Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ŚLUSARCZYK"

29. Kongres FATIPEC

Czytaj za darmo! »

Położone nad rzeką Skaldą belgijskie miasto Gandawa było w dniach 9-11 czerwca miejscem tegorocznego spotkania naukowców oraz przedstawicieli przemysłu farb i lakierów w ramach konferencji FATIPEC 2008. Wybór miejsca obrad tegorocznej konferencji nie był przypadkowy - licząca 250 tysięcy mieszkańców Gandawa jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i akademickim. Na gandawskim uniwersytecie (któ[...]

Zabezpieczanie powłok farb dekoracyjnych przed działaniem mikroorganizmów

Czytaj za darmo! »

Wyniki prezentowanej pracy dotyczą badań właściwości biobójczych dekoracyjnych farb wodorozcieńczalnych, których właściwości przeciwdrobnoustrojowe są wynikiem oddziaływania srebra lub innych preparatów nieorganicznych, takich jak nanocząsteczkowy ZnO, koloidalna miedź lub układ nano ZnO/Ag. Badania obejmowały sprawdzenie skuteczności biobójczej handlowych preparatów zawierających wymienione [...]

Studies on use of hop extract as a natural biocide in coatings Badania ekstraktu chmielowego jako naturalnego środka biobójczego do farb DOI:10.12916/przemchem.2014.187


  Com. hop extract was studied for its biocidic activity and added (0.675 or 0.9% by mass) to aq. hydroxycellulose or acrylic polymer-thickened, chalk, micro-talcum and TiO2-pigmented styrene-acrylic copolymer dispersions used as coatings of polyester films. The coatings were studied for an ability for retardation of bacteria and fungi growth. They were resistant only against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Ekstrakt chmielowy wykorzystano jako naturalny środek biostatyczno/biobójczy mogący nadać powłokom farb odporność na działanie mikroorganizmów. Właściwości antybakteryjne określano na podstawie testów hamowania wzrostu szczepów bakterii: Staphylococcus aureus ATCC 6538 z grupy G-dodatnich i Escherichia coli ATCC 8739 z grupy G-ujemnych, a właściwości przeciwgrzybicze wobec szczepów grzybów: Aspergillus niger ATCC 16404 i Cladosporium cladosporoides ATCC 16022. Stwierdzono wysoką aktywność antybakteryjną powłok farb z ekstraktem chmielowym, wzrastającą z ilością dodatku w farbie. Dla badanych stężeń ekstraktu chmielowego nie wykazano zdolności do hamowania wzrostu wybranych szczepów grzybów. Chmiel (Humulus lupulus L. z rodziny Cannabaceae) znany jest ludzkości od kilku tysięcy lat i wciąż budzi zainteresowanie, czego wynikiem są nowe możliwości wykorzystania chmielu i jego ekstraktu. Tradycyjnie jest on stosowany w przemyśle browarniczym i kosmetycznym oraz w wyciągach używanych w leczeniu dolegliwości przewodu pokarmowego1). Najnowsze badania wykazały działanie chmielu jako czynnika antynowotworowego2-4), antybakteryjnego5- 7), naturalnego fitoestrogenu8, 9), leku przeciwko osteoporozie10), antyutleniacza11) oraz środka nasennego i uspokajającego12, 13). Chmiel zawiera ponad 1000 różnych substancji chemicznych12, 14), z których najważniejsze są kwasy chmielowe, olejki eteryczne i flawonoidy. Produktem pozyskiwanym z chmielu jest ekstrakt chmielowy otrzymywany metodą ekstrakcji nadkrytycznej w CO2 i będący [...]

Właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego wykorzystującego biobójcze właściwości srebra, przeznaczonego do ochrony przegród budowlanych DOI:10.15199/40.2015.1.2


  Przedstawiono wpływ fotokatalitycznej, metalicznej warstewki srebra na właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego przeznaczonego do malowania przegród budowlanych. Badano wpływ promieniowania widzialnego oraz ultrafi oletowego na białość, jasność oraz różnicę barw powłok. Słowa kluczowe: biokorozja, wielowarstwowa powłoka ochronna, srebro, srebro metaliczne, srebro jonowe Optical properties of a decorative-protective wall barrier coating system based on silver Optical properties of a protective - decorative wall barrier coating system exposed to the UV and visible light are discussed. The infl uence of a photocatalytic silver layer on whiteness, brightness and color difference is examined. Keywords: biocorrosion, multilayered protective coating, silver, metallic silver, ionic silver.1. Wstęp Wzrastająca nieustannie liczba ludności odciska swoje piętno nie tylko na klimacie Ziemi, coraz bardziej sprzyjającemu ekspansji patogennych grzybów, ale także modyfi kuje styl życia samych ludzi [1]. Uprzemysłowienie i migracja do miast sprawia, że coraz więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Tym samym ogromnego znaczenia nabiera jakość materiałów stosowanych w pomieszczeniach biurowych, zakładach pracy i mieszkaniach oraz odpowiednie projektowanie budynków. Badania ekosystemów wewnątrz budynków wskazują, że każdy człowiek w trakcie swojej typowej aktywności zawodowej i prywatnej rozprasza w ciągu godziny ok. 35 mln komórek różnych mikroorganizmów [2]. Zdecydowana większość tych mikroorganizmów jest nieszkodliwa dla ludzi. Część bakteriii grzybów ma jednak charakter patogenny i mogą one być przyczyną bardzo poważnych chorób, takich jak np. kandydoza, aspergiloza lub kryptokokoza [3]. Za szczególnie niepokojące zjawisko należy uznać narastające zagrożenie ze strony przenoszonych drogą powietrzną pleśni z rodzaju Aspergillus (airborn fungue Aspergillus) [4]. Inwazyjne zakażenia grzybicze stwarzają bardzo poważne zagrożen[...]

Badania nad zastosowaniem w farbach dla budownictwa wodnych dyspersji poliuretanowych opartych na biosurowcach DOI:10.15199/40.2015.9.1


  Wyczerpywanie się paliw kopalnych i zmiany klimatyczne to jedne z głównych sił napędowych rozwoju w dziedzinie nowych surowców dla przemysłu farb. Prowadzi się obecnie wiele badań nad możliwością zastąpienia polimerów pochodzenia petrochemicznego polimerami opartymi na surowcach ze źródeł odnawialnych. Omówiono wstępne badania nad zastosowaniem w farbach dla budownictwa do wymalowań wewnętrznych wodnych dyspersji poliuretanowych zsyntezowanych z opartych na biosurowcach polioli i alifatycznych diizocyjanianów. Na podstawie wyników badań wytypowano dwie handlowe wodne żywice - alifatyczny kopolimer uretanowo-alkidowy i uretanowaną dyspersję alkidową - i odpowiednie środki pomocnicze. Opracowano receptury farb zawierających 50%, 70% i 100% biopolimeru w spoiwie. Badania farb w stanie ciekłym (stabilność, czas schnięcia) oraz powłok (twardość, odporność na szorowanie na mokro, odporność na czynniki atmosferyczne) wykazały, że najlepszymi właściwościami charakteryzują się warianty recepturowe z udziałem 50% biopolimeru w spoiwie, zawierające nanokrzemionkę. Dodatek nano-SiO2 poprawia zarówno właściwości mechaniczne, jak i odporność powłok na czynniki atmosferyczne. Słowa kluczowe: spoiwa, biopolimery, farby, właściwości The use of biopolymers in coating materials The finite nature of fossil fuels and climate change are the one of main driving forces for the development of new raw materials for the coatings industry. The number of studies aimed at the replacement of polymers derived from petrochemical raw materials with polymers based on renewable resources is constantly growing. Preliminary investigations on the use of waterborne polyurethane dispersions synthesized with biobased prepolymer polyols and aliphatic diisocyanate in building paints for interior application are discussed. Based on the test results, two waterborne resins compatible with biobased dispersions were selected: alkyd/aliphatic polyurethane copolymer paint and urethanised a[...]

Wpływ modyfikacji biopolimerów stosowanych jako spoiwa na właściwości farb dyspersyjnych DOI:10.15199/40.2017.2.1


  Przeprowadzono badania wodnych dyspersji poliuretanowych, zsyntezowanych z prepolimerów (polioli) otrzymanych z surowców ze źródeł odnawialnych i alifatycznych izocyjanianów pod katem zastosowania ich jako spoiw do farb. Biopolimery różniły się zawartością segmentów miękkich (poliole) i twardych (grupy uretanowe i mocznikowe), segmentu hydrofilowego oraz grup izocyjanianowych. Stwierdzono, że zmiana poliolu przy zachowaniu rodzaju oraz proporcji pozostałych składników pozwala na poprawę właściwości powłokotwórczych biopolimeru oraz uzyskanie farby o dobrych właściwościach użytkowych przy 100% zawartości biopolimeru w spoiwie. Słowa kluczowe: biopolimery, spoiwa, farby dyspersyjne 1. Wprowadzenie Przemysł farb i lakierów coraz intensywniej interesuje się surowcami pozyskiwanymi ze źródeł odnawialnych, jako zamiennikami tradycyjnych spoiw, otrzymywanych z surowców petrochemicznych. Działania te wymusza z jednej strony prawodawstwo oraz konieczność ograniczenia zużycia energii z drugiej - wyczerpywanie się złóż ropy naftowej. W przeciwieństwie do surowców petrochemicznych te pozyskiwane ze źródeł odnawialnych są ogólnie dostępne, ich cena jest stosunkowo niska, ponadto są one nietoksyczne. Stanowią doskonały surowiec do produkcji monomerów i do syntezy polimerów. Z wielu różnych dostępnych surowców odnawialnych szczególne znaczenie dla przemysłu farb i lakierów mają oleje roślinne. Oleje roślinne są zbudowane z triacylogliceroli (estrów glicerolu i trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych, które stano- Waterborne, polyurethane dispersions (WPUs) synthesized from biobased polyols and aliphatic isocyanates of petrochemical origin, were tested for their potential use as binders in coating formulations. Polymers were different regarding soft (polyol) and hard (urethane and urea groups) as well as hydrophilic segments and the type and content of the isocyanate used for their synthesis. It was found that film-forming properties of bio-bas[...]

Właściwości ochronne systemów powłokowych w naturalnych i laboratoryjnych warunkach korozyjnych DOI:10.15199/40.2016.9.1


  Omówiono wyniki badań właściwości antykorozyjnych systemów powłokowych stosowanych do zabezpieczania mostów. Badania wykonano bezpośrednio na wytypowanych obiektach mostowych narażonych na środowisko o kategorii korozyjności C4/C5I i w warunkach laboratoryjnych. Powłoki na mostach oceniano pod względem kredowania, pęcherzenia, łuszczenia, spękania, skorodowania i przyczepności oraz właściwości barierowych - metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). W warunkach laboratoryjnych badano właściwości fizyko- mechaniczne powłok (przyczepność, twardość, odporność na uderzenie), odporność na czynniki korozyjne (mgła solna, warunki zmienne) oraz na działanie promieniowania UV. Stwierdzono, że dotychczasowe wyniki badań w dużym stopniu odpowiadają rzeczywistemu zachowaniu się powłok w czasie kilkunastoletniej eksploatacji w środowisku naturalnym o kategorii korozyjności C4-C5. Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, systemy powłokowe, badania The test results of protective properties of anticorrosive coatings systems used for bridge protection are discussed. The research was carried out directly on selected bridges exposed to C4/C5I environmental corrosivity category and in laboratory conditions. Coatings on the bridges were evaluated for chalking, blistering, flacking, cracking, rusting and adhesion. The electrochemical impedance spectroscopy (EIS) was used to test barrier properties. Laboratory tests covered physiomechanical properties (adhesion, hardness, impact resistance), resistance to corrosive environment (salt spray test, changing conditions) and to UV radiation. A high degree of correlation was found between results of the research carried out so far and the real behavior of coatings during long-time operation in natural corrosion environment C4-C5. Keywords: corrosion, corrosion protection, coating systems, testing 1. Wprowadzenie Prezentowane wyniki badań stanowią część realizacji projektu wykonywan[...]

Nowoczesne jedno-, dwu- i trójpowłokowe systemy do długoletniej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych DOI:10.15199/40.2017.12.3


  Tradycyjny system trójpowłokowy stosowany do malowania obiektów stalowych - mostów - składający się z gruntu epoksydowego lub etylokrzemianowego wysokocynkowego, międzywarstwy epoksydowej i nawierzchniowej dwuskładnikowej farby poliuretanowej, zaczęto stosować powszechnie ponad 20 lat temu. W wielu krajach system ten stosuje się jako preferowaną metodę zabezpieczania mostów przed korozją. Stosowane są też systemy z wodnymi farbami akrylowymi jako międzywarstwą i powłoką nawierzchniową. Czasami do malowania mostów stosuje się również nowoczesne farby alkidowe [1-3]. Międzywarstwę w tradycyjnych systemach antykorozyjnych do długoletniej ochrony konstrukcji przed korozja stanowią najczęściej grubopowłokowe farby epoksydowe. Tego typu farby mogą być pigmentowane błyszczem żelaza (MIO) lub wypełnione płatkami szklanymi, co zwiększa ochronę barierową, zmniejszając przepuszczalność wody i innych korozyjnych czynników do podłoża. Standardem w tradycyjnym systemie trójpowłokowym są nawierzchniowe dwuskładnikowe farby poliuretanowe - oparte zarówno na żywicy poliestrowej, jak i akrylowej - chociaż bywają one zastępowane jednoskładnikowymi akrylowymi. Do farb nowszej generacji należą farby oparte na spoiwie polimocznikowym [4-6]. Farby polimocznikowe nie zawierają lotnych substancji organicznych (VOC) i można je nakładać jednowarstwowo, uzyskując powłoki o grubości od kilkuset μm do kilku mm. Powłoki polimocznikowe charakteryzują się bardzo dobrą giętkością i szczelnością oraz bardzo dobrą odpornością na ścieranie, czynniki korozyjne i media chemiczne. Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 60, nr 12/2017 401 Inne farby nowszej generacji do długoletniej ochrony konstrukcji stalowych to polisiloksanowe [7-11] i fluoropolimerowe. Hybrydowe, organiczno- nieorganiczne powłoki siloksanowe odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami antykorozyjnymi i odpornością na UV, ponieważ siła wiązania krzem-tlen jest znacznie[...]

 Strona 1