Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Weronika Kruszelnicka"

Nowa koncepcja młyna walcowo-płytowego DOI:10.15199/62.2017.8.29


  Powszechność procesów rozdrabniania materiałów ziarnistych oraz związana z tym innowacyjność konstrukcyjnych rozwiązań młynów zmuszają do ciągłego doskonalenia sposobów i modeli rozdrabniania, a zwłaszcza opracowywania optymalnych warunków technicznych1-11). Opracowana nowa koncepcja konstrukcyjna rozdrabniacza (rys. 1), w którym organami roboczymi są napędzane i obracające się walce o gładkiej lub profilowanej powierzchni (np. rowki) oraz płyta o odpowiadającej gładkiej lub profilowanej powierzchni, pozwala na rozdrabnianie materiałów uziarnionych pochodzenia organicznego (ziarno zbóż) oraz mineralnego (kruszywo). Płyta tworzy stałą przegrodę w przestrzeni międzywalcowej, dzieląc tę przestrzeń na dwie części o różnych objętościach, tj. płyta znajduje się w różnych odległościach od powierzchni obwodowej walców. Regulacja szczeliny pomiędzy walcami a płytą możliwa jest poprzez dosuwanie i odsuwanie walców.Celem badań było wyznaczenie charakterystyk użytkowych nowego sposobu mielenia materiałów uziarnionych między obracającymi się walcami i płytą nieruchomą wprowadzoną w szczelinę międzywalcową. Sformułowano problemy badawcze: (i) czy zastosowanie nowej konstrukcji elementów roboczych walec-płyta spowoduje zmniejszenie jednostkowego zużycia energii oraz zwiększenie wydajności w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym? (ii) jakie wartości cech geometrycznych walców i płyty, przy zadanej ich odległości od obwiedni walców i powierzchni płyty, zapewniają najmniejsze Fig. 1. Grinding unit construction with two rollers and vertical plate: a) vertical cross-section, b) top view; 1 - casing, 2 - rotary grinding rolls, 3 - grains inlet, 4 - stationary vertical plate (baffle) Rys. 1. Schemat konstrukcji zespołu dwuwalcowego z płytą pionową: a) przekrój pionowy, b) rzut z góry; 1 - obudowa, 2 - walce mielące obrotowe, 3 - wlot wsadu zasilającego, 4 - płyta pionowa (przegroda) nieruchoma 96/8(2017) 1751 Mgr inż. Weronika KRUSZELNICKA w roku 20[...]

Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok DOI:10.15199/148.2017.1.8


  W referacie przedstawiono analizę rynku systemów grzewczych związanych z pompami ciepła. Artykuł dotyczy weryfikacji efektywności najbardziej popularnych obecnie w Polsce instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda. Podczas badań wykorzystano laboratoryjną instalację pompy ciepła powietrze-woda firmy NIBE F2040 o mocy 8 kW typu monoblok, funkcjonującą w Laboratorium Inżynierii OZE Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Do badania parametrów pompy ciepła wykorzystano system NIBE Uplink™. Dzięki niemu można uzyskać podgląd aktualnych oraz archiwalnych podstawowych parametrów pompy ciepła. Obiektem ogrzewanym (odbiór ciepła - górne źródło ciepła) było pomieszczenie Laboratorium Inżynierii OŹE WIM UTP w Bydgoszczy. Podczas badań dzięki oryginalnemu opomiarowaniu instalacji weryfikowano parametry eksploatacyjne pompy ciepła w funkcji temperatury zewnętrznej powietrza oraz zmiennej temperatury obiektu ogrzewanego. Słowa kluczowe: pompy ciepła typu powietrze-woda, monoblok, źródło ciepła, efektywność.Polityka zrównoważonego rozwoju oraz gospodarka niskoemisyjna są jednymi z najważniejszych wyzwań, jakie muszą podjąć państwa członkowskie Unii Europejskiej. Z tego względu poszukuje się rozwiązań technologicznych i źródeł energii przyjaznych środowisku. Propagowane jest pozyskiwanie tzw. zielonej energii [1 - 3]. Choć w Polsce dalej dominującym surowcem energetycznym pozostaje węgiel, to ogromnego znaczenia nabierają inne alternatywne źródła energii, np. wiatr, słońce, woda, biomasa oraz energia geotermalna. Znaczną część energii zużywanej na świecie przeznacza się na potrzeby grzewcze. W zakresie ogrzewania realizację postanowień dotyczących gospodarki niskoemisyjnej mogą stanowić pompy ciepła [3 - 5]. Pompy ciepła są to urządzenia wykorzystujące energię pobraną ze źródła o niskiej temperaturze do podwyższania temperatury źródła o wyższej temperaturze - odbioru ciepła. W Polsce rynek pomp ciepła znacznie się rozwija sz[...]

Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej dzięki zastosowaniu magazynu energii elektrycznej DOI:10.15199/148.2017.1.9


  W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania w Polsce i w Europie instalacji fotowoltaicznych (PV) z magazynami energii elektrycznej. Systemy PV będą miały w niedalekiej przyszłości znaczny udział w globalnej produkcji energii elektrycznej. Będzie to istotnie wpływało na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono budowę laboratoryjnej instalacji PV zlokalizowanej na WIM UTP w Bydgoszczy. Przedstawiono również wybrane wyniki pomiarów rozkładu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w czasie (produkcja przez układ PV, zużycie własne, magazynowanie w akumulatorach, przesył do sieci zewnętrznej) z wykorzystaniem systemu monitoringu. Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, efektywność, instalacje fotowoltaiczne.W Polsce obserwowany jest wzrost rynku instalacji fotowoltaicznych (PV). Branża instalacyjna, mimo że ustawa o odnawialnych źródłach energii nie gwarantuje warunków dla dynamicznego rozwoju, cały czas jest w fazie wzrostu [1 - 4]. Według danych Instytutu Energii Odnawialnych oraz Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przedstawionych na wykresie (rys. 1) w pierwszym kwartale 2016 r. całkowita moc zainstalowana w systemach PV przyłączonych do sieci wynosiła 119,2 MW [4, 5]. Na wykresie przedstawiono również podział instalacji na mikroinstalacje, duże instalacje oraz układy niepodłączone do sieci (off-grid). Światowy rynek instalacji PV wzrósł w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 34%, a w Polsce aż o 240%. Większość specjalistów twierdzi, że trendy takie powinny się utrzymać. Zjawisku takiemu pomaga ciągły wzrost sprawności modułów PV oraz rozwój systemów magazynowania energii [4 - 6].Kilka lat temu w Europie rozwój rynku domowych instalacji fotowoltaicznych spowodowany był przez korzystne stawki za sprzedaż energii do publicznej sieci elektroenergetycznej. Taka sytuacja przyczyniała się do tego, że właściciele instalacji nie wykorzystywali Rys. 1. Rozwój[...]

Skuteczność miesienia ciasta mącznego DOI:10.15199/62.2019.4.16


  Skuteczność miesienia to kryterium operacyjne związane z organizacją (składniki, kolejność dozowania, podawanie, czas trwania) i przebiegiem procesu (ruchy, czynności, zabiegi, operacje technologiczne) 1-4). O skuteczności miesienia decydują nakłady mechaniczne (moment obrotowy, prędkość kątowa, moc i czas) na intensywne łączenie składników (wody, mąki, dodatków uszlachetniających, powietrza), a przede wszystkim korzyści, w postaci wysokiej jakości ciasta mącznego jako produktu miesienia (jednorodna struktura, kon-systencja), wyższej efektywności procesu (wydajność, krótki czas miesienia) i wysokiej nieszkodliwości oddziaływania produktu i procesu, np. na środowisko (m.in. mniejsze zapylenie, niższe emisje CO2)5-10). Miesienie mąki, wody, dodatkowych składników i powietrza jest procesem krótko trwającym, polegającym na wykorzystaniu hydrokinetyki, hydrodynamiki wody, mąki, ciasta, porów powietrza i/lub reakcji biochemicznych, (bio)-fizykomechanicznych oddziaływań reagentów oraz ruchów elementów konstrukcyjnych zespołu miesienia11-14). Celem opracowania był opis, analiza i ocena skuteczności dozowania wody, mąki i dodatków uszlachetniających w miesieniu ciasta mącznego. Dla osiągnięcia celu sformułowano problemy badawcze obejmujące (i) wpływ zastosowania nowej konstrukcji zespołu roboczego miesienia, wyposażonego w dysze rozpryskowe (kaliber 3, kąt stożka 59°, fulljet), na zmniejszenie jednostkowego zużycia energii oraz zwiększenie wydajności w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym, (ii) ustalenie liczby dysz zapewniających, przy danej ich odległości od strumienia mąki, najmniejsze jednostkowe zużycie energii oraz największą wydajność procesu miesienia, (iii) określenie wartości parametrów pracy miesiarki spiralnej zapewniających najmniejsze jednostkowe zużycie energii na miesienie i największą wydajność procesu oraz (iv) sprawdzenie, czy zastosowanie nowej konstrukcji dozowania wody i mąki wpłynie na zmniejszenie ilościowe frakc[...]

Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy DOI:10.15199/62.2019.9.34

Czytaj za darmo! »

Rozdrabnianie rozumiane jako zmniejszanie wymiarów materiału znalazło zastosowanie w wielu branżach przemysłu chemicznego, spożywczego i energetycznego. Stanowi ono etap niezbędny dla przygotowania materiałów do ich dalszego wykorzystania1-3). Zmniejszenie wymiarów materiału jest szczególnie ważne dla przemysłu chemiczno- energetycznego, np. w przygotowaniu węgla i biomasy do ich spalania/współspalania w ciepłowniach i elektrociepłowniach4). Do głównych problemów procesów rozdrabniania należy wysokie zużycie energii i niska sprawność maszyn przetwórczych, a także otrzymywanie produktu, który nie spełnia wymagań odbiorców. Obecnie obserwuje się znaczący dynamizm w zakresie badań i działań zmierzających do poprawy jakości procesu, a także produktu rozdrabniania, o czym świadczy duża liczba pojawiających się publikacji na temat rozdrabniania5-10). W myśl idei zrównoważonego rozwoju mówiącego o projektowaniu systemów, urządzeń i procesów z poszanowaniem środowiska, społeczeństwa i ekonomii, linie rozdrabniania biomasy powinny charakteryzować się jak najniższą energochłonnością i szkodliwością środowiskową11-13). Ma to na celu także poprawę konkurencyjności paliw z biomasy w stosunku do tradycyjnych paliw kopalnych14, 15). Spełnienie tych wymagań wymusza poszukiwanie nowych konstrukcyjnych rozwiązań rozdrabniaczy oraz prowadzenie kompleksowych ocen ich napędów. Od pracy układu napędowego rozdrabniacza zależy m.in. pobór mocy, zużycie energii, sprawność całego procesu i spraw- Weronika Kruszelnickaa,*, Patrycja Bałdowska-Witosa, Robert Kasnera, Józef Flizikowskia, Andrzej Tomporowskia, Jacek Rudnickib 98/9(2019) 1495 Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 4/2019, str. 595. Dr inż. Robert KASNER w roku 1987 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską obronił w 2016 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Ob[...]

Wpływ produkcji butelek z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Cz. I. Zastosowanie metody oceny ReCiPe 2016 w celu identyfikacji problemów środowiskowych DOI:10.15199/62.2019.10.27

Czytaj za darmo! »

Organizacje ekologiczne dążące do rozwoju proekologicznych zachowań ludności skutecznie komunikują o pozytywnych i negatywnych oddziaływaniach na środowisko1, 2). Ukształtowany przez lata model zachowań doprowadził do opracowania różnych metod identyfikacji występowania zagrożeń środowiskowych1). Przykładem metody skutecznie wdrażanej do praktyki przemysłowej jest coraz częściej stosowana ocena cyklu życia LCA (life cycle assessment)2, 3). Technika LCA stanowi nowe podejście do oceny potencjalnych wpływów środowiskowych procesu produkcji butelek do napojów. Butelki z PET są szeroko stosowane w przemyśle ze względu na takie cechy, jak lekkość, dobra izolacja, trwałość, elastyczność i opłacalność produkcji4). Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa obliguje zakłady produkcyjne do przeprowadzania analiz środowiskowych5). Takie postępowanie wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego. Zmiana czy modernizacja technologii powinna ograniczać lub minimalizować negatywne wpływy środowiskowe oraz obniżać bądź eliminować negatywne skutki procesu produkcyjnego6, 7). Przedstawiono wyniki oceny wpływu na środowisko materiałów i mediów wykorzystanych w procesie technologicznym. Za cel pracy przyjęto określenie potencjalnych poziomów oddziaływań poszczególnych operacji technologicznych na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi w całym cyklu produkcyjnym butelek do napojów. Określa on szczegółowość, wgląd i zakres badań oraz rodzaje danych potrzebnych do oceny cyklu życia1, 5). LCA to narzędzie do oceny ogólnego wpływu produktu na środowisko ("od kołyski do grobu"), a priorytetem jest wybór najlepszego procesu o najmniej szkodliwych skutkach dla zdrowia ludzkiego i środowiska8- 10). W tym celu oceniono technologiczny proces produkcji butelek z PET w Polsce. Część badawcza Metodyka badań Ocenę obciążeń środowiskowych przeprowadzono dla procesu produkcji butelek do napojów. Zebrano dane przemysłow[...]

Wpływ produkcji butelek z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne. Cz. II1). Analiza niepewności danych w ocenie cyklu życia polimerowych butelek do napojów z PET i PLA z wykorzystaniem techniki Monte Carlo DOI:10.15199/62.2019.10.28

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych metod ilościowego zarządzania wykorzystującego m.in. modele matematyczne, które mogą pomóc w procesie podejmowania decyzji jest metoda Monte Carlo (MC)2, 3). W rozumieniu zastosowanej terminologii norm4-6) oraz normy7) analiza niepewności określa systematyczną procedurę kwalifikacji niepewności wyników analizy zbioru wejść i wyjść cyklu życia, spowodowanych skumulowanymi skutkami nieprecyzyjnego modelu, niepewnością danych wejściowych oraz zmiennością danych. Uwaga: Do określenia niepewności wyników stosuje się przedziały błędów albo rozkład prawdopodobieństwa4, 7, 8). Aby ocenić ryzyko zubożenia zasobów, powodowane przez czynnik ludzki związany Patrycja Bałdowska-Witos*, Weronika Kruszelnicka, Robert Kasner, Andrzej Tomporowski, Józef Flizikowski, Adam Mroziński * Cz. I1) 98/10(2019) 1669 Dr inż. Adam MROZIŃSKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2005 r. obronił pracę doktorską w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Specjalność - energochłonność wybranych procesów przemysłowych, w szczególności w aspekcie zagadnień wdrażania instalacji odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów. Table 2. Data quality criteria for LCA assessment in the process of shaping bottles for beverages made of PET and PLA Tabela 2. Kryteria jakości danych dla oceny LCA w procesie produkcji butelek do napojów wykonanych z PET i z PLA Kryterium poziom docelowy Solidność (precyzja) dane zweryfikowane, oparte na pomiarach Reprezentatywność dane pochodzące z zakładu produkcyjnego działającego na terenie kraju w roku 2017 Wiek danych 2017 r. Geograficzne źródło pochodzenia Polska Reprezentatywność technologiczna technologia produkcji stosowana p[...]

 Strona 1