Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil MARCINEK"

Wpływ wyboru punktu wprowadzania znacznika do modelu fizycznego kadzi stalowniczej na otrzymywane wyniki badań DOI:10.15199/24.2016.2.1


  Badania z wykorzystaniem modeli fizycznych reaktorów metalurgicznych stanowią jedną z metod rozwiązywania problemów technologicznych występujących w trakcie wytapiania i odlewania stali. Najczęściej dotyczą one zjawisk hydrodynamicznych występujących w ciekłej stali, żużlu lub na granicy podziału faz stal-żużel. W eksperymentach, celem identyfikacji badanych zjawisk, stosowane są różnego rodzaju znaczniki. Właściwy dobór znacznika, zarówno z punktu widzenia jego własności fizyko-chemicznych, jak i miejsca wprowadzenia do modelu reaktora metalurgicznego ma istotny wpływ na jakość uzyskiwanych wyników. W artykule przedstawiono rezultaty badań wpływu miejsca wprowadzania znacznika na wyniki modelowania z zastosowaniem modelu wodnego kadzi stalowniczej. Studies using metallurgical reactors’ physical models are one of the methods of solving technological problems that occur during melting and casting. Most often they involve hydrodynamic phenomena occurring in the liquid steel, slag or on the steel-slag phase boundary. In the experiments various kinds of markers are used to identify the examined phenomena. Proper selection of the marker, both from the point of view of it’s physical and chemical properties as well as point of entry into the metallurgical reactor model has a significant impact on result’s quality. The article presents the impact of markers point of entry on the results of modeling in the steel ladle water model. Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, stal, krzywe RTD Key words: physical modeling, steel, RTD curves.1. Wprowadzenie. Jednym z wielu problemów, które należy rozwiązać w trakcie projektowania i budowy modeli fizycznych reaktorów metalurgicznych, jest właściwy dobór znacznika oraz odpowiedniego miejsca i sposobu jego wprowadzania. Dobrze dobrany znacznik powinien charakteryzować się ściśle określonymi cechami. Przede wszystkim powinien w jak najmniejszym stopnifu zakłócać przepływ badanej cieczy modelo[...]

 Strona 1