłynnieniem żużla i osiągnięciem zadowalającego odzysku metalu. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystne jest przetworzenie ołowiu bizmutowego na ołów surowy niskobizmutowy i odzysk bizmutu w postaci stopu Pb-Bi o możliwie najwyższej zawartości bizmutu, przy uwzględnieniu odzysku ołowiu i bizmutu również ze zgarów. [...]

BILANS CIEPLNY PROCESU PRZEROBU ŻUŻLI POOŁOWIOWYCH W PIECU TSL DOI:10.15199/67.2016.6.2


  Wykonano bilans cieplny procesu przerobu żużli poołowiowych pochodzących z technologii stapiania materiałów ołowionośnych w piecach obrotowo- wahadłowych. Proces przerobu żużli poołowiowych prowadzono w instalacji doświadczalnej pieca TSL. Żużle poołowiowe są niebezpiecznym materiałem odpadowym. Przerabianie ich w reaktorze TSL metodą utleniająco-redukcyjną pozwala odzyskać miedź w postaci stopu, cynk i ołów w pyłach oraz bezpieczny dla środowiska żużel krzemianowy. Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że dominującym nośnikiem energii jest olej opałowy, który stanowi 79% energii dostarczonej do pieca, następnie żużel poołowiowy 11%. Najwięcej ciepła, aż 64% wyprowadzane było z pieca z gazami. Ze względu na małe gabaryty pieca dużą część energii stanowiły straty ciepła (27%). Słowa kluczowe: bilans cieplny, piec TSL, żużel poołowiowy HEAT BALANCE OF TREATMENT PROCESS OF LEAD-BEARING SLAGS IN TSL FURNACE Heat balance of a treatment process of lead-bearing slags coming from technology of melting lead-bearing materials in rotary-rocking furnace was performed. The treatment process of lead-bearing slags was carried out in a pilot TSL furnace. Lead-bearing slags are dangerous waste materials. Treatment of them in the TSL reactor the using oxidation - reduction process allow to recover copper in a form of alloy, zinc and lead in form of dusts and environmentally safe silica slag. On the basis of performed calculations it was found that the main energy source is fuel oil, which represents 79% of energy supplied to the furnace, and lead-bearing slag 11%. Most heat, i.e. 64% was derived from the furnace gases. Due to the small size of the furnace large part of energy was accounted for heat loss (27%). Keywords: heat balance, TSL furnace, lead-bearing slag.Wprowadzenie W hutnictwie miedzi materiały ołowionośne przerabia się w piecach obrotowo-wahadłowych. Jed[...]

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE W PIROMETALURGII CYNKU I OŁOWIU NA ŚWIECIE DOI:10.15199/67.2018.6.4


  Produkcja cynku i ołowiu na świecie z roku na rok wzrasta ze względu na rosnące zapotrzebowanie tych metali w różnych gałęziach przemysłu. Produkcja ołowiu rafinowanego na świecie w 2016 r. wyniosła blisko 11,2 mln Mg, natomiast światowa produkcja metalicznego cynku wyniosła ponad 13,7 mln Mg [5]. Ołów produkowany jest głównie z siarczkowych koncentratów oraz z materiałów wtórnych pochodzących głównie z recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Technologiami pirometalurgicznymi stosowanymi w produkcji ołowiu surowego są: klasyczny piec szybowy typu Water-Jacket, proces ISP (ang. Imperial Smelting Process) oraz względnie nowe procesy jak: QSL, KIVCET, KALDO, ISASMELT/AUSMELT. W produkcji cynku z surowców pierwotnych dominują głównie dwie technologie: ISP oraz klasyczny proces RLE. Proces ISP jest ciągle doskonalony pod względem techniczno-technologicznym. Wykonane modernizacje przyczyniły się do poszerzenia bazy surowcowej w tym procesie oraz pozwoliły na dalszy rozwój tej technologii. Klasyczny proces otrzymywania cynku poprzez prażenie koncentratów blendowych, ługowanie i elektrolizę, również jest technologią ciągle optymalizowaną pod wieloma względami. Nowoczesne technologie w przemyśle metali nieżelaznych są ciągle ze sobą rywalizującymi pod względem techniczno- -technologicznym. Powoduje to zwiększenie wydajności, energooszczędności danych instalacji oraz dostosowanie ich do co- ANDRZEJ CYBULSKI RYSZARD PRAJSNAR SEBASTIAN KULAWIK ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE W PIROMETALURGII CYNKU I OŁOWIU NA ŚWIECIE DOI 10.15199/67.2018.6.4 W artykule dokonano przeglądu współcześnie stosowanych rozwiązań w technologii pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu. Na podstawie ich analizy określono kierunki rozwoju w hutnictwie tych metali. Stosowane obecnie rozwiązania techniczno-technologiczne w metalurgii cynku i ołowiu charakteryzują się dążeniem do pełnej kontroli procesu technologicznego, m.in. poprzez precy[...]

BADANIA PRAŻENIA REDUKCYJNEGO SZLAMÓW CYNKONOŚNYCH


  Przedstawiono wyniki badań prażenia redukcyjnego szlamów cynkonośnych w skali laboratoryjnej, które pozwoliły określić wpływ podstawowych parametrów na stopień odpędzenia cynku i ołowiu. Redukcja tlenkowych związków cynku rozpoczyna się powyżej 900 °C, a intensywnie przebiega powyżej 1150 °C. Ołów odpędzany jest już w temperaturze 800 °C a ze wzrostem temperatury systematycznie spada jego zawartość w odpadach. Koksik w procesie przerobu szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym spełnia funkcje reduktora, dostarczyciela energii a jego obecność w odpadach zapobiega zlepianiu się materiału w piecu i przylepianiu do ścian. Stwierdzono korzystne oddziaływanie dodatku kamienia wapiennego do wsadu na zawartość metali w odpadach. Słowa kluczowe: cynk, ołów, szlam cynkonośny, prażenie redukcyjne STUDIES INTO REDUCTION ROASTING OF ZINC‐BEARING SLIMES The paper presents results of lab‐scale studies into reduction roasting of zinc‐bearing slimes conducted on lab‐scale which resulted in determination of the influence of basic process parameters on the degree of zinc and lead removal. Reduction of oxide zinc compounds starts above 900 °C and runs with high intensity above 1150 °C. Lead becomes removed in the temperature of 800 °C already and with temperature increase its content in the waste gradually drops. During zinc‐bearing slime treatment in Waelz kiln the coke plays a role of a reducing agent and energy supplier, and its presence in the waste prevents caking of the material in furnace and sticking to its walls. Beneficial influence of limestone addition to the charge on metal content in the waste was observed. Keywords: zinc, lead, zinc‐bearing slime, reduction roasting Pozostałością po ługowaniu prażonych koncentratów cynkowych są szlamy zawierające, % mas.: 15÷20 Zn, 8÷13 Pb, 17÷30 Fe, 1÷3 SiO2, 3÷8 CaO, ok. 1,0 MgO, ok. 1,0 Al2O3, 5÷10 Sog, w tym 4÷9 SSO4, poniżej 0,5 Cl, 0,2÷0,4 As, 0,2÷0,6 Cd. Materiał t[...]

WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIEJ METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2017.10.9


  WPROWADZENIE Przemysł metali nieżelaznych w Polsce po roku 1990 rozwija się zarówno w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych, jak i technologicznych. Do ważniejszych rozwiązań zastosowanych w tym okresie należy zaliczyć m.in.: ?? nowoczesną technologię produkcji srebra i innych metali szlachetnych ze szlamów anodowych z procesu elektrorafinacji miedzi opracowaną przez firmę Boliden i uruchomioną w HM Głogów, ?? budowę obrotowych pieców anodowych w HM Legnica i w HM Głogów I oraz opracowanie i wdrożenie technologii rafinacji ogniowej miedzi z zastosowaniem gazu ziemnego, ??modernizację konstrukcji pieca zawiesinowego w HM Głogów II i modyfikację stapiania koncentratu miedzi z zastosowaniem jednego palnika w szybie reakcyjnym, ?? opracowanie i wdrożenie technologii przerobu pyłów stalowniczych w piecach obrotowych Bolesław Recycling S.A. oraz metody odsiarczania gazów technologicznych z przerobu cynkonośnych szlamów poługowniczych, ??modernizację konstrukcji pieców obrotowo-wahadłowych i technologii wytopu ołowiu w HM Głogów wraz z układem kondycjonowania gazów technologicznych, ?? opracowanie i wdrożenie technologii przerobu cynko- i ołowionośnych materiałów tlenkowych w procesie IS w HC Miasteczko Śląskie oraz budowę, a następnie rozbudowę rektyfikacji cynku, ?? budowę nowoczesnych pieców obrotowych (KPO) w zakładach przerabiających złomy akumulatorowe w Baterpol S.A. i Orzeł Biały S.A. W ostatnim czasie zostały podjęte działania w kierunku dalszego unowocześnienia polskiej metalurgii metali nieżelaznych, w tym: ??modernizacja pirometalurgii w KGHM Polska Miedź S.A., ?? uruchomienie nowych technologii produkcji bieli cynkowej, ?? opracowanie nowych technologii, celem zagospodarowania odpadowych materiałów i półproduktów z hutnictwa żelaza i stali o niskiej zawartości cynku. MODERNIZACJA PIROMETALURGII KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Największym przedsięwzięciem polskiego hutnictwa w ostatnich kilkudziesięciu latach jest [...]

WPŁYW DODATKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ODZYSK Zn I Pb ZE SZLAMÓW CYNKONOŚNYCH


  Przedstawiono wyniki prób przerobu szlamów cynkonośnych w instalacji pilotowej IMN oraz prób przemysłowych. Badania te wykazały korzystny wpływ dodatku kamienia wapiennego na stopień redukcji i odpędzenia Zn ze wsadu do pyłów. Przedstawiono bilans masowy i energetyczny prób przemysłowych. Słowa kluczowe: cynk, ołów, szlam cynkonośny, prażenie, piec przewałowy INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL ADDITIVES ON Zn AND Pb RECOVERY FROM ZINC‐BEARING SLIMES Results of the tests into treatment of zinc‐bearing slimes in IMN pilot installation and in industrial conditions are presented. The conducted tests demonstrated advantageous influence of limestone on the degree of reduction and removal of Zn from the charge to dusts. Mass and energy balance of industrial tests are presented. Keywords: zinc, lead, zinc‐bearing slime, roasting, Waelz furnace Mgr inż. Lech Adamkiewicz, dr inż. Ryszard Prajsnar, dr inż. Józef Czernecki, prof. IMN, mgr inż. Andrzej Cybulski, mgr inż. Katarzyna Anyszkiewicz, inż. Piotr Bednarek, mgr Stanisław Szuba — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, mgr inż. Jacek Jakubowski — Bolesław Recycling Spółka z o. o., Bukowno. 818 Wprowadzenie W pierwszym etapie badań procesu redukcyjnego prażenia szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym określono wpływ podstawowych parametrów procesu na efektywność odzysku cynku i ołowiu [1]. Wyniki tych badań wskazują, że największe szanse intensyfikacji odzysku metali ze szlamów cynkonośnych daje odpowiedni dobór dodatku technologicznego. Badania wpływu różnych dodatków technologicznych na odzysk metali były celem prezentowanych tutaj badań. Badania przeprowadzono w instalacji pilotowej IMN Gliwice oraz w skali przemysłowej — w piecu przewałowym Bolesław Recycling Sp. z o.o. Badania w instalacji pilotowej IMN Aparatura Schemat instalacji pilotowej pieca przewałowego IMN przedstawiono na rysunku 1. Piec przewałowy 1 o długości 6124 mm, średnicy wewnętrznej 8[...]

 Strona 1  Następna strona »